ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО КИТАЄЗНАВСТВА (1991 – ПОЧАТОК XXI СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. О. Кіктенко

Анотація

У статті описується інституційний аспект створення національної школи китаєзнавства в Україні, який визначається як науково-освітній і триває дотепер. У цей період були закладені основи викладання і вивчення китайської мови в низці українських університетів. Основними аспектами досліджень є текстова лінгвістика, теоретичні проблеми лінгвістики, лексична семантика, жанрові і стилістичні аспекти перекладу, порівняльна і контрастивна лінгвістика, історія літератури, польова та корпусна лінгвістика (укладання словників). У деяких освітніх установах були створені Інститути та Класи Конфуція. Прогрес у розвитку китаєзнавства став можливий завдяки таким науковим центрам, як Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Також важливу роль у цьому процесі відіграє Українська асоціація китаєзнавців, спадкоємиця Українського відділення Всесоюзної асоціації китаєзнавців. У роботі проаналізовано значні наукові досягнення українських китаєзнавців у таких напрямках, як історія (Л. Лещенко, В. Седнєв, C. Нікішенко, В. Кіктенко, В. Гамянін, В. Урусов, І. Кіпцар, М. Карпенко, М. Таран, В. Смоліна, С. Кошовий), мовознавство (І. Чирко, Г. Карпенко, С. Колодко, Т. Демчук, В. Малицька, О. Шевченко, Є. Гобова, О. Тихонова, І. Костанда, Н. Коломієць, О. Козоріз, Б. Нечипоренко, А. Остапчук, Л. Пойнар, М. Андрієць, О. Трубіцина, Ю. Любимова, О. Нестеренко, Н. Руда, С. Цимбал, К. Геворгян, А. Смирнова, С. Бочарова, М. Панасенко, О. Донцова, В. Сорочан, О. Рудік, О. Мельникова, Д. Мерзлюк), літературознавство (Н. Ісаєва, Н. Кірносова, Н. Черниш, Я. Шекера, Є. Мурашевич, О. Воробей, А. Акімова, Д. Підмогильна, Н. Нікоряк, В. Гамянін, В. Урусов, Є. Гобова, І. Костанда, А. Кучинська, Д. Мерзлюк, Ю. Панасюк, М. Савченко, О. Самара та ін.), філософія (А. Усик, О. Бойченко, В. Михайлов, В. Кіктенко, В. Беля, Ю. Бутко, Г. Гіоргадзе, І. Родичева, А. Стрелкова), політичні науки (С. Федоренко, О. Шевчук, М. Гримська, П. Ленський, П. Білак, І. Вишневська-Черкас, С. Бут, М. Кононенко), економіка (В. Величко, О. Олійник, М. Алексієнко, В. Голод, З. Макогін, О. Хоменко, Л. Шевчук), педагогіка (О. Шпарик, О. Малишева, О. Попова), музейна справа (Г. Біленко, В. Гамянін, М. Логвин, О. Новікова, В. Юнда, О. Вазілов, Т. Литовко, Т. Олейнікова).

Як цитувати

Кіктенко, В. О. (2019). ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО КИТАЄЗНАВСТВА (1991 – ПОЧАТОК XXI СТ.). Східний світ, (4 (105), 27-61. https://doi.org/10.15407/orientw2019.04.027
Переглядів статті: 160 | Завантажень PDF: 51

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Історія, історія науки, Економіка, китаєзнавство, літературознавство, мовознавство, музейна справа, педагогіка, політичні науки, філософія

Посилання

Акімова А. О. Синтез візуального та вербального у китайській драматургії XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017.

Алексієнко М. С. Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. Київ, 2009.

Андрієць М. А. Вербалізація концепту “любов” у китайських фразеологізмах чен’юй: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Беля В. В. Традиція і модернізація китайського соціуму в умовах ґлобальних трансформацій: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ, 2015.

Білак П. П. Еволюція політики Тайваню щодо КНР: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 2011.

Бойченко О. І. Співвідношення природного та людського як проблема давньокитайської філософії (порівняльний аналіз даоської та конфуціанської інтерпретацій): автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000.

Бойченко О. І. Філософська антропологія давнього Китаю. Київ, 2003.

Бойченко О. І. Класичні вчення про державу в філософії Китаю періоду Чжань Го. Київ, 2011.

Бойченко О. І. Державотворення у філософії Давнього Китаю: парадигми осягнення: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012.

Бут С. А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016.

Бутко Ю. Л. Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Донбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ). Слов’янськ, 2018.

Величко В. В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління. Київ, 2010.

Вишневська-Черкас І. Г. Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015.

Вишневська-Черкас І. Г. США – КНР: стратегія конгейджменту. Київ, 2016.

Воробей О. С. Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої половини ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2013.

Гамянін В. І. Трансформаційні процеси в історії Китаю новітнього часу (1911–1949): автореф. дис. ... на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.02 / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2000.

Гобова Є. В. Просодичні шаблони еліптичних конструкцій в китайській мові (фонологічні особливості безсполучникового зв’язку): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2013.

Голод В. Ю. Особливості валютно-фінансового регулювання у країнах Азійсько-Ти-хоокеанського регіону: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. Київ, 2010.

Гримська М. І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії “чотирьох модернізацій”: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Київ, 2009.

Демчук Т. В. Структурно-семантичні особливості синонімічних односкладових діє-слів сучасної китайської мови: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2010.

Ісаєва Н. С. Українська література в Китаї: проблеми рецепції: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002.

Ісаєва Н. С. Китайська жіноча проза: ревізія канону. Київ, 2017.

Ісаєва Н. С. Ґендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза: автореф. дис. ... докт. філол. наук: 10.01.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018.

Ісаєва Н. С., Кірносова Н. А., Паламарчук О. Л., Стрельчук Г. П., Шевченко М. В. Ук-раїнсько-китайський словник лінгвістичної термінології. Київ, 2011.

Карпенко Н. М. Китайский легион. Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917–1921). Луганск, 2007.

Карпенко Г. А. Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-побутових реалій: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2006.

Карпенко М. М. Участь китайців у революційних подіях на території України (1917–1921 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2008.

Киктенко В. А. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская нау-ка и цивилизация (философский анализ теоретических подходов). Москва, 2009.

Кіктенко В. О. Становлення українського китаєзнавства (XVIII ст. – 41 р. ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 1999.

Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи. Київ, 2002.

Кіктенко В. О. “Школа Джозефа Нідема”: філософія і методологія досліджень китайської науки і цивілізації: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. Київ, 2013.

Кіпцар І. А. Українсько-китайські відносини у період 1992–2002 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2006.

Кірносова Н. А. Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах ХVІ–ХVІІІ ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук / НАН Ук-раїни, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2005.

Кірносова Н. А. Викладання китайської мови в Україні: на витоках // Україна – Китай, 2017, № 1(7).

Козоріз О. П. Структурно-семантичні особливості сучасної китайської юридичної термінології: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Колодко С. А., Коломієць Н. В., Гончаренко О. М. та ін. Китайсько-український словник: 80000 слів. Київ, 2004.

Колодко С. А. Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2009.

Коломієць Н. В. Вербалізація ключових концептів ментальної сфери людини в китайській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Кононенко М. Г. Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016.

Костанда І. О. Функції паралелізму в мові китайської поезії епохи Тан: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Кошовий С. А. Реформи Шан Яна: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016.

Курц Б. Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. Київ, 2014.

Ленський П. С. Центральноазійський вектор політики КНР у галузі регіональної безпеки в постбіполярний період: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 2010.

Лещенко Л. А. Китай и Индия в процесах мировой и региональной интеграции // Цивилизационная структура современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Т. 3. Кн. 1: Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Киев, 2008.

Любимова Ю. С. Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017.

Макогін З. Я. Розвиток українсько-китайських економічних відносин з позиції стратегічного партнерства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2011.

Малицька В. А. Терміносистема галузі інформаційних технологій у сучасній китайській мові: системно-структурний та когнітивний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2010.

Малишева О. М. Підготовка державних службовців у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2015.

Минка Г. М. Китайсько-український базовий словник-мінімум: Близько 5000 слів. Київ, 2001.

Михайлов В. С. Людиновимірність соціально-філософської традиції Давнього Китаю і сучасність: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ун-т”. Київ, 2010.

Михайлов В. С. Філософська традиція Китаю: людський вимір та вплив на сучасність. Київ, 2014.

Мурашевич К. Г. Художньо-естетичний феномен поезії “4 травня” в китайській літературі початку XX ст.: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2011.

Нестеренко О. О. Вигуки сучасної китайської мови: типологія та функціонування: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017.

Нечипоренко Б. Ю. Вербальні засоби формування масової свідомості в сучасному політичному дискурсі китайських ЗМІ: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Нікішенко С. О. Сталі концепції у зовнішній політиці Китаю (відносини з Японією, Кореєю та В’єтнамом): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 1996.

Олійник О. М. Розвиток валютно-кредитної системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 1997.

Остапчук А. Л. Лексико-семантична група дієслів на позначення напрямку руху в сучасній китайській мові: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Пойнар Л. М. Вербалізація ключових морально-етичних концептів конфуціанства у китайських фразеологізмах чен’юй: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Попова О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти. Одеса, 2016a.

Попова О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти: теоретичний аспект. Одеса, 2016b.

Попова О. В. Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04, 13.00.02 / Держ. закл. “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. Одеса, 2017.

Резаненко В. Ф. Формально-змістові взаємозв’язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності: автореф. дис. … д-ра філол. наук. 10.02.15 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 1996.

Руда Н. В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017.

Седнєв В. В. Китаєзнавство в Україні // Матеріали І наукової українсько-китайської конференції “Україна – Китай: шляхи співробітництва”. Київ, 1993.

Седнев В. В. Цивилизационная модель современного Китая // Цивилизационная структура современного мира. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн. 2. Китайско-дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины. Киев, 2008.

Смоліна В. В. Китайська політика США та тайванське питання, 1949–1972 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. Миколаїв, 2012.

Таран М. А. “Тайванська проблема” в зовнішній політиці США в 1990-і роки: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002.

Тихонова О. Ф. Адаптація і функціонування абревіатур-англіцизмів у сучасних китайських і українських засобах масової інформації: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.17 / Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2013.

Трубіцина О. С. Засоби реалізації сугестії в сучасному китайському політичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2014.

Урусов В. Б. Китайско-русский словарь пословиц и поговорок. Краматорск, 2002a.

Урусов В. Б. Китайско-русский фразеологический словарь-минимум. Краматорск, 2002b.

Урусов В. Б. Українсько-китайські відносини (1949–1959): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ, 2005.

Усик А. В. Вчення Конфуція та конфуціанство в контексті китайської філософської традиції (етико-соціальний аспект): автореф. дис. … канд. філол. наук: 09.00.05 / Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 1999.

Федоренко С. М. Еволюція політичного курсу відкритості Китаю: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 1998.

Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю: автореф. дис. … канд. ек. наук: 08.00.02 / Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. Київ, 2014.

Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. Кн. 2: Китайско-Дальневос-точный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины. Киев, 2008.

Цимбал С. В. Вербалізація концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018.

Черниш Н. О. “Китайська подорож” О. Седакової у контексті діалогу традиційних культур: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ, 2011.

Чжен В. Китайська мова в Україні – п’ятдесят років // Україна – Китай, 2014, № 1(6).

Шевченко О. М. Сучасне ділове китайське мовлення: фразеологічний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2013.

Шевчук Л. Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика: [Навч. посібник]. Львів, 1999.

Шевчук О. В. Китай між США та Росією: геостратегічні відносини. Миколаїв, 2008.

Шевчук О. В. Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. Київ, 2009.

Шекера Я. В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006.

Шпарик О. М. Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / НАПН України, Ін-т педагогіки. Київ, 2012.

郑述谱。乌克兰语汉语词典。北京,1999.

REFERENCES

Akimova A. O. (2017), Syntez vizual’noho ta verbal’noho u kytays’kiy dramaturhiyi XX sto-littya, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Aleksiyenko M. S. (2009), Ekonomiko-innovatsiyna stratehiya Kytayu v sferi zovnishn’oeko-nomichnoyi diyal’nosti, Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.02, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Andriyets’ M. A. (2014), Verbalizatsiya kontseptu “lyubov” u kytays’kykh frazeolohizmakh chen”yuy, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Belya V. V. (2015), Tradytsiya i modernizatsiya kytays’koho sotsiumu v umovakh global’nykh transformatsiy, Avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03, Institute of Philosophy of Skovoroda, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Bilak P. P. (2011), Evolyutsiya polityky Tayvanyu shchodo KNR, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Boychenko O. I. (2000), Spivvidnoshennya pryrodnoho ta lyuds’koho yak problema davn’okytays’koyi filosofiyi (porivnyal’nyy analiz daos’koyi ta konfutsians’koyi interpretatsiy), Avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.05, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Boychenko O. I. (2003), Filosofs’ka antropolohiya davn’oho Kytayu, NAN Ukrayiny, Tsentr humanitarnoyi osvity, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Boychenko O. I. (2011), Klasychni vchennya pro derzhavu v filosofiyi Kytayu periodu Chzhan’ Ho, Vydavnytstvo PP “Lyuksar”, Kyiv. (In Ukrainian).

Boychenko O. I. (2012), Derzhavotvorennya u filosofiyi Davn’oho Kytayu: paradyhmy osyahnennya, Avtoref. dys. ... d-ra filos. nauk: 09.00.05, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

But S. A. (2016), Stratehichne partnerstvo u mizhderzhavnykh vidnosynakh Kytays’koyi Narodnoyi Respubliky ta Rosiys’koyi Federatsiyi, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Butko Yu. L. (2018), Kontseptsiya dukhovnoyi transhresiyi v daos’kiy antropomistytsi, Avtoref. dys. ... kand. filosof. nauk: 09.00.05, Donbas’kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet (Slov”yans’k), Sloviansk. (In Ukrainian).

Velychko V. V. (2010), Rehionoznavstvo Kytayu: ekonomika i upravlinnya, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Vyshnevs’ka-Cherkas I. H. (2016), SShA – KNR: stratehiya konheydzhmentu, Feniks, Kyiv. (In Ukrainian).

Vorobey O. S. (2013), Tvorchist’ Lao She i kytays’ka rozmovna drama pershoyi polovyny XX st., Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Vyshnevs’ka-Cherkas I. H. (2015), Stratehiya strymuvannya ta zaluchennya v amerykans’ko-kytays’kykh vidnosynakh, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Hamyanin V. I. (2000), Transformatsiyni protsesy v istoriyi Kytayu novitn’oho chasu (1911–1949), Avtoref. dys. ... na zdob. nauk. stup. kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Hobova Ye. V. (2013), Prosodychni shablony eliptychnykh konstruktsiy v kytays’kiy movi (fonolohichni osoblyvosti bezspoluchnykovoho zv”yazku), Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Holod V. Yu. (2010), Osoblyvosti valyutno-finansovoho rehulyuvannya u krayinakh Aziys’ko-Tykhookeans’koho rehionu, Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.02, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Hryms’ka M. I. (2009), Evolyutsiya zovnishn’oyi polityky KNR v umovakh realizatsiyi stratehiyi “chotyr’okh modernizatsiy”, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Kyyivs’kyy natsional’nyy un-t im. Tarasa Shevchenka, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Demchuk T. V. (2010), Strukturno-semantychni osoblyvosti synonimichnykh odnoskladovykh diyesliv suchasnoyi kytays’koyi movy, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Isayeva N. S. (2002), Ukrayins’ka literatura v Kytayi: problemy retseptsiyi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.05, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Isayeva N. S. (2017), Kytays’ka zhinocha proza: reviziya kanonu, Lohos, Kyiv. (In Ukrai-nian).

Isayeva N. S. (2018), Genderna dyferentsiatsiya literaturnoho kanonu: kytays’ka zhinocha proza, Avtoref. dys. ... dokt. filol. nauk: 10.01.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Isayeva N. S., Kirnosova N. A., Palamarchuk O. L., Strel’chuk H. P. and Shevchenko M. V. (2011), Ukrayins’ko-kytays’kyy slovnyk linhvistychnoyi terminolohiyi, VPTs “Kyyivs’kyy universytet”, Kyiv. (In Ukrainian).

Karpenko N. M. (2007), Kitayskiy legion. Uchastiye kitaytsev v revolyutsionnykh sobytiyakh na territorii Ukrainy (1917–1921), Al’ma-mater, Luhansk. (In Russian).

Karpenko H. A. (2006), Leksyko-hramatychni ta strukturno-stylistychni osoblyvosti sliv na poznachennya kytays’kykh sotsial’no-pobutovykh realiy, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Karpenko M. M. (2008), Uchast’ kytaytsiv u revolyutsiynykh podiyakh na terytoriyi Ukrayiny (1917–1921 rr.), Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. A. (2009), Istoriko-filosofskaya kontseptsiya Dzhozefa Nid·ema: kitayskaya nauka i tsivilizatsiya (filosofskiy analiz teoreticheskikh podkhodov), IIET RAN, Moscow. (In Russian).

Kiktenko V. O. (1999), Stanovlennya ukrayins’koho kytayeznavstva (XVIII st. – 41 r. XX st.), Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2002), Narys z istoriyi ukrayins’koho kytayeznavstva. XVIII – persha polovyna XX st.: doslidzhennya, materialy, dokumenty, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2013), “Shkola Dzhozefa Nidema”: filosofiya i metodolohiya doslidzhen’ kytays’koyi nauky i tsyvilizatsiyi, Avtoref. dys. ... d-ra filos. nauk: 09.00.05, Institute of Philosophy of Skovoroda, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiptsar I. A. (2006), Ukrayins’ko-kytays’ki vidnosyny u period 1992–2002 rr., Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kirnosova N. A. (2005), Zhanrovo-tematychna paradyhma palomnyts’koyi prozy v kytays’kiy ta yevropeys’kykh literaturakh XVI–XVIII st., Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk, Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kirnosova N. A. (2017), “Vykladannya kytays’koyi movy v Ukrayini: na vytokakh”, in Ukra-yina – Kytay, No. 1(7), pp. 120–123. (In Ukrainian).

Kozoriz O. P. (2014), Strukturno-semantychni osoblyvosti suchasnoyi kytays’koyi yurydychnoyi terminolohiyi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kolodko S. A., Kolomiyets’ N. V., Honcharenko O. M. and al. (2004), Kytays’ko-ukrayins’kyy slovnyk: 80000 sliv, TOV “Vydavnytstvo ‘Konsul’tant’ ”, Kyiv. (In Ukrainian).

Kolodko S. A. (2009), Pryslivnyk u kytays’kiy movi: struktura, semantyka, funktsiyi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kolomiyets’ N. V. (2014), Verbalizatsiya klyuchovykh kontseptiv mental’noyi sfery lyudyny v kytays’kiy movi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Kononenko M. H. (2016), Evolyutsiya zovnishn’opolitychnoyi stratehiyi KNR v rehioni Pers’koyi zatoky, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Kostanda I. O. (2014), Funktsiyi paralelizmu v movi kytays’koyi poeziyi epokhy Tan, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Koshovyy S. A. (2016), Reformy Shan Yana, Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Kurts B. H. (2014), Skhidna Yevropa ta Aziya: istoriya torhivli v XVI – pershiy polovyni XX st., A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Lens’kyy P. S. (2010), Tsentral’noaziys’kyy vektor polityky KNR u haluzi rehional’noyi bezpeky v postbipolyarnyy period, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Leshchenko L. A. (2008), “Kitay i Indiya v protsesakh mirovoy i regional’noy integratsii”, in Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira. Tsivilizatsii Vostoka v usloviyakh globalizatsii, Vol. 3, Book 1: Musul’mansko-afraziyskaya i indiysko-yuzhnoaziatskaya tsivilizatsii, Naukova dumka, Kyiv, pp. 530–540. (In Russian).

Lyubymova Yu. S. (2017), Funktsional’no-semantychne pole modal’nosti v suchasniy kytays’kiy movi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Makohin Z. Ya. (2011), Rozvytok ukrayins’ko-kytays’kykh ekonomichnykh vidnosyn z pozytsiï stratehichnoho partnerstva, Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.02, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. (In Ukrainian).

Malyts’ka V. A. (2010), Terminosystema haluzi informatsiynykh tekhnolohiy u suchasniy kytays’kiy movi: systemno-strukturnyy ta kohnityvnyy aspekty, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Malysheva O. M. (2015), Pidhotovka derzhavnykh sluzhbovtsiv u vyshchykh navchal’nykh zakladakh Kytays’koyi Narodnoyi Respubliky, Avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv. (In Ukrainian).

Mynka H. M. (2001), Kytays’ko-ukrayins’kyy bazovyy slovnyk-minimum: Blyz’ko 5000 sliv, Vyd. tsentr KDLU, Kyiv. (In Ukrainian).

Mykhaylov V. S. (2010), Lyudynovymirnist’ sotsial’no-filosofs’koyi tradytsiyi Davn’oho Ky-tayu i suchasnist’, Avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv. (In Ukrainian).

Mykhaylov V. S. (2014), Filosofs’ka tradytsiya Kytayu: lyuds’kyy vymir ta vplyv na suchasnist’, Sik hrup Ukrayina, Kyiv. (In Ukrainian).

Murashevych K. H. (2011), Khudozhn’o-estetychnyy fenomen poeziyi “4 travnya” v kytays’kiy literaturi pochatku XX st., Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Nesterenko O. O. (2017), Vyhuky suchasnoyi kytays’koyi movy: typolohiya ta funktsionuvannya, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Nechyporenko B. Yu. (2014), Verbal’ni zasoby formuvannya masovoyi svidomosti v suchasnomu politychnomu dyskursi kytays’kykh ZMI, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Nikishenko S. O. (1996), Stali kontseptsiyi u zovnishniy politytsi Kytayu (vidnosyny z Yaponiyeyu, Koreyeyu ta V”yetnamom), Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Oliynyk O. M. (1997), Rozvytok valyutno-kredytnoyi systemy Kytayu v protsesi rynkovoyi transformatsiyi ekonomiky, Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.05.01, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Ostapchuk A. L. (2014), Leksyko-semantychna hrupa diyesliv na poznachennya napryamku rukhu v suchasniy kytays’kiy movi: strukturno-semantychnyy ta funktsional’no-stylistychnyy aspekty, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk, 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Pakhomov Yu. N. and Pavlenko Yu. V. (Ed.s) (2008), Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira: v 3 t., Book 2: Kitaysko-Dal’nevostochnyy tsivilizatsionnyy mir i Afrikanskaya tsivilizatsionnaya obshchnost’. Global’nyye transformatsii i uroki dlya Ukrainy, Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Poynar L. M. (2014), Verbalizatsiya klyuchovykh moral’no-etychnykh kontseptiv konfutsianstva u kytays’kykh frazeolohizmakh chen”yuy, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Popova O. V. (2016a), Profesiyno-movlennyeva pidhotovka maybutnikh perekladachiv ky-tays’koyi movy v umovakh universytets’koyi osvity, South Ukrainian National Pedagogical University named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky, Odes’ka mis’ka typohrafiya, KP, Odessa. (In Ukrainian).

Popova O. V. (2016b), Profesiyno-movlennyeva pidhotovka maybutnikh perekladachiv kytays’koyi movy v umovakh universytets’koyi pedahohichnoyi osvity: teoretychnyy aspekt, South Ukrainian National Pedagogical University named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky, VOI SOIU “Atlant”, Odessa. (In Ukrainian).

Popova O. V. (2017), Teoretyko-metodychni zasady profesiyno-movlennyevoyi pidhotovky maybutnikh perekladachiv kytays’koyi movy v umovakh universytets’koyi osvity, Avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04, 13.00.02, South Ukrainian National Pedagogical University named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky, Odessa. (In Ukrainian).

Rezanenko V. F. (1996), Formal’no-zmistovi vzayemozv”yazky elementiv suchasnoyi iyerohlifichnoyi pysemnosti, Avtoref. dys. … d-ra filol. nauk: 10.02.15, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Ruda N. V. (2017), Strukturno-semantychni osoblyvosti bahatokomponentnykh skladnykh rechen’ u suchasniy kytays’kiy movi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Sednyev V. V. (1993), “Kytayeznavstvo v Ukrayini”, in Materialy I naukovoyi ukrayins’ko-kytays’koyi konferentsiyi “Ukrayina – Kytay: shlyakhy spivrobitnytstva”, Kyiv, p. 71. (In Ukrainian).

Sednev V. V. (2008), “Tsivilizatsionnaya model’ sovremennogo Kitaya”, in Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira, Vol. 3: Tsivilizatsii Vostoka v usloviyakh globalizatsii, Book 2: Kitaysko-dal’nevostochnyy tsivilizatsionnyy mir i afrikanskaya tsivilizatsionnaya obshchnost’. Global’nyye transformatsii i uroki dlya Ukrainy, Naukova dumka, Kyiv, pp. 67–136. (In Russian).

Smolina V. V. (2012), Kytays’ka polityka SShA ta tayvans’ke pytannya, 1949–1972 rr.: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, Chornomors’kyy derzhavnyy universytet im. Petra Mohyly. Mykolayiv, 2012. (In Ukrainian).

Taran M. A. (2002), “Tayvans’ka problema” v zovnishniy politytsi SShA v 1990-i roky, Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.02, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Tykhonova O. F. (2013), Adaptatsiya i funktsionuvannya abreviatur-anhlitsyzmiv u suchasnykh kytays’kykh i ukrayins’kykh zasobakh masovoyi informatsiyi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.17, Donetsk National University, Donetsk. (In Ukrainian).

Trubitsyna O. S. (2014), Zasoby realizatsiyi suhestiyi v suchasnomu kytays’komu politychnomu dyskursi, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Urusov V. B. (2002a), Kitaysko-russkiy slovar’ poslovyts y pohovorok, Kramatorsk. (In Russian).

Urusov V. B. (2002b), Kitaysko-russkiy frazeologicheskiy slovar’-minimum, Kramatorsk. (In Russian).

Urusov V. B. (2005), Ukrayins’ko-kytays’ki vidnosyny (1949 – 1959), Avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.02, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Usyk A. V. (1999), Vchennya Konfutsiya ta konfutsianstvo v konteksti kytays’koyi filosofs’koyi tradytsiyi (etyko-sotsial’nyy aspekt), Avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 09.00.05, Institute of Philosophy of Skovoroda, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Fedorenko S. M. (1998), Evolyutsiya politychnoho kursu vidkrytosti Kytayu, Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.04, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Khomenko O. V. (2014), Formuvannya innovatsiynoyi konkurentospromozhnosti ekonomiky Kytayu, Avtoref. dys. ... kand. ek. nauk: 08.00.02, The Kyiv National Economic University, Kyiv. (In Ukrainian).

Tsymbal S. V. (2018), Verbalizatsiya kontseptiv PROSTIR (空间) i ChAS (时间) u suchasniy kytays’kiy movi (na materiali frazeolohizmiv chen”yuy), Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Chernysh N. O. (2011), “Kytays’ka podorozh” O. Sedakovoyi u konteksti dialohu tradytsiynykh kul’tur, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.05, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Chzhen V. (2014), “Kytays’ka mova v Ukrayini – p”yatdesyat rokiv”, in Ukrayina – Kytay, No. 1(6), pp. 78–81. (In Ukrainian).

Shekera Ya. V. (2006), Heneza ta funktsionuvannya khudozhnikh obraziv u kytays’kiy poeziyi doby Tan (VII–X st.), Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.01.04, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Shevchenko O. M. (2013), Suchasne dilove kytays’ke movlennya: frazeolohichnyy aspekt, Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.13, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Shevchuk L. T. (1999), Kytay: sotsial’no-ekonomiko-heohrafichna kharakterystyka, Navch. posibnyk, Svit, Lviv. (In Ukrainian).

Shevchuk O. V. (2008), Kytay mizh SShA ta Rosiyeyu: heostratehichni vidnosyny, TOV “Firma ‘Ilion’ ”, Mykolayiv. (In Ukrainian).

Shevchuk O. V. (2009), Zovnishn’opolitychna stratehiya SShA ta RF shchodo KNR, Avtoref. dys. ... d-ra polit. nauk: 23.00.04, Instytut svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Shekera Ya. V. (2006), Heneza ta funktsionuvannya khudozhnikh obraziv u kytays’kiy poeziyi doby Tan (VII–X st.): avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.01.04 / Kyyivs’kyy natsional’nyy un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv. (In Ukrainian).

Shparyk O. M. (2012), Pedahohichni ideyi Konfutsiya u kul’turno-istorychnomu vymiri, Avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01, The Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Zheng Shupu (1999), Wukelan yu hanyu cidian, Shangwu yin shuguan, Beijing. (In Chinese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>