Образ Сходу в українському публічному дискурсі кінця XIX ст. (на прикладі текстів Пантелеймона Куліша)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Є. П. Філянін

  С. М. Каюк

Анотація

Протягом довгого часу західна академічна думка справляла вплив на дослідників Східної Європи. Цей вплив простежується у формуванні поглядів, виборі тематики та методології. З розвитком cходознавства в Західній Європі спостерігається й зростання уваги українських науковців, мислителів та письменників до проблематики Сходу. Проте актуалізація вивчення східних культур в Україні, окрім зовнішніх тенденцій, також була зумовлена і власними внутрішніми чинниками. Українська історіографічна традиція має свою специфіку щодо сприйняття та зображення Сходу. Відмінність українського погляду зумовлювалася передусім історичним контекстом регіону, багатовіковим співіснуванням із представниками східних культур на південноукраїнському фронтирі, що позначилось на широкій міжкультурній комунікації людей Західного та Східного світів.

Стаття розглядає рецепцію Сходу в українському публічному дискурсі на прикладі творчості Пантелеймона Куліша, відомого українського письменника та громадського діяча. Куліш вирізнявся порівняно неконвенційними для свого регіону філософськими та релігійними поглядами, що зумовили його значний інтерес до вивчення інших культурних систем. Відображення результатів цих пошуків постало в його текстах. Пантелеймон Куліш написав низку художніх праць на східну тематику, зокрема “Магомет і Хадиза” та “Маруся Богуславка”, у яких зображено нетривіальний образ мусульманського світу. Ці тексти розглядаються в контексті світового та українського сходознавства, а також інтелектуальної історії. У статті аналізується вплив національної та релігійної свідомості Куліша на його рецепцію ісламу та коранічних текстів, а також зв’язок письменника з українською громадою в Петербурзі. Увагу зосереджено на нетипових для сучасної української історіографічної ситуації сюжетах багатогранної творчості Куліша.

Як цитувати

Філянін , Є. П., & Каюк, С. М. (2023). Образ Сходу в українському публічному дискурсі кінця XIX ст. (на прикладі текстів Пантелеймона Куліша). Східний світ, (4 (121), 142-154. https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.142
Переглядів статті: 129 | Завантажень PDF: 87

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелектуальна історія; історіографічна традиція; мусульманський світ; Пантелеймон Куліш; сходознавство; українська громада в Петербурзі

Посилання

Вівчар С. Кримськотатарські мотиви в оповіданнях М. Коцюбинського // Іслам в Україні. 24.05.2018. URL: https://islam.in.ua/ua/kultura/krymskotatarski-motyvy-v-opovidannyah-myhayla-kocyubynskogo (дата звернення: 23.08.2023).

Вівчар С. Українські просвітителі та іслам. 2-га ред., допов. Київ, 2020.

Вовк Д. В. “Магомет і Хадиза” П. Куліша й “Повстання ісламу” П. Б. Шеллі: порівняльний аспект // Філологічні студії: зб. наук. пр. студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Вип. XVІІІ. Полтава, 2022.

Грицик Л. В. Орієнтальні наративи Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії. Вип. 59. 2020.

Девдюк І. В. Російське письменство на сторінках “Щоденника” Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 2013, № 3.

Комарова Г. М. Роксолана // Киевская старина. Т. LХХХV. 1904.

Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) // Киевская старина. Т. V. 1883.

Коцюбинський М. М. Під Мінаретами (Оповідання) // Киевская старина. Т. LХХХVІІІ. 1905.

Кузьмичевский П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесности // Киевская старина. Т. XIV. 1886.

Куліш П. Щоденник / Вступ. слово, упоряд. тексту, приміт. С. М. Кіржаєва. Київ, 1993.

Кулеш П. А. Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад. Ч. 1. Киев, 1843.

Куліш П. А. Магомет і Хадиза. Львів, 1883.

Куліш П. А. Исторія возсоединенія Руси. Т. 1. Санкт-Петербург, 1874.

Лановик М. Б., Лановик З. Б. “Східні поеми” П. Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму // Слово і Час, 2019, № 8. DOI: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.08.56-75

М. Л. Останній Гирей // Киевская старина. Т. LХХХV. 1904.

Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель. Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша. Київ, 2007.

Нахлік Є. К. Особливості релігійно-філософського світогляду Пантелеймона Куліша // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. № 15, 2006–2007.

Нос Н. М. П. А. Плетнёв – редактор пушкинского “Современника” (1838–1846) // Мова і культура. № 10, т. IV (104). 2008.

Погребенник В. Ф. Кримськотатарські мотиви української літератури ХІХ – поч. ХХ ст.: особливості “олітературнення” іміджу народу-сусіда та міжнаціональних стосунків із ним // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Вип. 8. 2017.

Пуліна В. І. Романтична спрямованість естетичних поглядів Пантелеймона Куліша // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2010, № 1.

Пупурс І. В. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця ХVIII–ХІХ ст.). Суми, 2017.

Світленко С. І. Історія України в історіософському осягненні молодого П. О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”. № 24. 2016.

Стороженко А. В. Где жили Переяславские торки? // Киевская старина. Т. LХІV. 1899.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. В 18 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. Письма, 1859–1861. Москва, 1987.

Франко І. Я. Нарис з історії української літератури до 1890 року // Франко І. Я. Зібрання творів у 50 тт. Т. 41. Київ, 1984.

Щурат В. Г. Фільософічна основа творчости Куліша. В 25-літтє смерти письменника. Львів, 1922.

Якубович М. М. Передмова // Вівчар С. Українські просвітителі та іслам. 2-га ред., допов. Київ, 2020.

Discourse // Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/discourse (дата звернення: 02.12.2023).

Kemper M. Russian Orientalism // Oxford Research Encyclopedia of Asian History. Oxford University Press, September 26, 2018. URL: https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-297 (дата звернення: 02.12.2023). DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.297

Nasr S. H. Islam. Religion, History, and Civilization. HarperCollins e-book, 2003. URL: https://www.academia.edu/31814531/Islam_Religion_History_and_Civilization (дата звернення: 02.12. 2023).

Nasr S. H. The essential Seyyed Hossein Nasr. Bloomington, 2007.

Public // Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/public (дата звернення: 02.12.2023).

The Holy Quran / English Translation by Maulana Muhammad Ali. Lahore, USA, 2013. URL: https://islamforallmankind.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/12/Quran_by_Part.pdf (дата звернення: 23.08.2023).

Tolz V. Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. (Oxford Studies in Modern European History). Oxford, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199594443.001.0001

REFERENCES

Vivchar S. (2018), “Kryms’kotatars’ki motyvy v opovidannyakh M. Kotsyubyns’koho”, in Islam v Ukrayini, May 24, available at: https://islam.in.ua/ua/kultura/krymskotatarski-motyvy-v-opovidannyah-myhayla-kocyubynskogo (accessed August 23, 2023). (In Ukrainian).

Vivchar S. (2020), Ukrayins’ki prosvityteli ta islam, 2nd ed., Biblioteka islamoznavstva, Kyiv. (In Ukrainian).

Vovk D. V. (2022), “ ‘Mahomet i Khadyza’ P. Kulisha y ‘Povstannya islamu’ P. B. Shelli: porivnyal’nyy aspekt”, in Filolohichni studiyi: zb. nauk. pr. studentiv i mahistrantiv f-tu filolohiyi ta zhurnalistyky, Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka, Issue XVIII, PNPU imeni V. H. Korolenka, Poltava, pp. 34–42. (In Ukrainian).

Hrytsyk L. V. (2020), “Oriyental’ni naratyvy Panteleymona Kulisha”, Literaturoznavchi studiyi, Issue 59, pp. 14–23. (In Ukrainian).

Devdiuk I. V. (2013), “Rosiys’ke pysmenstvo na storinkakh ‘Shchodennyka’ Panteleymona Kulisha”, Naukovyy visnyk Skhidnoyevropeyskoho natsional’noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo, No. 3, pp. 36–38. (In Ukrainian).

Komarova H. M (1904), “Roksolana”, Kievskaya starina, Vol. LXXXV, pp. 597–604. (In Ukrainian).

Kondratovich F. (1883), “Zadunayskaya Sech’ (po mestnym vospominaniyam i rasskazam)”, Kiyevskaya starina, Vol. V, pp. 27–66. (In Russian).

Kotsiubynskyi M. M. (1905), “Pid Minaretamy (Opovidannia)”, Kievskaya starina, Vol. LXXXVIII, pp. 373–422. (In Ukrainian).

Kuz’michevskyi P. (1886), “Turetskiye anekdoty v ukrainskoy narodnoy slovesnosti”, Kiyevskaya starina, Vol. XIV, pp. 209–239. (In Russian).

Kulish P. (1993), Shchodennyk, Compl. by S. M. Kirzhayev, Instytut arheohraphiyi NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Kulesh P. A. (1843), Mikhaylo Charnyshenko, ili Malorossiya vosem’desyat let nazad, Pt. 1, Kyiv. (In Russian).

Kulish P. A. (1883) Mahomet i Khadyza, Lviv. (In Ukrainian).

Kulіsh P. A. (1874), Istorіya vozsoyedineniya Rusi, Vol. 1, Saint Petersburg. (In Russian).

Lanovyk M. B. and Lanovyk Z. B. (2019), “ ‘Skhidni poemy’ P. Kulisha na perekhresti aziats’koho mistytsyzmu i yevropeys’koho romantyzmu”, Slovo i Chas, No. 8 (704), pp. 56–75. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.08.56-75

M. L. (1904), “Ostanniy Hyrei”, Kievskaya starina, Vol. LXXXV, pp. 74–102. (In Ukrainian).

Nakhlik Ye. (2007), Panteleymon Kulish: Osobystist’, pys’mennyk, myslytel’, Vol. 1: Zhittya Panteleymona Kulisha, Ukrayinskyy pysmennyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Nakhlik Ye. K. (2006–2007), “Osoblyvosti relihiyno-filosofs’koho svitohlyadu Panteleymona Kulisha”, Ukrayina: kul’turna spadshchyna, natsional’na svidomist’, derzhavnist’, No. 15 (96), pp. 487–497. (In Ukrainian).

Nos N. M. (2008), “P. A. Pletnyov – redaktor pushkinskogo ‘Sovremennika’ ” (1838–1846), Mova і kul’tura, No. 10, Vol. IV (104), pp. 210–216. (In Russian).

Pohrebennyk V. F. (2017), “Kryms’kotatars’ki motyvy ukrayins’koyi literatury XIX – poch. XX st.: osoblyvosti ‘oliteraturnennya’ imidzhu narodu-susida ta mizhnatsional’nykh stosunkiv iz nym”, Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 8: Filolohichni nauky (movoznavstvo i literaturoznavstvo), Issue 8, pp. 97–102. (In Ukrainian).

Pulina V. I. (2010), “Romantychna spryamovanist’ estetychnykh pohlyadiv Panteleymona Kulisha”, Visnyk Natsional’noyi akademiyi kerivnykiv kadriv kul’tury i mystetstv, No. 1, pp. 26–30. (In Ukrainian).

Pupurs I. V. (2017), Skhid u dzerkali romantyzmu (imaholohichna paradyhma romantychnoho oriyentalizmu: na materiali zakhidno- y skhidnoyevropeys’kykh literatur kintsya XVIII–XIX st.), Universytets’ka knyha, Sumy. (In Ukrainian).

Svitlenko S. I. (2016), “Istoriya Ukrayiny v istoriosofs’komu osyahnenni molodoho P. O. Kulisha”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriya “Istoriya ta arkheolohiya”, No. 24, pp. 22–32. (In Ukrainian).

Storozhenko A. V. (1899), “Gde zhili Pereyaslavskiye torki?”, Kiyevskaya starina, T. LXІV, pp. 283–290. (In Russian).

Turgenev I. S. (1987), Polnoye sobraniye sochineniy i pisem: V 30 t. Pis’ma. V 18 t., 2nd ed., Vol. 4: Pis’ma, 1859–1861, Nauka, Moscow. (In Russian).

Franko I. Ya. (1984), “Narys z istoriyi ukrayins’koyi literatury do 1890 roku”, in Franko I. Ya., Zibrannya tvoriv u 50 tt., Vol. 41, Naukova dumka, Kyiv, pp. 194–470. (In Ukrainian).

Shchurat V. G. (1922), Fil’osofichna osnova tvorchosty Kulisha. V 25-littye smerty pys’mennyka, s.n., Lviv. (In Ukrainian).

Yakubovych M. M. (2020), “Peredmova”, in Vivchar S., Ukrayins’ki prosvityteli ta islam, 2nd ed., Biblioteka islamoznavstva, Kyiv, pp. 5–7. (In Ukrainian).

“Discourse”, in Cambridge Dictionary, available at: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/discourse (accessed December 2, 2023).

Kemper M. (2018), “Russian Orientalism”, in Oxford Research Encyclopedia of Asian History, September 26, Oxford University Press, available at: https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-297 (accessed December 2, 2023). DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.297

Nasr S. H. (2003), Islam. Religion, History, and Civilization, HarperCollins e-book, available at: https://www.academia.edu/31814531/Islam_Religion_History_and_Civilization (accessed December 2, 2023).

Nasr S. H. (2007), The essential Seyyed Hossein Nasr, World Wisdom, Inc, Bloomington.

“Public”, in Cambridge Dictionary, available at: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/public (accessed December 2, 2023).

The Holy Quran, English Translation by Maulana Muhammad Ali (2013), Lahore, available at: https://islamforallmankind.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/12/Quran_by_Part.pdf (accessed August 23, 2023).

Tolz V. (2011), Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods, Oxford Studies in Modern European History, Oxford Academic, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199594443.001.0001