ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АЛ-МАІДА, 33–34 В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ КОРАНІЧНІЙ ЕКЗЕГЕЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена аналізу підходів до інтерпретації віршів ал-Ма’іда, 33–34 в середньовічній та сучасній коранічній екзегезі. Основна увага автора зосереджена на раціональній і текстологічній аргументації, яка була використана мусульманськими коментаторами з метою встановити суть злочину, зазначеного в аяті, і особ ливості реалізації перелічених у ньому тілесних покарань. У результаті аналізу трактатів середньовічних тлумачів (ал-Табарі, Ібн Касир, ал-Разі), а також сучасних екзегетів (С. Кутб, А. А. Мавдуді, М. Шафі) автор приходить до висновку про те, що підхід до цього вірша як такого, що приписував покарання за розбій, являє собою підсумок конструктивної роботи юристів, а не однозначну настанову Корану.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2015). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АЛ-МАІДА, 33–34 В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ КОРАНІЧНІЙ ЕКЗЕГЕЗІ. Східний світ, (3 (88), 61-68. https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.061
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інтерпретація, ал-Маіда, середньовічна коранічна екзегеза, сучасна коранічна екзегеза

Посилання

Шестопалець Д. До питання про соціальні норми в Корані: аят ал-Ма’іда, 38 та його інтерпретація в мусульманській традиції // Східний Світ, 2013, № 1.

Abdel Haleem, M. A. The Qur’an. Oxford, 2004.

Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari (fi 6 ajza’). Bayrut, 1987.

Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad. Al-Jami‘ li al-ahkam al-Qur’an (fi 20 al-ajza’). Al-Qahira, 1372.

Al-Razi, Fahr al-Din. Mafatih al-Gayb (Al-Tafsir al-kabir). Bayrut, 1981.

Al-Tabari, Muhammad b. Jarir. Jami‘ al-bayan ‘an ta’wil ’ay al-Qur’an (fi 30 al-ajza’). Vol. II. Bayrut, 1405.

Hawwa S. Al-Asas fi l-tafsir. Cairo, 1985.

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj. Zad al-Masir fi ilm al-tafsir (9 Vol). Vol. I. Bayrut, 1404.

Ibn Atiyya, Abu Muhammad. Al-Muharrar al-wajiz. Dimashq, 2007.

Ibn Kathir al-Dimashqi, Ismail b. Amr. Tafsir al-Qur’an al-Azim. Bayrut, 1401.

Mawdudi, Abu al-Ala. The meaning of the Qur’an (translation of M. Akbar). Lahor, n.d.

Muslim. Sahih Muslim (fi 5 ajza’). Bayrut, 1988.

Qutb S. Fi zilal al-Qur’an. In 30 vol. Al-Qahira, 1968.

Shafi M. Maariful Qur’an. N.p., n.d.

Shestopalets D. Interpretation of the punishment for adultery (al-Nūr: 2) in modern Qur’anic exegesis // Сходознавство, 2014, № 65.

REFERENCES

Shestopalets” D. (2013), “Do pytannya pro sotsial”ni normy v Korani: ayat al-Ma”ida, 38 ta yoho interpretatsiya v musul”mans”kiy tradytsiyi”, Shìdnij svìt, No.1. (In Ukrainian).

Abdel Haleem M. A. (2004), The Qur’an, Oxford.

Al-Bukhari (1987), Sahih al-Bukhari (fi 6 ajza’), Bayrut. (In Arabic)

Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad (1372), Al-Jami‘ li al-ahkam al-Qur’an (fi 20 al-ajza’), Al-Qahira. (In Arabic)

Al-Razi, Fahr al-Din (1981), Mafatih al-Gayb (Al-Tafsir al-kabir), Bayrut. (In Arabic)

Al-Tabari, Muhammad b. Jarir (1405), Jami‘ al-bayan ‘an ta’wil ’ay al-Qur’an (fi 30 al-ajza’), Vol. II, Bayrut. (In Arabic)

Hawwa S. (1985), Al-Asas fi l-tafsir, Cairo. (In Arabic)

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj (1404), Zad al-Masir fi ilm al-tafsir, (9 vol.), Vol. I, Bayrut. (In Arabic)

Ibn Atiyya, Abu Muhammad (2007), Al-Muharrar al-wajiz, Dimashq. (In Arabic)

Ibn Kathir al-Dimashqi, Ismail b. Amr. (1401), Tafsir al-Qur’an al-Azim, Bayrut. (In Arabic)

Mawdudi, Abu al-Ala (n.d.), The meaning of the Qur’an, Translated by M. Akbar, Lahor.

Muslim (1988), Sahih Muslim (fi 5 ajza’), Bayrut. (In Arabic)

Qutb S. (1968), Fi zilal al-Qur’an, In 30 vol, Al-Qahira. (In Arabic)

Shafi M. (n.d.), Maariful Qur’an, N.p. (In Arabic)

Shestopalets D. (2014), “Interpretation of the punishment for adultery (al-Nūr: 2) in modern Qur’anic exegesis”, Shodoznavstvo, No. 65.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають