Художня реконструкція етнообразу кримських татар в українській літературі раннього модернізму

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. О. Кочерга

  О. А. Вісич

Анотація

У статті досліджено кримськотатарський дискурс в українській літературі раннього модернізму, зокрема у творчості Лесі Українки та М. Коцюбинського. Проаналізовані літературні тексти свідчать про пильну увагу до етнічного образу кримських татар. Поєднання імагологічного методу з елементами постколоніальної критики розкриває процес спростування стереотипів у літературі. Доба модернізму в Україні стала переломною в літературному баченні світу кримських татар. Як порівняти з попередніми літературними періодами, письменники-модерністи яскраво розкривають ідентичність татар у панорамній формі.

Геополітичний контекст дає змогу провести паралелі між українською та кримськотатарською культурами та узагальнити схожі траєкторії національного самоствердження. Як український, так і кримськотатарський народи гостро відчували небезпеку асиміляційних тенденцій, що охопили соціальну верхівку, та різні аспекти дискримінаційної стратегії внутрішньої політики в Російській імперії. Леся Українка та М. Коцюбинський занурилися в автентичну атмосферу татарського Криму. Українські літературні тексти яскраво описують потяг кримськотатарської молоді до європейської культури, прагнення здобувати освіту рідною мовою, побудувати політичну націю в межах етносу та перетворити її на суб’єкта історичного процесу. Особливу увагу приділено сюжетам, де кримські татари намагаються знайти власний шлях до реалізації ідей гендерної рівності. Письменники переглянули оцінки кримськотатарської імагологічної парадигми, яка раніше базувалася на спрощенні, етнічному примітивізмі та грубих клішованих визначеннях татар-мусульман та їхньої культури. Українські автори заклали основу сприйняття кримських татар без почуття ворожнечі та колоніальних упереджень.

Як цитувати

Кочерга, С. О., & Вісич, О. А. (2023). Художня реконструкція етнообразу кримських татар в українській літературі раннього модернізму. Східний світ, (1 (118), 69-84. https://doi.org/10.15407/orientw2023.01.069
Переглядів статті: 308 | Завантажень PDF: 289

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

імажинарність, імагологія, кримськотатарський, колоніальний, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, мусульманський, фронтир, українська література

Посилання

Барабаш Ю. Чуже – Інакше – Своє. Київ, 2020.

Волошин М. Коктебельские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи. Симферополь, 1990.

Гавриловська-Задорецька М. Типи національної ідентичності у творах молдавсько-кримського циклу М. Коцюбинського // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. Вип. 41. 2014.

Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Симферополь, 1881.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. Т. 1. Львів, 2002.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. Т. 11. Львів, 2008.

Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Вид. друге, перероб. та доп. Київ, 2009.

Кара Т. С. Українська історична повість першої половини ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.01.01 – українська література / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2016.

Кирилова Т. Культурне імажинарне як трансдисциплінарна категорія німецького літературознавства // Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри, 2015, № 12.

Коцюбинський М. М. Зібрання творів у 7 т. Т. 2. Київ, 1974a.

Коцюбинський М. М. Зібрання творів у 7 т. Т. 5. Київ, 1974b.

Кримський А. Ю. Література кримських татар // Кримський А. Ю. Вибрані сходознавчі праці в 5 т. Т. 3. Київ, 2010.

Павличко С. Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Коцюбинського // Сучасність, 1994, № 12.

Пажо Д.-А. Від культурних кліше до імажинарного // Літературна компаративістика, 2011, № 4.

Пільгук І. Співець Слобожанщини // Щоголев Я. Вибране. Київ, 1971.

Пчілка О. Українське селянське малювання на стінах // Записки історико-філологічного відділу ВУАН, 1929, № 23.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. Київ, 2000.

Саїд Е. Культура й імперіалізм. Київ, 2007.

Тунманн Й. Крымское ханство. Симферополь, 1990.

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 5. Луцьк, 2021a.

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 6. Луцьк, 2021b.

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 11. Луцьк, 2021c.

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 12. Луцьк, 2021d.

Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 14. Луцьк, 2021e.

Чайковський А. За сестрою. Munchen, 1947.

Чайковський А. Я. Повісті. Львів, 1989.

Щоголів Я. Поезії. Київ, 1958.

Юнг К. Г. Психологічні типи. Львів, 2010.

Яременко В. В. Андрій Чайковський і його історичний роман “Сагайдачний” // Чайковський А. Я. Сагайдачний. Київ, 1990.

Beller M. Perception, image, imagology // Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam, 2007. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004358133_002

Leerssen J. The Camp and the Home: Europe as Myth and Metaphor // National Stereotyping, Identity Politics, European Crises. Leiden – Boston, 2021. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004436107_008

REFERENCES

Barabash Yu. (2020), Chuzhe – Inakshe – Svoye, Tempora, Kyiv. (In Ukrainian).

