УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ВАЙШНАВІЗМУ ТА МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ISKCON

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. С. Філь

Анотація

Статтю присвячено світоглядним та ідентичнісним аспектам розвитку української громади Міжнародного товариства свідомості Кришни (ISKCON), а саме місцю української культури в житті Товариства та окремих адептів вайшнавізму в Україні. Така постановка проблеми обумовлена тим, що у вайшнавізмі велику роль відводять власній, індуїстській у своїй основі культурі, яка є невід’ємною частиною релігійної практики вірян, у зв’язку з чим природно виникає питання, чи є місце локальним (національним) особливостям в орієн-тованому на індуїстську культуру міжнародному релігійному русі. Стаття є результатом польових досліджень, які авторка почала проводити з 2015 року і які з 2019 року набули системного характеру. У дослідженні було застосовано якісні методи соціології, насамперед глибинне інтерв’ювання та включене спостереження. Матеріал був зібраний у громадах малих та великих міст України – у Києві, Львові, Рівному, Донецьку (віддані з громади Донецька перебували на підконтрольній Україні території), Харкові, Маріуполі, Бердянську, Краматорську. Серед опитаних відданих, зокрема, були адміністратори храмів та магараджі.
З’ясовано, що в українській громаді ISKCON, так само, як і в будь-якій іншій по всьому світу, сама теологія вайшнавізму формує ставлення до національної культури – метою вайшнава є радше розототожнитися з усім матеріальним, зокрема й з національною культурою, яка є атрибутом, зокрема, матеріального світу, ніж ідентифікуватися з нею. Тому природно, що на рівні громад українську культуру не культивують. Втім, з огляду на постколоніальний контекст розвитку нашої держави серед адептів є ті, які мають сентимент до української культури й виявляють його в особливий спосіб, який дає змогу вписати його у вайшнавську картину світу, – національна культура набуває для них виняткового значення через причетність до давньої арійської культури та через пошуки спільних рис із нею в мові, мистецтві, способі життя тощо. Отже, для багатьох українських вайшнавів т. зв. “трипільсько-арійські теорії українського етногенезу” є привабливими та актуальними. У цьому й виявляються національні особливості українського Товариства свідомості Кришни.

Як цитувати

Філь, Ю. С. (2020). УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ВАЙШНАВІЗМУ ТА МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ISKCON. Східний світ, (2 (107), 101-112. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.101
Переглядів статті: 70 | Завантажень PDF: 36

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ISKON, вайшнавізм, вайшнавська культура, Міжнародне товариство свідомості Кришни, українська культура, “арійський міф”

Посилання

Карпицкий Н. Н. Уникальность религиозного опыта в вайшнавизме ISKCON // Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи “Вайшнавська традиція крізь століття” 2014–2015 років. Луцьк, 2016.

Проскурня Н. Путешествие по священным местам с Александром Хакимовым. Москва, 2018.

Тайване Э. Международное общество сознания Кришны: к вопросу о рецепции бенгальского вайшнавизма на Западе (часть ІІ) // Религиоведение, 2012, № 2.

Узланер Д. Расколдование дискурса: “Религиозное” и “светское” в языке нового времени // Логоc, 2008, № 4.

Шевчук М. А. Взаимодействие социокультурных систем на примере судьбы священного текста Бхагавад-Гиты // Вестник Томского государственного университета. История, 2008, № 1 (2).

Шевчук М. А. Место “Бхагавад-гиты как она есть” A. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в системе ценностей традиционного индуизма // Вестник Томского государственного университета. История, 2013, № 4 (24).

Mission and Vision // Krishna West. URL: https://krishnawest.com/about/mission-vision/ (дата звернення: 25.03.2020).

GBC Meeting Clarifies Krishna West is Part of ISKCON // The News Agency of the International Society for Krishna Consciousness. Oct. 26, 2017. URL: https://iskconnews.org/gbc-meeting-clarifies-krishna-west-is-part-of-isk. (дата звернення: 25.03.2020).

Zavhorodniy Y., Smytskyі L. Hinduism in Ukraine: a general overview and the activities of “The Vaiṣṇava tradition through the ages” international religious studies school // Scriptorium nostrum, 2017, No. 2 (8).

REFERENCES

Karpitskiy N. N. (2016), “Unikal’nost’ religioznogo opyta v vayshnavizme ISKCON”, in Zbirka materialiv IV ta V Mizhnarodnoyi relihiyeznavchoyi shkoly “Vayshnavs’ka tradytsiya kriz’ stolittya” 2014–2015 rokiv, Drukmarket, Lutsk, pp. 93–115. (In Russian).

Proskurnya N. (2018), Puteshestviye po svyashchennym mestam s Aleksandrom Khakimovym, Eksmo, Moscow. (In Russian).

Tayvane E. (2012), “Mezhdunarodnoye obshchestvo soznaniya Krishny: k voprosu o retseptsii bengal’skogo vayshnavizma na Zapade (сhast’ ІІ)”, in Religiovedeniye, No. 2, pp. 75–85. (In Russian).

Uzlaner D. (2008), “Raskoldovaniye diskursa: ‘Religioznoye’ i ‘svetskoye’ v yazyke novogo vremeni”, in Logos, No. 4, pp. 140–159. (In Russian).

Shevchuk M. A. (2008), “Vzaimodeystviye sotsiokul’turnykh sistem na primere sud’by svyashchennogo teksta Bkhagavad-Gity”, in Vestnik tomskogo gosudarstvennogo universiteta Istoriya, No. 1 (2), pp. 110–128. (In Russian).

Shevchuk M. A. (2013), “Mesto ‘bkhagavad-gity kak ona est’ ’ A. Ch. Bkhaktivedanty Svami Prabkhupady v sisteme tsennostey traditsionnogo induizma”, in Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya, No. 4 (24), pp. 194–199. (In Russian).

“Mission and Vision”, in Krishna West, available at: https://krishnawest.com/about/mission-vision/ (accessed March 25, 2020).

“GBC Meeting Clarifies Krishna West is Part of ISKCON”, in The News Agency of the International Society for Krishna Consciousness, Oct. 26, 2017, available at: https://iskconnews.org/gbc-meeting-clarifies-krishna-west-is-part-of-isk. (accessed March 25, 2020).

Zavhorodniy Y. and Smytskyі L. (2017), “Hinduism in Ukraine: a general overview and the activities of ‘The Vaiṣṇava tradition through the ages’ international religious studies school”, Scriptorium nostrum, No. 2 (8), pp. 371–385.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають