ЗАХИСТ ВАЙШНАВАМИ ISKCON ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДИСКУСІЙ ПРО ІНДУЇЗМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. С. Філь

  М. М. Карпіцький

Анотація

Стаття окреслює основні теоретичні складнощі при дослідженні індуїзму й розглядає суд над книгою “Бгаґавадґіта як вона є” в Томську у 2011–2012 рр. як case-study актуальності та практичного значення теоретичних положень та набутків індуїстських досліджень. Серед виділених авторами груп методологічних проблем (ідентичнісної, термінологічної, класифікаторської та практичної) найактуальнішою для суспільного життя виявилася перша, що пов’язана з визначенням сутнісних рис індуїзму, підстав об’єднувати численні культи та традиції Індії в одну релігію, пошуками “ядра індуїзму” та часу його виникнення і розвитку. Також було розглянуто два підходи до вивчення індуїзму – централістський та плюралістичний, визначено позитивні сторони та вади кожного з них.
У суді над книгою “Бгаґавадґіта як вона є” та на всіх супутніх заходах, пов’язаних із судом, було обговорено низку принципових питань. Головне серед них – належність Міжнародного товариства свідомості Кришни (ISKCON) до індуїзму та індійської культури загалом. У його межах було заперечено аргумент про неведійське походження культу Кришни, який виносив за межі ведичної традиції не лише ISKCON, а й увесь ґаудія-вайшнавізм; з’ясовано, чому в контексті індійської традиції некоректно ставити питання про те, що Бгаґавадґіта та “Бгаґавадґіта як вона є” – це різні книги; розвінчано низку уявлень про індуїзм та індусів, зокрема те, що індусом неможливо стати, а лише народитися, або ж те, що визнання системи варн-джаті є сутнісною характеристикою індуїзму. Дискусії в суді та на конференціях довели, що централістський підхід до визначення індуїзму є більш продуктивним у суспільній практиці. Суд не лише поставив вайшнавів ISKCON перед потребою захищати свою ідентичність, а й дав змогу краще зрозуміти зв’язок ISKCON із традицією індуїзму та його місце в індійській культурі.

Як цитувати

Філь, Ю. С., & Карпіцький, М. М. (2021). ЗАХИСТ ВАЙШНАВАМИ ISKCON ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДИСКУСІЙ ПРО ІНДУЇЗМ. Східний світ, (1 (110), 102-117. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.102
Переглядів статті: 81 | Завантажень PDF: 44

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

індологія, індуїзм, Бгаґавадґіта, вайшнавізм, Міжнародне товариство свідомості Кришни (ISKCON), ґаудія-вайшнавізм, “Бгаґавадґіта як вона є”

Посилання

Аванесов С. С., Свистунов В. Н., Наумов В. Г. Заключение комплексной комиссионной экспертизы от 25.10.2010 / Копия, заверено, помощник прокурора г. Томска Осипова М. С., 2010.

Глушкова И. П. Способы существования сакрального индусского текста и образ России в Индии // Вестник Томского государственного университета. История, 2013, № 4 (24).

Дандекар Р. Н. От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология / Составитель Я. В. Васильков. Ответственный редактор Г. М. Бонгард-Левин. Пер. с англ. К. П. Лукьяненко. Москва, 2002.

Древо индуизма. Москва, 1999.

Жарчинская К., Чубирко Н. Ракетами и вертолетами Индию не задобрить // Дом Прабхупады в Москве, 2012, № 3.

Карпицкий Н. Н., Глушкова И. П., Хазанов О. В. и др. Резолюция научной конференции “Бхагавад-гита в истории и в современном обществе” // Бхагавад-гита в истории и в современном обществе: Материалы V Всероссийской научной конференции с межд. уч. Томск, 2012.

Карпицкий Н. Н., Филькин К. Н., Хазанов О. В. О конференции “Бхагавад-гита в истории и в современном обществе” // Вестник Томского государственного университета. История, 2013, № 4 (24).

Тимощук А. С., Филькин К. Н. Казус суда над Бхагавад-гитой Свами Прабхупады: генезис, анализ, реакция общественности и медиа // Вестник Томского государственного университета. История, 2013, № 4 (24).

фон Штитенкрон Г. О природе индуизма. О правильном употреблении обманчивого термина // Древо индуизма. Москва, 1999.

Davis R. H. Introduction. A Brief History of Religions in India. Religions of India in Practice / Ed. Donald S. Lopez, Jr. Princeton, New Jersey, 1995.

Dumont L. Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications. Chicago and London, 1980.

Elst K. Hindu Dharma and the Culture Wars. New Delhi, 2019.

Organ T. W. Hinduism. Its Historical Development. New York, 1974.

Radhakrishnan S. The Hindu View of Life. Harper Element, 2015.

Sharma A. What is Hinduism // The Study of Hiduism. University of Southern California Press, 2003.

REFERENCES

Avanesov S. S., Svistunov V. N. and Naumov V. G. (2010), Zaklyucheniye kompleksnoy komissionnoy ekspertizy ot 25.10.2010, Kopiya, zavereno, pomoshchnik prokurora g. Tomska Osipova M. S. (In Russian).

Glushkova I. P. (2013), “Sposoby sushchestvovaniya sakral’nogo indusskogo teksta i obraz Rossii v Indii”, Tomsk State University Journal. History, No. 4 (24), pp. 138–145. (In Russian).

Drevo induizma (1999), Izdatel’skaya firma “Vostochnaya literatura” RAN, Moscow. (In Russian).

Zharchinskaya K. and Chubirko N. (2012), “Raketami i vertoletami Indiyu ne zadobrit’ ”, in Dom Prabkhupady v Moskve, No. 3, p. 9. (In Russian).

Dandekar R. N. (2002), Ot Ved k induizmu. Evolyutsioniruyushchaya mifologiya, Compl. by Ya. V. Vasil’kov, Transl. from English by K. P. Luk’yanenko, “Vostochnaya literaturа”, Moscow. (In Russian).

Karpitskiy N. N., Glushkova I. P., Khazanov O. V. at all (2012), “Rezolyutsiya nauchnoy konferentsii ‘Bkhagavad-gita v istorii i v sovremennom obshchestve’ ”, in Bkhagavad-gita v istorii i v sovremennom obshchestve: Materialy V Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhd. uch., TPU, Tomsk, pp. 400–402. (In Russian).

Karpitskiy N. N., Fil’kin K. N. and Khazanov O. V. (2013), “O konferentsii ‘Bkhagavad-gita v istorii i v sovremennom obshchestve’ ”, Tomsk State University Journal. History, No. 4 (24), pp. 150–152. (In Russian).

Timoshchuk A. S. and Fil’kin K. N. (2013), “Kazus suda nad Bkhagavad-gitoy Svami Prabkhupady: genezis, analiz, reaktsiya obshchestvennosti i media”, Tomsk State University Journal. History, No. 4 (24), pp. 178–184. (In Russian).

fon Shtitenkron G. (1999) “O prirode induizma. O pravil’nom upotreblenii obmanchivogo termina”, in Drevo induizma, Izdatel’skaya firma “Vostochnaya literatura” RAN, Moscow. (In Russian).

Davis R. H. (1995), Introduction. A Brief History of Religions in India. Religions of India in Practice, Donald S. Lopez, Jr. (ed.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Dumont L. (1980), Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Elst K. (2019), Hindu Dharma and the Culture Wars, Rupa, New Delhi.

Organ T. W. (1974), Hinduism. Its Historical Development, Woodbory, New York.

Radhakrishnan S. (2015), The Hindu View of Life, Harper Element.

Sharma A. (2003), “What is Hinduism”, in The Study of Hiduism, University of Southern California Press, pp. 1–19.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають