ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ПОВОЛЗЬКИХ ТАТАР УКРАЇНИ: ПАМ’ЯТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ, НОСТАЛЬГІЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. С. Брильова

Анотація

У 1990-ті роки, після розпаду Радянського Союзу, у період зростання націоналізму на всій пострадянській території, в Україні виникли татарські спільноти, які стали випускати свою друковану продукцію. Ці періодичні видання є важливим механізмом формування ідентичності в діаспори. Це дослідження присвячене вивченню етнорелігійної ідентичності поволзьких татар України в публічному дискурсі. Воно побудоване на аналізі матеріалів журналу “Дуслик” / “Дружба”, що видається Всеукраїнським татарським культурним центром “Туган тел” / “Рідна мова” (Київ). Основними тематичними блоками всього масиву статей, що виходять у журналі, є історія, мова, релігія, самовизначення, а також інтегрованість татарської діаспори в сучасне українське суспільство. У цій роботі показано, як у публічному дискурсі татар України формується образ Республіки Татарстан, як вибудовується культурний зв’язок між татарами України і татарами Татарстану, яку роль у цьому відіграють релігія, мова та історія. Авторка демонструє, як поволзькі татари України конструюють свою історію, а також відмінності з тією версією історії, яка формувалася в Республіці Татарстан, починаючи з 1990-х рр. Аналіз блоку статей, що стосуються татарської мови, дає змогу відстежити її функціонування в татарській діаспорі України. Статті релігійного змісту свідчать про трансформацію в публічному дискурсі татар уявлень про іслам як про народні традиції в “традиційний іслам”. У роботі розглядаються і взаємини поволзьких татар зі своїми сусідами, що дає змогу оцінити ступінь інтеграції татарської діаспори в українське суспільство. Методологічно стаття спирається на концепцію “ностальгії”, запропоновану Світланою Бойм. У роботі показано, що при розгляді матеріалів журналу крізь призму поняття “ностальгія” Республіка Татарстан у публічному дискурсі татар України виступає які дім, “якого більше немає або ніколи не було”. У статті аналізуються також візуальні матеріали, опубліковані на сторінках журналу “Дуслик”.

Як цитувати

Брильова, Д. С. (2020). ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ПОВОЛЗЬКИХ ТАТАР УКРАЇНИ: ПАМ’ЯТЬ, ІДЕНТИЧНІСТЬ, НОСТАЛЬГІЯ. Східний світ, (2 (107), 37-48. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.037
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 34

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам в Україні, журнал “Дуслик”, татарська діаспора в Україні, татарська мова, татарська періодична преса

Посилання

Брилев Д. “Запретный” ислам в советской Украине // Islamology, 2017, № 7 (2). https://doi.org/10.24848/islmlg.07.2.08

Брилева Д. С. И. Гаспринский и газета “Терджиман” в журнале “Шура” (1908–1917) // Исламоведение, 2015, № 2 (24).

Брилева Д. С. О женщине и устами женщины: мусульманка в татарской периодической печати начала ХХ в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2018, № 2 (36).

Бубенок О. Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ, 2006, № 1.

Деякі питання Українського інституту національної пам’яті // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-%D0%BF (дата звернення: 10.01.2020).

Дуслык. Киев, 2011–2019. URL: http://muftiyat.com.ua/duslik/ (дата звернення: 10.01.2020).

Кирюшко М. І. Волзькі татари в Україні: пошук національної та релігійної ідентичності // Вісник Одеського національного університету. Т. 14. Вип. 13. Соціологія і політичні науки. Одеса, 2009.

Нетеса С. В. До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території Незалежної України // Східний світ, 2005, № 2.

Нетеса С. В. Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми “Іслам і незалежна Україна” (представники народів цієї релігії в Україні протягом 1991–2006 рр.) // Східний світ, 2006, № 3.

Халид А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии. Москва, 2010.

Boym Svetlana. The Future of Nostalgia. New York, 2001.

REFERENCES

Brilev D. (2017), “ ‘Zapretnyy’ islam v sovetskoy Ukraine”, in Islamology, No. 7 (2), pp. 150–163. (In Russian). https://doi.org/10.24848/islmlg.07.2.08

Brileva D. S. I. (2015), “Gasprinskiy i gazeta ‘Terdzhiman’ v zhurnale ‘Shura’ (1908–1917)”, in Islamovedeniye, Vol. 6, No. 2 (24), pp. 5–16. (In Russian).

Brileva D. S. (2018), “O zhenshchine i ustami zhenshchiny: musul’manka v tatarskoy perio-dicheskoy pechati nachala XX v.”, in Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom, No. 2 (36), pp. 17–36. (In Russian).

Bubenok O. B. (2006), “Musul’manske naselennya na terenakh suchasnoyi Ukrayiny: osoblyvosti formuvannya etnichnoho skladu”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 25–48. (In Ukrainian).

“Deyaki pytannya Ukrayins’koho instytutu natsional’noyi pam”yati”, Verkhovna Rada Ukra-yiny, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-p#n11 (accessed January 10, 2020). (In Ukrainian).

Duslyk (2011–2019), Kyiv, available at: http://muftiyat.com.ua/duslik/ (accessed January 10, 2020).

Kyryushko M. I. (2009), “Volz’ki tatary v Ukrayini: poshuk natsional’noyi ta relihiynoyi identychnosti”, Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu, Vol. 14, Issue 13: Sotsiolohiya i politychni nauky, Odesa, pp. 373–381. (In Ukrainian).

Netesa S. V. (2005), “Do pytannya pro diyal’nist’ musul’manskykh natsional’no-kul’turnykh tovarystv na terytoriyi Nezalezhnoyi Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 50–58. (In Ukrainian).

Netesa S. V. (2006), “Pro deyaki dzherela i literaturu shchodo rozrobky temy ‘Islam i nezalezhna Ukrayina’ (predstavnyky narodiv tsiyeyi relihiyi v Ukrayini protyahom 1991–2006 rr.)”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 19–28. (In Ukrainian).

Khalid A. (2010), Islam posle kommunizma: Religiya i politika v Tsentral’noy Azii, Novoye literaturnoye obozreniye, Moscow. (In Russian).

Boym S. (2001), The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.