ТАУФІК КЕЗМА І МИХАЇЛ НУАЙМЕ: ЗНАЙОМСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. І. Петрова

Анотація

У статті на матеріалі неопублікованих архівних документів розглянуто історію знайомства та співпраці київського арабіста сирійського походження Тауфіка Гавриловича Кезми (1882–1958) і видатного ліванського письменника Михаїла Нуайме (1889–1988). Листування Т. Кезми з академіком І. Ю. Крачковським свідчить, що Т. Кезма на його прохання намагався знайти інформацію про М. Нуайме наприкінці 1920-х рр. і саме за допомогою Т. Кезми стало відоме прізвище (Юзефа), яке було закріплене за М. Нуайме під час навчання в Полтавській духовній семінарії (1906–1911).
Особисте знайомство Т. Кезми і М. Нуайме відбулося через листування лише наприкінці 1956 р., після візиту письменника до СРСР (серпень 1956 р.). В особовому архіві Т. Кезми збереглися дев’ять листів М. Нуайме, написаних йому за період 1.01.1957 – 24.02.1958, а також один лист до вдови Т. Кезми від 13.06.1958. Кезма та Нуайме мали багато спільних інтересів і прагнули налагодити співпрацю щодо перекладу творів письменника російською та українською мовами. Саме в цей період Кезма підготував до видання добірку новел Нуайме, яка побачила світ українською 1958 р. Листи Нуайме містять деталі їхнього обговорення перекладу його автобіографічної книги “Далеко від Москви і Вашингтона”, над яким Кезма працював у серпні – вересні 1957 р., та можливості його видання в СРСР. Крім того, вони проливають світло на деякі обставини останнього року життя Т. Кезми.
У публікації наводяться фрагменти листування між Т. Кезмою та І. Ю. Крачковським, які стосуються особистості М. Нуайме, а також коментований переклад з арабської українською листів М. Нуайме до Т. Кезми.

Як цитувати

Петрова, Ю. І. (2021). ТАУФІК КЕЗМА І МИХАЇЛ НУАЙМЕ: ЗНАЙОМСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ). Східний світ, (2 (111), 84-102. https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.084
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 42

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ігнатій Крачковський, історія арабістики в Україні, епістолярна спадщина, Михаїл Нуайме, переклад арабської літератури, Тауфік Кезма

Посилання

Бейліс В. Запис про знайомство Т. Г. Кезми з А. Ю. Кримським // Східний світ, 1993, № 1.

Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг. / Сост. В. И. Ульяновский. Т. 2. Киев, 2015.

Имангулиева А. Н. “Ассоциация пера” и Михаил Нуайме. Москва, 1975.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. 173, № 34, № 37, № 137, № 101–110, № 121, № 176.

Кбар Абдель Азіз. Дорога в Біскінту // Всесвіт, 1987, № 6.

Кочубей Ю. М. Араб і арабіст Тауфік Кезма (1882–1958) // Східний світ, 2012a, № 4. https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.056

Кочубей Ю. М. Михаїл Нуайме та українська література // Слово і час, 2012b, № 12.

Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями. 2-е изд. Москва – Ленинград, 1946.

Крачковский И. Ю. Автобиография Михаила Нуайме // Академик И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Т. ІІІ. Москва – Ленинград, 1956.

Крымский А. Арабская литература // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Первый дополнительный том. Москва, 1936.

Крымский А. Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX века) / Отв. ред. А. Б. Халидов. Москва, 1971.

Нуайме Михаїл. Знатні / Пер. з арабської Т. Кезми. Київ, 1958.

Нуайме Михаил. Ливанские новеллы / Сост. К. В. Оде-Васильева. Москва, 1959.

Нуайме Михаил. Мои семьдесят лет / Пер. С. М. Бациевой. Отв. ред. А. А. Долинина. Москва, 1980.

Нуайме Михаїл. Поезії / Пер. О. Новицького // Всесвіт, 1987, № 6.

Нуайме Михаїл. Мої зустрічі з Росією / Публ. М. Веркальця // Всесвіт, 1989, № 11.

Нуайме Михаил. “Вдали от Москвы и Вашингтона”. Избранные фрагменты в переводе Тауфика Кезмы; предисл. и ред. Ю. И. Петровой // Добірне намисто на шану арабіста. Збірник до ювілею Л. А. Петрової / Упор. Ю. І. Петрова, В. С. Рибалкін. Київ, 2017.

Оде-Васильева К. В. Образцы новоарабской литературы (1880–1925) / Под ред. и с предисл. И. Ю. Крачковского. Ленинград, 1928.

Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / Публ. И. М. Смилянской при участии А. Г. Недвецкого // Неизвестные страницы отечественного востоковедения / Сост. В. В. Наумкин, И. М. Смилянская. Москва, 1997.

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (ПФА РАН). Ф. 1026, оп. 3, № 21, № 430.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМУ). Ф. 55, оп. 1, № 18, № 20; Ф. 1181, оп. 1, № 380, № 473, № 3166/3.

Циганкова Е. Г. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). Київ, 2007.

Naʿīmah M., Kračkovskij I. Mihā’īl Na‘īmah’s Autobiographie // Die Welt Des Islams, 1932, No. 13.

REFERENCES

Beylis V. (1993), “Zapys pro znayomstvo T. G. Kezmy z A. Yu. Kryms’kym”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 48–49. (In Ukrainian).

Biograficheskiy slovar’ vypusknikov Kievskoy dukhovnoy akademii: 1819–1920-ye gg. (2015), Ul’yanovskiy V. I. (ed.), Vol. 2, Izdatel’skiy otdel Ukrainskoy Pravoslavnoy Tserkvi, Kyiv. (In Russian).

Imanguliyeva A. N. (1975), “Assotsiatsiya pera” i Mikhail Nuayme, Nauka, Moscow. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV) [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine], Fund 173, Files 34, 37, 137, 101–110, 121, 176.

Kbar A. A. (1987), “Doroga v Biskintu”, Vsesvit, No. 6, pp. 161–163. (In Ukrainian).

Kochubey Yu. M. (2012a), “Arab i arabist Tawfik Kezma”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 56–61. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.056

Kochubey Yu. M. (2012b), “Mykhayil Nuayme ta ukrayins’ka literatura”, Slovo i chas, No. 12, pp. 68–72. (In Ukrainian).

Krachkovskiy I. Yu. (1946), Nad arabskimi rukopisyami, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow and Leningrad. (In Russian).

Krachkovskiy I. Yu. (1956), “Avtobiografiya Mikhaila Nuayme”, in Akademik I. Yu. Krachkovskiy. Izbrannyye sochineniya, Vol. ІІІ, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow and Leningrad, pp. 223–228. (In Russian).

Krymskiy A. (1936), “Arabskaya literatura”, in Entsiklopedicheskiy slovar’ Russkogo bibliograficheskogo instituta Granat. Pervyy dopolnitel’nyy tom, Russkiy bibliograficheskiy institut Granat, Moscow, pp. 509–543. (In Russian).

Krymskiy A. (1971), Istoriya novoy arabskoy literatury (XIX – nachalo XX veka), A. B. Khalidov (ed.), Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, Moscow. (In Russian).

Nuayme Mikhail (1958), Znatni, Translated by T. Kezma, Derzhavne vydavnytstvo khudozhnyoyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).

Nuayme Mikhail (1959), Livanskiye novelly, K. V. Ode-Vasil’yeva (ed.), Izdatel’stvo inostrannoy literatury, Moscow, 1959. (In Russian).

Nuayme Mikhail (1980), Moi sem’desyat let, Translated by S. M. Batsiyeva, Nauka, Moscow. (In Russian).

Nuayme Mykhayil (1987), “Poeziyi”, Translated by O. Novyts’kyy, Vsesvit, No. 6, pp. 163–164. (In Ukrainian).

Nuayme Mykhayil (1989), “Moyi zustrichi z Rosiyeyu”, M. Verkalets’ (ed.), Vsesvit, No. 11, pp. 123–129. (In Ukrainian).

Nuayme Mikhail (2017), “ ‘Vdali ot Moskvy i Vashingtona’. Izbrannyye fragmenty v perevode Tawfika Kezmy”, Yu. I. Petrova (ed.), in Dobirne namysto na shanu arabista. Zbirnyk do yuvileyu L. A. Petrovoyi, Petrova Yu. I. and Rybalkin V. S. (eds), Kyiv National Linguistic University, Kyiv, pp. 233–266. (In Russian).

Ode-Vasil’yeva K. V. (1928), Obraztsy novoarabskoy literatury (1880–1925), I. Yu. Krachkovskiy (ed.), Leningradskiy Vostochnyy Institut imeni A. S. Yenukidze, Leningrad. (In Russian and Arabic).

“Perepiska akademikov A. Ye. Krymskogo i I. Yu. Krachkovskogo 1920–1930-kh godov” (1997), I. M. Smilyanskaya (ed.), in Neizvestnyye stranitsy otechestvennogo vostokovedeniya, V. V. Naumkin and I. M. Smilyanskaya (eds), Vostochnaya literatura RAN, Moscow, pp. 155–368. (In Russian).

Sankt-Peterburgskiy filial Arkhiva Rossiyskoy akademii nauk (PFA RAN) [St. Petersburg Branch of the Archives of the Russian Academy of Sciences], Fund 1026, Inventory 3, Files 21, 430.

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny (TsDAMLMU) [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine], Fund 55, Inventory 1, Files 18, 20; Fund 1181, Inventory 1, Files 380, 473, 3166/3.

Tsygankova E. G. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini (radyans’kyy period), Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Na‘īmah M., Kračkovskij I. (1932), “Mihā’īl Na‘īmah’s Autobiographie”, Die Welt Des Islams, 13, pp. 104–110. (In German).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають