ПРО ПРОЕКТ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ ЗІ СТВОРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1780-Х РР.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. Т. Мустафазаде

Анотація

Християни Південного Кавказу відігравали важливу роль у планах Росії, яка намагалася зміцнити свої позиції в цьому регіоні. Росія плекала плани створення на теренах азербайджанських ханств маріонеткових держав “Албанії” та “Вірменії”. Їх мали намір створити на теренах Західного Азербайджану, навколо м. Іревана. Для реалізації цих проектів у 1780-х роках планувалося здійснити воєнний похід, який мав очолити генерал О. В. Суворов. Однак у зв’язку з тим, що основна увага російського уряду була спрямована на завоювання Криму, цей похід відклали, а замість нього організували морську експедицію на чолі з М. Войновичем, яка була здійснена в 1782 р. Незабаром Росія знову активізує свою політику на Південному Кавказі. Вона розпочинає переговори про поступку їй північно-азебайджанських теренів з Алі Мурад-ханом, який тримав владу в Ісфагані і довколишніх землях. Він був одним із претендентів на шахський престол, а тому й звернувся до Росії за підтримкою. Спочатку Алі Мурад-хан погоджувався на територіальні поступки, проте під тиском західноєвропейських дипломатів, особливо французьких, змінив своє рішення. Реалізація проекту зі створення нових держав на Південному Кавказі була Російською імперією наразі призупинена.

Як цитувати

Мустафазаде, Т. Т. (2016). ПРО ПРОЕКТ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ ЗІ СТВОРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ АЗЕРБАЙДЖАНУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1780-Х РР.). Східний світ, (4 (93), 84-90. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.084
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 36

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Азербайджан, проект, християнські держав

Посилання

А. В. Суворов. Т. 2. Документы / Под редакцией Г. П. Мещерякова. Москва, 1951.

Абдуллаев Г. Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60–80-е годы XVIII века. Баку, 1958.

Армяно-русские отношения в XVIII веке (1760–1800 гг.). Сб. документов. Т. IV / Под ред. М. Г. Нерсесяна. Ереван, 1990.

Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 г. Ч. II. Санкт-Петербург, 1869.

Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 г. Ч. III. Санкт-Петербург, 1869.

Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе (ея история в XV–XIX веках, критическая оценка и будущия задачи) // Историко-юридические очерки Сергея Жигарева. Т. 1. Москва, 1986.

Иоаннисян А. Р. Иосиф Эмин. Ереван, 1945.

Иоаннисян А. Р. Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах XVIII столетия. Ереван, 1947.

Левиатов В. Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, 1948.

Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. Москва, 1966.

Мустафазаде Т. Т. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII века. Баку, 1993.

Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй / Примеч. Г. Н. Геннади. Москва, 1862.

Петербургский филиал Архива Российской академии наук (ПФАРАН). Ф. 3, оп. 34, д. 14; ф. 99, оп. 2, д. 14.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 23 (Госархив), оп. 1, д. 13, ч. 1, 3, 5, 8.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 52 (Потемкины), оп. 1, д. 170; д. 286, ч. 4; д. 324; оп. 2, д. 32, 37, 90.

Рукописный отдел национальной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. “Суворовский сборник”, т. XV.

Сборник Императорского Российского исторического Общества. Т. 135. Санкт-Петербург, 1911.

Mustafazadə T. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin vvəllərində) Єərq-Qərb. Bakı, 2013.

REFERENCES

A. V. Suvorov (1951), Vol. 2: Dokumenty, G. P. Meshcheryakov (Ed.), Moscow. (In Russian).

Abdullayev G. (1958), Iz istorii Severo-Vostochnogo Azerbaydzhana v 60–80-e gody XVIII veka, Baku. (In Russian).

Armyano-russkiye otnosheniya v XVIII veke (1760–1800 gg.). Sb. dokumentov (1990), Vol. IV, M. G. Nersesyan (Ed.), Yerevan. (In Russian).

Butkov P. G. (1869), Materialy dlya novoy istorii Kavkaza, s 1722 po 1803 g., Part II, Saint Petersburg. (In Russian).

Butkov P. G. (1869), Materialy dlya novoy istorii Kavkaza, s 1722 po 1803 g., Part III, Saint Petersburg. (In Russian).

Zhigarev S. (1986), “Russkaya politika v vostochnom voprose (eya istoriya v XV–XIX vekakh, kriticheskaya otsenka i budushchiya zadachi)”, in Istoriko-yuridicheskiye ocherki Sergeya Zhigareva, Vol. 1, Moscow. (In Russian).

Ioannisyan A. R. (1945), Iosif Emin, Yerevan. (In Russian).

Ioannisyan A. R. (1947), Rossiya i armyanskoye osvoboditel’noye dvizheniye v 80-kh godakh XVIII stoletiya, Yerevan. (In Russian).

Leviatov V. N. (1948), Ocherki iz istorii Azerbaydzhana v XVIII veke, Baku. (In Russian).

Markova O. P. (1966), Rossiya, Zakavkaz’ye i mezhdunarodnyye otnosheniya v XVIII veke, Moscow. (In Russian).

Mustafazade T. T. (1993), Azerbaydzhan i russko-turetskiye otnosheniya v pervoy treti XVIII veka, Baku. (In Russian).

Pamyatnyye zapiski A. V. Khrapovitskogo, stats-sekretarya imperatritsy Ekateriny Vtoroy (1862), Moscow. (In Russian).

Peterburgskiy filial Arkhiva Rossiyskoy akademii nauk (PFARAN), F. 3, Op. 34, D. 14; F. 99, Op. 2, D. 14. (In Russian).

Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA), F. 23 (Gosarkhiv), Op. 1, D. 13, Ch. 1, 3, 5, 8. (In Russian).

Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenno-istoricheskiy arkhiv (RGVIA), F. 52 (Potemkiny), Op. 1, D. 170; D. 286, Ch. 4; D. 324; Op. 2, D. 32, 37, 90. (In Russian).

Rukopisnyy otdel natsional’noy biblioteki im. Saltykova-Shchedrina, “Suvorovskiy sbornik”, Vol. XV. (In Russian).

Sbornik Imperatorskogo Rossiyskogo istoricheskogo Obshchestva (1911), Vol. 135, Saint Petersburg. (In Russian).

Mustafazadə T. (2013), Azərbaycan-Rusiya münasibətləri (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin vvəllərində) Eərq-Qərb, Baku. (In Azerbaijani).