КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: САМООРГАНІЗОВАНА ГРОМАДА І ДІАЛОГ З ВЛАДОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Богомолов

Анотація

Стаття присвячена аналізу суспільно-політичного інституту, заснованого у 1991 році на піку масового повернення кримських татар на історичну батьківщину як “виконавчий орган” загальнонаціональних зборів кримських татар, Курултаю. Під Меджлісом у рамках цієї роботи ми розуміємо усю систему органів, що охоплює Міллій Меджліс як “вищий повноважний представницько-виконавчий орган кримськотатарського народу”, та усю “єдину виборну систему органів національного самоврядування кримськотатарського народу всіх рівнів”,  або “місцеві меджліси”, якими “керує” Міллій Меджліс згідно з власним положенням. У такому вигляді Меджліс становить найбільший в сучасній Україні інститут громадської самоорганізації, що розвивається в умовах відсутності офіційного визнання з боку влади та поза чинним правовим полем, в яке він не вписується внаслідок широкого розмаїття власних функцій, а також характеру своєї політичної програми та природи політичного змагання, частиною якого він є. Дискусія щодо ролі й місця Меджлісу в українському суспільстві просякнута духом ідеологічного протистояння та живиться смислами, що налічують десятки, якщо не сотні, років історії. Суттєвою прогалиною у дискусії щодо ролі Меджлісу є практична відсутність спроб структурно-функціонального аналізу цього складного інституту, важливого для самовизначення, захисту власної ідентичності та життєзабезпечення цілої етнічної спільноти у реальних умовах її існування. Проведений аналіз показує, що попри унікальність історичного досвіду кожної етнічної групи, вивчення Меджлісу як однієї з найбільш розвинених форм самоорганізації громади в сучасній Україні має значення і в ширшому контексті. Воно є цінним для глибшого розуміння природи обмежених можливостей та вбудованих у саму тканину суспільних відносин обмежень, що  визначають траєкторію тих складних перетворень, через які приречені пройти посткомуністичні країни.

Як цитувати

Богомолов, О. В. (2014). КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: САМООРГАНІЗОВАНА ГРОМАДА І ДІАЛОГ З ВЛАДОЮ. Східний світ, (1 (82), 131-146. https://doi.org/10.15407/orientw2014.01.131
Переглядів статті: 409 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

діалог із владою, Кримськотатарська представницька демократія, самоорганізована громада

Посилання

Богомолов О. В. та ін. Ісламська ідентичність в Україні. Київ, 2005.

Закон України “Про звернення громадян” від 1996 року // Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

Інтерв’ю AMES, квітень – червень 2012 р., АРК.

Інтерв’ю AMES, Київ, 2012.

Інтерв’ю AMES, травень 2012 р., Сімферополь.

Інтерв’ю з А. Джеппаровим, 6 червня 2012 р., Сімферополь.

Інтерв’ю з В. Абдураїмовим, 11 квітня 2012 року, Сімферополь.

Інтерв’ю з головою правління Ради старійшин кримськотатарського народу “Намус” Т. Челібієвим, 1 червня 2012 р., Сімферополь.

Інтерв’ю з Е. Кадировим, 28 березня 2012 року, Сімферополь.

Інтерв’ю із З. Халкечевим, 12 квітня 2012, Сімферополь

Інтерв’ю з І. Барієвим, 11 квітня, Сімферополь.

Інтерв’ю з Н. Бекіровим, 9 квітня 2012 року.

Інтерв’ю з Р. Шаймардановим, 12 квітня 2012 року, Сімферополь.

Інтерв’ю з С. Казаковим, керівником Центру “Чатирдаг”. Алушта, 2012.

Крымскотатарский совет при Януковиче попросит о помощи Путина и Ко. URL: http://reeana.com/crimea/all-politics/item/2787.html

Меджлис не общественная организация, – Джемилев. 29 декабря 2012. URL: http://teraze.com.ua/page.php?id=35&article=3827

Обращение Центральной избирательной комиссии к делегатам Курултая крымскотатарского народа V созыва // Крымскотатарская газета avdet.org. URL: http://avdet.org/node/7060

Положение о Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа // Меджлис крымскотатарского народа. URL: http://qtmm.org/ревизионная-комиссия

Семена М. Наказано – представляти! Органи влади вкотре зробили спробу вирішити “проблему меджлісу” // День, 2013, 6 лютого. URL: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/nakazano-predstavlyati

Фромм Э. Бегство от свободы. Москва, 1990.

Adorno I. W., Frenkel-Brunswlk E., Levinson D. J. & Sanford R. N. The authoritarian personality. New York, 1950.

Ferguson Niall. The Cash Nexus. Money and Power in the Modern World 1700–2000. London, 2001.

Olson Mancur. The logic of collective action. Public goods and the theory of groups. Harvard University Press, 2002.

REFERENCES

Bohomolov O. V. at all (2005), Islams’ka identychnist’ v Ukrayini, Kyiv.

“Zakon Ukrayiny ‘Pro zvernennya hromadyan’ vid 1996 roku”, Verkhovna Rada Ukrayiny, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr

Interv”yu AMES, ARK (2012), April – June, Interview from the author’s archive.

Interv”yu AMES, Kyiv (2012), Interview from the author’s archive.

Interv”yu AMES, Simferopol (2012), May, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z A. Dzhepparovym, Simferopol (2012), June 6, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z V. Abdurayimovym, Simferopol (2012), April 11, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z holovoyu pravlinnya Rady stariyshyn kryms’kotatars’koho narodu “Namus” T. Chelibiyevym, Simferopol (2012), June 1, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z E. Kadyrovym, Simferopol (2012), Mart 28, Interview from the author’s archive.

Interv”yu iz Z. Khalkechevym, Simferopol (2012), April 12, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z I. Bariyevym, Simferopol (2012), April 11, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z N. Bekirovym (2012), April 9, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z R. Shaymardanovym, Simferopol (2012), April 12, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z S. Kazakovym, kerivnykom Tsentru “Chatyrdah”, Alushta (2012), Interview from the author’s archive.

Krymskotatarskiy sovet pri Yanukoviche poprosit o pomoshchi Putina i Ko, available at: http://reeana.com/crimea/all-politics/item/2787.html (In Russian).

Medzhlis ne obshchestvennaya organizatsiya, – Dzhemilev (2012), December 29, available at: http://teraze.com.ua/page.php?id=35 (In Russian).

Semena M. (2013), “Nakazano – predstavlyaty! Orhany vlady vkotre zrobyly sprobu vyrishyty ‘problemu medzhlisu’”, in Den’, February 6, available at: www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/nakazano-predstavlyati (In Russian).

Fromm E. (1990), Begstvo ot svobody, Moscow. (In Russian).

Adorno I. W., Frenkel-Brunswlk E., Levinson D. J. & Sanford R. N. (1950), The authoritarian personality, New York.

Ferguson Niall (2001), The Cash Nexus. Money and Power in the Modern World 1700–2000, London.

Olson Mancur (2002), The logic of collective action. Public goods and the theory of groups, Harvard University Press.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають