КАТАЛОГИ ТА СПИСКИ ЄВРЕЙСЬКИХ РУКОПИСІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Хамрай

Анотація

З поміж документів, що зберігаються у Відділі фонду Юдаїки ІР НБУВ, до числа каталогів і списків рукописів можна віднести близько сімдесяти п’яти одиниць зберігання з опису 5 фонду 321. Точніше сказати важко, адже згаданий опис містить ще близько двох десятків документів, що являють собою матеріали бібліографічного характеру, де фігу-рують переліки рукописних матеріалів різного формату. За формою найближчими до каталогів є списки рукописів першої та другої колекцій Фірковича, складені, судячи з почерку, А. Я. Гаркаві (9 од. зб.). Також перу Гаркаві належать, вочевидь, матеріали бібліографічного характеру, присвячені різним групам документів з тих самих колекцій, наприклад, перелік філософських трактатів з колекції Фірковича, попередні нотатки про кількість єврейських та караїмських рукописів Чуфут-калінської колекції Фірковича, каталог самаритянських рукописів колекції Фірковича, опис Петербурзьких рукописів, нотатки про рукописи, опис та виписи з рукописів зібрання архимадрита Антоніна. А. Гаркаві є, вочевидь, укладачем різних списків рукописів та друкованих книг. У фонді наявний також опис колекцій давньоєврейських рукописів архіву самого А. Я. Гаркаві, а також два невеликі за обсягом документи, складені А. Фірковичем, що описують рукописи, знайдені у Кафі та у Старій Синагозі у Чуфут-Кале у першій половині ХІХ ст. Варто згадати також описи різних рукописних колекцій, авторство яких потребує додаткового визначення, наприклад, каталог рукописів колекції Кауфмана та списки рукописів, складені різними укладачами. Рукописи, перелічені у згаданих каталогах та описах, нині зберігаються в різних бібліотеках і колекціях у різних країнах світу. Певна частина цих джерел, імовірно, втрачена назавжди. Тим більш цінними є їхні описи й каталоги, адже вони містять відомості про рукописні джерела, які інакше неможливо отримати.

Як цитувати

Хамрай, О. О. (2017). КАТАЛОГИ ТА СПИСКИ ЄВРЕЙСЬКИХ РУКОПИСІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. Східний світ, (3 (96), 73-83. https://doi.org/10.15407/orientw2017.03.073
Переглядів статті: 89 | Завантажень PDF: 27

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єврейські рукописи, рукописна та архівна спадщина

Посилання

Васильева О. В. Еврейские рукописи в Российской национальной библиотеке. К истории формирования фондов // Орнамент древнееврейских рукописей. Москва – Тель-Авив, 2003.

Васильева О. В. Восточные рукописные фонды Российской национальной библиотеки // Письменные памятники Востока. 1(2). 2005.

Вихнович В. Л. Караим Авраам Фиркович. Еврейские рукописи. История. Путешествия. Санкт-Петербург, 2012.

Лукин В. Фонд Еврейского историко-этнографического общества в Центральном государственном архиве Ленинграда // Исторические судьбы евреев в России и СССР: начало диалога. Москва, 1992.

Османова И. А. Арабские рукописи Второго собрания Авраама С. Фирковича: связь времен // 20 Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 13. Выпуск 3. 2012.

Сергеева И. А. Отдел фонда иудаики ИР НБУВ: история и современность // Библиотека Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 5 / МААН. Киев, 2007.

Сергєєва І. А. Ф. 321. Колекція єврейських документів // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Путівник. Київ, 2015.

Сергєєва І. З історії формування колекції єврейської літератури Національної бібліотеки України (1918–1939) // Бібліотечний вісник, 1996, № 6.

Справочник библиотекаря. Санкт-Петербург, 2004.

Якерсон С. М. От буквы к литере. Очерки по истории еврейской средневековой книги. Санкт-Петербург, 2016.

REFERENCES

Vasil’eva O. V. (2003), “Evrejskie rukopisi v Rossijskoj nacional’noj biblioteke. K istorii formirovanija fondov”, in Ornament drevneevrejskih rukopisej, RNB; Publishing Company YB Graphic, Moscow, Tel Aviv, pp. 80–94. (In Russian).

Vasil’eva O. V. (2005), “Vostochnye rukopisnye fondy Rossijskoj nacional’noj biblioteki”, Pis’mennye pamjatniki Vostoka, 1(2), pp. 217–238. (In Russian).

Vihnovich V. L. (2012), Karaim Avraam Firkovich. Evrejskie rukopisi. Istorija. Puteshestvija, Akademija issledovanija kul’tury, St. Petersburg. (In Russian).

Lukin V. (1992), “Fond Evrejskogo istoriko-jetnograficheskogo obshhestva v central’nom Gosudarstvennom Arhive Leningrada”, in Istoricheskie sud’by evreev v Rossii i SSSR: nachalo dialoga, Evrejskoe Istoricheskoe Obshhestvo, Moscow, pp. 245–261. (In Russian).

Osmanova I. A. (2012), “Arabskie rukopisi Vtorogo sobranija Avraama S. Firkovicha: svjaz’ vremen”, 20 Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii, Vol. 13, Issue 3, pp. 20–26. (In Russian).

Sergeeva I. A. (2007), “Otdel fonda iudaiki IR NBUV: istorija i sovremennost’”, in Biblioteka Nacional’noj akademii nauk: problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija: Nauchno-prakticheskij i teoreticheskij sbornik, Issue 5, MAAN, Kyiv, pp. 369–385. (In Russian).

Serheeva I. A. (2015), “F. 321. Kolektsiya yevreys’kykh dokumentiv”, in Arkhivy, kolektsiyi ta zibrannya derzhavnykh, hromads’kykh ta relihiynykh ustanov u fondakh Instytutu rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho. Putivnyk, In-t rukop. NBUV, Kyiv, pp. 240–243. (In Ukrainian).

Serhyeyeva I. (1996), “Z istoriyi formuvannya kolektsiyi yevreys’koyi literatury Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny (1918–1939)”, Bibliotechnyy visnyk, No. 6, pp. 13–15. (In Ukrainian).

Spravochnik bibliotekarja (2004), Professija, St. Petersburg. (In Russian).

Jakerson S. M. (2016), Ot bukvy k litere. Ocherki po istorii evrejskoj srednevekovoj knigi, Kontrast, St. Petersburg. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>