АРАБО-ХРИСТИЯНСЬКІ РУКОПИСНІ БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ У ЗІБРАННІ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. І. Петрова

Анотація

Стаття присвячена опису невеликої колекції арабо-християнських рукописів Інституту рукопису НБУВ, з якої за тематичним принципом виділено богослужбові книги Православної церкви. У зібранні ІР НБУВ зберігаються п’ять таких рукописів, які формують основу цієї колекції. Чотири досліджувані рукописні книги (Апостол, Октоїх, два Часослови) датовані XVIII століттям і походять із Палестини. Як свідчать власницькі записи, вони були пожертвувані у вакф знаменитої церкви святого Георгія у місті Лод (Лідда). Дарчий напис, який залишив у кожній із чотирьох книг начальник Руської духовної місії в Єрусалимі архімандрит Антонін (Капустін), вказує, що 1868 р. рукописи було передано в дар Київській духовній академії. Зовнішнє оформлення тексту, графічні та декоративні особливості в цій групі рукописів мають низку спільних рис і вказують на зв’язок з певною місцевою традицією.
Походження п’ятого рукопису, вперше ідентифікованого авторкою статті як Мінея загальна (в каталозі арабських рукописів НБУВ під № 65 він помилково зазначений як Служебник), залишається не до кінця з’ясованим, оскільки він не має підпису переписувача і вкладних записів. За зовнішніми ознаками цей рукопис відрізняється від Служебника, який фігурує в описах попередніх дослідників (у нинішній колекції він відсутній).
Публікація значною мірою доповнює і коригує відомості, які містять попередні огляди зазначених рукописів, і наводить як їхній кодикологічний опис, так і детальний виклад структури арабомовних богослужбових книг. В оригіналі та перекладі наведено всі назви розділів, колофони переписувачів і власницькі записи.

Як цитувати

Петрова, Ю. І. (2018). АРАБО-ХРИСТИЯНСЬКІ РУКОПИСНІ БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ У ЗІБРАННІ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ. Східний світ, (2 (99), 63-83. https://doi.org/10.15407/orientw2018.02.063
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 23

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

арабо-християнські рукописи, богослужбові книги, кодикологія, рукописна й архівна спадщина

Посилання

Антонин (Капустин), архим. Поездка в Румелию. (Летом 1865 г.). Т. 1: В Румелию. Санкт-Петербург, 1879.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ), ф. 301, № 23п, № 338п, № 339п, № 353п; ф. 74, № 25.

Крачковский И. Ю. Отчет о командировке в Киев летом 1925 года // Известия Академии наук СССР, 1925, VI серия, т. ХIХ.

Лосева О. В. Георгия Победоносца великомученика церковь в Лидде // Православная энциклопедия, 2006, т. 11.

Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. Вып. 1. Киев, 1875; Вып. 2. Киев, 1877; Вып. 3. Киев, 1879.

Рыбалкин В. С. Собрание арабских рукописей Центральной научной библиотеки АН УССР // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1976–1977. Москва, 1984.

Савченко А. В. Каталог арабских рукописей: историческая справка. Описание рукописей. Указатели / Отв. ред. Л. А. Дубровина. Киев, 1988.

Фонкич Б. О. О судьбе киевских глаголических листков // Советское славяноведение, 1972, вып. 2.

REFERENCES

Antonin (Kapustin), archimandrite (1879), Poezdka v Rumeliyu. (Letom 1865 g.), Vol. 1: V Rumeliyu, Saint Petersburg. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV), F. 301, No. 23p, No. 338p, No. 339p, No. 353p; F. 74, No. 25.

Krachkovskiy I. Yu. (1925), “Otchet o komandirovke v Kiev letom 1925 goda”, Izvestiya Akademii nauk SSSR, Series VI, Vol. 19, pp. 996–1005. (In Russian).

Loseva O. V. (2006), “Georgiya Pobedonostsa velikomuchenika tserkov’ v Lidde”, Pravoslavnaya enciclopediya, Vol. 11, pp. 118–120. (In Russian).

Petrov N. I. (1875; 1877; 1879), Opisaniye rukopisey Tserkovno-arkheologicheskogo muzeya pri Kievskoy duhovnoy akademii, Issues 1–3, Kyiv. (In Russian).

Rybalkin V. S. (1984), “Sobraniye arabskikh rukopisey Central’noy nauchnoy biblioteki AN USSR”, in Pismennye pamyatniki Vostoka. Istoriko-filologicheskie issledovaniya. Ezhegodnik. 1976–1977, Moscow, pp. 161–182. (In Russian).

Savchenko A. V. (1988), Katalog arabskikh rukopisey: istoricheskaya spravka. Opisaniye rukopisey. Ukazateli, L. A. Dubrovina (Ed.), Kyiv. (In Russian).

Fonkich B. O. (1972), “O sud’be kievskikh glagolicheskikh listkov”, Sovetskoye slavyanovedeniye, Issue 2, pp. 82–83. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають