ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОРАНІ: АЯТ АЛ-МА’ІДА, 38 ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена проблемі шаріатського покарання за крадіжку, як воно сформульоване в коранічному аяті ал-Ма’іда, 38. Спираючись на аналіз першоджерел, автор статті досліджує механізми, за допомогою яких норми та практики, закладені в Корані та Сунні, інтерпретувалися в ісламській богословській та юридичній традиціях. Особливу увагу в статті приділено методам, що використовувалися мусульманськими юристами з метою обмеження сфери застосування відтинання рук, а також стратегіям легітимації цього покарання як необхідного елемента ісламського соціального порядку.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2013). ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ НОРМИ В КОРАНІ: АЯТ АЛ-МА’ІДА, 38 ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ. Східний світ, (1 (78), 160-167. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.160
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 32

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтерпретація в мусульманській традиції, іслам, Аят Ал-Ма’іда 38, Корані, соціальні норми

Посилання

Коран / Пер. И. Крачковского. Москва, 1990.

Шестопалец Д.В. “Нет принуждения в религии” (ал-Бакара, 256): абстрактный принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции // Східний світ, 2011, № 2.

Шестопалец Д.В. Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ источников // Східний світ, 2012, № 2.

Abd al-Razzak al-San‘ani. Musannaf. Bayrut, 1403.

Abu Daud al-Sijistani, Sulayman b. Al-Ash‘as. Sunan Abi Daud. D.m.: Dar al-Fikr, d.t.

Al-Qur’an al-karim. Dimashq: Dar al-ma’rifa, 1420.

Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad. Al-Jami‘ li al-ahkam al-Qur’an (fi 20 al-ajza’). al-Qahira, 1372.

Al-Tabari, Muhammad b. Jarir. Jami‘ al-bayan ‘an ta’wil ’ay al-Qur’an (fi 30 al-ajza’). Bayrut, 1405.

Foucault M. Discipline and punish. New York, 1995.

Ibn Atiyya, Abu Muhammad. Al-Muharrar al-wajiz. Dimashq, 2007.

Ibn Kathir al-Dimashqi, Ismail b. Amr. Tafsir al-Qur’an al-Azim. Bayrut, 1401.

Nцldeke Th., Schwally F. Geschichte Des Qorāns. 2. aufl., bearb. Leipzig, 1909–1938.

Qutb S. In the Shade of the Qur’ān (Fī Zilāl Al-Qur’ān). In 30 Vol. Markfield, 2001.

Rassoul, Abu-r-Rida. Tafsir al-Qur’an al-Karim. Monolinguale Ausgabe. 2008.

Sahih al-Bukhari (fi 6 ajza’). Bayrut, 1987.

Sahih Muslim (fi 5 ajza’). Bayrut, 1988.

Usmani, Shafi. Maariful-Qur’an. N.p., n.d.

REFERENCES

Koran (1990), Transl. by I. Krachkovskiy, Moscow. (In Russian).

Shestopalets D. (2011), “Net prinuzhdeniya v religii (al-Bakara, 256): abstraktnyy printsip i yego interpretatsiya v islamskoy bogoslovskoy traditsii”, Skhídniy svít, No. 2. (In Russian).

Shestopalets D. (2012), “Nakazaniya za prelyubodeyaniye v islame: predvaritel’nyy analiz istochnikov”, Skhídniy svít, No. 2. (In Russian).

Abd al-Razzak al-Sanʻani (1403), Musannaf, Beirut. (In Arabic).

Abu Daud al-Sijistani Sulayman b. Al-Ashʻas (N.d.), Sunan Abi Daud, Dar al-Fikr. (In Arabic).

Al-Qur’an al-karim (1420), Dar al-ma’rifa, Damascus. (In Arabic).

Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad (1372), Al-Jamiʻ li al-ahkam al-Qur’an fi 20 al-ajza’, Cairo. (In Arabic).

Al-Tabari Muhammad b. Jarir (1405), Jamiʻ al-bayan ʻan ta’wil ’ay al-Qur’an fi 30 al-ajza’, Beirut. (In Arabic).

Foucault M. (1995), Discipline and Punish, New York.

Ibn Atiyya Abu Muhammad (2007), Al-Muharrar al-wajiz, Damascus. (In Arabic).

Ibn Kathir al-Dimashqi Ismail b. Amr (1401), Tafsir al-Qur’an al-Azim, Beirut. (In Arabic).

Nöldeke Th., Schwally F. (1909–1938), Geschichte Des Qorāns. 2. aufl., bearb, Dieterich, Leipzig.

Quṭb S. (2001), In the Shade of the Qurʼān (Fī Zilāl Al-Qurʼān): In 30 Vol., Markfield.

Rassoul Abu-r-Rida (2008), Tafsir al-Qur’an al-Karim, Monolinguale Ausgabe. (In Arabic).

Sahih al-Bukhari fi 6 ajza’ (1987), Beirut. (In Arabic).

Sahih Muslim fi 5 ajza’ (1988), Beirut. (In Arabic).

Usmani Shafi (N.d.), Maariful-Qur’an, n.p. (In Arabic).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають