СТОСУНКИ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ І ПОРТОЮ ЗА ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ф. Ґ. Туранли

Анотація

Досліджуються історичні аспекти історії козацької України та Кримського ханства в тюрксько-османських літописаннях. Говориться про еволюцію літописання як джерело для об’єктивного вивчення історії Кримського ханства та його міжнародних відносин, зокрема взаємин з Української козацькою державою.

Як цитувати

Туранли, Ф. Ґ. (2014). СТОСУНКИ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ І ПОРТОЮ ЗА ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ. Східний світ, (2), 82-90. https://doi.org/10.15407/orientw2014.02.082
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кримське ханство, османо-турецькі літописи, Порта, українська козацька держава

Посилання

Акчокракли О. Татарська поема Джан-Мухаммедова. Про похід Ісляма Гірея (ІІ) ІІІ спільно з Богданом Хмельницьким на Польщу у 1648–49 рр. (за рукописом з матеріалів етнографічної експедиції Кримського НКО по Криму влітку 1925 року) // Східний світ, 1993, № 1.

Бовгрия А. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. Київ, 2010.

Величко С. Літопис. Т. І. Київ, 1991.

Гуржій О., Ісаєвич Я., Котляр М. Історія України: нове бачення / За ред. В. Смолія. Т. 1. Київ, 1995.

Дашкевич Я. Козацтво на Великому кордоні // Український історичний журнал, 1990, № 12.

Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали: історичні розповіді про запорозьке козацтво. Дніпропетровськ, 1991.

Остапчук В., Галенко О. Козацькі чорноморські походи у морській історії Кятіба Челебі “Дар великих мужів у воюванні морів” // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata. Львів – Київ – Нью-Йорк, 1996.

Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме: сборник / Ред.-сост. Е. Г. Эмирова; Вступ. стаття А. А. Непомнящего. Симферополь, 2000.

Сергійчук В. Іменем війська запорозького. Київ, 1991.

Сергійчук Б., Сергійчук В. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI − на початку XXI ст. Київ, 2011.

Софонович Ф. Хроніка із стародавніх літописців / Упорядники: Мицик Ю., Кравченко В. Київ, 1992.

Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України. Київ, 2010.

Финдиклили Мегмед Аґа, Сілахдар. Історія зброєносця / سلهدار فندقليلى مهمد اغا’ سلهدار تاريخى / “Книги товариства тюркської історії”. Т. І. (1654/1655–1682/1683). Стамбул, 1928.

Челебі Е. Книга подорожі. Північне Причорномор’я. Одеса, 1997.

Челеби Э. “Книга путешествия”. Перевод и комментарии. Вып. 1. (Земли Молдавии и Украины). Москва, 1961.

Babinger Franz. Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok. Ankara, 1982.

Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nazmı / Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş. Râşid. Cilt 6. İstanbul, 1987.

Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nesri / Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş. Naîma. Cilt 7. İstanbul, 1988.

Devellіğlu Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni harflerle). 11. Baskı. Ankara, 1993.

Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III. Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz. Uzupelniajacy komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wojcik; pod redacią naukową Zbigniewa Wójcika. Warszawa, 1971.

Hacı Ali Efendi. Târih-î Kameniçe (Tahlil ve Metin) (Історія Кам’янця (пояснення і текст)) / Hazırlayan: Ayşe Hande Can. Ankara, 2007.

Hacı Ali Efendi. Târih-î Kameniçe // Süleymâniye Kütüphanesi. Nu: 308.

Kantemir Dimitri. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / “Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae” / “Історія османської імперії: піднесення та занепад”. 2. Bası. 1. Cilt . İstanbul, 1998.

Na‘ima Mustafa Efendi. Naima Tarihi / Târih-i Na‘ima (Історія Наїми). Cilt, IV. İstanbul, 1863.

Öztürk Yücel. Özüden Tunaya: Kozaklar (“Козаки: від Дніпра до Дунаю”). 1. Baskı. 1. İstanbul, 2004.

P. [Parmaksızoğlu] İ. Silahdar (Зброєносець). Silahdar Memed Ağa (Сілахдар Мехмед Ага) / İ. P. [Parmaksızoğlu] // Türk Ansiklopedesi (Турецька енциклопедія). Cilt, XХІХ. Ankara, 1980.

Togan A. Zeki Velidî. Tarihte Usûl. İstabul, 1985.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler / Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Сilt 7. İstanbul, 1998.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler / Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Сilt 8. İstanbul, 1998.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi (Османська історія) / Türk Tarih Kurumu Basımevi. 5 Baskı. III. Сilt, I. Kısım. Ankara, 1995.

وجيهى تاريخى/ Vecîhî Târîhi. Arşiv. № 1307 // Süleymaniye Kütübhanesi. Istanbul.

قريملى حجى محمد ثنأى. اوچنجى اسلام گراى خان تاريخى // British Museum. No. Add. 7870.

REFERENCES

Akchokrakly O. (1993), “Tatars’ka poema Dzhan-Mukhammedova. Pro pokhid Islyama Hireya (II) III spil’no z Bohdanom Khmel’nyts’kym na Pol’shchu u 1648–49 rr. (za rukopysom z materialiv etnohrafichnoyi ekspedytsiyi Kryms’koho NKO po Krymu vlitku 1925 roku)”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Bovhryya A. (2010), Kozats’ke istoriopysannya v rukopysniy tradytsiyi XVIII st., Kyiv. (In Ukrainian).

Velychko S. (1991), Litopys, Vol. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Hurzhiy O., Isayevych Ya. and Kotlyar M. (1995), Istoriya Ukrayiny: nove bachennya, V. Smoliy (Ed.), Vol. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (1990), “Kozatstvo na Velykomu kordoni”, in Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal, No. 12. (In Ukrainian).

Mytsyk Yu., Plokhiy S. and Storozhenko I. (1991), Yak kozaky voyuvaly: istorychni rozpovidi pro zaporoz’ke kozatstvo, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Ostapchuk V. and Halenko O. (1996), “Kozats’ki chornomors’ki pokhody u mors’kiy istoriyi Kyatiba Chelebi ‘Dar velykykh muzhiv u voyuvanni moriv’”, in Mappa Mundi. Zbirnyk naukovykh prats’ na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-richchya. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicata, Lviv, Kyiv and New York. (In Ukrainian).

Samoylovich A. N. (2000), Izbrannyye trudy o Kryme: sbornik, Compl. by. E. G. Emirova, Introductory article by A. A. Nepomnyashchiy, Simferopol. (In Russian).

Serhiychuk V. (1991), Imenem viys’ka zaporoz’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Serhiychuk B. and Serhiychuk V. (2011), Na mezhi dvokh svitiv. Ukrayins’ko-turets’ki vidnosyny v seredyni XVI − na pochatku XXI st., Kyiv. (In Ukrainian).

Sofonovych F. (1992), Khronika iz starodavnikh litopystsiv, Compl. by Mytsyk Yu. and Kravchenko V., Kyiv. (In Ukrainian).

Turanly F. (2010), Tyurks’ki dzherela do istoriyi Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

سلهدار فندقليلى مهمد اغا’ سلهدار تاريخى . (1928), Vol. І. (1654/1655–1682/1683), Istanbul.

Chelebi E. (1997), Knyha podorozhi. Pivnichne Prychornomor”ya, Odesa. (In Ukrainian).

Chelebi E. (1961), “Kniga puteshestviya”. Perevod i kommentarii, Issue 1 (Zemli Moldavii i Ukrainy), Moscow. (In Russian).

Babinger Franz (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok, Ankara. (In Turkish).

Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nazmı (1987), Compl. by Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş, Râşid, Vol. 6, Istanbul. (In Turkish).

Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl Dîvân Nesri (1988), Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş, Naîma, Vol. 7, Istanbul. (In Turkish).

Devellіğlu Ferit (1993), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni harflerle), 11 ed., Ankara. (In Turkish).

Hadzy Mehmed Sena’i z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III (1971), Tekst turecki wydal, przelozyl i opracowal Zygmunt Abrahamowicz, Uzupelniajacy komentarz historychny Olgierd Górka i Zbigniew Wojcik, pod redacią naukową Zbigniewa Wójcika, Warszawa. (In Turkish).

Hacı Ali Efendi (2007), Târih-î Kameniçe (Tahlil ve Metin), Compl. by Ayşe Hande Can, Ankara. (In Turkish).

Hacı Ali Efendi, “Târih-î Kameniçe”, in Süleymâniye Kütüphanesi, Nu: 308. (In Turkish).

Kantemir Dimitri (1998), Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / “Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae”, 2 ed., Vol. 1, Istanbul. (In Turkish).

Na‘ima Mustafa Efendi. Naima Tarihi / Târih-i Na‘ima (1863), Vol. IV, Istanbul. (In Turkish).

Öztürk Yücel (2004), Özüden Tunaya: Kozaklar, 1, 1 ed., Istanbul. (In Turkish).

P. [Parmaksızoğlu] İ. (1980), “Silahdar Memed Ağa”, in Türk Ansiklopedesi, Vol. XХІХ, Ankara. (In Turkish).

Togan A. Zeki Velidî (1985), Tarihte Usûl, Istanbul. (In Turkish).

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler (1998), Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Vol. 7, Istanbul. (In Turkish).

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler (1998), Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Vol. 8, Istanbul. (In Turkish).

Uzunçarşılı İsmail Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 5 ed., Vol. III, Part I, Ankara. (In Turkish).

“Vecîhî Târîhi, Arşiv, No. 1307”, in Süleymaniye Kütübhanesi, Istanbul. (In Turkish).

قريملى حجى محمد ثنأى. اوچنجى اسلام گراى خان تاريخى in British Museum, No. Add. 7870. (In Turkish).