Voloshin M. (1990), Koktebel’skiye berega: Stikhi, risunki, akvareli, stat’i, Tavriya, Simferopol. (In Russian).

Havrylovs’ka-Zadorets’ka M. (2014), “Typy natsional’noyi identychnosti u tvorakh moldavs’ko-kryms’koho tsyklu M. Kotsyubyns’koho”, in Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya”. Seriya: Filolohichna, Issue 41, pp. 257–261. (In Ukrainian).

Gasprinskiy I. (1881), Russkoye musul’manstvo: Mysli, zametki i nablyudeniya musul’manina, Spiro, Simferopol. (In Russian).

Hrushevs’kyy M. S. (2002), Tvory: U 50 t., Vol. 1, Svit, Lviv. (In Ukrainian).

Hrushevs’kyy M. S. (2008), Tvory: U 50 t., Vol. 11, Svit, Lviv. (In Ukrainian).

Hundorova T. (2009), ProYavlennya slova. Dyskursiya rann’oho ukrayins’koho modernizmu, 2nd ed., Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kara T. S. (2016), Ukrayins’ka istorychna povist’ pershoyi polovyny XX stolittya, PhD thesis, Odesa I. I. Mechnykov National University, Odesa. (In Ukrainian).

Kyrylova T. (2015), “Kul’turne imazhynarne yak transdystsyplinarna katehoriya nimets’koho literaturoznavstva”, in Suchasni literaturoznavchi studiyi. Literaturnyy dyskurs: transkul’turni vymiry, No. 12, pp. 242–258. (In Ukrainian).

Kotsyubyns’kyy M. M. (1974a), Zibrannya tvoriv u 7-my tomakh, Vol. 2, Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kotsyubyns’kyy M. M. (1974b), Zibrannya tvoriv u 7-my tomakh, Vol. 5, Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (2010), “Literatura kryms’kykh tatar”, in Kryms’kyy A. Yu., Vybrani skhodoznavchi pratsi v 5 t., Vol. 3, Stylos, Kyiv, pp. 295–334. (In Ukrainian).

Pavlychko S. (1994), “Prystrast’ i yida: osobysta drama Mykhayla Kotsyubyns’koho”, in Suchasnist’, No. 12, pp. 142–155. (In Ukrainian).

Pazho D.-A. (2011), “Vid kul’turnykh klishe do imazhynarnoho”, in Literaturna komparatyvistyka, No. 4, Pt. 2, pp. 396–430. (In Ukrainian).

Pil’huk I. (1971), “Spivets’ Slobozhanshchyny”, in Shchoholiv Ya., Vybrane, Radyans’kyy pys’mennyk, Kyiv, pp. 5–20. (In Ukrainian).

Pchilka O. (1929), “Ukrayins’ke selyans’ke malyuvannya na stinakh”, in Zapysky istoryko-fiolohichnoho viddilu VUAN, No. XXIII, pp. 177–188. (In Ukrainian).

Ryabchuk M. (2000), Vid Malorosiyi do Ukrayiny: paradoksy zapizniloho natsiyetvorennya, Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Sayid E. (2007), Kul’tura y imperialism, Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Tunmann Y. (1990), Krymskoye khanstvo, Gosizdat, Simferopol. (In Russian).

Ukrayinka Lesya (2021a), Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomakh, Vol. 5, Volyns’kyy natsional’nyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk. (In Ukrainian).

Ukrayinka Lesya (2021b), Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomakh, Vol. 6, Volyns’kyy natsional’nyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk. (In Ukrainian).

Ukrayinka Lesya (2021c), Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomakh, Vol. 11, Volyns’kyy natsional’nyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk. (In Ukrainian).

Ukrayinka Lesya (2021d), Povne akademichne zibrannya tvoriv tvoriv: u 14 tomakh, Vol. 12, Volyns’kyy natsional’nyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk. (In Ukrainian).

Ukrayinka Lesya (2021e), Povne akademichne zibrannya tvoriv: u 14 tomakh, Vol. 14, Volyns’kyy natsional’nyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk. (In Ukrainian).

Chaykovs’kyy A. Ya. (1947), Za sestroyu, Nashym Dityam, Munchen. (In Ukrainian).

Chaykovs’kyy A. Ya. (1989), Povisti, Kamenyar, Lviv. (In Ukrainian).

Shchoholiv Ya. (1958), Poezii, Radyans’kyy pys’mennyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Yaremenko V. V. (1990), “Andriy Chaykovs’kyy i yoho istorychnyy roman Sahaydachnyy”, in Chaykovs’kyy A. Ya., Sahaydachnyy, Dnipro, Kyiv, pp. 548–571. (In Ukrainian).

Beller M. (2007), “Perception, image, imagology”, in Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey, Brill, Amsterdam, pp. 3–16. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004358133_002

Leerssen J. (2021), “The Camp and the Home: Europe as Myth and Metaphor”, in National Stereotyping, Identity Politics, European Crises, Brill, Leiden and Boston, pp. 125–141. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004436107_008