Авторам

Інформація для авторів

Журнал “Східний світ” приймає статті українською та англійською мовами, надіслані листом з прикріпленим файлом, на e-mail: shidnyj.svit@gmail.com

Публікації статей в журналі безкоштовні.

Рукопис подається у вигляді документа MS Word із розширенням *.rtf або *.doc.

Розміри основного тексту: кегль 12, інтервал 1,5. Поля: зліва - 3 см, зверху, праворуч і знизу – 2 см. Вирівнювання по ширині. Абзацний відступ 0,5 (встановлюється в опції “Формат”, “Абзац”, не використовуйте клавіши пробілу та табуляції). Кінцеві примітки – кегль 11, інтервал 1.

Редколегія приймає статті обсягом не менше ніж 20000 символів (з урахуванням пробілів). До об’єму статті не входять анотації, ключові слова, список літератури, референс, відомості про автора.

До рукопису додається Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або на сайті журналу - ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Рекомендується така схема представлення наукової статті в журналі:

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (270–300 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.

Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), повний текст статті мовою оригіналу.

Блок 3. Список літератури з кирилицею, ієрогліфікою, арабським письмом тощо, якщо в такому списку є необхідність. Якщо вся література до статті подається латинкою, оформлюється лише референс.

Блок 4. Транслітерований список літератури (References).

Блок 5. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), анотація, ключові слова українською мовою.

Блок 6. ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, адресні дані автора, назва та адреса організаціі, де він працює, українською мовою.

Вимоги до анотацій

Обсяг анотації – 270–300 слів.

Текст анотації повинен бути лаконічний, вільний від другорядної інформації, відрізнятися переконливістю формулювань.

Предмет, тема, мета роботи вказуються в тому випадку, якщо вони не ясні з заголовку статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або становлять інтерес з точки зору даної роботи.

Результати роботи описують гранично точно та інформативно. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що наводяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає…”). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення, в анотації не наводяться.

Ключові слова / Keywords: за абеткою перелічуються основні терміни, раніше вжиті в анотації.

Схема подання відомостей до рецензії або хроніки в журналі

Блок 1. УДК, заголовок, ПІБ автора (співавторів) (транслітерація), науковий ступінь, учене звання, назва, адреса організації, електронна пошта усіх або одного автора, анотація (100 слів), ключові слова (5–7 слів) англійською мовою.

Блок 2. Заголовок, ПІБ автора (співавторів), повний текст рецензії або хроніки мовою оригіналу.

Блок 3. Список літератури з кириличними посиланнями та References (якщо в тексті є посилання).

Блок 4. ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, адресні дані автора, назва та адреса організації, де він працює, українською мовою.

Прохання до авторів, по можливості, обмежувати назву 250-ма символами з пробілами.

Вимоги до ілюстрацій

Усі графічні файли подаються окремо від текстового у відповідному форматі, наприклад *.jpg.

Вимоги до оформлення посилань та списку літератури

У журналі прийнятий гарвардський стиль оформлення статей (Harvard style).

Посилання на літературу наводяться у тексті. У квадратних дужках подається ім’я автора, рік видання (без коми перед ним) і, в разі необхідності, сторінки: [Kilic 1959, 20]. Ініціали наводяться після прізвища автора лише у тому випадку, коли в статті є посилання на кількох авторів з однаковим прізвищем. Якщо в одному місці наводяться посилання на кілька праць, вони подаються в хронологічному порядку через крапку з комою.

Якщо йде посилання на колективну монографію, енциклопедію, словник тощо, у квадратних дужках наводяться перші слова назви: [British documents... 1934, 50].

Архівні джерела зазначаються у тексті статті у квадратних дужках. У першій згадці назва архіву дається повністю: [Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України – далі ЦДАМЛМУ, ф. 55, оп. 1, од. зб. 18, арк. 1]. Далі за текстом можна скоротити: [ЦДАМЛМУ, ф. 55, оп. 1, од. зб. 18, арк. 2]. У такому посиланні всі скорочення вихідних даних архівних документів перераховуються через кому і вказуються з маленької літери.

Текстові посилання подаються наприкінці статті (кінцеві примітки), перед літературою.

Якщо публікація має DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО, англ. digital object identifier, DOI)), його треба вказувати разом з іншими даними в списку літератури та референсі.

Список цитованої літератури, розміщений в алфавітному порядку, подається у кінці статті під назвою ЛІТЕРАТУРА. Він має бути надрукований через 1,5 інтервали. Назви цитованих праць оформляються за таким зразком:

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМУ). Ф. 55, оп. 1, од. зб. 18.

Agus A. A. Building Pancasila civilization in industrial era 4.0 for the millennial generation // Scientific Journal of Public Administration. Vol. 10, No. 1. 2020. DOI: https://doi.org/10.26858/jiap.v10i1.14136

 British documents on the origins of the war, 1898–1914 / Еd. by G. Gooch, D. Litt., H. Temperley. Vol. IX. Pt. II. London, 1934.

 Gallard D., Cartmell K. M. Psychology and Education. 1st ed. London, 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315768663

 Kilic A. Turkey and the world. Washington, 1959.

 Komatsu H. Muslim Intellectuals and Japan: A Pan-Islamist Mediator, Abdurreshid Ibrahim // Intellectuals in the World of Islam through the Twentieth Century: Transmission, Transformation, Communication. New York, 2014.

 Правила оформлення транслітерованого списку літератури (References)

Список літератури (References) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України, незалежно від наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку літератури мовою оригіналу є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в References.

Якщо список літератури не містить нелатиничних посилань, подається лише один список літератури – References.

Рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References (для посилань кирилицею та східними мовами):

 • ПІБ авторів (транслітерація)
 • назва статті (транслітерація)
 • назва джерела (транслітерація)
 • вихідні дані з позначеннями англійською мовою Пишемо англійською мовою повне місце видання, позначення томів, номерів, сторінок (видавництво залишаємо транслітерованим). Зазначаємо наприкінці речення мову видання, наприклад (In Russian).
 • DOI, якщо він є

Транслітерація

Транслітерація здійснюється за стандартом: BGN/PCGN (1965). Транслітерація посилань у списку літератури українською мовою здіснюється за адресою: http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/bgn-pcgn/ Вставляєте кириличний тощо текст у віконце і натискаєте на кнопку «Конвертувати», потім копіюєте отриманий транслітерований текст.

Транслітерація посилань у списку літератури російською мовою здіснюється за адресою: http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/ (вставляєте текст російською мовою у віконце і натискаєте на кнопку «To Latin script», потім копіюєте отриманий транслітерований текст).

За потреби транслітерувати текст з якоїсь іншої мови, див. також: https://www.gov.uk/government/publications/romanisation-systems (де можна отримати інформацію про транслітерацію тієї чи іншої мови за стандартом: BGN/PCGN) і шукаєте відповідний конвертор і перекладач тексту з обраної мови у латиницю за стандартом: BGN/PCGN.

Загальна схема

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва
 • Видавець, місце видання, журнал і т.д.
 • Точні посилання.

Під час оформлення посилань романським алфавітом (References) слід уникати омогліфів, тобто змішування літер кирилиці і латинки. Отже звертайте увагу на наступні літери: А О С Е Н Т Р І М В Х

Наприклад:

•         NAUKOVETS – латинка

•         NАUКОVЕТS – змішані літери

червоні – кирилиця, чорні – латинка

•         N U  V  S– так це слово “прочитає” програма-робот!

Це призведе до некоректного розпізнавання та індексування авторів, статей тощо. Отже, необхідно перемикати клавіатуру.

Порядок розміщення посилань

Список посилань розташовується в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо є більше ніж одного посилання у списку одного і того ж автора, слід розташувати їх у хронологічному порядку публікації. Якщо у автора більше однієї публікації у списку в один рік, то необхідно використовувати 2000a, 2000b тощо.

 • два автори, відокремлюються “and” і без коми;
 • декілька авторів, розділяються комами, але останнє прізвище повинне бути зв’язано “and” і без коми.

Приклад:

Richardson A. (1988)

Richardson A. (1989a)

Richardson A. (1989b)

Richardson A. and Brown B. (1988)

Richardson A. and Smith S. (1986)

Richardson A., Brown B. and Smith S. (1983)

Ingram T. N., Schwepker C. H. and Hutson D. (1992)

Ingram T. N., Laforge R. W., Schwepker C. H. Jr, Avila R. A. and Williams M. R. (1997)

Цитування різних типів джерел

Книги

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва
 • Видання
 • Видавець
 • Місце видання
 • DOI, якщо він є

Приклад:

Abbott A. (1988), System of Professions : An Essay on the Division of Expert Labor, University of Chicago Press, Chicago, IL.

Patton M. Q. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.

Глава з книги з редактором

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • “Назва розділу”
 • в: редактор: прізвище, ініціали (ed. )
 • Назва книги
 • Видання
 • Видавець
 • Місце видання
 • Номери сторінок
 • DOI, якщо він є

Приклад:

Bourdieu P. (1977), “The forms of capita”, in Richardson, JG (Ed. ), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, NY, pp. 311–356.

Перекладні роботи

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • Назва книги
 • Видання
 • Перекладач прізвище, ініціали
 • Видавець
 • Місце видання
 • DOI, якщо він є

Приклад:

Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice, translated by Nice, R., Cambridge University Press, Cambridge.

Журнальні статті

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • “Назва статті
 • Назва журналу
 • Том, номер, випуск (якщо він існує)
 • Номери сторінок статті
 • DOI, якщо він є

Приклад:

Baron R.M. and Kenny, D.A. (1986), “The moderator - mediator variable distinction in social psychological research”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173–1182.

Guthrie J. and Parker, L. (1997), “Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of AAAJ”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 10 No.1, pp. 3–8.

Електронні джерела

Джерела, які існують лише в електронному вигляді, а не  джерела, з якими ви можете ознайомитися не тільки в електронному вигляді, але й в друкованому вигляді, наприклад, стаття із журналу Inner Asia доступна через Інтернет.

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • “Назва статті
 • в: назва організації або сайту
 • за адресою: повний URL
 • (дата звернення)
 • Для останніх двох елементів, будь ласка, постарайтеся запам’ятати такі умовні позначення:

  • Даючи URL, “http://” має бути включено, тільки якщо адреса не містить “WWW”;
  • (Станом на дату) має важливе значення через відсутність сталості Інтернет-сайтів.

Приклад:

Darger C. (2017), “China’s Belt and Road Initiative: An Opportunity for the United States”, in The Atlantic Council, October 4, available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanti­cist/china-s-belt-and-road-initiative-an-opportunity-for-the-united-states (accessed July 16, 2022).

 

“National Security Strategy” (2017), in Historical Office. Office of the Secretary of Defense, available at: https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/NSS2017.pdf?ver=CnFwURrw09pJ0q5EogFpwg%3d%3d (accessed August 1, 2022).

Посилання на електронний журнал:

 • Прізвище, ініціали
 • (Рік видання)
 • “Назва статті
 • Назва журналу
 • Том, випуск, номер
 • URL та дата доступу, або DOI, якщо він є

Приклад:

Charleux I. (2019), “The Cult of Boudhanath Stupa/Jarung Khashar Suvraga in Mongolia: Texts, Images, and Architectural Replicas”, Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, No. 31, pp. 82–125, available at: https://cross-currents.berkeley.edu/e-journal/issue-31/charleux (accessed July 2, 2022).

Nahdi D. S., Jatisunda M. G., Cahyaningsih U. & Suciawati V. (2020), “Pre-service teachers’ ability in solving mathematics problems is viewed from numeracy literacy skills”, Elementary Education Online, Vol. 19, No. 4, pp. 1902–1910. DOI: https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.762541

Матеріали конференції

Приклад:

Lodi E., Veseley M. and Vigen J. (2000), “Link managers for grey literature”, in New Frontiers in Grey Literature, Proceedings of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, October 45, 1999, GreyNet, Amsterdam, pp. 116–134.

Naude P. and Holland C. (1998), “Marketing in the information domain”, in Halinen-Kaila A. and Nummela N. (eds), Interaction, Relationships and Networks: Visions for the Future, Proceedings of the 14th Annual IMP Conference, pp. 245–262.

Урядові документи або комерційні звіти

 • Назва організації
 • (Рік видання )
 • Назва доповіді
 • Видавець і місце видання

 

Приклад:

Apollo Enterprises (1993), Annual Report, p. 8 .

Ernst and Ernst (1978), Social Responsibility Disclosure: 1978 Survey, Ernst and Ernst, Cleveland, OH.

Bank of England (2003), Quarterly Report on Small Business Statistics, Bank of England, London.

Department for Trade and Industry (DTI) (2002), White Paper on Enterprise, Skills and Innovation, DTI, London.

European Commission (1998), Fostering Entrepreneurship in Europe: Priorities for the Future, European Commission, Brussels.

Yorkshire Forward (1999), Regional Economic Strategy, Yorkshire Forward, Leeds.

 Архівні джерела

Приклад:

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV) [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine], Fund 173, File 34.

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLMU) [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine], Fund 55, Inventory 1, File 18.

 Основні правила:

Якщо у списку більш ніж одне посилання одного і того ж автора, то вони сортуються за датами.

У публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом.

Витяги з публікацій, тобто глави з книг, журнальних статей, завжди наводяться в “лапках”, починаючи з першого слова.

Назва видавництва наводиться перед місцем видання (як це було б в адресі). Скорочення штатів США пишуться з великої літери.

Електронні посилання оформлюються так як їх друковані аналоги, потім наводиться “available at” і URL-адреса. В URL-адресі слід зберегти “https://”, якщо адреса не включає www. Крім того, наводиться дата останнього доступу (accessed ...).

Для розділення елементів запису використовуються коми.

Транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою.

Вимоги до транслітерації арабської графіки.