Дорогами академіка Агатангела Кримського: співпраця Волинського краєзнавчого музею і Володимира Хоменка в питанні збереження спадщини вченого

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Білик

Анотація

Стаття присвячена збереженню наукової та життєвої спадщини Агатангела Юхимовича Кримського. Зокрема, розглядається історія формування фондової колекції матеріалів про вченого у Волинському краєзнавчому музеї. Науковці музею не лише зберігають, а й популяризують спадщину академіка, адже місцем його народження було волинське місто Володимир. Формування фондової колекції розпочалося на початку 1970-х рр., і на 2020 р. вона налічувала близько 160 експонатів – оригінальні фото, прижиттєві видання, матеріали на пошану вченого, копії фото та документів. Однак в останні роки колекція істотно поповнилася новими експонатами завдяки співпраці музею зі звенигородським істориком та краєзнавцем, багаторічним дослідником життя і творчості А. Кримського Володимиром Михайловичем Хоменком. Між працівниками музею та Володимиром Михайловичем триває уже кількарічне листування. За ці роки дослідник передав у фонди музею понад сто предметів музейного значення – прижиттєве видання бібліографії академіка Кримського; перевидання його праць і творів його батька Юхима Кримського; книги, присвячені життю і науковому спадку вченого; свої власні дослідження; документи, які засвідчують багаторічну працю В. Хоменка зі збереження пам’яті про вченого та його спроби відкрити в родинному будинку Кримських у Звенигородці меморіальний музей; фото, які стосуються життя і творчості академіка. Важливу частину переданої колекції становить листування Володимира Хоменка з рідними, учнями та колегами Агатангела Кримського. У запропонованій статті подано огляд та аналіз цих матеріалів, дано коротку характеристику листуванню, виокремлено основні тематичні блоки, на які умовно можна розділити колекцію листів.

Завдяки В. Хоменку фондова колекція збільшилася майже вдвічі, що дасть змогу волинським музейникам гідно популяризувати ім’я Агатангела Кримського. На час подання цього матеріалу В. Хоменко продовжує впорядковувати свій архів з метою передачі матеріалів про А. Кримського Волинському краєзнавчому музею, а отже, можна сподіватися на продовження цієї публікації в наступних номерах.

Як цитувати

Білик , В. А. (2023). Дорогами академіка Агатангела Кримського: співпраця Волинського краєзнавчого музею і Володимира Хоменка в питанні збереження спадщини вченого. Східний світ, (3 (120), 131-142. https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.131
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 39

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський; Володимир Хоменко; Волинський краєзнавчий музей; документи; книги; листи; фондова колекція; фото

Посилання

Бібліографічний покажчик писаннів академіка А. Е. Кримського. Київ, 1926.

Білецький Ф. Вибір Володимира Хоменка // Вісті Черкащини. 03.10.2018. URL: https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/vybir-volodymyra-homenka/ (дата звернення: 20.03.2023).

Білецький Ф. Ф. Звенигородський дивак. Звенигородка, 2006.

Білик В. “Українець за свідомим вибором”: життя і науковий доробок Агатангела Кримського у документах та матеріалах Волинського краєзнавчого музею // Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 33. 2022.

Білик В. А. Агатангел Кримський і Волинь: огляд наукових заходів з нагоди 150-річчя від дня народження вченого) // Східний світ, 2021, № 2. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.203

Білик В., Бірюліна О. Найкращий кримський подарунок Україні: виставковий проєкт Музею історії Луцького братства з нагоди 150-річного ювілею А. Ю. Кримського // Агатангел Кримський і Волинь: матеріали Всеукраїнського круглого столу, приуроченого до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського та 150-річчя від дня народження Лесі Українки (28 січня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк, 2021.

Білик В. А., Бірюліна О. А. Матеріали про життя і творчість А. Ю. Кримського у фондах Волинського краєзнавчого музею. Каталог-довідник // Волинський музей: історія і сучасність. Вип. 4. Луцьк, 2009.

Гордєєв В. Незвичайна поява серед українців. Розвідка про Агатангела Кримського. Тальне, 2019.

Гурницкий К. И. Исторические взгляды А. Е. Крымского. Автореферат дисс. на соискание ученой степени к. и. н. Киев, 1970.

Гурницький К. І. Кримський як історик. Київ, 1971.

Кримський Ю. С. Хроніка провінційного життя: твори / [упоряд. В. Ф. Мицик]. Київ, 2018.

Наріжна О. Будинок з біографією // Шевченків край, 2019a, 22 лют. (№ 14–15).

Наріжна О. Будинок з біографією // Шевченків край, 2019b, 1 берез. (№ 16–17).

Нечай М. Краєзнавчий пошук Володимира Хоменка // Вісті Черкащини. 30.11.2019. URL: https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/krayeznavchyj-poshuk-volodymyra-homenka/ (дата звернення: 13.03.2023).

Огнєва О. Д., Бірюліна О. А., Білик В. А. Спадщина Агатангела Кримського у фондах Волинського краєзнавчого музею // Агатангел Кримський: учений, письменник, українець. Луцьк, 2007.

Павличко С. Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського. Київ, 2001.

Романова О. Архів Агатангела Кримського в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України // Український археографічний щорічник. Вип. 23/24 (26/27). 2020. https://doi.org/10.1007/s15015-020-2434-y

Хоменко В. М. Кримський. Київ, 2013.

Хоменко В. Агатангел Кримський, якого знаємо. Київ, 2019.

Хоменко В. Довкола Агатангела Кримського. Київ, 2021a.

Хоменко В. М. Рік Агатангела Кримського. Київ, 2021b.

REFERENCES

Bibliohrafichnyy pokazhchyk pysanniv akademika A. E. Kryms’koho (1926), Ukrayins’ka Akademiya Nauk, Kyiv. (In Ukrainian).

Bilets’kyy F. (2018), “Vybir Volodymyra Khomenka”, Visti Cherkashchyny, October 3, available at: https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/vybir-volodymyra-homenka/ (accessed March 20, 2023). (In Ukrainian).

Bilets’kyy F. F. (2006), Zvenyhorods’kyy dyvak, Zvenyhorods’ke KVPP, Zvenyhorodka. (In Ukrainian).

Bilyk V. (2022), “Ukrayinets’ za svidomym vyborom”: zhyttya i naukovyy dorobok Ahatanhela Kryms’koho u dokumentakh ta materialakh Volyns’koho krayeznavchoho muzeyu”, Volyn’ filolohichna: tekst i kontekst, Vol. 33, pp. 113–126. (In Ukrainian).

Bilyk V. А. (2021), “Ahatanhel Kryms’kyy i Volyn’: ohlyad naukovykh zakhodiv z nahody 150-richchya vid dnya narodzhennya vchenoho)”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 203–207. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.203

Bilyk V. and Biryulina O. (2021), “Naykrashchyy kryms’kyy podarunok Ukrayini: vystavkovyy proyekt Muzeyu istoriyi Luts’koho bratstva z nahody 150-richnoho yuvileyu A. Yu. Kryms’koho”, in Ahatanhel Kryms’kyy i Volyn’: materialy Vseukrayins’koho kruhloho stolu, pryurochenoho do 150-richchya vid dnya narodzhennya Ahatanhela Kryms’koho ta 150-richchya vid dnya narodzhennya Lesi Ukrayinky (28 sichnya 2021 r., m. Luts’k), Compl. by P. S. Oleshko, N. M. Ko and A. M. Sylyuk, Volyns’kyy IPPO, Lutsk, pp. 105–110. (In Ukrainian).

Bilyk V. A. and Biryulina O. A. (2009), “Materialy pro zhyttya i tvorchist’ A. Yu. Kryms’koho u fondakh Volyns’koho krayeznavchoho muzeyu. Kataloh-dovidnyk”, Volyns’kyy muzey: istoriya i suchasnist’, Vol. 4, pp. 62–67. (In Ukrainian).

Hordyeyev V. (2019), Nezvychayna poyava sered ukrayintsiv. Rozvidka pro Ahatanhela Kryms’koho, Zelenyy svit, Talne. (In Ukrainian).

Hurnyts’kyy K. I. (1971), Kryms’kyy yak istoryk, Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Gurnitskiy K. I. (1970), Istoricheskiye vzglyady A. E. Krymskogo, Avtoreferat diss. na soiskaniye uchenoy stepeni k. i. n., Institut istorii AN USSR, Kyiv. (In Russian).

Kryms’kyy Yu. S. (2018), Khronika provintsiynoho zhyttya: tvory, Compl. by V. F. Mytsyk, KVITs, Kyiv. (In Ukrainian).

Narizhna O. (2019a), “Budynok z biohrafiyeyu”, Shevchenkiv kray, February 22 (№ 14–15), p. 4. (In Ukrainian).

Narizhna O. (2019b), “Budynok z biohrafiyeyu”, Shevchenkiv kray, March 1 (№ 16–17), p. 3. (In Ukrainian).

Nechay M. (2019), “Krayeznavchyy poshuk Volodymyra Khomenka”, Visti Cherkashchyny, November 30, available at: https://viche.ck.ua/zvenigorodshhina/krayeznavchyj-poshuk-volodymyra-homenka/ (accessed March 13, 2023). (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D., Biryulina O. A. and Bilyk V. A. (2007), “Spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho u fondakh Volyns’koho krayeznavchoho muzeyu”, in Ahatanhel Kryms’kyy: uchenyy, pys’mennyk, ukrayinets’, Volyns’ka knyha, Lutsk, pp. 96–106. (In Ukrainian).

Pavlychko S. (2001), Natsionalizm. Seksual’nist’. Oriyentalizm. Skladnyy svit Ahatanhela Kryms’koho, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).

Romanova O. (2020), “Arkhiv Ahatanhela Kryms’koho v Instytuti skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny”, Ukrayins’kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk, Vol. 23/24 (26/27), pp. 126–145. (In Ukrainian). https://doi.org/10.1007/s15015-020-2434-y

Khomenko V. M. (2013), Kryms’kyy, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).

Khomenko V. (2019), Ahatanhel Kryms’kyy, yakoho znayemo, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).

Khomenko V. (2021a), Dovkola Ahatanhela Kryms’koho, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).

Khomenko V. M. (2021b), Rik Ahatanhela Kryms’koho, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).