ДО ПИТАННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ АЯТА ТАХА, 5 У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена проблемі інтерпретації середньовічними мусульманськими богословами аята Таха, 5 та інших аятів, що згадують “утвердження Аллаха на троні”. Використовуючи джерелознавчий підхід, автор аналізує різноманіття точок зору, що пропонувалися мусульманськими екзегетами з метою уникнути антропоморфічних або надмірно метафоричних інтерпретацій цього аята. Аналіз показує, що найбільш поширеними стали тлумачення традиціоналістської та ашарітскої шкіл мусульманського богослов’я. У той час як перша з них (традиціоналісти) підтримувала прийняття буквального сенсу аята без подальших спроб інтерпретації, друга стверджувала абсолютну необхідність метафоричного тлумачення. У статті робиться висновок, що різні підходи до Таха, 5 являють собою частину багатовікової конфронтації між школами мусульманського богослов’я, які конкурують за право на встановлення одноосібної монополії у питаннях інтерпретації базових сакральних текстів ісламу.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2012). ДО ПИТАННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ АЯТА ТАХА, 5 У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ. Східний світ, (3 (76), 115-126. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.115
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам, ДУМУ, екзегеза, Коран, тафсір

Посилання

Вероубеждение мусульман / Перевод с арабского. Киев, 2008.

Знания о Боге – наиважнейшее из знаний. Киев, 2010.

Коран / Пер. И. Крачковского. Москва, 1990.

Коран / Пер. Кулиева. Москва, 1995.

Коран / Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова. Москва, 1995.

Кто они? От Адама до Мухаммада, мир Им. Киев, 2010.

Al-Ashari, Abu al-Hasan. Maqalat al-Islamiyyin. Bayrut, 1983.

Al-Gazali, Abu Hamid. Al-Iqtisad fi al-iʻtiqad. Dimashq, 1994.

Al-Gazali, Abu Hamid. al-Risala al-qudsiyya // Tibawi, A.L. Al-Ghazāli>s Sojourn in Damascus and Jerusalem // Islamic Quarterly. 1965. Vol. 9 (1/2).

Al-Gazali, Abu Hamid. Al-Maqsad al-asna // Ninety-nine names of God in Islam; a translation of the major portion of al-Ghazālī>s al-Maqṣad al-asnā by Robert Charles Stade. Ibadan, 1970.

Al-Juwayni, Abu al-Maali. Kitab al-Irshad. al-Qahira, 1950.

Al-Qur’an al-karim. Dimashq: Dar al-ma’rifa, 1420.

Al-Qurtubi, Abu Abd Allah. Kitab al-usna fi sharh asma’ Allahi al-husna. Tanta, 1995.

Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad. Al-Jamiʻ li al-ahkam al-Qur’an (fi 20 al-ajza’). al-Qahira, 1372.

Al-Razi, Fahr al-Din. Mafatih alGayb (Al-Tafsir al-kabir). Bayrut, 1981.

Al-Shanqiti, Muhammad. Adwa al-Bayan fi idah al-Quran bi al-Quran. Аl-Riyyad, n.d.

Al-Tabarani, Abu Qasim. Tafsir // http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=91&tSoraNo=7&tAy. (Эл. доступ – 23.06.2012).

Al-Tabari, Muhammad b. Jarir. Jamiʻ al-bayan ʻan ta’wil ’ay al-Qur’an (fi 30 al-ajza’). Bayrut, 1405.

Ibn Atiyya, Abu Muhammad. Al-Muharrar al-wajiz. Dimashq, 2007.

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj. Zad al-Masir fi ilm al-tafsir (9 Vol). Bayrut, 1404.

Ibn Kathir al-Dimashqi, Ismail b. Amr. Tafsir al-Qur’an al-Azim. Bayrut, 1401.

Ibn Taymiyya, Ahmad. Majmu al-fatawa (Vol. 5). Al-Riyyad, 1967.

Pickthall M. The Glorious Qur>an: The Arabic Text with a Translation in English. 2001.

REFERENCES

Veroubezhdeniye musul’man (2008), Transl. from English, Kiyv. (In Russian).

Znaniya o Boge – naivazhneysheye iz znaniy (2010), Kiyv. (In Russian).

Koran. Translation of I. Krachkovskiy (1990), Moscow. (In Russian).

Koran. Translation of E. Kuliyev (1995), Moscow. (In Russian).

Koran. Translation from the Arabic and Сommentary by M.-N. Osmanov (1995), Moscow. (In Russian).

Kto oni? Ot Adama do Mukhammada, mir Im (2010), Kiyv. (In Russian).

Al-Ashari Abu al-Hasan (1983), Maqalat al-Islamiyyin, Beirut. (In Arabic).

Al-Gazali Abu Hamid (1965), “Al-Risala al-qudsiyya”, in Tibawi A. L., Al-Ghazāli’s Sojourn in Damascus and Jerusalem, Islamic Quarterly, Vol. 9, No. 1/2. (In Arabic).

Al-Gazali Abu Hamid (1970), “Al-Maqsad al-asna”, in Stade R. Ch., Ninety-nine names of God in Islam; a translation of the major portion of al-Ghazālī’s al-Maqṣad al-asnā, Ibadan. (In English, in Arabic).

Al-Gazali Abu Hamid. Al-Iqtisad fi al-iʻtiqad (1994), Damask. (In Arabic).

Al-Juwayni Abu al-Maali (1950), Kitab al-Irshad, Cairo. (In Arabic).

Al-Qur’an al-karim (1420), Dar al-maʻrifa, Damask. (In Arabic).

Al-Qurtubi Abu Abd Allah (1995), Kitab al-usna fi sharh asma’ Allahi al-husna, Tanta. (In Arabic).

Al-Qurtubi Muhammad b. Ahmad (1372), Al-Jamiʻ li al-ahkam al-Qur’an (fi 20 al-ajza’), Cairo. (In Arabic).

Al-Razi Fahr al-Din (1981), Mafatih alGayb (Al-Tafsir al-kabir), Beirut. (In Arabic).

Al-Shanqiti, Muhammad (n.d.), Adwa al-Bayan fi idah al-Quran bi al-Quran, Riyadh. (In Arabic).

Al-Tabarani Abu Qasim, Tafsir, available at: www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=91&tSoraNo=7&tAyahNo=54&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 (In Arabic).

Al-Tabari Muhammad b. Jarir (1405), Jamiʻ al-bayan ʻan ta’wil ’ay al-Qur’an (fi 30 al-ajza’), Beirut. (In Arabic).

Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj (1404), Zad al-Masir fi ilm al-tafsir (9 Vol), Beirut. (In Arabic).

Ibn Atiyya Abu Muhammad (2007), Al-Muharrar al-wajiz, Damask. (In Arabic).

Ibn Kathir al-Dimashqi Ismail b. Amr (1401), Tafsir al-Qur’an al-Azim, Beirut. (In Arabic).

Ibn Taymiyya Ahmad (1967), Majmu al-fatawa, (Vol. 5), Riyadh. (In Arabic).

Pickthall M. (2001), The Glorious Qur’an: The Arabic Text with a Translation in English.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають