ТУРКМЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Васьків

Анотація

У статті подається коротка характеристика близько двадцяти видань творів туркменських письменників у перекладах українською мовою, опублікованих протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття, за такими критеріями: причини, передусім суспільно-політичні, культурні й літературні, звернення саме до тих чи інших туркменських письменників і їхніх творів для перекладу; український культурно-літературний контекст; міжособистісні й літературні взаємозв’язки, які передували перекладам; інформація про авторів перекладу; ідейно-художні особливості перекладених творів; основні тези передмов до книг; принципи укладання антологій; поліграфічні особливості видань тощо. Автор статті вказує на обмеженість перекладів тільки творами тільки радянських туркменських письменників, класична література представлена лише збірником віршів Махтумкулі в перекладах П. Мовчана і книгою О. Кононенка. Аналізується різноманіття жанрів перекладеної туркменської літератури, насамперед це стосується епічних творів. Особливу увагу приділено антологіям лірики, малої й середньої прози, котрі були покликані дати українському читачеві широке загальне уявлення про основні досягнення літератури Туркменистану.

Як цитувати

Васьків, М. С. (2015). ТУРКМЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ. Східний світ, (3 (88), 37-48. https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.037
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Туркменська література, українські видання

Посилання

Аллаков Дж. Літопис революції // Сейтаков Б. Брати: Роман. Київ, 1981.

Берди Кербабаєв (Біографічна довідка) // Кербабаєв Б. Вирішальний крок: Роман. Київ, 1953.

Бєлов Ю. Нове відкриття Каракумів // Худайназаров Б. Люди пісків: Роман. “Сормово 27”: Повість. Київ, 1975.

Великий поет великого народу: до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / Упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. Донецьк, 2014.

Голоси Туркменії: Репертуарний збірник / Упор.: В. І. Пепа; Ред. кол.: О. Білаш та ін. Київ, 1978.

Дер’яєв Х. Доля: Роман у двох томах. Том перший. Київ, 1982.

Дер’яєв Х. Доля: Роман. Том другий. Київ, 1984.

Джумагельдиєв Т. Земля пам’ятає все: Повісті. Київ, 1982.

Джумагельдиєв Т. Втеча: Роман, повість. Київ, 1990.

Джумаєв Н. Тиха невістка: Повісті. Київ, 1968.

Зелені бархани: Молода поезія Туркменії. Київ, 1977.

Ігнатенко Г. Тільки вперед! // Кербабаєв Б. Небіт-Даг: Роман. Київ, 1968.

Каушутов А. Коло підніжжя Копет-Дагу: Роман. Київ, 1957.

Кербабаєв Б. Вирішальний крок: Роман. Київ, 1953.

Кербабаєв Б. Айсолтин з країни білого золота: Повість. Київ, 1954.

Кербабаєв Б. Небіт-Даг: Роман. Київ, 1968.

Кербабаєв Б. Чудом народжений: Роман. Київ, 1969.

Кербабаєв Б. Краплина води – крупинка золота: Роман. Київ, 1976.

Ковусов А. Материнські руки: Поезії. Київ, 1976.

Курбаннепесов К. Поезії. Київ, 1981.

Махтумкулі. Поезії / Пер. з туркм. та передм. П. Мовчана. Київ, 1983.

Мовчан П. Співучі лінії пісків // Махтумкулі. Поезії / Переклад з туркм. та передм. П. Мовчана. Київ, 1983.

Мухтаров Г. Честь сім’ї (Сім’я Аллана): П’єса на 4 дії. Київ, 1953.

Мухтаров Г. Чортове плем’я: Комедія на три дії. Київ, 1971.

Нурмурат Сариханов // Сариханов Н. Остання кибитка: Оповідання. Київ, 1953.

Про автора // Джумаєв Н. Тиха невістка: Повісті. Київ, 1968.

Сариханов Н. Остання кибитка: Оповідання. Київ, 1953.

Сейтаков Б. Брати: Роман. Київ, 1981.

Сингаївський М. Співець пустелі і весни // Ковусов А. Материнські руки: Поезії. Київ, 1976.

Сучасна туркменська повість / Упор. Т. Джумагельдиєв. Київ, 1986.

Тангрибердиєв Х. Караванбаші туркменської радянської літератури // Кербабаєв Б. Вирішальний крок: Роман. Київ, 1972.

Туркменське радянське оповідання / Упор. Д. Аллаков. Київ, 1984.

Худайназаров Б. Люди пісків: Роман. “Сормово-27”: Повість. Київ, 1975.

Худайназаров Б. Саджанці набирають зросту // Зелені бархани: Молода поезія Туркменії / Укл. А. Агабаєв. Київ, 1977.

Шугай О. Заглиблений у життя // Курбаннепесов К. Поезії. Київ, 1981.

REFERENCES

Allakov Dzh. (1981), “Litopys revolyutsiyi”, in B. Seytakov, Braty: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

“Berdy Kerbabayev (Biohrafichna dovidka)” (1953), in B. Kerbabayev, Vyrishal”nyy krok: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Byelov Yu. (1975), “Nove vidkryttya Karakumiv”, in B. Khudaynazarov, Lyudy piskiv: Roman, “Sormovo 27”: Povist”, Kyiv. (In Ukrainian).

Velykyy poet velykoho narodu: do 290-richchya z dnya narodzhennya Makhtumkuli (2014), Compl. and transl. by O. A. Kononenko, Donetsk. (In Ukrainian).

Holosy Turkmeniyi: Repertuarnyy zbirnyk (1978), Compl. by V. I. Pepa, Kyiv. (In Ukrainian).

Der”yayev Kh. (1982), Dolya: Roman u dvokh tomakh, Vol. I, Kyiv. (In Ukrainian).

Der”yayev Kh. (1984), Dolya: Roman u dvokh tomakh, Vol. II, Kyiv. (In Ukrainian).

Dzhumahel”dyyev T. (1982), Zemlya pam”yataye vse: Povisti, Kyiv. (In Ukrainian).

Dzhumahel”dyyev T. (1990), Vtecha: Roman, povist”, Kyiv. (In Ukrainian).

Dzhumayev N. (1968), Tykha nevistka: Povisti, Kyiv. (In Ukrainian).

Zeleni barkhany: Moloda poeziya Turkmeniyi (1977), Kyiv. (In Ukrainian).

Ihnatenko H. (1968), “Til”ky vpered!”, in B. Kerbabayev, Nebit-Dah: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kaushutov A. (1957), Kolo pidnizhzhya Kopet-Dahu: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerbabayev B. (1953), Vyrishal”nyy krok: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerbabayev B. (1954), Aysoltyn z krayiny biloho zolota: Povist”, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerbabayev B. (1968), Nebit-Dah: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerbabayev B. (1969), Chudom narodzhenyy: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerbabayev B. (1976), Kraplyna vody – krupynka zolota: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Kovusov A. (1976), Materyns”ki ruky: Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Kurbannepesov K. (1981), Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Makhtumkuli (1983), Poeziyi, Transl. from the Turkmen and preface by P. Movchan, Kyiv. (In Ukrainian).

Movchan P. (1983), “Spivuchi liniyi piskiv”, in Makhtumkuli, Poeziyi, Transl. from the Turkmen and preface by P. Movchan, Kyiv. (In Ukrainian).

Mukhtarov H. (1953), Chest” sim”yi (Sim”ya Allana): P”yesa na 4 diyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Mukhtarov H. (1971), Chortove plem”ya: Komediya na try diyi, Kyiv. (In Ukrainian).

“Nurmurat Sarykhanov” (1953), in N. Sarykhanov, Ostannya kybytka: Opovidannya, Kyiv. (In Ukrainian).

“Pro avtora” (1968), in Dzhumayev N., Tykha nevistka: Povisti, Kyiv. (In Ukrainian).

Sarykhanov N. (1953), Ostannya kybytka: Opovidannya, Kyiv. (In Ukrainian).

Seytakov B. (1981), Braty: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Synhayivs”kyy M. (1976), “Spivets” pusteli i vesny”, in A. Kovusov, Materyns”ki ruky: Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Suchasna turkmens”ka povist” (1986), Compl. by T. Dzhumahel”dyyev, Kyiv. (In Ukrainian).

Tanhryberdyyev Kh. (1972), “Karavanbashi turkmens”koyi radyans”koyi literatury”, in B. Kerbabayev, Vyrishal”nyy krok: Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Turkmens”ke radyans”ke opovidannya (1984), Compl. by D. Allakov, Kyiv. (In Ukrainian).

Khudaynazarov B. (1975), Lyudy piskiv: Roman, “Sormovo-27”: Povist”, Kyiv. (In Ukrainian).

Khudaynazarov B. (1977), “Sadzhantsi nabyrayut” zrostu”, in Zeleni barkhany: Moloda poeziya Turkmeniyi, Compl. by A. Ahabayev, Kyiv. (In Ukrainian).

Shuhay O. (1981), “Zahlyblenyy u zhyttya”, in K. Kurbannepesov, Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).