МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В’ЄТНАМСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

Завданням статті є постановка проблеми розвитку та модернізації в’єтнамської мови на сучасному етапі та необхідності відповідного унормування усіх нових реалій мови. Окреслені основні інноваційні процеси розвитку в’єтнамської мови, такі як оновлення лексичного складу, граматичні трансформації, синтаксичні та пунктуаційні зміни. Показані шляхи стандартизації мови на державному рівні та пропозиції науковців стосовно модернізації та унормування в’єтнамської мови.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2014). МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В’ЄТНАМСЬКОЇ МОВИ. Східний світ, (3), 107-113. https://doi.org/10.15407/orientw2014.03.107
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інновації, в’єтнамська мова, модернізація, неологізми, стандартизація

Посилання

đại gia fastfood trên thế giới // VnExpress. – http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/10-dai-gia-fastfood-tren-.

Biển cảnh báo ăn cắp trong shop Nhật khiến người Việt xấu hổ // VnExpress. – http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/bien-canh-bao-an-cap-trong-shop-n.

Đặng Hải Nguyên. Giữ·gìn sự trong sáng của Tiếng·Việt, 2010. –http://tiengvietmenyeu.wordpress.com/2010/07/24/giu-gin-su-trong-sang-cu.

Đặng Hải Nguyên. Nên hợp·thức·hoá việc thêm chữ·cái F, J, W và Z vào bảng·chữ·cái Tiếng Việt, 2012. – http://tiengvietmenyeu.wordpress.com/2012/01/23/hop-thuc-hoa-viec-them-c.

Đào Tiến Thi. Về ý định đưa mấy ký tự f, j, w, z vào bảng chữ cái tiếng Việt // Từ điển học và Bách khoa thư, 2012, № 1.

Đình Cao. Nghĩa chuyển, nghĩa mới của từ // Từ điển học và Bách khoa thư, 2011, № 4.

Hà Thiên Vạn. Bàn về tiếng Việt hiện đại. TP Hồ Chí Minh, 2012.

Hồ Chí Minh. Về công tác văn hoá văn nghệ. Hà Nội, 1971.

Lê-Bá-Kông. Việc cải tiến chữ quốc ngữ // Người Việt, California, Hoa Kì, 9–1–1997, № 4051. – http://vietpali.sourceforge.net/binh/ViecCaiTienChuQuocNgu.htm

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Hà Nội, 1997.

Nguyễn Đức Tồn. Một số vấn đề về nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hoá thuật ngữ tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay (tiếp theo và hết) // Ngôn ngữ, 2011, № 1.

Nguyen Khanh Toan. Why we must safeguard our national language? // Vietnamese and teaching in Vietnamese in D.R.V.N. Universities. Hanoi, 1968.

Nguyễn Minh Thuyết. Từ chính tả tiếng Việt đến văn bản quy phạm pháp luật về ngôn ngữ và chữ viết // Vietlex (Vietnam Lexicography Centre). – http://vietlex.com/ngon-ngu-hoc/124-Tu_chinh_ta_tieng_Viet_den_van_ban_q.

Nguyễn Thiện Giáp. Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. – http://ngonngu.net?p=172

Phạm Anh Tú. Mấy vấn đề về việc biên soạn từ điển từ mới // Từ điển học và Bách khoa thư, 2010, № 5.

Phạm Văn Tình. Tiếng Việt: Có còn trong sáng? – http://www.tgn.edu.vn/bai-viet/c63/i104/tieng-viet-co-con-trong-sang-.html

Sửa đổi cách viết chữ Việt hay là chữ Việt năm 2020 // VNY2K. – http://www.vny2k.com/vny2k/CaitoCachVietChuViet-Unicode.htm

Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh v.v. Hà Nội, 2014.

Từ điển từ mới tiếng Việt / Chu Bích Thu chủ biên. Viện ngôn ngữ học, 2008.

Vũ Đức Nghiệu. Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt. Hà Nội, 2011.

World Cup – con dao hai lưỡi với kinh tế Brazil // VnExpress. – http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/world-cup-con-dao-hai-luo.

REFERENCES

“10 đại gia fastfood trên thế giới”, in VnExpress, available at: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/10-dai-gia-fastfood-tren-the-gioi-3017512.html (In Vietnamese).

“Biển cảnh báo ăn cắp trong shop Nhật khiến người Việt xấu hổ”, in VnExpress, available at: http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/bien-canh-bao-an-cap-trong-shop-nhat-khien-nguoi-viet-xau-ho-3017474.html (In Vietnamese).

Chu Bích Thu (2008), Từ điển từ mới tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học. (In Vietnamese).

Đặng Hải Nguyên (2010), “Giữ·gìn sự trong sáng của Tiếng·Việt”, in Tiếng Việt mến yêu, available at: http://tiengvietmenyeu.wordpress.com/2010/07/24/giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet/ (In Vietnamese).

Đặng Hải Nguyên (2012), “Nên hợp·thức·hoá việc thêm chữ·cái F, J, W và Z vào bảng·chữ·cái Tiếng Việt”, in Tiếng Việt mến yêu, available at: http://tiengvietmenyeu.wordpress.com/2012/01/23/hop-thuc-hoa-viec-them-chu-cai-f-j-w-va-z-vao-bang-chu-cai-tieng-viet/ (In Vietnamese).

Đào Tiến Thi (2012), “Về ý định đưa mấy ký tự f, j, w, z vào bảng chữ cái tiếng Việt”, in Từ điển học và Bách khoa thư, No. 1. (In Vietnamese).

Đình Cao (2011), “Nghĩa chuyển, nghĩa mới của từ”, in Từ điển học và Bách khoa thư, No. 4, pp. 80–81. (In Vietnamese).

Hà Thiên Vạn (2012), Bàn về tiếng Việt hiện đại, Ho Chi Minh City. (In Vietnamese).

Hồ Chí Minh (1971), Về công tác văn hoá văn nghệ, Hanoi. (In Vietnamese).

Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh v.v. (2014), Từ điển tiếng Việt, Hanoi. (In Vietnamese).

Lê-Bá-Kông (1997), “Việc cải tiến chữ quốc ngữ”, in Người Việt, California, Hoa Kì, No. 4051, available at: http://vietpali.sourceforge.net/binh/ViecCaiTienChuQuocNgu.htm (In Vietnamese).

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu and Hoàng Trọng Phiến (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Hanoi. (In Vietnamese).

Nguyễn Đức Tồn (2011), “Một số vấn đề về nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hoá thuật ngữ tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay (tiếp theo và hết)”, in Ngôn ngữ, No. 1, pp. 1–10. (In Vietnamese).

Nguyen Khanh Toan (1968), “Why we must safeguard our national language?”, in Vietnamese and teaching in Vietnamese in D.R.V.N. Universities, Hanoi, pp. 9–40. (In Vietnamese).

Nguyễn Minh Thuyết, “Từ chính tả tiếng Việt đến văn bản quy phạm pháp luật về ngôn ngữ và chữ viết”, in Vietlex (Vietnam Lexicography Centre), available at: http://vietlex.com/ngon-ngu-hoc/124-Tu_chinh_ta_tieng_Viet_den_van_ban_quy_pham_phap_luat_ve_ngon_ngu_va_chu_viet (In Vietnamese).

Nguyễn Thiện Giáp, Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, available at: http://ngonngu.net?p=172 (In Vietnamese).

Phạm Anh Tú (2010), “Mấy vấn đề về việc biên soạn từ điển từ mới”, in Từ điển học và Bách khoa thư, No. 5. (In Vietnamese).

Phạm Văn Tình, Tiếng Việt: Có còn trong sáng?, available at: www.tgn.edu.vn/bai-viet/c63/i104/tieng-viet-co-con-trong-sang-.html (In Vietnamese).

“Sửa đổi cách viết chữ Việt hay là chữ Việt năm 2020”, in VNY2K, available at: www.vny2k.com/vny2k/CaitoCachVietChuViet-Unicode.htm (In Vietnamese).

Vũ Đức Nghiệu (2011), Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt, Hanoi. (In Vietnamese).

“World Cup – con dao hai lưỡi với kinh tế Brazil”, in VnExpress, available at: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/world-cup-con-dao-hai-luoi-voi-kinh-te-brazil-3015418.html (In Vietnamese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають