ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ І ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. М. Кочубей

Анотація

У статті досліджується значення наукових праць Я. Дашкевича у вирішенні складних проблем розбудови стосунків українців з представниками національних меншин після проголошення незалежності. Його аналіз історії та сучасності показував шлях до справедливого вирішення багатьох міфологізованих і політизованих проблем. Він розглядає в загальному плані ситуацію стосовно всіх меншин, але основну увагу приділяє меншинам східного походження, що проживають на території України. Окремі дослідження вчений здійснив щодо вірменського населення, які знайшли визнання серед фахівців різних країн. У статті йдеться про його праці з історії і проблем сучасності кримських татар, євреїв та караїмів. Наголошується, що українці та кримські татари не раз виступали разом проти спільних ворогів і підтримували тісні економічні взаємовідносини.

Правдиво і глибоко Я. Дашкевич висвітлював також інколи непрості стосунки українців та євреїв, розбивав міфи про якусь вроджену ворожість між ними. Він підкреслив, що характер відносин між цими народами мають визначати не три-чотири роки кривавого протистояння, а 356 років спільного нормального проживання в одній країні, при тому що третина європейських євреїв проживали в Україні.

Дослідивши давній документ, Я. Дашкевич висвітлив історію появи на території України такої меншини, як караїми, показав їхню роль у громадському й економічному житті краю. Він також захистив добре ім’я видатного караїмського вченого А. Фірковича, який став жертвою несправедливої критики.

Як цитувати

Кочубей, Ю. М. (2016). ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ І ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ. Східний світ, (4 (93), 18-22. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.018
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 38

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Дашкевич, національні меншини, Україна

Посилання

Дашкевич Я. Р. Калмыки Северного Причерноморья в ХVІІ–ХVІІІ вв. // Славяне и кочевой мир. Средние века – раннее новое время. Сб. тезисов 17 конференции Института славяноведения РАН. Москва, 1998.

Дашкевич Я. Міграція караїмів у Русь-Україну та Литву (ІХ–ХІV ст.) // Караїми Галича: історія та культура. Матеріали Міжн. конф. (Галич, 6–9 вересня 2002 р.). Додаток. Львів – Галич, 2002.

Дашкевич Я. Данило Романович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела // Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. Друге, випр. й доп. видання. Львів, 2007.

Дашкевич Я. “…Учи неложними устами сказати правду”. Історична есеїстика (1989–2008). Київ, 2011.

Українські землі часів короля Данила Галицького: церква і держава. Статті й матеріали. Львів, 2005.

Stepaniv Ja. L’époque de Danylo Romanovic (milieu du XIIIe siècle) d’après une source karaїte // Harvard Ukrainian Studies. Vol. II, No 3. 1978.

REFERENCES

Dashkevich Ya. R. (1998), “Kalmyki Severnogo Prichernomor’ya v XVII–XVIII vv.”, in Slavyane i kochevoy mir. Sredniye veka – ranneye novoye vremya, Sb. tezisov 17 konferentsii Instituta slavyanovedeniya RAN, Moscow. (In Russian).

Dashkevych Ya. (2002), “Mihratsiya karayimiv u Rus'-Ukrayinu ta Lytvu (IX–XIV st.)”, in Karayimy Halycha: istoriya ta kul'tura, Materialy Mizhn. konf. (Halych, 6–9 veresnya 2002 r.), Dodatok, Lviv, Halych. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2007), “Danylo Romanovych i yepyskop Petro v osvitlenni karayims'koho dzherela”, in Postati. Narysy pro diyachiv istoriyi, polityky, kul'tury, Lviv. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. “…Uchy nelozhnymy ustamy skazaty pravdu”. Istorychna eseyistyka (1989–2008), (2011), Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayins'ki zemli chasiv korolya Danyla Halyts'koho: tserkva i derzhava, Statti y materialy (2005), Lviv. (In Ukrainian).

Stepaniv Ja. L’époque de Danylo Romanovic (milieu du XIIIe siècle) d’après une source karaite (1978), Harvard Ukrainian Studies, Vol. II, No. 3.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>