ВПЛИВ НАУКОВО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В’ЄТНАМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

Інтелектуальний потенціал проявляється по-різному в різні епохи та в різних країнах. У певні періоди історії для забезпечення інтелектуального потенціалу держави на перше місце виходили то фундаментальна наука, то технічні досягнення, то наявність великих університетів або рівень освіченості всього населення тощо. До основних факторів, що визначають інтелектуальний потенціал у сучасному світі, на думку багатьох науковців, належить стан науки та освіти держави.
Стаття присвячена сучасному стану систем освіти та науки В’єтнаму та їхньому впливу на формування і розвиток інтелектуального потенціалу цієї країни на макрорівні (інтелектуальний потенціал суспільства, держави). Насиченість науково-педагогічними кадрами, витрати на наукові дослідження, розвиток матеріально-технічної бази науки та освіти дають змогу визначити сучасний стан та вектор майбутнього економічного розвитку суспільства. У цьому дослідженні дається характеристика функціонування сфер освіти і науки, а також зроблена спроба визначити, як створення умов для отримання конкурентоспроможної освіти та науки впливає на розвиток інтелектуального потенціалу.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2017). ВПЛИВ НАУКОВО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В’ЄТНАМУ. Східний світ, (4 (97), 59-66. https://doi.org/10.15407/orientw2017.04.059
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелектуальний потенціал, наука В’єтнаму, наукові дослідження, освіта В’єтнаму, розвиток технологій

Посилання

Дюндін В. Д. Регіональні особливості формування та використання інтелектуального потенціалу суспільства. Автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.05. Київ, 2010.

Ильин В. А. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного развития / В. А. Ильин, К. А. Гулин, Т. В. Ускова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2010, № 3.

Каленюк І. До питання про освітній потенціал країни // Економіка України, 2001, № 11.

Леонидова Г. В. Теоретико-методологические основы исследования интеллектуального потенциала населения // Социологический альманах, 2015, № 6.

Руткевич М. Н., Левашов В. К. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения // Науковедение, 2000, № 1.

Семикіна М. В. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка / За ред. М. В. Семикіної. Черкаси, 2012.

Chiến lược phát triển giáo dục 2011–2020 / Thủ tướng Chính Phủ, 2012.

Human Development Report 2016. Vietnam. URL: http://hdr.undp.org/en/data (дата звернення: 9.09.2017).

Kết quả điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2014 / Bộ Khoa học và công nghệ, 2014. URL: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11501/so-lieu-thong-ke.aspx (дата звернення: 12.09.2017).

Lê Văn. Những con số “biết nói” về giáo dục đại học Việt Nam // Vietnamnet, 2017. URL: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-ve-gia. (дата звернення: 6.09.2017).

Số liệu chung cấp trung học cơ sở năm học 2016–2017 / Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017a. URL: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5136/So%20lieu. (дата звернення: 6.09.2017).

Số liệu chung cấp trung học phổ thông năm học 2016-2017 / Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017b. URL: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5135/So%20lieu. (дата звернення: 10.09.2017).

Số liệu chung đại học năm học 2016–2017 / Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017c. URL: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5132/so%20lieu. (дата звернення: 10.09.2017).

Số liệu chung Giáo dục mầm non năm học 2016–2017 / Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017d. URL: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5132/so%20lieu. (дата звернення: 11.09.2017).

Số liệu chung tiểu học năm học 2016–2017 / Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017e. URL: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5134/So%20lieu. (дата звернення: 3.09.2017).

Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 / Bộ Khoa học và công nghệ, 2014. URL: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11501/so-lieu-thong-ke.aspx (дата звернення: 5.09.2017).

REFERENCES

Dyundin V. D. (2010), Rehional’ni osoblyvosti formuvannya ta vykorystannya intelektual’noho potentsialu suspil’stva, Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.05, Kyiv. (In Ukrainian).

Il’in V. A., Gulin K. A., Uskova T. V. (2010), “Intellektual’nyye resursy kak faktor innovatsionnogo razvitiya”, Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz, No. 3, pp. 14–25. (In Russian).

Kalenyuk I. (2001), “Do pytannya pro osvitniy potentsial krayiny”, Ekonomika Ukrayiny, No. 11, pp. 70–77. (In Ukrainian).

Leonidova G. V. (2015), “Teoretiko-metodologicheskiye osnovy issledovaniya intellektual’nogo potentsiala naseleniya”, Sotsiologicheskiy al’manakh, No. 6, pp. 349–361. (In Russian).

Rutkevich M. N., Levashov V. K. (2000), “O ponyatii intellektual’nogo potentsiala i sposobakh ego izmereniya”, Naukovedeniye, No. 1, pp. 49–65. (In Russian).

Semykina M. V., Hun’ko V. I., Pasyeka S. R. (2012), Intelektual’nyy potentsial: sotsial’ni vymiry vykorystannya ta rozvytku, M. V. Semykina (Ed), TOV “MAKLAUT”, Cherkasy. (In Ukrainian).

Chien luoc phat trien giao duc 2011–2020 (2012), Thu tuong Chinh Phu. (In Vietnamese).

Human Development Report 2016. Vietnam, available at: http://hdr.undp.org/en/data (accessed September 9, 2017).

Ket qua đieu tra nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe nam 2014 (2014), Bo Khoa hoc va cong nghe, available at: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11501/so-lieu-thong-ke.aspx (accessed September 12, 2017). (In Vietnamese).

Le Van (2017), «Nhung con so “biet noi” ve giao duc dai hoc Viet Nam», Vietnamnet, available at: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-ve-gia. (accessed September 6, 2017). (In Vietnamese).

So lieu chung cap trung hoc co so nam hoc 2016–2017 (2017a), Bo Giao duc va Đao tao, available at: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5136/So%20lieu. (accessed September 6, 2017). (In Vietnamese).

So lieu chung cap trung hoc pho thong nam hoc 2016-2017 (2017b), Bo Giao duc va Đao tao, available at: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5135/So%20lieu. (accessed September 10, 2017). (In Vietnamese).

So lieu chung dai hoc nam hoc 2016–2017 (2017c), Bo Giao duc va Đao tao, available at: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5132/so%20lieu. (accessed September 10, 2017). (In Vietnamese).

So lieu chung Giao duc mam non nam hoc 2016–2017 (2017d), Bo Giao duc va Đao tao, available at: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5132/so%20lieu. (accessed September 11, 2017). (In Vietnamese).

So lieu chung tieu hoc nam hoc 2016–2017 (2017e), Bo Giao duc va Đao tao, available at: https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5134/So%20lieu. (accessed September 3, 2017). (In Vietnamese).

Tiem luc khoa hoc va cong nghe nam 2014 (2014), Bo Khoa hoc va cong nghe, available at: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11501/so-lieu-thong-ke.aspx (accessed September 5, 2017). (In Vietnamese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають