РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО АВТОНОМІЗМУ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ ДОВОЄННОЇ УРСР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. В. Тортіка

Анотація

У статті особлива увага приділяється аналізу єврейської етнополітичної творчості в державному просторі УНР, а також динаміці у формуванні етнокультурних та адміністративних інститутів українського єврейства в період ранньорадянського (довоєнного) розвитку УРСР. У процесі дослідження використовуються неопубліковані матеріали із зібрання Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Авторка аналізує історію взаємодії представників єврейських політичних партій, а також територіальних і релігійних громад з центральними державними органами УНР. Особливо важливим є співробітництво єврейських партій з Генеральним Секретаріатом, що вилилося, зокрема, у створення особливого віцесекретарства в єврейських справах. Проєкт автономістського вирішення єврейського питання передбачав: можливість скликання єврейських національних зборів (такі збори мали стати основою майбутньої автономії); перспективу навчання мовою нацменшини (в цьому разі їдиш); досягнення всіх прав і свобод, природних для держави, що демократично розвивається.

Авторка підкреслює, що в ранньорадянський період Євсекції КП(б)У в певному сенсі підхопили естафету культурно-національних автономістських завдань. Наслідуючи автономістську практику Бунду, вони зосередили зусилля на створенні освітніх програм, що реалізуються відтепер у фарватері комуністичного виховання єврейської молоді. У результаті Євсекції курирували практично всі видання, що виходили на їдиш, а також діяльність єврейських культурно-національних товариств. Крім виховних і культурних завдань, Євсекції проводили роботу з підтримки постраждалих від погромів, працювали над скороченням відтоку єврейського населення за кордон, відповідали за впровадження їдиш у судах і місцевих радах України. І водночас саме за їхньою участю закривалися синагоги, згорталася соціальна і громадська діяльність традиційних єврейських громад. У 1926 р. горезвісний “націоналістичний ухил” став причиною остаточного згортання не тільки єврейського автономістського проєкту, а й самих Євсекцій, які були реорганізовані в Єврейське бюро, після чого повністю ліквідовані в 1930 році. Авторка доходить висновку, що так держава намагалася захистити себе від будь-якого політичного впливу національних суб’єктів, інституції яких цілеспрямовано переводилися з формату радянських органів влади в культурні організації або структури, що уповноважені контролювати суто релігійне життя єврейської спільноти. Остаточне знищення Євсекцій і політичний контроль відповідних радянських органів, централізація радянської адміністративної системи, що лише посилювалася, на довгі роки зробили забороненою тему культурно-національної ідентифікації українського єврейства.

Як цитувати

Тортіка, М. В. (2020). РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО АВТОНОМІЗМУ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ ДОВОЄННОЇ УРСР. Східний світ, (2 (107), 79-100. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.079
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Бунд, євреї, Євсекції, культурно-національна автономія, національна ідентичність, радянська адміністративна система, УНР, УРСР

Посилання

Абрамсон Г. Молитва за владу. Українці та євреї в революційну добу (1917–1920). Київ, 2017.

Бунд. Справочные материалы // Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 41, оп. 1, спр. 1, 141 арк.

Владиченко Л. До історії державного органу у справах релігій в Україні. Частина II: 1920–1991 роки // Релігія в Україні. 14 вересня 2011. URL: https://www.religion.in.ua/main/analitica/11954-do-istoriyi-derzhavnogo-. (дата звернення: 10.07.2019).

Воззвание Киевского областного комитета Бунда // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 7, 11 арк.

Ворона П. В., Мучник А. М., Ревегук В. Я. Симон Петлюра – від контроверзи до порозуміння. Полтава, 2010. URL: http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Ist. (дата звернення: 10.07.2019).

Государственный антисемитизм СССР // Архив Александра Н. Яковлева. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues/62107 (дата звернення: 10.07.2019).

Гусєв В. Бунд в суспільно-політичному житті України (кін. XIX ст. – 1921 р.) // Українська спілка. URL: https://www.national.org.ua/library/bund.html (дата звернення: 10.07.2019).

Драч Г. В. Этнокультура в пространстве глобализации (обзор международного конгресса в Грозном) // Вопросы философии. 20 августа 2015. URL: http://vphil.ru/index.php?option= com_content&task=view&id=1225 (дата звернення: 10.07.2019).

Евреи в Украине // Світ географії та туризму. URL: http://ukr-tur.narod.ru/goroda-turizm-tour-tourism/ukraine-ukraina-v-ukr. (дата звернення: 11.07.2019).

Еврейский национальный секретариат Главному комитету Бунда // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 18, 41 арк.

Євреї та Українська республіка. Єврейська делегація у Головного отамана 17 липня 1919 р. в Кам’янец-Поділлі // ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 1, спр. 1, 141 арк.

Жилищному подотделу отдела коммунального хозяйства // ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 1, спр. 34, 107 арк.

Заявление в ликвидационную комиссию // ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 1, спр. 34, 107 арк.

Зисельс И. Динамика численности еврейского населения Украины // Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад). URL: http://www.vaadua.org/analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naselen. (дата звернення: 11.07.2019).

Из материалов конференции Бунда // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 9, 46 арк.

Итоги переписи 2001 года на Украине // Демоскоп Weekly. № 113–114 (19 мая – 1 июня 2003). URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0113/analit03.php (дата звернення: 10.07.2019).

Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг. Сборник документов / Под. ред. Миляковой Л. Б. Москва, 2007.

Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. Москва, 2001.

Левітас Ф. Українсько-єврейські відносини 1919–1920 рр.: подолання стереотипів національної пам’яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Вип. 5. 2011.

Медем В. Социал-демократия и национальный вопрос. Санкт-Петербург, 1906.

Объявление левого крыла Бунда о расколе // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 15, 25 арк.

Переписка ВУЦИК // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 34, 107 арк.

Письмо М. Рафеса от 10 мая 1919 председателю Киевского отдела Всеукраинской чрезвычайной комиссии // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 34, 107 арк.

Проекты законов Генерального Секретариата УНР об уставе еврейских общин // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 9, 46 арк.

Протокол собрания Киевской организации Бунда // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 7, 11 арк.

Расширенное Бюро Всеукраинского комитета Бунда // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 18, 41 арк.

Рафес М. Очерки по истории Бунда. Москва, 1923.

СЕСРП о III Интернационале, отношении к РКП(б) и КП(б)У // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 124, 12 арк.

Сколько евреев в Украине? // Международный еврейский общинный центр “Мигдаль”. URL: https://www.migdal.org.ua/demographics/2019/ (дата звернення: 10.07.2019).

Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 2. Москва, 1946.

Тархов С. А. Итоги переписи населения Украины 2001 года // Четвертые сократические чтения по географии. Научные теории и географическая реальность. Москва, 2004.

Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 рр. Т. 2. Київ, 1968.

(II) Універсал Української Центральної Ради // Верховна Рада України. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-2.html (дата звернення: 10.07.2019).

Центральный профессиональный Союз Бахмута // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 8, 17 арк.

ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 1, 141 арк.

ЦК Еврейской рабочей партии социалистов-территориалистов // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 51, 60 арк.

Черновик текста. Заявление Бунда, сделанное им на совместном совещании социалистических партий и Директории // ЦДАГО України. Ф. 41, оп. 1, спр. 25, 25 арк.

Шехтман И. Б. История погромного движения на Украине. Т. 2. Погромы Добровольческой армии. Москва – Берлин, 2015.

Gergel N. The Pogroms in the Ukraine in 1918–1921. New York, 1951.

REFERENCES

Abramson H. (2017), Molytva za vladu. Ukrayintsi ta yevreyi v revolyutsiynu dobu (1917–1920), Dukh i litera, Kyiv. (In Ukrainian).

“Bund. Spravochnyye materialy”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 1, 141 sheets. (In Russian).

Vladychenko L. (2011), “Do istoriyi derzhavnoho orhanu u spravakh relihiy v Ukrayini. Chastyna II: 1920–1991 roky”, in Relihiya v Ukrayini, September 14, available at: https://www.religion.in.ua/main/analitica/11954-do-istoriyi-derzhavnogo-. (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

“Vozzvaniye Kiyevskogo oblastnogo komiteta Bunda”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 7, 11 sheets. (In Russian).

Vorona P. V., Muchnyk A. M. and Revehuk V. Ya. (2010), “Symon Petoyura – vid kontroverzy do porozuminnya”, Vydavets’ PP Shevchenko R. V., Poltava, available at: http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Ist. (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

“Gosudarstvennyy antisemitizm SSSR”, in Arkhiv Aleksandra N. Yakovleva, available at: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues/62107 (accessed July 10, 2019). (In Russian).

Husyev V., “Bund v suspil’no-politychnomu zhytti Ukrayiny (kin. XIX st. – 1921 r.)”, in Ukrayins’ka spilka, available at: https://www.national.org.ua/library/bund.html (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

Drach G. V. (2015), “Etnokul’tura v prostranstve globalizatsii (obzor mezhdunarodnogo kongressa v Groznom)”, Voprosy filosofii, August 20, available at: http://vphil.ru/index.php?option= com_content&task=view&id=1225 (accessed July 10, 2019). (In Russian).

“Evrei v Ukraine”, in Svit heohrafiyi ta turyzmu, available at: http://ukr-tur.narod.ru/goroda-turizm-tour-tourism/ukraine-ukraina-v-ukr. (accessed July 11, 2019). (In Russian).

“Evreyskiy natsional’nyy sekretariat Glavnomu komitetu Bunda”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 18, 41 sheets. (In Russian).

“Yevreyi ta Ukrayins’ka respublika. Yevreys’ka delehatsiya u Holovnoho otamana 17 lypnya 1919 r. V Kam”yanets-Podilli”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 1, Inventory 1, File 1, 141 sheets. (In Ukrainian).

“Zhilishchnomu podotdelu otdela kommunal’nogo khozyaystva”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 1, Inventory 1, File 34, 107 sheets. (In Russian).

“Zayavleniye v likvidatsionnuyu komissiyu”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 1, Inventory 1, File 34, 107 sheets. (In Russian).

Zisel’s I., “Dinamika chislennosti evreyskogo naseleniya Ukrainy”, in Assotsiatsiya evreyskikh organizatsiy i obshchin Ukrainy (Vaad), available at: www.vaadua.org/analitika/dinamika-chislennosti-evreyskogo-naseleniya-ukr... (accessed July 11, 2019). (In Russian).

“Iz materialov konferentsii Bunda”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 9, Sheets 44–45. (In Russian).

“Itogi perepisi 2001 goda na Ukraine” (2003), in Demoskop Weekly, No. 113–114 (May 19 – June 1), available at: www.demoscope.ru/weekly/2003/0113/analit03.php (accessed July 10, 2019). (In Russian).

Kniga pogromov. Pogromy na Ukraine, v Belorussii i evropeyskoy chasti Rossii v period Grazhdanskoy voyny 1918–1922 gg. Sbornik dokumentov (2007), Milyakova L. B. (Ed.), ROSSPEN, Moscow. (In Russian).

Kostyrchenko G. V. (2001), Taynaya politika Stalina: Vlast’ i antisemitizm, Mezhdunarodnyye otnosheniya, Moscow. (In Russian).

Levitas F. (2011), “Ukrayins’ko-yevreys’ki vidnosyny 1919–1920 rr.: podolannya stereotypiv natsional’noyi pam”yati”, in Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa, Issue 5, pp. 382–393. (In Ukrainian).

Medem V. (1906), Sotsial-demokratiya i natsional’nyy vopros, Tipografiya Busselya, Saint Petersburg. (In Russian).

“Ob”yavleniye levogo kryla Bunda o raskole”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 15, 25 sheets. (In Russian).

“Perepyska VUTsYK”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 34, 107 sheets. (In Russian).

“Pis’mo M. Rafesa ot 10 maya 1919 predsedatelyu Kiyevskogo otdela Vseukrainskoy chrezvychaynoy komissii”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 34, 107 sheets. (In Russian).

“Proyekty zakonov General’nogo Sekretariata UNR ob ustave evreyskikh obshchin”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 9, 46 sheets. (In Russian).

“Protokol sobraniya Kiyevskoy organizatsii Bunda”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hro-mads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 7, 11 sheets. (In Russian).

“Rasshirennoye Byuro Vseukrainskogo komiteta Bunda”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 18, 41 sheets. (In Russian).

Rafes M. (1923), Ocherki po istorii Bunda, Moskovsakiy rabochiy, Moscow. (In Russian).

“SESRP o III Internatsionale, Otnoshenii k RKP(b) i KP(b)U”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 124, 12 sheets. (In Russian).

“Skol’ko evreyev v Ukraine?”, in Mezhdunarodnyy Evreyskiy Obshchinnyy Tsentr “Migdal’ ”, available at: https://www.migdal.org.ua/demographics/2019/ (accessed July 10, 2019). (In Russian).

Stalin I. V. (1946), “Marksizm i natsional’nyy vopros”, in Stalin I. V., Sobraniye sochineniy, Vol. 2, OGIZ, Gosudarstvennoye izdatel’stvo politicheskoy literatury, Moscow, pp. 290–367. (In Russian).

Tarkhov S. A. (2004), “Itogi perepisi naseleniya Ukrainy 2001 goda”, in Chetvertyye sokra-ticheskiye chteniya po geografii. Nauchnyye teorii i geograficheskaya real’nost’, Eslan, Moscow, pp. 144–164. (In Russian).

Ukrayins’ka RSR v period hromadyans’koyi viyny 1917–1920 rr. (1968), Vol. 2, Politvydav Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

“(II) Universal Ukrayins’koyi Tsentral’noyi Rady”, Verkhovna Rada Ukrayiny, available at: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-2.html (accessed July 10, 2019). (In Ukrainian).

“Tsentral’nyy professional’nyy Soyuz Bakhmuta”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hro-mads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 8, 17 sheets. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 1, 141 sheets. (In Ukrainian).

“TSK Evreyskoy rabochey partii sotsialistov-territorialistov”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 51, 60 sheets. (In Russian).

“Chernovik teksta. Zayavleniye Bunda, sdelannoye im na sovmestnom soveshchanii sotsialisticheskikh partiy i Direktorii”, in Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh ob”yednan’ Ukrayiny (TsDAHO Ukrayiny) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], Fund 41, Inventory 1, File 25, 25 sheets. (In Russian).

Shekhtman I. B. (2015), Istoriya pogromnogo dvizheniya na Ukraine, Vol. 2: Pogromy Dobrovol’cheskoy armii, Direkt-Media, Moscow and Berlin. (In Russian).

Gergel N. (1951), “The Pogroms in the Ukraine in 1918–1921”, YIVO Annual of Jewish Social Science, Yivo Institute for Jewish Research, New York, pp. 237–252.