Феномен вишиванка в мовній свідомості індійських здобувачів освіти в Україні (на матеріалі вільного асоціативного експерименту)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. О. Лещенко

  М. М. Жовнір

Анотація

У праці здійснено спробу на матеріалі вільного асоціативного експерименту дослідити мовну свідомість індійських здобувачів освіти в Україні на прикладі слова вишиванка, уживаного для номінації традиційного національного українського вбрання і знакового для вітчизняної культури й ментальності українця символу. Мета дослідження – вибудовування й аналіз асоціативного поля розглядуваного слова-стимулу й фіксація сприйняття і відображення уявлень про вишиванку як феномен української культури з урахуванням проєкцій суб’єктивного світосприйняття респондентів. Увагу було зосереджено й на вияві індивідуальних / універсальних та національно-культурних елементів в асоціативній семантичній структурі обраного слова-стимулу. Крім цього, аргументовано міркування про доцільність і результативність намагань з’ясувати й охарактеризувати онтологічну сутність того, як історія та культура, тобто позамовна дійсність, відображаються в мовній свідомості представників певного етносу, за допомогою експериментів із залученням психолінгвістичних методик опрацювання різних фрагментів мовних картин світу. Акцентовано потребу вибудовувати асоціативні поля різних фрагментів мовної картини світу не лише українців, а й представників інших національних спільнот, які мають стосунок до України. Описано тісні контакти індійських здобувачів освіти з вітчизняною історією, культурними й ментальними стереотипами як спосіб долучення до осягнення суті й особливостей екстралінгвальних культурно-історичних маркерів української нації загалом. З’ясовано, що український світ сприймається індійськими студентами у формі базових концептів української ментальності. Зауважено, що лексичні асоціації – це словесні фіксації первинних інтенційних реакцій респондентів, за ними можна вбачати “асоціативний профіль” образів свідомості, який містить у собі когнітивні, аксіологічні й почуттєві знання конкретного етносу. Наявність денотативного значення лексеми вишиванка в ментальному лексиконі респондентів – індійських здобувачів освіти в Україні – потверджують результати проведеного вільного асоціативного експерименту. У праці доведено, що асоціативне значення стимулу вишиванка, сформоване у свідомості індійських студентів, не суперечить його лексикографічній дефініції, а вишиванка бачиться атрибутом традиційного українського вбрання, символом добробуту, миру, чистоти і благополуччя.

Як цитувати

Лещенко, Т. О., & Жовнір, М. М. (2023). Феномен вишиванка в мовній свідомості індійських здобувачів освіти в Україні (на матеріалі вільного асоціативного експерименту). Східний світ, (1 (118), 101-113. https://doi.org/10.15407/orientw2023.01.101
Переглядів статті: 421 | Завантажень PDF: 134

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

асоціативний експеримент, вишиванка, індійські здобувачі освіти, ментальність, мовна свідомість, Україна

Посилання

Колесніченко-Братунь Н. Символи національної ідентичності і культурна дипломатія // Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р. (електронне видання). Київ, 2020. URL: http://lib.idgu.edu.ua/bibliofresh-30-11-2020/ (дата звернення: 01.01.2023).

Красовська К. В. Зв’язок концептуальної та мовної картини світу з етнічною ментальністю // Культура народов Причерноморья, 2009, № 154.

Кучма Т. В. Асоціативне поле номінацій соціального статусу людини в українській, польській та німецькій мовах // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія: Філологічні науки. 2013. Кн. 4.

Лещенко Т., Жовнір М. Мовленнєвий портрет сучасного лікаря (лінгвопрагматичний аспект) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. (АПСНІМ), 2018, № 1 (17). DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2018.2 https://doi.org/10.24061/128652

Мартінек С. В. Український асоціативний словник: у 2 т. Львів, 2007.

П’ятковська Т. Концепти української ментальності в мовному дискурсі паремій // Рідний край, 2014, № 1 (30).

Словник української мови: в 11 тт. Т. 1: А-В / ред. тому: П. Й. Горецький [та ін.]. Київ, 1970.

REFERENCES

Denysevych O. (2010), “Vil’nyy asotsiatyvnyy eksperyment yak zasib doslidzhennya sotsial’noho portretu”, Volyn’ – Zhytomyrshchyna, No. 22 (2), рр. 334–340. (In Ukrainian).

Kolesnichenko-Bratun’ N. (2020), “Symvoly natsional’noyi identychnosti i kul’turna dyplomatiya”, in Ukrayino moya vyshyvana: etnokul’turnyy ta osvitn’o-vykhovnyy potentsial ukrayins’koyi vyshyvanky: zb. tez Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi onlayn-konferentsiyi, 21 travnya 2020 r. (elektronne vydannya), Pedahohichna dumka, Kyiv, pp. 7–8, available at: http://lib.idgu.edu.ua/bibliofresh-30-11-2020/ (accessed January 1, 2023). (In Ukrainian).

Krasovs’ka K. V. (2009), “Zv”yazok kontseptual’noyi ta movnoyi kartyny svitu z etnichnoyu mental’nistyu”, Kul’tura narodov Prychernomor’ya, No. 154, pр. 120–123. (In Ukrainian).

Kuchma T. V. (2013), “Asotsiatyvne pole nominatsiy sotsial’noho statusu lyudyny v ukrayins’kiy, pol’s’kiy ta nimets’kiy movakh”, Naukovi zapysky [Nizhyns’koho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholya]. Seriya: Filolohichni nauky, Issue 4, рp. 258–262. (In Ukrainian).

Leshchenko T. and Zhovnir M. (2018), “Movlennyevyy portret suchasnoho likarya (linhvoprahmatychnyy aspekt)”, Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal, No. 1 (17), pр. 10–15. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2018.2 https://doi.org/10.24061/128652

Martinek S. V. (2007), Ukrayins’kyy asotsiatyvnyy slovnyk u 2 t., Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, Lviv. (In Ukrainian).

P”yatkovs’ka T. (2014), “Kontsepty ukrayins’koyi mental’nosti v movnomu dyskursi paremiy”, Ridnyy kray, No. 1 (30), рр. 94–97. (In Ukrainian).

Slovnyk ukrayins’koyi movy: v 11 tt. (1970), Vol. 1: A-V, P. Y. Horets’kyy [et. al.] (eds), Naukova dumka, Kyiv.