ТЮРКСЬКІ НАРОДИ КОЛИШНЬОГО СРСР У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. М. Кочубей

Анотація

У статті йдеться про необхідність залучення до проектів дослідницьких робіт українських сходознавців тематики, пов’язаної з життям народів Поволжя, Кавказу, Алтаю, Центральної Азії та Сибіру. Наводяться конкретні дані про участь українських вчених у дореволюційні роки в такій роботі. Особливо багато було зроблено для вивчення Азербайджану. Підкреслюється активізація українських сходознавців у роки т. зв. “українізації”, яка стимулювала розвиток сходознавства і зацікавлення Сходом під впливом, зокрема, ідей М. Хвильового про “азіатський ренесанс”.

Як цитувати

Кочубей, Ю. М. (2013). ТЮРКСЬКІ НАРОДИ КОЛИШНЬОГО СРСР У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ. Східний світ, (4 (81), 101-105. https://doi.org/10.15407/orientw2013.04.101
Переглядів статті: 123 | Завантажень PDF: 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Азербайджан, Алтай, вчені, Кавказ, Поволжя, Сибір, СРСР, Тюркські народи, Україна, Центральна Азія

Посилання

Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів. Львів, 1992.

Алиев Газанфар. Вступление // Крымский А. Е. Низами и его современники. Баку, 1981.

Вязьмітіна M. По містах Туркестану // Східний світ, 1929, № 3 (9).

Ковалівський А. П. Антологія літератур Сходу. Харків, 1961.

Кочубей Ю. Азербайджан нашел в нем друга (Памяти Валерия Марченко) // Бакинский рабочий (Баку), 29.09.1992.

Кочубей Ю. За подвійний націоналізм (Пам’яті Валерія Марченка) // Літературна Україна, 3.12.1992а.

Крымский А. Е. Страницы из истории северного или кавказского Азербайджана, (классической Албании), (Кабала) // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882–1932. Ленинград, 1934.

Крымский А. Е. Страницы из истории северного или кавказского Азербайджана (классической Албании) (Шеки) // Памяти акад. Н. Я. Марра (1864–1934). Москва – Ленинград, 1938.

Кримський А. Ю. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. Т. ІІІ (тюркологія). Київ, 2010.

Марченко В. Микола Гулак // Марченко В. Творчість і життя. Київ, 2001.

Памяти Л. Г. Лопатинского (Некролог) // Известия Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина. Общественные науки. Т. 4–5. Баку, 1925.

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. Київ, 2011.

Циганкова Е. Г. В. М. Зуммер (1885–1970) // Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20–30 рр. ХХ ст. В. М. Зуммер (1885–1970). Київ, 2005.

REFERENCES

Aksiomy dlya nashchadkiv. Ukrayins’ki imena u svitoviy nautsi, Zb. narysiv (1992), Lviv, (In Ukrainian).

Aliyev Gazanfar (1981), “Vstupleniye”, in Krymskiy A. E., Nizami i ego sovremenniki, Baku. (In Russian).

Vyaz’mitina M. (1929), “Po mistakh Turkestanu”, in Shìdnij svìt, No. 3 (9). (In Ukrainian).

Kovalivs’kyy A. P. (1961), Antolohiya literatur Skhodu, Kharkiv. (In Ukrainian).

Kochubey Yu. (1992), “Azerbaydzhan nashel v nem druga (Pamyati Valeriya Marchenko)”, in Bakinskiy rabochiy, (Baku), September 29. (In Russian).

Kochubey Yu. (1992a), “Za podviynyy natsionalizm (Pam”yati Valeriya Marchenka)”, in Literaturna Ukrayina, December 3. (In Ukrainian).

Krymskiy A. E. (1934), “Stranitsy iz istorii severnogo ili kavkazskogo Azerbaydzhana, (klassicheskoy Albanii), (Kabala)”, in Sergeyu Fedorovichu Ol’denburgu. K pyatidesyatiletiyu nauchno-obshchestvennoy deyatel’nosti. 1882–1932, Leningrad. (In Russian).

Krymskiy A. E. (1938), “Stranitsy iz istorii severnogo ili kavkazskogo Azerbaydzhana (klassicheskoy Albanii) (Sheki)”, in Pamyati akad. N. Ya. Marra (1864–1934), Moscow and Leningrad. (In Russian).

Kryms’kyy A. Yu. (2010), Vybrani skhodoznavchi pratsi v p”yaty tomakh, Vol. III (tyurkolohiya), Kyiv. (In Ukrainian).

Marchenko V. (2001), “Mykola Hulak”, in Marchenko V., Tvorchist’ i zhyttya, Kyiv. (In Ukrainian).

“Pamyati L. G. Lopatinskogo (Nekrolog)” (1925), in Izvestiya Azerbaydzhanskogo gosudarstvennogo universiteta im. V. I. Lenina, Obshchestvennyye nauki, Vol. 4–5, Baku. (In Russian).

Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh, Biobibliohrafichnyy slovnyk (2011), Kyiv. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. H. (2005), “V. M. Zummer (1885–1970)”, in Kochubey Yu. M. and Tsyhankova E. H., Oriyental’ne mystetstvoznavstvo v Ukrayini v 20–30 rr. XX st. V. M. Zummer (1885–1970), Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>