ЕТНОГРАФІЯ КАВКАЗУ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. М. Зуб (Руденко)

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу наукового доробку відомого українського вченого-криміналіста, історика та етнографа О. Ф. Кістяківського (1833–1885). У ній розглянуто діяльність вченого, в якій серед багатьох напрямків наукових інтересів важливе місце посідали збирання, вивчення та систематизація матеріалів з етнографії та історії різних народів. Розкрито змістове наповнення, загальні критерії та риси зібраних ним джерел, значна частина яких подає опис норм і положень звичаєвого права та традицій гірських народів Кавказу. Визначено мету та шляхи залучення етнографічного матеріалу, який цікавив О. Кістяківського. Головними помічниками в цьому процесі були родичі, друзі та колишні студенти професора. Зібрані ним колекції, що містять матеріали з минулого горян Кавказу, сьогодні через історичні події та реорганізації розділені і перебувають у різних архівних установах – Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.

Як цитувати

Зуб (Руденко), Н. М. (2016). ЕТНОГРАФІЯ КАВКАЗУ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО. Східний світ, (1 (90), 57-65. https://doi.org/10.15407/orientw2016.01.057
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 33

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Етнографія, Кавказ

Посилання

Авалиани С. Заслуги Ф. И. Леонтовича в изучении обычного права русских инородцев // Журнал министерства юстиции, 1911, № 6 (июнь).

Антипенко Г. С. Постать О. Ф. Кістяківського у світлі джерел // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 26. Одеса, 2012.

Багалей Д. И. Коллекция рукописей покойного профессора А. Ф. Кистяковского // Киевская старина, 1891, № 3.

Белогриц-Котляревский Л. Очерк научной деятельности профессора А. Ф. Кистяковского // Киевская старина, 1885, № 6.

Гримич М. Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського // Етнічна історія народів Європи. Вип. 9. Київ, 2001.

Ефимов Е. Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие. Москва, 1915.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). У 2-х т.: Т. 1 (1874–1879). Київ, 1994; Т. 2 (1880–1885). Київ, 1995.

Кистяковский А. Ф. Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву // Университетские известия. Киев, 1874. Июль.

Кистяковский А. Ф. Собрание и разработка материалов по обычному праву // Университетские известия. Киев, 1876. № 6 (июнь).

Кистяковский А. Ф. Обозрение работ по обычному праву в последние 5 лет 1873–1878 // Университетские известия. Киев, 1878. № 4.

Кистяковский А. Ф. Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву. С предисловием о методе собирания материалов по обычному праву. 2-е испр. и доп. изд. Киев, 1878а.

Кистяковский А. Ф. К вопросу о влиянии инородческого права на русское // Юридический вестник. Т. 3. Москва, 1880.

Леонтович Ф. Н. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Вып. 1. Одесса, 1882; вып. II. Одесса, 1883.

Лучицкий И. Труды А. Ф. Кистяковского в области истории и обычного права // Киевская старина, 1895, № 1.

Морозова Г. До 165-річчя з дня народження О. Ф. Кістяківського // Сіверянський літопис, 1998, № 2.

Науменко В. Александр Федорович Кистяковский. (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) // Киевская старина, 1895, № 1.

Половець В. Олександр Федорович Кістяківський // Сіверянський літопис, 2013, № 1.

Ступин М. Телесные наказания в России от судебников и до настоящего времени. Владикавказ, 1887.

Ткач М. То де ж народився правознавець О. Ф. Кістяківський? // Право України, 2003, № 2.

Ткач М. Гроно талантів з сім’ї Кістяківських // Урядовий кур’єр, 2008, 20 червня.

Ткач М. Родина Кістяківських // Слово просвіти, 2013, № 16, 18–24 квітня.

REFERENCES

Avaliani S. (1911), “Zaslugi F. I. Leontovicha v izuchenii obychnogo prava russkikh inorodtsev”, Zhurnal ministerstva yustitsii, No. 6. (In Russian).

Antypenko H. S. (2012), “Postat' O. F. Kistyakivs'koho u svitli dzherel”, Intelihentsiya i vlada, Seriya: Istoriya, Issue 26, Odessa. (In Ukrainian).

Bagaley D. I. (1891), “Kollektsiya rukopisey pokoynogo professora A. F. Kistyakovskogo”, Kiyevskaya starina, No. 3. (In Russian).

Belogrits-Kotlyarevskiy L. (1885), “Ocherk nauchnoy deyatel’nosti professora A. F. Kistyakovskogo”, Kiyevskaya starina, No. 6. (In Russian).

Hrymych M. (2001), “Zvychayeve pravo u doslidzhennyakh Oleksandra Kistyakivs'koho”, in Etnichna istoriya narodiv Yevropy, Issue 9, Kyiv. (In Ukrainian).

Efimov E. N. (1915), Aleksandr Fedorovich Kistyakovskiy i ego nauchnoye naslediye, Moscow. (In Russian).

Kistyakivs'kyy O. F. (1994–1995), Shchodennyk (1874–1885), Vol. 1–2, Kyiv. (In Ukrainian).

Kistyakovskiy A. F. (1874), “Programma dlya sobiraniya yuridicheskikh obychayev i narodnykh vozzreniy po ugolovnomu pravu”, Universitetskiye izvestiya, Iyul’. (In Russian).

Kistyakovskiy A. F. (1876), “Sobraniye i razrabotka materialov po obychnomu pravu”, Universitetskiye izvestiya, No. 6. (In Russian).

Kistyakovskiy A. F. (1878), “Obozreniye rabot po obychnomu pravu v posledniye 5 let 1873–1878”, Universitetskiye izvestiya, No. 4. (In Russian).

Kistyakovskiy A. F. (1878a), Programma dlya sobiraniya yuridicheskikh obychayev i narodnykh vozzreniy po ugolovnomu pravu. S predisloviyem o metode sobiraniya materialov po obychnomu pravu, Kyiv. (In Russian).

Kistyakovskiy A. F. (1880), “K voprosu o vliyanii inorodcheskogo prava na russkoye”, in Yuridicheskiy vestnik, Vol. 3, Moscow. (In Russian).

Leontovich F. N. (1882–1883), Adaty kavkazskikh gortsev. Materialy po obychnomu pravu Severnogo i Vostochnogo Kavkaza, Issue I–II, Odessa. (In Russian).

Luchitskiy I. (1895), “Trudy A. F. Kistyakovskogo v oblasti istorii i obychnogo prava”, Kiyevskaya starina, No. 1. (In Russian).

Morozova H. (1998), “Do 165-richchya z dnya narodzhennya O. F. Kistyakivs'koho”, Siveryans'kyy litopys, No. 2. (In Ukrainian).

Naumenko V. (1895), “Aleksandr Fedorovich Kistyakovskiy. (Biograficheskiy ocherk s otryvkom iz rukopisnoy avtobiografii ego)”, Kiyevskaya starina, No. 1. (In Russian).

Polovets' V. (2013), “Oleksandr Fedorovych Kistyakivs'kyy”, Siveryans'kyy litopys, No. 1. (In Ukrainian).

Stupin M. (1887), Telesnyye nakazaniya v Rossii ot sudebnikov i do nastoyashchego vremeni, Vladikavkaz. (In Russian).

Tkach M. (2003), “To de zh narodyvsya pravoznavets' O. F. Kistyakivs'kyy?”, Pravo Ukrayiny, No. 2. (In Ukrainian).

Tkach M. (2008), “Hrono talantiv z sim"yi Kistyakivs'kykh”, Uryadovyy kur"yer, 20 chervnya. (In Ukrainian).

Tkach M. (2013), “Rodyna Kistyakivs'kykh”, Slovo prosvity, No. 16, 18–24 kvitnya. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають