ПОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

У статті розглядаються українські реалії, що належать до пласту суспільно-політичної лексики, та їхнє відтворення засобами в’єтнамської мови. Досліджуються такі реалії: адмі-ністративно-територіальні одиниці, політичні і патріотичні рухи. Матеріалом для відбору такої суспільно-політичної лексики стали тексти в’єтнамських засобів масової інформації в мережі Інтернет, у яких висвітлюються події в Україні. Крім того, залучено матеріал в’єт-намомовних медіа, що видаються в’єтнамською громадою в Україні. Останні, по-перше, більш насичені текстами про Україну, по-друге, їхні автори більше обізнані з українськими реаліями, зокрема й соціополітичними. Особливу увагу приділено сучасним реаліям, які виникли в Україні в останні роки у зв’язку з динамічними перетвореннями та подіями в нашій державі. Серед способів перекладу реалій у процес дослідження визначено наявність фонетичних запозичень, семантичних кальок та функціональних аналогів. Виявлено не-узгодженість правил передачі іншомовних реалій у в’єтнамській мові, особливо щодо фонетичних запозичень. Це створює численну кількість варіантів тих самих назв, що ускладнює сприйняття інформації про Україну. У перекладі реалій виявлено помилки та невдалі варіанти. Потрапляння українських реалій до в’єтнамської мови через мови-посередниці ускладнює адекватний та уніфікований переклад. З’ясовано, що для кращого сприйняття українських соціополітичних реалій в’єтнамськими читачами засоби масової інформації часто застосовують додаткові пояснення, уточнення, одночасне вживання транскрипції та перекладу. Функціональні аналоги найкраще приживаються та стають поширеними в багатьох в’єтнамських медіа.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2021). ПОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ. Східний світ, (1 (110), 85-92. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.085
Переглядів статті: 116 | Завантажень PDF: 86

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

в’єтнамська мова, переклад, реалії, суспільно-політична лексика, українська мова

Посилання

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва, 1980.

Домашенко Т. В. Місце термінологічної лексики у політичному дискурсі // Філологічні обрії: Збірник наукових праць молодих учених України. Вип. 8. Кривий Ріг, 2014.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів, 1989.

Коцюба Н. Й. Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2004.

Лук’яненко С. С. Спроба визначення тематичних меж та властивостей соціально-політичної лексики // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, 2009, № 20.

Найчук А. А. Демократична трансформація української соціально-політичної системи в рамках потенціалу функціонального інструментарію політичної мови // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2013, № 12.

Снісаренко Я. Суспільно-політична лексика: проблеми визначення та вивчення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Філологічні науки, 2009, № 81 (4).

REFERENCES

Vlakhov S. and Florin S. (1980), Neperevodimoye v perevode, Mezhdunarodnyye otnosheniya, Moskow. (In Russian).

Domashenko T. V. and Dyachenko I. O. (2014), “Mistse terminolohichnoyi leksyky u politychnomu dyskursi”, in Filolohichni obriyi: Zbirnyk naukovykh prats’ molodykh uchenykh Ukrayiny, Issue 8, pp. 55–59. (In Ukrainian).

Zorivchak R. P. (1989), Realiya i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrayins’koyi prozy), Vyd-vo pry LNU, Lviv. (In Ukrainian).

Kotsyuba N. Y. (2004), Ukrayins’ka terminolohiya derzhavnoho upravlinnya (stanovlennya ta rozvytok), Dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01, L’vivs’kyy nats. un-t im. I. Franka, Lviv. (In Ukrainian).

Luk”yanenko S. S. (2009), “Sproba vyznachennya tematychnykh mezh ta vlastyvostey sotsial’no-politychnoyi leksyky”, in Naukovi pratsi Kam’yanets’-Podil’s’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Filolohichni nauky, No. 20, pp. 363–366. (In Ukrainian).

Naychuk A. A. (2013), “Demokratychna transformatsiya ukrayins’koyi sotsial’no-politychnoyi systemy v ramkakh potentsialu funktsional’noho instrumentariyu politychnoyi movy”, in Naukovyy chasopys NPU imeni MP Drahomanova. Seriya 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannya sotsial’no-politychnykh dystsyplin, No. 12, pp. 127–131. (In Ukrainian).

Snisarenko Ya. (2009), “Suspil’no-politychna leksyka: problemy vyznachennya ta vyvchennya”, in Naukovi zapysky Kirovohrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Filolohichni nauky, No. 81 (4), pp. 31–35. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають