Біографія Павла Ріттера: спроби реконструкції та пошук нових матеріалів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Огнєва

Анотація

У статті подано короткий опис того, у який спосіб ім’я Павла Григоровича Ріттера поверталось до українського сходознавства, і привертається увага до того факту, що постать П. Г. Ріттера в історії української науки розглядається переважно, що цілком виправдано, у контексті української індології. Він був перший в історії України сходознавець, з ім’ям якого пов’язано перші переклади напряму із санскриту, бенгалі, пракритів на українську мову, без мови-посередниці. Трагічне життя вченого пов’язане з Харковом, Харківським університетом, установами Академії наук України. Проте особисті інтереси Ріттера виходили за межі спеціальності сходознавця, зокрема індолога. Значно менше відомо про його контакти з Харківською громадською бібліотекою, музичним училищем та його діяльність як газетного редактора і кореспондента, який мав власну музичну колонку в газеті. Привертається увага до можливої реконструкції його дитячих та юнацьких інтересів, які заклали основу майбутньої особистості індолога, оскільки на сьогодні відповідних документів не знайдено. Згадане вище має доповнюватися з’ясуванням ріттерівського внеску в музикознавство і журналістику, виявленням його музичних і театральних рецензій, пов’язаних з іменами К. Бальмонта, С. Рахманінова, О. Скрябіна.

Представлена до уваги читача стаття є спробою акцентувати унікальність постаті Павла Ріттера, спираючись на додаткові факти з уже відомих джерел, на потребу пошуків нових матеріалів, які мають не лише розкрити вченого як сходознавця, а й привернути увагу до інших виявів його особистості. До майже незнаних джерел належить епістолярій П. Ріттера; відомо тільки про його листування з московським видавництвом щодо “Megha-dūta” Калідаси. Йдеться про листування П. Ріттера з видавцями, друзями, колегами, чиї листи можуть бути знайдені несподівано. Новими джерелами можна вважати архіви, зокрема родини Білецьких, академіка Олександра Івановича та Андрія Олександровича, його сина і знаного лінгвіста. Важливими постають спогади друзів і знайомих, учнів, особисті архіви колег по роботі, архіви різного роду закладів, зокрема й навчальних – музичного училища, консерваторії, університету, до яких був дотичний Ріттер. Архіви редакцій журналів, енциклопедій, видавництв, наукових установ, з якими він безпосередньо співпрацював або в яких пізніше публікувалися його твори, набувають надзвичайного значення для пошуку нових матеріалів.

Нові джерела мають розширити уявлення про постать Павла Ріттера та його творчу спадщину. Тому що кругла дата –150 років від дня народження, – що минула, є лише початком відліку до наступної пам’ятної дати й означає потребу готуватися до неї вже зараз.

Як цитувати

Огнєва, О. Д. (2023). Біографія Павла Ріттера: спроби реконструкції та пошук нових матеріалів. Східний світ, (3 (120), 5-24. https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.005
Переглядів статті: 142 | Завантажень PDF: 115

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

П. Г. Ріттер; К. Д. Бальмонт; О. І. Білецький; А. О. Білецький; індологія в Україні; Калідаса; “Megha-dūta”; музика; Харківський університет

Посилання

Абашнік В. О. Павло Ріттер (1872–1939) про німецькомовних філософів, лінгвістів та сходознавців // Східний світ, 2022, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.025

Андреева-Бальмонт Е. А. Воспоминания. Москва, 1997.

Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступ. ст. та приміт. Андрій Петрович Ковалівський; Відп. ред. Віктор Іванович Астахов. Харків, 1961.

Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Біографічне дослідження. Науковий каталог. Київ, 2015.

Білецький А. Що збереглося в пам’яті // Про Олександра Білецького: спогади, статті / Упоряд. В. Г. Дончик; Відпов. ред. І. О. Дзеверін. Київ, 1984.

Білецький А. О. Автобіографія // Білецький А. О. Вибрані праці / Упоряд. Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, А. О. Савенко. Київ, 2012.

Білецький О. І. Франко й індійська література // Слово про великого Каменяра: збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка: у 2 т. Т. 1. Київ, 1956.

Білецький О. Давня Індія та її література // Всесвіт, 1976, № 11 (575).

Бернандт Г. Б. Риттер Павел Григорьевич // Кто писал о музыке: био-библиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР: в 4 т. / Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский, Т. Е. Киселева. Т. 3. Москва, 1979.

Бонгард-Левин Г. М. Бальмонт – переводчик Калидасы // Ашвагхоша. Жизнь Будды; Калидаса. Драмы / Пер. К. Бальмонта. Москва, 1990.

Вильмонт Н. Гете и его время // Гете И. В. Собрание сочинений в десяти томах. Том первый. Стихотворения / Перевод с немецкого. Москва, 1975.

Гете И. В. Поэзия и правда: Из моей жизни. Ч. 1 / Пер. Н. А. Холодковского; Со вступ. ст. и прим. Е. М. Браудо. Петербург – Москва, 1923.

Голоси стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Перекл. із санскриту, упорядкування П. Ріттера; Передм. І. Серебрякова. Київ, 1982.

Грицай С. М. Долі репресованих учених: П. Г. Ріттер // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів (Київ, 5–6 червня 2007 р.). Київ, 2007.

Грицай С. Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край, 2010, № 2.

Грицай С. М. П. Г. Ріттер і українська школа індології (до 145-ліття з дня народження) // Індія: давнина і сучасність. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ “Інститут всесвітньої історії НАН України”, Всеукраїнська асоціація індологів. Київ, 2017.

Гурєєва Л., Ріпенко А. Анотація фонду Олександра Білецького // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. Т. 4. Київ, 2009.

Домановський А. М., Домановська М. Є. Павло Григорович Ріттер – редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.) // Східний світ, 2022, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.038

Завгородній Ю. Ю. Катха Упанішада в перекладі Павла Ріттера (1933): мотивація вибору тексту // Наукові записки НаУКМА. Т. 115: Філософія та релігієзнавство. 2011.

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930‑ті рр.). Київ, 2013.

История и поэзия. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / Издание текстов, исследование и комментарии Г. М. Бонгард-Левина, Н. В. Котрелева, Е. В. Ляпустиной. Москва, 2006.

Калидаса. Избранное / Перевод с санскрита К. Бальмонта и П. Риттера; составление, вступительная статья и комментарии И. С. Рабиновича. Москва, 1956.

Калідаса. Шякунтала. Хмара-вістун. Київ, 1958.

Ковалевский А. П. Воспоминания о Риттере // Павло Григорович Ріттер. Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів / [Відп. ред. А. П. Ковалівський]. Харків, 1966.

Ковалевский А. П., Авербух С. И. Павел Григорьевич Риттер // Павло Григорович Ріттер. Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів / [Відп. ред. А. П. Ковалівський]. Харків, 1966.

Королівський С. М. Короткий нарис історії Харківського Державного Університету ім. О. М. Горького за років Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. Харків, 1940.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця, 2003.

Космовская М. Л. Музицирование как форма духовного роста семьи Н. Ф. Финдейзена и его профессионального становления // Учёные записки: Электронный журнал Курского государственного университета, 2020, № 1 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzitsirovanie-kak-forma-duhovnogo-rosta-semi-n-f-findeyzena-i-ego-professionalnogo-stanovleniya (дата звернення: 29.05.2023).

Космовська М. Діяльність М. Ф. Фіндейзена в ракурсі історичних вимірів професіоналізму // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 37. Шлях до майстерності в реаліях мистецької практики та освіти. Харків, 2012.

Кочур Г. З староіндійської літератури // Всесвіт, 1960, № 9.

Кочур Г. Рабіндранат Тагор // Всесвіт, 1961, № 5.

Курц Б. Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. Київ, 2014.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей. Том третий. Алфавитный указатель псевдонимов. Псевдонимы русского алфавита Р–Я. Псевдонимы латинского и греческого алфавитов. Астронимы, цифры, разные знаки. Москва, 1958.

Надель Х. С. Индология в Харьковском университете за полтора века // Народы Азии и Африки, 1964, № 2.

Надель Х. С. Материалы к библиографии профессора Павла Григорьевича Риттера (5.IV.1982–17.IV.1939) // Павло Григорович Ріттер. Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів / [Відп. ред. А. П. Ковалівський]. Харків, 1966.

Нікітенко А. І. Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Випуск 10. 2012.

Огнєва О. Леся Українка та Ігор Стравінський: контекст створення “Лісової пісні” та “Весни священної” // Леся Українка і сучасність. Т. 4, кн. 1. Луцьк, 2007.

Огнєва О. Д. На підступах до “Стародавньої історії східних народів” Лесі Українки // Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народження Лесі Українки, с. Колодяжне, 25 лютого 2021 року / Упоряд. Є. Ковальчук. Луцьк, 2021.

Павло Григорович Ріттер. Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів / [Відп. ред. А. П. Ковалівський]. Харків, 1966.

Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века: с портретами. Полтава, 1912.

Пащенко В. И. Гордость индийской нации – Калидаса. Москва, 1956.

Перепеча А. М. Роль Л. Б. Хавкіної у створенні нотного абонемента в Харківській громадській бібліотеці // Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: харківський період діяльності (1888–1918). Харків, 2004.

Полякова Ю. Ю. Павел Григорьевич Риттер – музыкальный критик газеты “Утро” // Харків як університетське місто: матеріали міжнародних наукових конференцій. Харків, 2018.

Про Олександра Білецького: спогади, статті / Упоряд. В. Г. Дончик; Відпов. ред. І. О. Дзеверін. Київ, 1984.

Риттер П. Г. Диллен Эмилий Михайлович // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. Харьков, 1908.

Риттер П. Г. Калидаса, его время и произведения: сборник статей в честь Владислава Петровича Бузескула // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. ХХІ. Харьков, 1913–1914.

Риттер П. Г. “Облако-вестник” (Megha-dûta): древне-индийская элегия Калидасы. Харьков, 1914.

Рігведа: вибрані гімни / Пер. з ведійського санскр. та примітки Павла Ріттера // Всесвіт, 1976, № 11 (575).

Ріттер П. Г. Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби // Східний світ, 2022, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.005

Ріттер Павло Григорович // Видатні особистості з українського мовознавства: хрестоматія / за заг. ред. Марини Навальної; укл.: Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. Переяслав-Хмельницький, 2016.

Свириденко Н. С. Лесин рояль // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 2016, № 1. https://doi.org/10.28925/2518-766X201615055

Стечак Г. Педагогічні аспекти виховання в родині Косачів // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25–26 лютого 2021 року / наукова редакторка Тетяна Єщенко. Львів, 2021.

Стрелкова А. Ю. Павло Ріттер та його переклад “Дгаммапади” // Східний світ, 2022, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.050

Хаустов В. П. Місце Лютеранської Громади та німецької діаспори в історії Харкова // Культурна спадщина Слобожанщини: збірка науково-популярних статей. Вип. 25: Історія, краєзнавство та генеалогія. Харків, 2011.

Хмара-вістун (Megha-dûta): старо-індійська елегія Калідаси / Пер. з санскритської мови з вступною статтею й примітками П. Ріттера; Начерк та іл. Р. Тагора; Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Харків, 1928.

Чувпило А. А., Чувпило Л. А. Преподавание и изучение восточных языков в Харьковском университете (1805–1917 гг.) // Вісник Харківського Національного Університету. Серія: Історія. Вип. 51. 2016.

Шевельов Ю. (Юрій Шерех). Я, мені, мене… (і довкруги). Спогади. Частина перша: В Україні. Харків – Нью-Йорк, 2001.

Шуть А. А. Індолог з Чутового. Зірки в тумані. Полтава, 2016. Серія “Видатні люди Чутівщини”.

De S. K. The Megha-Duta of Kalidasa. Critically edited by Sushil Kumar De with a General Introduction by Dr. S. Radhakrishnan. New Delhi, 1957.

Havell E. B. Indian sculpture and painting. London, 1908.

Karttunen K. RITTER, Pavlo Grigorovič // Who Was Who of Indian Studies. April 25, 2017. URL: https://whowaswho-indology.info/5218/ritter-pavlo-grigorovic-pavel-grigorevic-ritter/ (дата звернення: 29.05.2023).

Roerich G. N. Indology in Russia // Journal of the Greater India Society. Vol. XII, No. 2. 1945.

Zavhorodnii Yu., Smitskiy I. Hinduism in Ukraine: From Ancient Times to Present Day // Handbook of Hinduism in Europe. Vol. 2: Hindu Presence in European Countries / Ed. by Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella. Leiden – Boston, 2020. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004432284_065

REFERENCES

Abashnik V. O. (2022), “Pavlo Ritter (1872–1939) pro nimets’komovnykh filosofiv, linhvistiv ta skhodoznavtsiv”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 25–37. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.025

Andreyeva-Bal’mont E. A. (1997), Vospominaniya, Izdatel’stvo imeni Sabashnikovykh, Moscow. (In Russian).

Antolohiya literatur Skhodu (1961), Compl., preface and notes by A. P. Kovalivs’kyy, Vydavnytstvo KhDU, Kharkiv. (In Ukrainian).

Arkhiv ukrayins’kykh filolohiv A. O. Bilets’koho i T. M. Chernyshovoyi u fondakh Instytutu rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho: Biohrafichne doslidzhennya. Naukovyy kataloh (2015), NBUV, Kyiv. (In Ukrainian).

Bilets”kyy A. (1984), “Shcho zberehlosya v pam”yati”, in Pro Oleksandra Bilets”koho: spohady, statti, Compl. by V. H. Donchyk, Radyans’kyy pys’mennyk, Kyiv, pp. 284–298. (In Ukrainian).

Bilets’kyy A. O. (2012), “Avtobiohrafiya”, in Bilets’kyy A. O., Vybrani pratsi, Compl. by N. F. Klymenko, Ye. A. Karpilovs’ka and A. O. Savenko, Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, Kyiv, pp. 21–24. (In Ukrainian).

Bilets’kyy O. (1956), “I. Franko y indiys’ka literatura”, in Slovo pro velykoho Kamenyara: zbirnyk statey do 100-littya z dnya narodzhennya Ivana Franka: u 2 t., Vol. 1, Derzhavne vyd-vo khud. lit-ry, pp. 491–511. (In Ukrainian).

Bilets”kyy O. (1976), “Davnya Indiya ta yiyi literatura”, Vsesvit, No. 11 (575), pp. 123–127. (In Ukrainian).

Bernandt G. B. (1979), “Ritter Pavel Grigor’yevich”, in G. B. Bernandt, I. M. Yampol’skiy and T. E. Kiseleva, Kto pisal o muzyke: bio-bibliograficheskiy slovar’ muzykal’nykh kritikov i lits, pisavshikh o muzyke v dorevolyutsionnoy Rossii i SSSR: v 4 t., Vol. 3, Sovetskiy kompozitor, Moscow, p. 23. (In Russian).

Bongard-Levin G. M. (1990), “Bal’mont – perevodchik Kalidasy”, in Ashvagkhosha. Zhizn’ Buddy; Kalidasa. Dramy, Transl. by. K. Bal’mont, Khudozhestvennaya literatura, Moscow, pp. 551–571. (In Russian).

Vil’mont N. (1975), “Gete i ego vremya”, in Gete I. V., Sobraniye sochineniy v desyati tomakh, Vol. I: Stikhotvoreniya, Transl. from German, Khudozhestvennaya literatura, Moscow, pp. 5–48. (In Russian).

Gete I. V. (1923), Poeziya i pravda: Iz moyey zhizni, Pt. 1, Transl. by. N. A. Kholodkovskiy, Preface and notes by E. M. Braudo, Gos. izd-vo, Petersburg and Moscow. (In Russian).

Holosy starodavn’oyi Indiyi: Antolohiya davn’oindiys’koyi literatury (1982), Transl. from Sanskrit and compl. by P. Ritter, Preface by I. Serebryakov, Dnipro, Kyiv. (In Ukrainian).

Hrytsay S. M. (2007), “Doli represovanykh uchenykh: P. H. Ritter”, in Tezy II Vseukrayins’koyi konferentsiyi indolohiv, Kyiv (5–6 chervnya 2007 r.), Kyiv, pp. 30–33. (In Ukrainian).

Hrytsay S. (2010), “Pavlo Hryhorovych Ritter – fundator ukrayins’koyi natsional’noyi indolohiyi. Biobibliohrafichnyy pokazhchyk tvorchoyi spadshchyny vchenoho ta literatury pro n’oho”, Ridnyy kray, No. 2, pp. 236–247. (In Ukrainian).

Hrytsay S. M. (2017), “P. H. Ritter i ukrayins’ka shkola indolohiyi (do 145-littya z dnya narodzhennya)”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Issue II, NAN Ukrayiny, DU “Instytut vsesvitn’oyi istoriyi NAN Ukrayiny”, Vseukrayins’ka asotsiatsiya indolohiv, Kyiv, pp. 47–73. (In Ukrainian).

Hureyeva L. and Ripenko A. (2009), “Anotatsiya fondu Oleksandra Bilets’koho”, in Spadshchyna: Literaturne dzhereloznavstvo. Tekstolohiya, Vol. 4, PTs “Foliant”, Kyiv, pp. 204–361. (In Ukrainian).

Domanovs’kyy A. M. and Domanovs’ka M. Ye. (2022), “Pavlo Hryhorovych Ritter – redaktor kharkivs’koyi hazety ‘Utro’ (1906–1909 rr.)”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 38–49. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.038

Zavhorodniy Yu. Yu. (2011), “Katkha Upanishada v perekladi Pavla Rittera (1933): motyvatsiya vyboru tekstu”, Naukovi zapysky NaUKMA, Vol. 115: Filosofiya ta relihiyeznavstvo, pp. 67–70. (In Ukrainian).

Zavhorodniy Yu. Yu. (2013), Retseptsiya indiys’koyi filosofiyi v Ukrayini. Liniya Ved (1840–1930 ti rr.), Instytut filosofiyi imeni H. S. Skovorody NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Istoriya i poeziya. Perepiska I. M. Grevsa i Vyach. Ivanova (2006), G. M. Bongard-Levin, N. V. Kotrelev and E. V. Lyapustina (eds), ROSSPEN, Moscow. (In Russian).

Kalidasa (1956), Izbrannoye, Transl. from Sanskrit by K. Bal’mont and P. Ritter, Compl., preface and comments by I. S. Rabinovich, Goslitizdat, Moscow. (In Russian).

Kalidasa (1958), Shyakuntala. Khmara-vistun, Derzhavne vydavnytstvo khudozhn’oyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).

Kovalevskyy A. P. (1966), “Vospomynanyya o Ryttere”, in Pavlo Hryhorovych Ritter. Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv, A. P. Kovalivs’kyy (ed.), Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv, pp. 46–47. (In Russian).

Kovalevskiy A. P. and Averbukh S. I. (1966), “Pavel Grigor’yevich Ritter”, in Pavlo Hryhorovych Ritter. Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv, A. P. Kovalivs’kyy (ed.), Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv, pp. 1–28. (In Russian).

Korolivs’kyy S. M. (1940), Korotkyy narys istoriyi Kharkivs’koho Derzhavnoho Universytetu im. O. M. Hor’koho za rokiv Velykoyi Zhovtnevoyi Sotsialistychnoyi Revolyutsiyi, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv. (In Ukrainian).

Korunets’ I. V. (2003), Teoriya i praktyka perekladu (aspektnyy pereklad): pidruchnyk, Novaya knyha, Vinnytsya. (In Ukrainian).

Kosmovskaya M. L. (2020), “Muzitsirovaniye kak forma dukhovnogo rosta sem’i N. F. Findeyzena i ego professional’nogo stanovleniya”, Uchenyye zapiski: elektronnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 1 (53), pp. 45–52, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/muzitsirovanie-kak-forma-duhovnogo-rosta-semi-n-f-findeyzena-i-ego-professionalnogo-stanovleniya (accessed May 29, 2023). (In Russian).

Kosmovs’ka M. (2012), “Diyal’nist’ M. F. Findeyzena v rakursi istorychnykh vymiriv profesionalizmu”, Problemy vzayemodiyi mystetstva, pedahohiky ta teoriyi i praktyky osvity, Issue 37: Shlyakh do maysternosti v realiyakh mystets’koyi praktyky ta osvity, Vyd-vo TOV “S. A. M.”, Kharkiv, pp. 211–225. (In Ukrainian).

Kochur H. (1960), “Z staroindiys’koyi literatury”, Vsesvit, No. 9, pp. 124–125. (In Ukrainian).

Kochur H. (1961), “Rabindranat Tahor”, Vsesvit, No. 5, pp. 137–139. (In Ukrainian).

Kurts B. H. (2014), Skhidna Yevropa ta Aziya: istoriya torhivli v XVI – pershiy polovyni XX st., A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian; in Russian).

Masanov I. F. (1958), Slovar’ psevdonimov russkikh pisateley, uchenykh i obshchestvennykh deyateley, Vol. 3, Izdatel’stvo Vsesoyuznoy Knizhnoy Palaty, Moscow. (In Russian).

Nadel’ Kh. S. (1964), “Indologiya v Khar’kovskom universite za poltora veka”, Narody Azii i Afriki, No. 2, pp. 169–173. (In Russian).

Nadel’ Kh. S. (1966), “Materialy k bibliografii professora Pavla Grigor’yevicha Rittera (5.IV.1982–17.IV.1939)”, in Pavlo Hryhorovych Ritter. Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv (1966), A. P. Kovalivs’kyy (ed.), Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv, pp. 50–65. (In Russian).

Nikitenko A. I. (2012), “Deyaki aspekty simeynoyi pedahohiky Drahomanovykh”, Naddnipryans’ka Ukrayina: istorychni protsesy, podiyi, postati, Issue 10, pp. 147–155. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2007), “Lesya Ukrayinka ta Ihor Stravins’kyy: kontekst stvorennya ‘Lisovoyi pisni’ ta ‘Vesny svyashchennoyi’ ”, in Lesya Ukrayinka i suchasnist’, Vol. 4, Book 1, Vezha, Lutsk, pp. 149–160. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2021), “Na pidstupakh do ‘Starodavn’oyi istoriyi skhidnykh narodiv’ Lesi Ukrayinky”, in Lesya Ukrayinka i rodyna Kosachiv v istoriyi ukrayins’koyi ta svitovoyi kul’tury: Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysvyach. 150-richchyu vid dnya narodzhennya Lesi Ukrayinky, s. Kolodyazhne, 25 lyutoho 2021 roku, Compl. by Ye. Koval’chuk, Volyns’kyy krayeznavchyy muzey, Lutsk, pp. 48–53. (In Ukrainian).

Pavlo Hryhorovych Ritter. Zbirnyk biohrafichnykh ta bibliohrafichnykh materialiv (1966), A. P. Kovalivs’kyy (ed.), Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu, Kharkiv. (In Ukrainian).

Pavlovskiy I. F. (1912), Kratkiy biograficheskiy slovar’ uchenykh i pisateley Poltavskoy gubernii s polovyny XVIII veka: s portretamy, Poltav. uchen. arkh. komys., Poltava. (In Russian).

Pashchenko V. I. (1956), Gordost’ indiyskoy natsii – Kalidasa, Znaniye, Moscow. (In Russian).

Perepecha A. M. (2004), “Rol’ L. B. Khavkinoyi u stvoreni notnoho abonementa v Kharkivs’kiy hromads’kiy bibliotetsi”, in Bibliotekoznavets’ Lyubov Borysivna Khavkina: kharkivs’kyy period diyal’nosti (1888–1918), KhDNB, Kharkiv, pp. 43–50. (In Ukrainian).

Polyakova Yu. Yu. (2018), “Pavel Grigor’yevich Ritter – muzykal’nyy kritik gazety ‘Utro’ ”, in Kharkiv yak universytets’ke misto: materialy mizhnarodnykh naukovykh konferentsiy, KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, pp. 180–188. (In Russian).

Pro Oleksandra Bilets’koho: spohady, statti (1984), Compl. by V. H. Donchyk, Radyans’kyy pys’mennyk, Kyiv. (In Ukrainian).

“Rihveda: vybrani himny, per. z vediys’koho sanskr. ta prymitky Pavla Rittera” (1976), Vsesvit, No. 11, pp. 128–150. (In Ukrainian).

Ritter P. G. (1908), “Dillen Emiliy Mikhaylovich”, in Istoriko-filologicheskiy fakul’tet Khar’kovskogo universiteta za pervyye 100 let ego sushchestvovaniya (1805–1905), M. G. Khalanski and D. I. Bagaley (eds), Tip. Adol’fa Darre, Kharkiv, pp. 224–227. (In Russian).

Ritter P. G. (1913–1914), “Kalidasa, ego vremya i proizvedeniya: sbornik statey v chest’ Vladislava Petrovicha Buzeskula”, Sbornik Khar’kovskogo Istoriko-filologicheskogo Obshchestva, Vol. XXI, pp. 543–555. (In Russian).

Ritter P. G. (1914), “Oblako-vestnik” (Megha-dûta): drevne-indiyskaya elegiya Kalidasy, Tip. “Pechatnoye delo”, Kharkiv. (In Russian).

Ritter P. H. (2022), “Shcho take sanskryt?, Pereklad z rosiys’koyi, vstupna stattya ta prymitky D. V. Burby”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 5–24. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.005

“Ritter Pavlo Hryhorovych” (2016), in Vydatni osobystosti z ukrayins’koho movoznavstva: khrestomatiya, Compl. by Tetyana Levchenko and Tetyana Chuban’, KSV, Pereiaslav, pp. 134–136. (In Ukrainian).

Svyrydenko N. S. (2016), “Lesyn royal’ ”, Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, No. 1, pp. 50–55. (In Ukrainian). https://doi.org/10.28925/2518-766X201615055

Stechak H. (2021), “Pedahohichni aspekty vykhovannya v rodyni Kosachiv”, in Ideolohynya natsional’noyi arystokratiyi (na poshanu 150-richchya vid dnya narodzhennya Lesi Ukrayinky), Tetyana Yeshchenko (ed.), Drukarnya L’vivs’koho natsional’noho medychnoho universytetu imeni Danyla Halyts’koho, Lviv, pp. 583–590. (In Ukrainian).

Strelkova A. Yu. (2022), “Pavlo Ritter ta yoho pereklad ‘Dhammapady’ ”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 50–64. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.050

Khaustov V. P. (2011), “Mistse Lyuterans’koyi Hromady ta nimets’koyi diaspory v istoriyi Kharkova”, Kul’turna spadshchyna Slobozhanshchyny, Issue 25: Istoriya, krayeznavstvo ta henealohiya, Kursor, Kharkiv, pp. 111–118. (In Ukrainian).

Kalidasa (1928), Khmara-vistun (Megha-dûta): staro-indiys’ka elehiya Kalidasy, Transl. from Sanskrit with preface and notes by P. Ritter, Vseukrayins’ka naukova asotsiatsiya skhodoznavstva, Kharkiv. (In Ukrainian).

Chuvpilo A. A. and Chuvpilo L. A. (2016), “Prepodavaniye i izucheniye vostochnykh yazykov v Khar’kovskom universitete (1805–1917 gg.)”, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series: History, Issue 51, pp. 161–172. (In Russian).

Shevel’ov Yu. (Yuriy Sherekh) (2001), Ya, meni, mene… (i dovkruhy). Spohady, Chastyna persha: V Ukrayini, Vydavnytstvo chasopysu “Berezil’ ” and Vydavnytstvo M. P. Kots’, Kharkiv and New York. (In Ukrainian).

Shut’ A. A. (2016), Indoloh z Chutovoho. Zirky v tumani, ASMI, Poltava. (In Ukrainian).

De S. K. (ed.) (1957), The Megha-Duta of Kalidasa, Critically edited by Sushil Kumar De with a General Introduction by Dr. S. Radhakrishnan, Sahitya Akademi, New Delhi.

Havell E. B. (1908), Indian sculpture and painting, J. Murray, London.

Karttunen K. (2017), “RITTER, Pavlo Grigorovič”, in Who Was Who of Indian Studies, April 25, available at: https://whowaswho-indology.info/5218/ritter-pavlo-grigorovic-pavel-grigorevic-ritter/ (accessed May 29, 2023).

Roerich G. N. (1945), “Indology in Russia”, Journal of the Greater India Society, Vol. XII. No. 2, pp. 69–98.

Zavhorodnii Yu. and Smitskiy I. (2020), “Hinduism in Ukraine: From Ancient Times to Present Day”, in Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds), Handbook of Hinduism in Europe, Vol. 2: Hindu Presence in European Countries, Brill, Leiden and Boston, pp. 1525–1559. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004432284_065