ІСТОРІЯ “ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ” РОСІЇ В ПРАЦЯХ Ю. ЛИПИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. М. Кочубей

Анотація

Основною працею Ю. Липи в цій царині є трактат “Розподіл Росії” (1941). Ю. Липа простежує тяглість зовнішньої політики від Московської Держави до СРСР щодо сусідніх країн, насамперед Азії. Показує, як поступово розширювалася територія Російської держави завдяки поєднанню дипломатичних хитрощів і грубої сили зброї. Ю. Липа щоразу відзначає, що російські володарі не гребували підкупами представників еліти, створенням “п’ятої колони”, терористичними діями, переселенням мас людей, щоб поневолити сусідні народи, а потім грабувати їх і визискувати. Багато уваги він приділив історії завоювання Центральної Азії та земель Далекого Сходу. Чимало місця відводить діям царської Росії в Китаї, Кореї, Маньчжурії і дає пояснення невдачам царського уряду в цьому регіоні, незважаючи на застосування ним “євразійської теорії”. Ю. Липа робить висновок, що “більшовики” нічого нового не придумали, а йшли слідами політики царизму в Азії.

Як цитувати

Кочубей, Ю. М. (2017). ІСТОРІЯ “ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ” РОСІЇ В ПРАЦЯХ Ю. ЛИПИ. Східний світ, (1-2 (94-95), 60-77. https://doi.org/10.15407/orientw2017.01.060
Переглядів статті: 110 | Завантажень PDF: 52

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

євразійська політика, Історія, Росія

Посилання

Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. Москва, 2003.

Дарабади П. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХІ века. Москва, 2010.

Жильцов С. С., Зони И. С., Ушков А. М. Геополитика Каспийского региона. Москва, 2003.

Кочубей Ю. Що таке євразійство // Літературна Україна, 7 травня 1992 р.

Кочубей Ю. Мужність думки. Геополітичні візії Юрія Липи в контексті сучасності // День, 16 і 23 жовтня 2004 р.

Липа Ю. Всеукраїнська трилогія. Т. 1. Київ, 2007.

Липа Ю. Всеукраїнська трилогія. Т. 2. Київ, 2007.

Тагиева Ш. Демократические республики Юго-Восточного Кавказа (Азадистан и Гилянская Советская Республика). Баку, 2005.

REFERENCES

Gadzhiyev K. S. (2003), Geopolitika Kavkaza, Moscow. (In Russian).

Darabadi P. (2010), Kavkaz i Kaspiy v mirovoy istorii i geopolitike XXI veka, Moscow. (In Russian).

Zhil’tsov S. S., Zoni I. S., Ushkov A. M. (2003), Geopolitika Kaspiyskogo regiona, Moscow. (In Russian).

Kochubey Yu. (1992), “Shcho take yevraziystvo”, Literaturna Ukrayina, 7 travnya. (In Ukrainian).

Kochubey Yu. (2004), “Muzhnist' dumky. Heopolitychni viziyi Yuriya Lypy v konteksti suchasnosti”, Den', 16 i 23 zhovtnya. (In Ukrainian).

Lypa Yu. (2007), Vseukrayins'ka trylohiya, Vol. 1. Kyiv. (In Ukrainian).

Lypa Yu. (2007), Vseukrayins'ka trylohiya, Vol. 2. Kyiv. (In Ukrainian).

Tagiyeva Sh. (2005), Demokraticheskiye respubliki Yugo-Vostochnogo Kavkaza (Azadistan i Gilyanskaya Sovetskaya Respublika), Baku. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>