ОСОБИСТЕ ЛИСТУВАННЯ ДВОХ ФУНДАТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК – ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО ТА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

У статті аналізуються листи, які протягом 1904–1941 рр. писали один одному видатні вче­ні – академік Володимир Іванович Вернадський (1863–1945) та академік Агатангел Юхимович Кримський (1871–1942) і які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та архіву Російської академії наук. З листів дізнаємося, що, хоча Володимир Іванович та Агатангел Юхимович були вченими з різних галузей знань, їх об’єднувало багато речей, у тому числі любов до України. Саме Володимир Вернадський запросив Агатангела Юхимовича у 1918 р. до Києва для організації Української академії наук, яку перший з них очолив, а другий став її неодмінним секретарем. Їхні листи зберігають тепло приязні двох поважних діячів української науки і дають нам невичерпну інформацію про них.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2012). ОСОБИСТЕ ЛИСТУВАННЯ ДВОХ ФУНДАТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК – ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО ТА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО . Східний світ, (3 (76), 18-25. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.018
Переглядів статті: 103 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський, Володимир Вернадський, Особисте листування, фундаторів Української академії наук

Посилання

Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Київ, 2006.

Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 518, оп. 3, д. 880, 881; оп. 4, д. 99.

Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921). Київ, 2011.

Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці. Київ, 2011.

Гурницкий К.И. Агатангел Ефимович Крымский. Москва, 1980.

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). Київ, 2005.

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІА НБУВ). Ф. 34, оп. 1. спр. 2.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. І, од. зб. 22762, 22770, 22771, 26199, 26209; ф. XXXVI, од. зб. 600–617.

Історія Академії наук України. 1918–1923. Документи та матеріали / Упор. Шмельов В.Г. ­та ін. Київ, 1993.

Матвєєва Л., Циганкова Е. А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук. Вибране листування. Київ, 1997.

Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського. Київ, 2000.

REFERENCES

Ahatanhel Kryms’kyy. Narysy zhyttya i tvorchosti (2006), Kyiv. (In Ukrainian).

Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk (ARAN), Fund 518, Inventory 3, Files 880, 881, Inventory 4, File 99.

Volodymyr Ivanovych Vernads’kyy i Ukrayina (2011), Vol. 1, Book 1: Volodymyr Ivanovych Vernads’kyy. Naukovo-orhanizatsiyna diyal’nist’ (1918–1921), Kyiv. (In Ukrainian).

Volodymyr Ivanovych Vernads’kyy i Ukrayina (2011), Vol. 1, Book 2: Volodymyr Ivanovych Vernads’kyy. Vybrani pratsi, Kyiv. (In Ukrainian).

Gurnitskiy K. I. (1980), Agatangel Efimovich Krymskiy, Moscow. (In Russian).

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941 rr.) (2005), Vol. II (1918–1941 rr.), Kyiv. (In Ukrainian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund 34, Inventory 1, File 2.

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV) [Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, Files 22762, 22770, 22771, 26199, 26209, Fund XXXVI, Files 600–617.

Istoriya Akademiyi nauk Ukrayiny. 1918–1923. Dokumenty ta materialy (1993), Compl. by Shmel’ov V. H. at all, Kyiv. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. and Tsyhankova E. (1997), A. Yu. Kryms’kyy – neodminnyy sekretar Vseukrayins’koyi Akademiyi nauk. Vybrane lystuvannya, Kyiv. (In Ukrainian).

Pavlychko S. (2000), Natsionalizm, seksual’nist’, oriyentalizm. Skladnyy svit Ahatanhela Kryms’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>