РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ МАҐТИМҐУЛИ ПИРАҐИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Васьків

Анотація

У статті йдеться про переклади й наукову інтерпретацію в Україні творчості геніального туркменського поета Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фраґі). Ґрунтовно характеризується аналіз доробку поета у працях батька українського маґтимґулизнавства – Агатангела Кримського, а також Л. Грицик, А. Кондратюка, Ю. Пелешенка та ін. дослідників к. ХХ – поч. ХХI ст. Особлива увага звертається на публікації творів Маґтимґули в українських перекладах Павла Мовчана (1983) й Олексія Кононенка (2014), відтворення в них формально-змістових особливостей текстів туркменського поета.

Як цитувати

Васьків, М. С. (2015). РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ МАҐТИМҐУЛИ ПИРАҐИ В УКРАЇНІ. Східний світ, (1 (86), 65-83. https://doi.org/10.15407/orientw2015.01.065
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Маґтимґули Пираґи, Рецепція, творчість, Україна

Посилання

Абдуллаев Д. Народные основы стихосложения в поэзии Махтумкули: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ашхабад, 1979.

Бекмурадов А. Поэтическое мастерство Махтумкули Фраги: автореф. дис. ... докт. филол. наук. Ашхабад, 1990.

Белокопытова Н. Творчество гения нации как вершина поэзии и философии мирового масштаба // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности: материалы Международной научной конференции. Ашхабад, 2014.

Великий поет великого народу: до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / Упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. Донецьк, 2014.

Грицик Л. Рефлексії з приводу української рецепції Махтумкулі: рукопис. Б. м., б. р.

Гуменна Д. Дар Евдотеї: Іспит пам’яті. Книга друга: Жар і крига. Балтимор – Торонто, 1990.

Кондратюк А. Григорій Сковорода і туркменський поет Махтумкулі // Слово і час, 1991, № 8.

Крымский А. Е. Тюрки. Тюркские литературы. Тюркские языки // Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Т. ІІ: Тюркологія. Київ, 2007.

Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури // Вибрані сходознавчі праці: в 5 т. Т. ІІІ: Тюркологія. Київ, 2010.

Махтумкулі. Поезії / Пер. з туркм. та передм. П. Мовчана. Київ, 1983.

Махтумкулі. Поезії / Пер. з туркменської та передм. Павла Мовчана: вид. третє. Київ, 2014.

Мисик В. Захід і Схід: переклади. Київ, 1990.

Мовчан П. Співучі лінії пісків // Махтумкулі. Поезії / Пер. з туркменської та передм. Павла Мовчана: вид. третє. Київ, 2014.

Москаленко М. Поетичний заповіт туркменського генія: від перекладача // Всесвіт, 2005, № 6.

Пелешенко Ю. Махтумкулі та Григорій Сковорода (спроба історико-типологічного порівняння): рукопис. Б. м., б. р.

Пелешенко Ю. “Огуз-нама” и украинская средневековая литература: генетические связи и типологические совпадения // Miras, 2011, № 2.

Первомайський Л. Махтумкулі // Первомайський Л. Твори в семи томах. Т. 7. Київ, 1970.

Ротова Н. В. Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества: [Електронний ресурс] // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство, 2012. Вип. 3(2). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_3(2)__20.pdf

Скосырев П. Махтумкули (Фраги) // Махтумкули: Сб. статей о жизни и творчестве поэта. Ашхабад, 1960.

Тичина П. Торжествуй, народе Туркменії! // Тичина П. Зібрання творів: у дванадцяти томах. Т. 10: Статті, рецензії, доповіді, виступи: 1960–1967. Київ, 1987.

Шпорта Я. Слово про Махтум-Кулі // Шпорта Я. Незакінчений зошит: Лірика. Балади. Поеми. Київ, 1972.

Magtymguly. Goşgular. Aşgabat, 2014.

REFERENCES

Abdullayev D. (1979), Narodnyye osnovy stikhoslozheniya v poezii Makhtumkuli, avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Ashkhabad. (In Russian).

Bekmuradov A. (1990), Poeticheskoye masterstvo Makhtumkuli Fragi, avtoref. dis. ... dokt. filol. nauk, Ashkhabad. (In Russian).

Belokopytova N. (2014), “Tvorchestvo geniya natsii kak vershina poezii i filosofii mirovogo masshtaba”, in Makhtumkuli Fragi i obshchechelovecheskiye kul’turnyye tsennosti: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Ashkhabad. (In Russian).

Velykyy poet velykoho narodu: do 290-richchya z dnya narodzhennya Makhtumkuli (2014), Compl. and transl. by O. A. Kononenko, Donetsk. (In Ukrainian).

Hrytsyk L., Refleksiyi z pryvodu ukrayins”koyi retseptsiyi Makhtumkuli, Unpublished manuscript. (In Ukrainian).

Humenna D. (1990), Dar Evdoteyi: Ispyt pam”yati, Part 2: Zhar i kryha, Baltimore and Toronto. (In Ukrainian).

Kondratyuk A. (1991), “Hryhoriy Skovoroda i turkmens”kyy poet Makhtumkuli”, Slovo i chas, No. 8. (In Ukrainian).

Krymskiy A. E. (2007), “Tyurki. Tyurkskiye literatury. Tyurkskiye yazyki”, in A. E. Krymskiy, Vybrani skhodoznavchi pratsi: v 5 t., Vol. II: Tyurkolohiya, Kyiv. (In Russian).

Kryms”kyy A. Yu. (2010), “Tyurky, yikh movy ta literatury”, in A. Yu. Kryms”kyy, Vybrani skhodoznavchi pratsi: v 5 t., Vol. III: Tyurkolohiya, Kyiv. (In Ukrainian).

Makhtumkuli (1983), Poeziyi, Transl. from the Turkmen and preface by P. Movchan, Kyiv. (In Ukrainian).

Makhtumkuli (2014), Poeziyi, Transl. from the Turkmen and preface by P. Movchan, 3-rd ed., Kyiv. (In Ukrainian).

Mysyk V. (1990), Zakhid i Skhid: pereklady, Kyiv. (In Ukrainian).

Movchan P. (2014), “Spivuchi liniyi piskiv”, in Makhtumkuli, Poeziyi, Transl. from the Turkmen and preface by P. Movchan, 3-rd ed., Kyiv. (In Ukrainian).

Moskalenko M. (2005), “Poetychnyy zapovit turkmens”koho heniya: vid perekladacha”, Vsesvit, No. 6. (In Ukrainian).

Peleshenko Yu., Makhtumkuli ta Hryhoriy Skovoroda (sproba istoryko-typolohichnoho porivnyannya), Unpublished manuscript. (In Ukrainian).

Peleshenko Yu. (2011), “ ‘Oguz-nama’ i ukrainskaya srednevekovaya literatura: geneticheskiye svyazi i tipologicheskiye sovpadeniya”, in Miras, No. 2. (In Russian).

Pervomays”kyy L. (1970), “Makhtumkuli”, in L. Pervomays”kyy, Tvory v semy tomakh, Vol. 7, Kyiv. (In Ukrainian).

Rotova N. V. (2012), “G. Skovoroda i Makhtumkuli: obshchiye motivy tvorchestva”, in Naukovi zapysky Kharkivs”koho natsional”noho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. Ser.: Literaturoznavstvo, Issue 3 (2), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_3(2)__20.pdf (In Ukrainian).

Skosyrev P. (1960), “Makhtumkuli (Fragi)”, in Makhtumkuli: Sb. statey o zhizni i tvorchestve poeta, Ashkhabad. (In Russian).

Tychyna P. (1987), “Torzhestvuy, narode Turkmeniyi!”, in P. Tychyna, Zibrannya tvoriv: u dvanadtsyaty tomakh, Vol. 10: Statti, retsenziyi, dopovidi, vystupy: 1960–1967, Kyiv. (In Ukrainian).

Shporta Ya. (1972), “Slovo pro Makhtum-Kuli”, in Ya. Shporta, Nezakinchenyy zoshyt: Liryka. Balady. Poemy, Kyiv. (In Ukrainian).

Magtymguly (2014), Goşgular, Aşgabat. (In Turkmen).