ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ РУКОПИСНОГО ЗБІРНИКА “АБУ-Л-ГАЗІ. РОДОВІДТЮРКІВ” ІЗ ЗІБРАННЯ ІР НБУВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. С. Сейтяг’яєв

Анотація

Родовід тюрків” із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ф. V “Одеське товариство історії та старожитностей”, № 3780). Основні проблеми, яким приділено увагу, – датування рукопису й уточнення відомостей про власників. Головним напрямком роботи було дослідження палеографічних особливостей і змісту текстів творів та окремих уривків, написів різного змісту на полях, зворотах кришок палітурки і вільних від тексту аркушах рукопису. Було з’ясовано, що досліджуваний манускрипт являє собою три окремі рукописи, об’єднані в одній рукописній книзі. За змістом або ймовірним місцем перепису вони умовно названі “ногайською”, “кумицькою” (основною) й “кабардинською” частинами. Визначено, що “кумицька” частина була, імовірно, скопійована в кумицьких землях Дагестану наприкінці XVIII ст. (після 1792 р.) або на початку XIX ст. (після 1800 р.) і спочатку належала представнику кумицької знаті, від якого перейшла до Мухаммеда-ефенді б. Хота. Судячи з усього, вже ним вона була переплетена в один манускрипт разом із двома рукописними зошитами невеликого обсягу близько початку XIX ст. Встановлено, що дві інші частини рукописного збірника датуються другою половиною XVIII – початком XIX ст. Манускрипт, у якому були об’єднані три названі частини, перебував у використанні Мухаммеда-ефенді б. Хота (і, можливо, також ще одного власника рукопису після нього) в період між 1804 і 1839 рр. Підтверджено, що текст твору “Дербенд-наме” в рукописі належить авторству Мухаммеда Авабі Акташі й містить додаток (зейль). З’ясовано, що другий власник “кумицької” частини й перший власник манускрипту в його сьогоднішньому вигляді Мухаммед-ефенді б. Хота жив серед ногайців, абазинів-алтикесеків і кабардинців у Бештауському приставстві (районі П’ятигір’я на Північному Кавказі) і що його, ймовірно, слід ототожнювати з Кутель-огли Мухаммедом-ефенді, мешканцем аулу Султанівського, відомості про якого передано в записках У. Глена. Висловлено припущення про те, що цей манускрипт був протографом для рукописів “Тюркського родоводу” й “Дербенд-наме”, які були скопійовані просвітителем кабардинського народу Ш. Ногмовим.

Як цитувати

Сейтяг’яєв, Н. С. (2021). ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ РУКОПИСНОГО ЗБІРНИКА “АБУ-Л-ГАЗІ. РОДОВІДТЮРКІВ” ІЗ ЗІБРАННЯ ІР НБУВ. Східний світ, (2), 103-144. https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.103
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, власник, датування, копіювання, напис, протограф, рукопис (манускрипт), список, текст

Посилання

Абаза в Кабарде. Документы, материалы, исследования / Составители и авторы предисловия: Р. А. Аджиба, Р. К. Кармов, В. А. Пшеноков. Нальчик – Сухум, 2017.

Абдусаламов М.-П. Б. Роль аманатства в политических связях кумыкских феодальных владетелей с Россией в XVIII в. (по материалам Кизлярского комендантского архива) // Вестник Томского государственного университета, 2014, № 382.

Абу-л-Гази. Родословная тюрок // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. V. Одеське товариство історії та старожитностей, од. зб. 3780.

Абуль-Гази. Родословное древо тюрков / Перевод и предисловие Г. С. Саблукова; послесловие и примечания Н. Ф. Катанова. Казань, 1906.

Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XVIII вв. / Составление, редакция переводов, введение и вступительные статьи к текстам В. К. Гарданова. Нальчик, 1974.

Акимушкин О. Ф. Персидская рукописная книга // Рукописная книга в культуре народов Востока. Очерки. Кн. I. Москва, 1987.

Алиев Б. Г. Доктор медицины Якоб Рейнеггс о Тарковском шамальстве // История, археология и этнография Кавказа. Т. 15, № 3. 2019. https://doi.org/10.32653/CH153345-359

Алиев И. И., Алиева З. И. Карачаево-балкарские имена и фамилии. Толковый словарь. Москва, 2003.

Аннотированный список исторически существовавших населенных пунктов // Кумыкские очаги. URL: http://kumukia.ru/encyclopedia?mode=0&eid=13 (дата звернення: 26.01.2020).

Аршба Н. В. Динамическое ударение и редукция гласных в абхазском языке. Тбилиси, 1979.

Бартольд В. В. К вопросу о происхождении Дербенд-нāме // Сочинения. Т. 8. Москва, 1973.

Басария С. Абазинский аул в Мало-Карачаевском округе (к материалам по изучению абхазских племен). Сухум, 1929.

Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты. Грамматика, тексты и словарь. Москва – Ленинград, 1940.

Бейтуганов С. Н. Кабарда: история и фамилии. Нальчик, 2007.

Берже А. Краткий биографический очерк Шора-Бекмурзина-Ногмова // Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. Нальчик, 1994.

Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 2. Москва, 1823.

Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год. Ч. 1–3. Санкт-Петербург, 1869.

Гаджиева С. Ш. Кумыки: историческое прошлое, культура, быт. Кн. 2. Махачкала, 2005.

Гарунова Н. Н., Суздальцева И. А., Галимова Л. Н. “Терский острог, Терский редут, Терки?..” (Еще раз к вопросу о роли Терского города в истории Северо-Восточного Кавказа XVI–XVII веков) // Самарский научный вестник. Т. 6, № 2 (19). 2017. https://doi.org/10.17816/snv201762207

Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. Санкт-Петербург, 2002.

Говоркова Е. Ю. Особенности методики исследования рукописей, выполненных измененным почерком // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2016, № 1.

Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. Москва, 1957.

Грибовский В. В. Управление ногайцами Северного Причерноморья в Крымском ханстве (40 – 60-е годы XVIII в.) // Тюркологический сборник. 2007–2008. Москва, 2009.

Дагестанский сборник / Составитель: Е. И. Козубский. Темир-Хан-Шура, 1902.

Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах. Санкт-Петербург, 1829.

“Дербенд-наме” [Мухаммеда Аваби Акташи] в переводе Алийара б. Казима с языка тюрки на персидский язык (перевод на русский язык, комментарии и факсимиле текста) / Перевод с персидского языка, предисловие П. М. Алибековой; комментарии и библиография Г. М.-Р. Оразаева и П. М. Алибековой. Москва, 2017.

Джумагулова А. Т. Вклад Султана Менгли-Гирея в организацию административного управления ногайцами Северо-Западного Кавказа в первой трети XIX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2014, № 12, ч. 2.

Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. Москва – Ленинград, 1940.

Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Очерк Кавказа и народов его населяющих. Кн. 1. Кавказ. Санкт-Петербург, 1871.

Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 4. Санкт-Петербург, 1886.

Зайцев И. В. Новая рукопись Шоры Ногмова: Шора Ногмов, шотландские миссионеры, Юлиус Клапрот и тюркские рукописи // Transcaucasia. 2015–2016. Вып. 3. 2016.

Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая половина XVIII – первая половина XIX в. Нальчик, 2000.

Исторический очерк пятидесятилетия Императорского Одесского Общества Истории и Древностей. 1839–1889 / Составил В. Юргевич. Одесса, 1889.

История и родословная черкесов: издание рукописи тюркского исторического сочинения XVIII в. / Российское историческое общество; Институт научной информации по общественным наукам РАН; Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 2019.

Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Т. 2. XVIII в. / Сост. В. М. Букалова. Москва, 1957.

Кавказский вектор российской политики. Сборник документов. Т. I. XVI–XVIII вв. / Сост. М. А. Волхонский, В. М. Муханов. Москва, 2011.

Калмыков И. Х., Керейтов Р. Х., Сикалиев А. И. Ногайцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1988.

Карачаево-балкарско-русский словарь / Гочияева С. А., Суюнчев Х. И. (сост.). Москва, 1989.

Карма Р. К. Карма. Нальчик, 2003.

Кипкеева З. Б. Потомки Чингизхана в истории Северного Кавказа XVIII–XIX вв. Ставрополь, 2017.

Кишмахов М. Х.-Б. Убыхский род Берзек и его абхазо-адыгские родословные ветви. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Нальчик, 2004.

Kлапрот Ю. Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах по приказанию русского правительства / Перевод с английского К. А. Мальбахов. Нальчик, 2008.

Кумыков Т. Х. Жизнь и деятельность Ш. Б. Ногмова // Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. Нальчик, 1994.

Кумыкские очаги. Аннотированный список исторически существовавших населенных пунктов. URL: http://kumukia.ru/encyclopedia?mode=0&eid=13 (дата звернення: 26.01.2020).

Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией: вторая половина XVI – 30-е годы XVII века. Москва, 1963.

Ляликов Ф. И. Обзор действий общества с 14-го ноября 1845 по 14-е ноября 1849 года // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Т. 2. Отд. 1. Одесса, 1848.

Махмудов Д. А. О кумыках. Родословная Курумовых. (Исторические очерки). Моздок, 2017. URL: http://qumuq.ru/wp-content/uploads/2017/03/okumukah.pdf (дата звернення: 15.06.2020).

Мусаев М. А. Биографии дагестанских ученых-богословов, противников имама Шамиля, в изложении ʻАли ал-Гумуки (Каяева): перевод, комментарии // Фундаментальные исследования, 2014, № 6.

Мусукаев А. И. К истокам фамилий. Предания и легенды. Нальчик, 1992.

Мухаммед Аваби Акташи. Дербенд-наме. 1816 г., 22 л. // Российская государственная библиотека. Ф. 256, № 833 (ин. 261). URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004727617#?page=1303 (дата звернення: 20.10.2020).

Налоева Е. Д. Кабарда в первой половине XVIII века: генезис адыгского феодального социума и проблемы социально-политической истории. Нальчик, 2015.

Ногайско-русский словарь / Калмыкова С. А. (сост.). Под ред. Н. А. Баскакова. Москва, 1963.

Оразаев Г. М.-Р. “Прошение кумыкских ногайцев” 1860 г. как историко-этнографический источник // Письменные памятники Дагестана XVIII–XIX вв. Сборник статей. Махачкала, 1989.

Оразаев Г. М.-Р. Памятники тюркоязычной деловой переписки в Дагестане XVIII в. (Опыт историко-филологического исследования документов фонда “Кизлярский комендант”). Махачкала, 2002.

Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / Под ред. Н. И. Веселовского. Т. III. Царствование Михаила Федоровича (продолжение). Санкт-Петербург, 1898.

Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 1. От древнейших времен до Ермолова. Санкт-Петербург, 1887.

Родословная история о татарах, переведенная на французский язык с рукописной татарской книги, сочинения Абулгачи-Баядур-хана, и дополненная великим числом примечаний достоверных и любопытственных о прямом нынешнем состоянии Северной Азии с потребными географическими ландкартами / Перевод с французского на российский [В. К. Тредиаковского]. Т. I–II. Санкт-Петербург, 1768.

Сводный словарь личных имен народов Северного Кавказа / Отв. ред. Р. Ю. Намитокова. Москва, 2012.

Сейтяг’яєв Н. С. “Стисла історія” ель-Хадж Курбана як ймовірне джерело перекладених черкеських генеалогій другої половини XVIII – XIX ст. // Східний світ, 2019, № 2.

Сейтягьяев Н. С. В. Вернадский адына ильмий китапханеде булунгъан къырымтатар ве тюрк тарихы, эдебиятына аит материаллар // Йылдыз, 2003, № 6.

Сейтягьяев Н. С. Вернадский адына Миллий ильмий китапханенинъ Эльязма болюгинде булунгъан къырымтатар ве тюрк тарихлары, тиллери ве эдебиятлары боюнджа мальземелер // Труды НИЦ крымскотатарского языка и литературы КИПУ. Т. 1. Симферополь, 2011.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. Санкт-Петербург, 1887.

Списки населенных мест Дагестанской области // Сборник статистических сведений о Кавказе. Т. I. Отдел I / Составитель: Н. И. Воронов. Тифлис, 1869.

Справочник личных имен народов РСФСР / Под редакцией А. В. Суперанской. Москва, 1987.

Сычев Н. В. Книга династий. Москва, 2008.

Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв. Казань, 1979.

Фоменко В. А. Шора Ногмов и район Пятигорья: малоизвестные сведения о жизни кабардинских селений конца XVIII – первой трети XIX вв. // Общество: философия, история, культура, 2020, № 6. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2020/6/history/fomenko.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

Халидов Б. З. Учебник арабского языка. Ташкент, 1977.

Черкесы и другие народы Северо-Западного Кавказа в период правления императрицы Екатерины II. 1763–1774 гг. Т. I. Нальчик, 1996.

Шихсаидов А. Р., Айтберов Т. М., Оразаев Г. М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. Москва, 1993.

Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Перевод и комментарии. Вып. 2. Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. Москва, 1979.

Янова М. В., Кармов Р. К. Обзор источников по истории происхождения аула Кармово (1793–1825 гг.) // Абаза в Кабарде. Документы, материалы, исследования. Нальчик – Сухум, 2017.

Яхтанигов Х. Северокавказские тамги. Нальчик, 1993.

Abdurrahman b. Muhammed el-Halveti, Çelebi Aki. Seb’i Seyyar Tercümesi. Çelebi Aki Tarihi // İU Nadir Eserler Kütüphanesi. T. 399.

Buyers Ch. The Muhammad ʻAli Dinasty. Genealogy // Egypt. URL: (2) http://www.royalark.net/Egypt/egypt2.htm; (3) http://www.royalark.net/Egypt/egypt3.htm; (7) http://www.royalark.net/Egypt/egypt7.htm; (дата звернення: 15.01.2020).

