НАУКОВО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР У ПЕРІОД 2016–2020 рр.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. О. Кіктенко

  О. В. Дроботюк

Анотація

Стаття присвячена оцінці динаміки двостороннього співробітництва у сфері науки й освіти між Україною та КНР за останні п’ять років на основі показників співпраці, як-от спільні дослідницькі теми, договори і меморандуми, обмін студентами. Дослідження ґрунтується на первинних та вторинних джерелах інформації, зокрема відповідях міністерств та відомств України на офіційні запити щодо наукової та освітньої співпраці з відповідними установами КНР, результатах експертного інтерв’ю з ректорами українських університетів, даних Державної служби статистики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти КНР, національних академій наук, а також звітах міжнародних організацій та наукових публікацій. У роботі використано загальнонаукові та якісні методи дослідження. У статті систематизовано нормативно-правові акти науково-технічного та освітнього співробітництва, а також подано хронологію і результати роботи підкомісій з питань науково-технічного співробітництва, співпраці в космічній галузі, у галузі медицини, у сфері освіти. Проаналізовано ключові показники наукової співпраці національних академій наук України з китайськими партнерами: кількість договорів, науково-дослідницькі напрями і теми, публікації. Згідно з аналізом показників, значна частка угод щодо реалізації спільних ук-раїнсько-китайських високотехнологічних проєктів припадає на науково-дослідні інститути НАН України. На основі офіційних даних, отриманих від державних органів влади України на відповідні запити, проведено аналіз розподілу студентів – громадян КНР відповідно до територіального розташування, університетів і спеціальностей; визначені університети і спеціальності, які користуються найбільшим попитом у китайських абітурієнтів та / або студентів. До закладів вищої освіти Києва, Миколаєва, Харкова та Одеси вступили 88 % студентів – громадян КНР, які віддали перевагу таким спеціальностям, як філологія, суднобудування, менеджмент, музичне мистецтво, середня освіта. У статті представлені результати “польового” дослідження – інтерв’ю з ректорами і проректорами українських університетів. Серед пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці між закладами освіти такі: спільні освітні програми, спільні дослідження, дистанційні підготовчі курси, спеціалізовані освітньо-професійні програми, пов’язані з дослідженням Китаю, інформаційно-освітні центри в Китаї.
Дослідження виконувалося на базі Інституту сходознавства А. Ю. Кримського НАН України та Інституту досліджень сучасного Китаю імені Б. Курца (ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”).

Як цитувати

Кіктенко, В. О., & Дроботюк, О. В. (2021). НАУКОВО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР У ПЕРІОД 2016–2020 рр. Східний світ, (4 (113), 33-55. https://doi.org/10.15407/orientw2021.04.033
Переглядів статті: 251 | Завантажень PDF: 125

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Китайської Народної Республіки, Національна академія наук України, наукове та освітнє співробітництво, українсько-китайські відносини, університети

Посилання

Література:

Вища освіта в Україні у 2019 році // Державна служба статистики України. 2020. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/osv/vush_osv/vush_osv_19.xls (дата звернення: 05.08.2021).

Вища освіта в Україні у 2020 році // Державна служба статистики України. 2021. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/vfpo_Ukr_20.xls (дата звернення: 05.08.2021).

Гончарук А. З., Гобова Є. В., Кіктенко В. О. Аудит зовнішньої політики: Україна – Китай. Київ, 2016.

Договірно-правова база між Україною та Китаєм // Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом). 2021. URL: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-dogo-virno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem (дата звернення: 05.08.2021).

Жень Ф. Аналіз торговельно-економічного співробітництва Китаю та України в рамках стратегії “Один пояс, один шлях” // Україна – Китай, 2017, № 3 (9).

Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ, 2020.

Кіктенко В. О. Інституціональний аспект формування українського китаєзнавства. Історія українського китаєзнавства (XXIII – початок ХХІ століття). Київ, 2018.

Кіктенко В. О. Нові можливості для співпраці науковців України та Китаю у Дослідницькій мережі мозкових центрів “Поясу та Шляху” // Україна – Китай, 2019, № 2 (16).

Кіпцар І. А. Діяльність спільної Українсько-китайської комісії з науково-технічного співробітництва як фактор оптимізації сучасних двосторонніх відносин України і КНР // Східний світ, 2007, № 4.

Лі Янь. Китайсько-українське співробітництво в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”: сучасний стан та перспективи // Україна – Китай, 2018, № 13.

Лю Сяньчжун. Соціально-культурний обмін між Китаєм та Україною: історія та сучасність // Україна – Китай, 2018, № 13.

Науково-технічне співробітництво між Україною та Китаєм // Посольство України в КНР та в Монголії (за сумісництвом). 2021. URL: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ 187-naukovo-tehnichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem (дата звернення: 05.08.2021).

Сунь Юйхуа. Освіта у співпраці між Китаєм і Україною // Україна – Китай, 2017, № 3 (9).

Хоменко (Дроботюк) О. В. Стратегія формування університетів світового класу Китаю // Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / За заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк. Київ, 2014.

Чжан Хенлун, Чжан Чженьчжень. Вивчення перспективи створення зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною в рамках побудови ініціативи “Один пояс, один шлях” // Україна – Китай, 2018, № 13.

Чжан Хун. Ініціатива “Один пояс, один шлях”: ризики співробітництва між Китаєм та Україною та протидія їм // Україна – Китай, 2017, № 3 (9).

Чжао Хуейжун. Поточний стан і перспективи китайсько-українських торгово-економічних відносин // Україна – Китай, 2018, № 13.

Ши Яцзюнь. Співробітництво України та Китаю в сфері вищої освіти // Україна – Китай, 2017, № 3 (9).

SCIMAGO Institutions rankings. Country rankings 1996–2020. 2021. URL: hwww.scimagojr.com/countryrank.php (дата звернення: 05.08.2021).

References:

“Vyshcha osvita v Ukrayini u 2019 rotsi” (2020), in Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/osv/vush_osv/vush_osv_19.xls (accessed August 5, 2021). (In Ukrainian).

“Vyshcha osvita v Ukrayini u 2020 rotsi” (2021), in Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/vfpo_Ukr_20.xls (accessed August 5, 2021). (In Ukrainian).

Honcharuk A. Z., Hobova Ye. V. and Kiktenko V. O. (2016), Audyt zovnishn’oyi polityky: Ukrayina – Kytay, Instytut svitovoyi polityky, Kyiv. (In Ukrainian).

“Dohovirno-pravova baza mizh Ukrayinoyu ta Kytayem” (2021), in Posol’stvo Ukrayiny v KNR ta v Monholiyi (za sumisnytstvom),available at: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-dogovirno-pravova-baza-mizh. (accessed August 5, 2021). (In Ukrainian).

Zhen’ F. (2017), “Analiz torhovel’no-ekonomichnoho spivrobitnytstva Kytayu ta Ukrayiny v ramkakh stratehiyi ‘Odyn poyas, odyn shlyakh’ ”, in Ukrayina – Kytay, No. 3 (9), pp. 78–83. (In Ukrainian).

Kytays’ka tsyvilizatsiya: tradytsiyi ta suchasnist’: materialy XIV mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, 5 lystopada 2020 r. (2020), Vydavnychyy dim “Hel’vetyka”, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2018), “Instytutsional’nyy aspekt formuvannya ukrayins’koho kytayeznavstva”, in Kiktenko V. O., Istoriya ukrayins’koho kytayeznavstva (XXIII – pochatok XXI stolittya), A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 172–173. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2019), “Novi mozhlyvosti dlya spivpratsi naukovtsiv Ukrayiny ta Kytayu u Doslidnyts’kiy merezhi mozkovykh tsentriv ‘Poyasu ta Shlyakhu’ ”, in Ukrayina – Kytay, No. 2 (16), pp. 28–29. (In Ukrainian).

Kiptsar I. A. (2007), “Diyal’nist’ spil’noyi Ukrayins’ko-kytays’koyi komisiyi z naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva yak faktor optymizatsiyi suchasnykh dvostoronnikh vidnosyn Ukrayiny i KNR”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 53–56. (In Ukrainian).

Li Yan’ (2018), “Kytays’ko-ukrayins’ke spivrobitnytstvo v ramkakh initsiatyvy ‘Odyn poyas, odyn shlyakh’: suchasnyy stan ta perspektyvy”, in Ukrayina – Kytay, No. 13, pp. 32–34. (In Ukrainian).

Lyu Syan’chzhun (2018), “Sotsial’no-kul’turnyy obmin mizh Kytayem ta Ukrayinoyu: istoriya ta suchasnist’ ”, Ukrayina – Kytay, No. 13, pp. 62–67. (In Ukrainian).

“Naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Kytayem” (2021), in Posol’stvo Ukrayiny v KNR ta v Monholiyi (za sumisnytstvom), available at: https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/187-naukovo-tehnichne-spivrobit. (accessed August 5, 2021). (In Ukrainian).

Sun’ Yuykhua (2017), “Osvita u spivpratsi mizh Kytayem i Ukrayinoyu”, in Ukrayina – Kytay, No. 3 (9), pp. 106–109. (In Ukrainian).

Khomenko (Drobotyuk) O. V. (2014), “Stratehiya formuvannya universytetiv svitovoho klasu Kytayu”, in A. F. Pavlenko and L. L. Antonyuk (eds), Doslidnyts’ki universytety: svitovyy dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini, KNEU, Kyiv. (In Ukrainian).

Chzhan Khenlun and Chzhan Chzhen’chzhen’ (2018), “Vyvchennya perspektyvy stvorennya zony vil’noyi torhivli mizh Kytayem ta Ukrayinoyu v ramkakh pobudovy initsiatyvy ‘Odyn poyas, odyn shlyakh’ ”, in Ukrayina – Kytay, No. 13, pp. 94–102. (In Ukrainian).

Chzhan Khun (2017), “Initsiatyva ‘Odyn poyas, odyn shlyakh’: ryzyky spivrobitnytstva mizh Kytayem ta Ukrayinoyu ta protydiya yim”, in Ukrayina – Kytay, No. 3 (9), pp. 58–65. (In Ukrainian).

Chzhao Khueyzhun (2018), “Potochnyy stan i perspektyvy kytays’ko-ukrayins’kykh torhovo-ekonomichnykh vidnosyn”, in Ukrayina – Kytay, No. 13, pp. 84–89. (In Ukrainian).

Shy Yatszyun’ (2017), “Spivrobitnytstvo Ukrayiny ta Kytayu v sferi vyshchoyi osvity. Ukrayina-Kytay”, in Ukrayina – Kytay, No. 3 (9), pp. 114–115. (In Ukrainian).

SCIMAGO Institutions rankings, Country rankings 1996–2020 (2021), available at: www.scimagojr.com/countryrank.php (accessed August 5, 2021).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>