ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИЙ І ЧЕРКЕСИ НА СЛУЖБІ В МОСКОВСЬКОГО ЦАРЯ ІВАНА IV

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Бубенок

Анотація

Дмитро Вишневецький належить до числа найвідоміших українських аристократів. Проте в більшості наукових праць, присвячених Дмитру Вишневецькому, практично не містяться згадки про співробітництво українського магната з північнокавказькими адигами-черкесами під час його служби в Івана IV. Лише останнім часом дослідники почали звертати увагу на дані османських і московських письмових джерел, де містяться згадки про цей період у житті Дмитра Вишневецького. Порівняльний аналіз даних цих джерел дав змогу зробити певні висновки.
Так, діяльність Дмитра Вишневецького серед черкесів можна розділити на кілька етапів. Перший етап належить до січня 1558 – початку вересня 1559 р., саме коли Дмитро Вишневецький разом із черкесами з Кабарди здійснив походи на Азов. Відповідно до того другий етап охоплює вересень 1559 – вересень 1560 р. Тоді Дмитро Вишневецький разом із черкеським племенем жане воював проти турків не лише в районі Азова, а й на берегах Керченської протоки. Про подальші контакти Дмитра Вишневецього із черкесами ще немає достовірних даних із документів.

Як цитувати

Бубенок, О. Б. (2018). ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИЙ І ЧЕРКЕСИ НА СЛУЖБІ В МОСКОВСЬКОГО ЦАРЯ ІВАНА IV. Східний світ, (2 (99), 5-16. https://doi.org/10.15407/orientw2018.02.005
Переглядів статті: 169 | Завантажень PDF: 59

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Іван IV, Дмитро Вишневецький, кабардинці, Північний Кавказ, плем’я жане, Польща, турки і кримські татари, Україна, черкеси

Посилання

Адыгея. Историко-культурный очерк. Ч. I. Майкоп, 1989.

Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. Нальчик, 1974.

Дашкевич Я. Черкеси // Дашкевич Я. Україна і Схід. Львів, 2016.

Дзагалов А. С. Взаимоотношения черкесских князей с гетманом Дмитрием Вишневецким. 26 мая 2015 г. URL: https://aslan-be-k07.livejournal.com/6789.html; https://aslan-be-k07.livejournal.com/7057.html (дата звернення: 20.03.2018).

Дополнения к Никоновской летописи. Так называемая царственная летопись. Вторая половина // Полное собрание русских летописей. Т. 13. Санкт-Петебург, 1906.

Журтова А. А. Проблема вхождения Кабарды в состав России в современной отечественной историографии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2015, № 6 (56). Ч. 1.

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Москва, 1988.

Кошев М. А. Кавказцы в истории Польши. URL: http://www.adyghe.ru/menu/nartskij-epos/83-istoriya/384-kavkaztsy-v-isto. (дата звернення: 20.03.2018).

КРО. – Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. Т. I. XVI–XVII вв. Москва, 1957.

Крушинский М. Черкесские князья в Польше (пять князей) // Черкесия, 2008, № 3. URL: www.kavkazweb.net/forum/lofiversion/index.php/t52544.html (дата звернення: 8.11.2016).

Лемерсье-Келькеже Ш. Литовский кондотьер XVI в. – князь Дмитрий Вишневецкий и образование Запорожской Сечи по данным оттоманских архивов // Франко-русские экономические связи. Москва – Париж, 1970.

Лемерсьє-Келькеже Ш. Дмитро Вишневецький // Гетьмани України. Київ, 1991.

Студенецкая Е. М. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. Москва, 1989.

Трахо Р. Черкесы. Нальчик, 1992.

Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття. Київ, 2016.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. Т. 2. Київ, 1990.

Plewczyński M. Armia koronna 1506–1572. Zagadnienia struktury narodowościowej. Warszawa, 1991.

Plewczyński M. Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów. Warszawa, 1995.

REFERENCES

Adygeya. Istoriko-kul’turnyy ocherk (2016), Part I, Adygeyskoye otdeleniye Krasnodarskogo knizhnogo izdatel’stva, Maykop. (In Russian).

Adygi, balkartsy i karachayevtsy v izvestiyakh evropeyskikh avtorov XIII–XIX vv. (1974), Elbrus, Nalchik. (In Russian).

Dashkevych Ya. (2016), “Cherkesy”, in Dashkevych Ya., Ukrayina i Skhid, Kolo, Lviv, p. 449. (In Ukrainian).

Dzagalov A. S. (2015), “Vzaimootnosheniya cherkesskikh knyazey s getmanom Dmitriyem Vishnevetskim”, available at: https://aslan-be-k07.livejournal.com/6789.html; https://aslan-be-k07.livejournal.com/7057.html (accessed March 20, 2018). (In Russian).

“Dopolneniya k Nikonovskoy letopisi. Tak nazyvayemaya tsarstvennaya letopis’. Vtoraya polovina” (1906), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. 13, Saint Petersburg. (In Russian).

Zhurtova A. A. (2015), “Problema vkhozhdeniya Kabardy v sostav Rossii v sovremennoy otechestvennoy istoriografii”, in Istoricheskiye, filosofskiye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul’turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki, No. 6 (56), Part I, pp. 81–88. (In Russian).

Istoriya narodov Severnogo Kavkaza s drevneyshikh vremen do kontsa XVIII v. (1988), Nauka, Moscow. (In Russian).

Koshev M. A. “Kavkaztsy v istorii Pol’shi”, available at: www.adyghe.ru/menu/nartskij-epos/83-istoriya/384-kavkaztsy-v-istorii-polshi (accessed March 20, 2018) (In Russian).

KRO, Kabardino-russkiye otnosheniya v XVI–XVIII vv. Dokumenty i materialy v 2-kh tomakh (1957), Vol. I. XVI–XVII vv., AN SSSR, Moscow. (In Russian).

Krushinskiy M. (2008), “Cherkesskiye knyaz’ya v Pol’she (pyat’ knyazey)”, Cherkesiya, No. 3, available at: www.kavkazweb.net/forum/lofiversion/index.php/t52544.html (accessed November 8, 2016) (In Russian).

Lemers’ye-Kel’kezhe Sh. (1970), “Litovskiy kondot’yer XVI v. – knyaz’ Dmitriy Vishnevetskiy i obrazovaniye Zaporozhskoy Sechi po dannym ottomanskikh arkhivov”, in Franko-russkiye ekonomicheskiye svyazi, Moscow, Paris, pp. 38–64. (In Russian).

Lemers’ye-Kel’kezhe Sh. (1991), “Dmytro Vyshnevets’kyy”, in Het’many Ukrayiny, Kyiv, pp. 11–24. (In Ukrainian).

Studenetskaya E. M. (1989), Odezhda narodov Severnogo Kavkaza XVIII–XX vv., Nauka, Moscow. (In Russian).

Trakho R. (1992), Cherkesy, Nalchik. (In Russian).

Turanly F. (2016), Kozats’ka doba istoriyi Ukrayiny v osmans’ko-turets’kykh pysemnykh dzherelakh (druha polovyna XVI – persha chvert” XVIII stolittya, KMA, Kyiv. (In Ukrainian).

Yavornyts’kyy D. I. (1990), Istoriya zaporoz’kykh kozakiv, Vol. 2, Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Plewczyński M. (1991), Armia koronna 1506–1572: zagadnienia struktury narodowościowej, Wojskowy Instytut Historyczny, Warsaw.

Plewczyński M. (1995), Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów, Warsaw.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>