Buyers Ch. The Yeghen Famly (Yagan, Yakan, Yeken). Genealogy // Egypt. URL: (1) http://www.royalark.net/Egypt/yeghen1.htm; (2) http://www.royalark.net/Egypt/yeghen2.htm (дата звернення: 25.02.2020).

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi. 7. Cilt. İstanbul, 1928.

Glen W. Journal of a Tour from Astrachan to Karass, North of the Mountains of Caucasus; containing remarks on the general appearances of the country, manners of the inhabitants, &c. Edinburgh, 1823.

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Viyana, Eflak-Boğdan, Bükreş, Ukrayna, Kırım, Bahçesaray, Çerkezistan, Dağıstan, Kalmukistan, Saray, Moskova. 7. Kitap, 2. Cilt / Haz.: S. A. Kahraman. İstanbul, 2011.

Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia; including a Tour in the Crimea and the Passage of the Caucasus: with Observations on the State of the Rabbinical and Karaite Jews, and the Mohammedan and Pagan Tribes, inhabiting the Southern Provinces of the Russian Empire. With maps and plates. London, M. DCCC XXVI (1826).

Klaproth J., von. Travels in the Caucasus and Georgia, performed in the years 1807 and 1808, by Julius von Klaproth / Translated from the German by F. Shoberl. London, 1814.

Kutluoğlu M. H. İbrâhim Paşa, Kavalalı // Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 21. Cilt. İstanbul, 2000.

Öztuna Y. Osmanlı Devleti Tarihi. 1. Cilt. İstanbul, 1986.

Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus / Aus bessen nachgelassenen papiren gessamelt und berausgegeben von F. E. Schröder. Erster Theil. Gotha und St. Petersburg, 1796.

Reineggs and Bieberstain. A general, historical, and topographical description of Mount Caucasus. With a Cataloge of Plants indigenous to the Country / Translated by Ch. Wikinson. Vol. I. London, 1807.

Schmidt, Jan. A Catalogue of the Turkish Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester. Leiden – Boston, 2011. https://doi.org/10.1163/ej.9789004186699.i-358

Sinoué G. Kavalalı Mehmed Ali Paşa. Son Firavun / Çeviren: A. C. Akkoyunlu. İstanbul, 1999.

Unat F. R. Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu. 6. Baskı. Ankara, 1988.

Walsh J. R. The Turkish Manuscripts in New College, Edinburgh // Oriens. Vol. 12, No. 1/2. 1959. https://doi.org/10.2307/1580193

REFERENCES

Abaza v Kabarde. Dokumenty, materialy, issledovaniya (2017), Compl. by R. A. Adzhiba, R. K. Karmov and V. A. Pshenokov, Mezhdunarodnyy tsentr kavkazovedeniya, Nalchik and Sukhum. (In Russian).

Abdusalamov M.-P. B. (2014), “Rol’ amanatstva v politicheskikh svyazyakh kumykskikh feodal’nykh vladeteley s Rossiyey v XVIII v. (po materialam Kizlyarskogo komendantskogo arkhiva)”, in Tomsk State University Journal, No. 382, pp. 86–89. (In Russian).

Abul-Gazi, “Rodoslovnaya tyurok”, in Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho, Fund V “Odes’ke tovarystvo istoriyi ta starozhytnostey”, File 3780. (In Ottoman Turkish, Azerbaiy ani, Chagatai, Nogai, Kumyk and Crimean Tatar).

Abul’-Gazi (1906), Rodoslovnoye drevo tyurkov, Transl. and Foreword by G. S. Sablukov; Afterword and Notes by N. F. Katanov, Kazan. (In Russian).

Adygi, balkartsy i karachayevtsy v izvestiyakh evropeyskikh avtorov XIII–XIX vv. (1974), Compl. and ed. by V. K. Gardanov, El’brus, Nalchik. (In Russian).

Akimushkin O. F. (1987), “Persidskaya rukopisnaya kniga”, in Rukopisnaya kniga v kul’ture narodov Vostoka. Ocherki: in 2 vols, Vol. 1, Nauka, Moscow. (In Russian).

Aliyev B. G. (2019), “Doktor meditsiny Yakob Reyneggs o Tarkovskom shamal’stve”, in History, archaeology and ethnography of the Caucasus, Vol. 15, No. 3, pp. 345–359. (In Russian). https://doi.org/10.32653/CH153345-359

Aliyev I. I. and Aliyeva Z. I. (2003), Karachayevo-balkarskiye imena i familii. Tolkovyy slovar’, Pedagogika, Moscow. (In Russian).

“Annotirovannyy spisok istoricheski sushchestvovavshikh naselennykh punktov”, in Kumykskiye ochagi, available at: http://kumukia.ru/encyclopedia?mode=0&eid=13 (accessed January 26, 2020). (In Russian).

Arshba N. V. (1979), Dinamicheskoye udarenie i reduktsiya glasnyh v abhazskom yazyke, Mecniereba, Tbilisi. (In Russian).

Bartol’d V. V. (1973), “K voprosu o proiskhozhdenii Derbend-nāme”, in Sochineniya: in 8 vols, Vol. 8, Nauka, Moscow. (In Russian).

Basariya S. (1929), Abazinskiy aul v Malo-Karachayevskom okruge (k materialam po izucheniyu abkhazskikh plemen), Izdaniye Akademii abkhazskogo yazyka i literatury, Sukhum. (In Russian).

Baskakov N. A. (1940), Nogayskiy yazyk i ego dialekty. Grammatika, teksty i slovar’, Izdatel’stvo Akademiyi nauk SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Beytuganov S. N. (2007), Kabarda: istoriya i familii, El’brus, Nalchik. (In Russian).

Berzhe A. “Kratkiy biograficheskiy ocherk Shora-Bekmurzina-Nogmova”, in Nogmov Sh. B., Istoriya adykheyskogo naroda, sostavlennaya po predaniyam kabardintsev, Elbrus, Nalchik, pp. 50–53. (In Russian).

Bronevskiy S. (1823), Noveyshiye geograficheskiye i istoricheskiye izvestiya o Kavkaze: in 2 vols, Vol. 2, Moscow. (In Russian).

Butkov P. G. (1869), Materialy dlya novoy istorii Kavkaza, s 1722 po 1803 god, Vol. 1–3, St. Petersburg. (In Russian).

Gadzhiyeva S. Sh. (2005), Kumyki: istoricheskoye proshloye, kul’tura, byt: in 2 vols, Vol. 2, Dagestanskoye knizhnoye izdatelstvo, Makhachkala. (In Russian).

Garunova N. N., Suzdal’tseva I. A. and Galimova L. N. (2017), “Terskiy ostrog, Terskiy redut, Terki?..” (Eshche raz k voprosu o roli Terskogo goroda v istorii Severo-Vostochnogo Kavkaza XVI–XVII vekov)”, in Samarskiy nauchnyy vestnik, Vol. 6, No. 2 (19), pp. 125–131. (In Russian). https://doi.org/10.17816/snv201762207

Gil’denshtedt I. A. (2002), Puteshestviye po Kavkazu v 1770–1773 gg., Peterburgskoe Vostokovedenie, St. Petersburg. (In Russian).

Govorkova E. Yu. (2016), “Osobennosti metodiki issledovaniya rukopisey, vypolnennykh izmenennym pocherkom”, in Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, No. 1, pp. 120–125. (In Russian).

Grammatika kabardino-cherkesskogo literaturnogo yazyka (1957), Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Gribovskiy V. V. (2009), “Upravleniye nogaytsami Severnogo Prichernomor’ya v Krymskom khanstve (40–60-e gody XVIII v.)”, in Tyurkologicheskiy sbornik. 2007–2008, Vostochnaya literatura, Moscow. (In Russian).

Dagestanskiy sbornik (1902), Compl. by E. I. Kozubskiy, Temir-Han-Shura. (In Russian).

Debu I. (1829), O Kavkazskoy linii i prisoyedinennom k ney Chernomorskom voyske, ili Obshchiye zamechaniya o poselennykh polkakh, ograzhdayushchikh Kavkazskuyu liniyu, i o sosedstvennykh gorskikh narodakh, St. Petersburg. (In Russian).

“Derbend-name” [Mukhammeda Avabi Aktashi] v perevode Aliy·ara b. Kazima s yazyka tyurki na persidskiy yazyk (perevod na russkiy yazyk, kommentarii i faksimile teksta) (2017), Transl. from the Persian and Foreword by P. M. Alibekova; Notes and Bibliography by G. M.-R. Orazayev and P. M. Alibekova, Veche, Moskow. (In Russian).

Dzhumagulova A. T. (2014), “Vklad Sultana Mengli-Gireya v organizatsiyu administrativnogo upravleniya nogaytsami Severo-Zapadnogo Kavkaza v pervoy treti XIX veka”, in Istoricheskiye, filosofskiye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul’turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki, No. 12 (50), Part 2, Gramota, Tambov, pp. 51–55. (In Russian).

Dmitriyev N. K. (1940), Grammatika kumykskogo yazyka, Izdatel’stvo AN SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Dubrovin N. (1871), Istoriya voyny i vladychestva russkikh na Kavkaze: in 6 vols, Vol. 1: Ocherk Kavkaza i narodov ego naselyayushchikh, Book 1: Kavkaz, St. Petersburg. (In Russian).

Dubrovin N. (1886), Istoriya voyny i vladychestva russkikh na Kavkaze: in 6 vols, Vol. 4, St. Petersburg. (In Russian).

Zaytsev I. V. (2016), “Novaya rukopis’ Shory Nogmova: Shora Nogmov, shotlandskiye missionery, Yulius Klaprot i tyurkskiye rukopisi”, in Transcaucasia. 2015–2016, Issue 3, pp. 102–112. (In Russian).

Iz dokumental’noy istorii kabardino-russkikh otnosheniy. Vtoraya polovina XVIII – pervaya polovina XIX v. (2000), El’brus, Nalchik. (In Russian).

Istoricheskiy ocherk pyatidesyatiletiya Imperatorskogo Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey. 1839–1889 (1889), Compl. By V. Yurgevich, Odessa. (In Russian).

Istoriya i rodoslovnaya cherkesov: izdaniye rukopisi tyurkskogo istoricheskogo sochineniya XVIII v. (2019), Izdatel’stvo vostochnoy literatury, Moscow. (In Russian).

Kabardino-russkiye otnosheniya v XVI–XVIII vv.: in 2 vols (1957), Vol. 2: XVIII v., Compl. By V. M. Bukalova, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Kavkazskiy vektor rossiyskoy politiki. Sbornik dokumentov: in 3 vols (2011), Vol. I: XVI–XVIII vv., Compl. by M. A. Volkhonskiy and V. M. Mukhanov, Ob’edinennaya redakciya MVD Rossii, Moscow. (In Russian).

Kalmykov I. Kh., Kereytov R. Kh. and Sikaliyev A. I. (1988), Nogaytsy. Istoriko-etnograficheskiy ocherk, Stavropol’skoe knizhnoye izdatel’stvo. Karachayevo-Cherkesskoye otdelenie, Cherkessk. (In Russian).

Karachayevo-balkarsko-russkiy slovar’ (1989), Compl. by Gochiyayeva S. A. and Suyunchev Kh. I., Russkiy yazyk, Moscow. (In Russian).

Karma R. K. (2003), Karma, Nalchik. (In Russian).

Kipkeyeva Z. B. (2017), Potomki Chingizkhana v istorii Severnogo Kavkaza XVIII–XIX vv., Izdatel’stvo SKFU, Stavropol. (In Russian).

Kishmakhov M. Kh.-B. (2004), Ubykhskiy rod Berzek i ego abkhazo-adygskiye rodoslovnyye vetvi, Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata istoricheskikh nauk, Nalchik. (In Russian).

Klaprot Yu. (2008), Opisaniye poyezdok po Kavkazu i Gruzii v 1807 i 1808 godakh po prikazaniyu russkogo pravitel’stva, Transl. from the Engl. by K. A. Mal’bakhov, El’-Fa, Nalchik. (In Russian).

Kumykov T. Kh. (1994), “Zhizn’ i deyatel’nost’ Sh. B. Nogmova”, in Nogmov Sh. B., Istoriya adykheyskogo naroda, sostavlennaya po predaniyam kabardintsev, Elbrus, Nalchik, pp. 7–46. (In Russian).

Kumykskiye ochagi. Annotirovannyy spisok istoricheski sushchestvovavshikh naselennykh punktov, available at: http://kumukia.ru/encyclopedia?mode=0&eid=13 (accessed January 26, 2020). (In Russian).

Kusheva E. N. (1963), Narody Severnogo Kavkaza i ikh svyazi s Rossiyey: vtoraya polovina XVI – 30-e gody XVII veka, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Lyalikov F. I. (1848), “Obzor deystviy obshchestva s 14-go noyabrya 1845 po 14-e noyabrya 1849 goda”, in Zapiski Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey, Vol. 2, Part 1, Odessa. (In Russian).

Makhmudov D. A. (2017), O kumykakh. Rodoslovnaya Kurumovykh. (Istoricheskiye ocherki), Mozdok, available at: http://qumuq.ru/wp-content/uploads/2017/03/okumukah.pdf (accessed June 15, 2020). (In Russian).

Musayev M. A. (2014), “Biografii dagestanskikh uchenykh-bogoslovov, protivnikov imama Shamilya, v izlozhenii ʻAli al-Gumuki (Kayayeva): perevod, kommentarii”, in Fundamental Research, No. 6, pp. 632–639. (In Russian).

Musukayev A. I. (1992), K istokam familiy. Predaniya i legendy, Nalchik. (In Russian).

“Mukhammed Avabi Aktashi. Derbend-name. 1816 g., 22 l.”, Russian State Library, Fund 256, No. 833 (in. 261), available at: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004727617#?page=1303 (accessed October 20, 2020).

Naloyeva E. D. (2015), Kabarda v pervoy polovine XVIII veka: genezis adygskogo feodal’nogo sotsiuma i problemy sotsial’no-politicheskoy istorii, OOO “Pechatnyy dvor”, Nalchik. (In Russian).

Nogaysko-russkiy slovar’ (1963), Kalmykova S. A. (compl.), N. A. Baskakov (ed.), Gosudarstvennoye izdatelstvo inostrannykh i natsionalnykh slovarey, Moscow. (In Russian).

Orazayev G. M.-R. (1989), “Prosheniye kumykskikh nogaytsev” 1860 g. kak istoriko-etnograficheskiy istochnik”, in Pis’mennyye pamyatniki Dagestana XVIII–XIX vv. Sbornik statey, Dagestanskiy filial AN SSSR, Makhachkala. (In Russian and Nogai).

Orazayev G. M.-R. (2002), Pamyatniki tyurkoyazychnoy delovoy perepiski v Dagestane XVIII v. (Opyt istoriko-filologicheskogo issledovaniya dokumentov fonda “Kizlyarskiy komendant”), Institut istorii, arkheologii i etnografii Dagestanskogo nauchnogo tsentra RAN, Makhachkala. (In Russian).

Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy Moskovskoy Rusi s Persiyey: in 3 vols, (1898), N. I. Veselovskiy (ed.), Vol. III: Tsarstvovaniye Mikhaila Fedorovicha (prodolzheniye), St.-Petersburg. (In Russian).

Potto V. (1887), Kavkazskaya voyna v otdel’nykh ocherkakh, epizodakh, legendakh i biografiyakh: in 5 vols, Vol. 1: Ot drevneyshikh vremen do Ermolova, St. Petersburg. (In Russian).

Rodoslovnaya istoriya o tatarakh, perevedennaya na frantsuzskiy yazyk s rukopisnoy tatarskoy knigi, sochineniya Abulgachi-Bayadur-khana, i dopolnennaya velikim chislom primechaniy dostovernykh i lyubopytstvennykh o pryamom nyneshnem sostoyanii Severnoy Azii s potrebnymi geograficheskimi landkartami: in 2 vols (1768), [V. K. Trediakovskiy] (Transl. from French to Russian), St. Peterburg. (In Russian).

Svodnyy slovar’ lichnykh imen narodov Severnogo Kavkaza (2012), R. Yu. Namitokova (ed.), FLINTA, Nauka, Moscow. (In Russian).

Seytyag’yayev N. S. (2019), “ ‘Stysla istoriya’ el’-Khadzh Kurbana yak ymovirne dzherelo perekladenykh cherkes’kykh henealohiy druhoyi polovyny XVIII–XIX st.”, in Shìdnij svìt, No. 2, pp. 25–54. (In Ukrainian).

Seytyag’yayev N. S. (2003), “V. Vernadskiy adına ilmiy kitaphanede bulunğan qırımtatar ve türk tarihı, edebiyatına ait materiallar”, in Yıldız, No. 6, pp. 40–72. (In Crimean Tatar).

Seytyag’yaev N. S. (2011), “Vernadskiy adına Milliy ilmiy kitaphaneniñ Elyazma bolüginde bulunğan qırımtatar ve türk tarihlary, tilleri ve edebiyatları boyunca malzemeler”, in Trudy NITS krymskotatarskogo yazyka i literatury KIPU, Vol. 1, KRI “Izdatel’stvo ‘Krymuchpedgiz’ ”, Simferopol, pp. 335–357. (In Crimean Tatar).

Smirnov V. D. (1887), Krymskoye khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII veka, St.-Petersburg. (In Russian).

“Spiski naselyonnykh mest Dagestanskoy oblasti” (1869), in Sbornik statisticheskikh svedeniy o Kavkaze, Vol. 1, Br. 1, Compl. by N. I. Voronov, Kavkazskiy otdel Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva, Tiflis. (In Russian).

Spravochnik lichnykh imen narodov RSFSR (1987), A. V. Superanskaya (ed.), Russkiy yazyk, Moscow. (In Russian).

Sychev N. V. (2008), Kniga dinastiy, AST: Vostok-Zapad, Moscow. (In Russian).

Usmanov M. A. (1979), Zhalovannyye akty Dzhuchiyeva ulusa XIV–XVI vv., Izdatel’stvo Kazanskogo universiteta, Kazan. (In Russian).

Fomenko V. A. (2020), “Shora Nogmov i rayon Pyatigor’ya: maloizvestnyye svedeniya o zhizni kabardinskikh seleniy kontsa XVIII – pervoy treti XIX vv.”, in Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul’tura, No. 6, available at: http:indom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2020/6/history/fomenko.pdf (accessed October 20, 2020). (In Russian).

Khalidov B. Z. (1977), Uchebnik arabskogo yazyka, Uqituvchi, Tashkent. (In Russian).

Cherkesy i drugiye narody Severo-Zapadnogo Kavkaza v period pravleniya imperatritsy Ekateriny II. 1763–1774 gg.: in 3 vols (1996), Vol. I, El’-Fa, Nalchik. (In Russian).

Shikhsaidov A. R., Aytberov T. M. and Orazayev G. M.-R. (1993), Dagestanskiye istoricheskiye sochineniya, Nauka, Izdatel’skaya firma “Vostochnaya literatura”, Moscow. (In Russian).

Evliya Chelebi (1979), Kniga puteshestviya (Izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka). Perevod i kommentarii, Issue 2: Zemli Severnogo Kavkaza, Povolzh’ya i Podon’ya, Izdatel’stvo “Nauka”, Glavnaya redakciya vostochnoy literatury, Moscow. (In Russian).

Yanova M. V. and Karmov R. K. (2017), “Obzor istochnikov po istorii proiskhozhdeniya aula Karmovo (1793–1825 gg.)”, in Abaza v Kabarde. Dokumenty, materialy, issledovaniya, Mezhdunarodnyy tsentr kavkazovedeniya, Nalchik and Sukhumi. (In Russian).

Yakhtanigov Kh. (1993), Severokavkazskiye tamgi, Konsultativnaya firma “Leyter-ibn-Marat”, Nalchik. (In Russian).

Abdurrahman b. Muhammed el-Halveti, Çelebi Aki, “Seb’i Seyyar Tercümesi. Çelebi Aki Tarihi”, in İU Nadir Eserler Kütüphanesi, T. 399. (In Ottoman Turkish).

Buyers Ch. “The Muhammad ʻAli Dinasty. Genealogy”, in Egypt, available at: (2) www.royalark.net/Egypt/egypt2.htm; (3) www.royalark.net/Egypt/egypt3.htm; (7) www.royalark.net/Egypt/egypt7.htm (accessed January 15, 2020).

Buyers Ch. “The Yeghen Famly (Yagan, Yakan, Yeken). Genealogy”, in Egypt, available at: (1) www.royalark.net/Egypt/yeghen1.htm; (2) www.royalark.net/Egypt/yeghen2.htm (accessed February 25, 2020).

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, In 10 vols (1928), Vol. 7, İstanbul. (In Ottoman Turkish).

Glen W. (1823), Journal of a Tour from Astrachan to Karass, North of the Mountains of Caucasus; containing remarks on the general appearances of the country, manners of the inhabitants, &c, Edinburgh.

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Viyana, Eflak-Boğdan, Bükreş, Ukrayna, Kırım, Bahçesaray, Çerkezistan, Dağıstan, Kalmukistan, Saray, Moskova (2011), S. A. Kahraman (Prep.), In 10 vols, Vol. 7, Part 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (In Turkish).

Henderson E. (1826), Biblical Researches and Travels in Russia; including a Tour in the Crimea and the Passage of the Caucasus: with Observations on the State of the Rabbinical and Karaite Jews, and the Mohammedan and Pagan Tribes, inhabiting the Southern Provinces of the Russian Empire. With maps and plates, London.

Klaproth J., von. (1814), Travels in the Caucasus and Georgia, performed in the years 1807 and 1808, Translated from the German by F. Shoberl, London.

Kutluoğlu M. H. (2000), “İbrâhim Paşa, Kavalalı”, in Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, In 44 vols, Vol. 21, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul. (In Turkish).

Öztuna Y. (1986), Osmanlı Devleti Tarihi: in 2 vols, Vol. 1, Faisal Finans Kurumu, İstanbul. (In Turkish).

Reineggs J. (1796), Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus, Aus bessen nachgelassenen papiren gessamelt und berausgegeben von F. E. Schröder, In 2 parts, Part 1, Gotha und St. Petersburg.

Reineggs and Bieberstain (1807), A general, historical, and topographical description of Mount Caucasus. With a Cataloge of Plants indigenous to the Country, In 2 vols, Translated by Ch. Wikinson,Vol. I, London.

Schmidt Jan (2011), A Catalogue of the Turkish Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester, Brill, Leiden and Boston. https://doi.org/10.1163/ej.9789004186699.i-358

Sinoué G. (1999), Kavalalı Mehmed Ali Paşa. Son Firavun, Çeviren: A. C. Akkoyunlu, Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul. (In Turkish).

Unat F. R. (1988), Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Türk Tarih Kurumu, Ankara. (In Turkish).

Walsh J. R. (1959), “The Turkish Manuscripts in New College, Edinburgh”, in Oriens, Vol. 12, No. 1/2, pp. 171–189. https://doi.org/10.2307/1580193