ОДЕСЬКІ ВЧЕНІ У СТАМБУЛІ: ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВРАЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВІТІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. А. Бачинська

  М. В. Алєксєєнко

Анотація

Одеса і Стамбул – міста, які мають давню історію зв’язків. Навіть перша згадка про Одесу – Хаджибей у 1415 р. пов’язана з необхідністю постачання хліба до Стамбула (Константинополя). Отже, не дивно, що саме Одеса стала і надалі тим містом, через яке Україна мала зв’язки з Османською імперією, зокрема Стамбулом. Здійснювали зв’язки вчені освітніх і наукових закладів Одеси, які перебували у Стамбулі з конкретними завданнями і залишили свої звіти та спогади. На вплив таких поїздок на розвиток сходознавства дослідники звертали увагу давно, однак опису у звітах сучасного їм Стамбула увага не приділялась. Аналіз вражень та описів дає можливість зробити певні висновки.
Так, відрядження одеських вчених до Стамбула мало декілька складових. По-перше, інформація звітів дає змогу простежити історію столиці Османської імперії, її урбанізацію, етнічне формування сучасного мегаполіса, оцінити науковий потенціал міста. По-друге, враження суб’єктивні та мають порівняльний характер, що дає можливість вивчення інформації про самих одеських вчених, їхні інтереси та погляди.

Як цитувати

Бачинська, О. А., & Алєксєєнко, М. В. (2018). ОДЕСЬКІ ВЧЕНІ У СТАМБУЛІ: ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВРАЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВІТІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.). Східний світ, (3 (100), 5-10. https://doi.org/10.15407/orientw2018.03.005
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інформація, враження, вчені, звіт, Одеса, Стамбул

Посилання

Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам: 1816–1881 / Сост. Н. И. Веселовский. Санкт-Петербуг, 1887.

[Григорьев В. В.] Поездка в Константинополь Изафети Маклуба // Одесский альманах на 1840 г. / Ред. Д. M. Княжевич. Oдесса, 1839.

Державний архів Одеської області. Ф. 44, оп. 1 (1839), спр. 78; ф. 1, оп. 17 (1869), спр. 103; ф. 45, оп. 7 (1885), спр. 15; ф. 45, оп. 7 (1886), спр. 12; ф. 45, оп. 8 (1895), спр. 17; ф. 45, оп. 8 (1891), спр. 26.

Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 30-го августа 1854 по 28-е августа 1855 года // Годичный акт в Ришельевском лицее, 28 августа 1855 года. Одесса, 1855.

Іваненко О. А. Зв’язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал, 2013, № 4.

Непомнящий А. А. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині ХІХ ст. // Схід, 2003, № 6.

Попруженко М. Г. Отчет о заграничной командировке летом 1907 г. // Записки Императорского Новороссийского университета. Т. 111. Одесса, 1908.

Скрипник В. В. Одеський період діяльності сходознавця В. В. Григор’єва // Історичний архів. Вип. 4. Миколаїв, 2010.

Стадницкий Н. Г. Кафедры нормальной анатомии в Каире, Афинах и Константинополе: [к отчету о загранич. командировке 1905 и 1906 гг. прозектора и прив.-доц. при каф. норм. анатомии мед. фак. Новорос. ун-та Н. Г. Стадницкого]. Oдесса, 1908.

Урсу Д. П., Музичко О. Є. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ – ХХ століттях // Східний світ, 2013, № 2–3.

REFERENCES

Vasiliy Vasil’yevich Grigor’yev po ego pis’mam i trudam: 1816–1881 (1887), Compl. by N. I. Veselovskiy, Saint Petersburg. (In Russian).

Grigor’yev V. V. (1839), “Poyezdka v Konstantinopol’ Izafeti Makluba”, in Odesskiy al’manakh na 1840 g., D. M. Knyazhevich (Ed.), Gorodskaya tipografiya, Odessa, pp. 642–701. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti [The State Archives of Odessa Region], F. 44, Op. 1 (1839), Spr. 78; F. 44, Op. 1 (1839), Spr. 78; F.1, Op. 17 (1869), Spr. 103; F. 45, Op. 7 (1885), Spr. 15; F. 45, Op. 7 (1886), Spr. 12; F.45, Op. 8 (1895), Spr. 17; F. 45, Op. 8 (1891), Spr. 26.

“Istoricheskaya zapiska o sostoyanii i deystviyakh Rishelevskogo litseya s 30-go avgusta 1854 po 28-e avgusta 1855 goda” (1855), in Godichnyy akt v Rishel’yevskom litseye, 28 avgusta 1855 goda, Odessa, pp. 53–69. (In Russian).

Ivanenko O. A. (2013), “Zv”yazky vchenykh Novorosiys’koho universytetu iz zarubizhnymy naukovymy tsentramy (druha polovyna XIX – pochatok XX st.)”, Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal, No. 4, p. 112–135. (In Ukrainian).

Nepomnyashchyy A. A. (2003),”Skhodoznavchi studiyi v istorychnomu krymoznavstvi v pershiy polovyni XIX st.”, in Skhid, No. 6, pp. 84–89. (In Ukrainian).

Popruzhenko M. G. (1908), “Otchet o zagranichnoy komandirovke letom 1907 g.”, in Zapiski Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta, Vol. 111, Odessa, pp. 1–48. (In Russian).

Skrypnyk V. V. (2010), “Odes’kyy period diyal’nosti skhodoznavtsya V. V. Hryhor”yeva”, in Istorychnyy arkhiv, Issue 4, pp. 30–32. (In Ukrainian).

Stadnitskiy N. G. (1908), Kafedry normal’noy anatomii v Kaire, Afinakh i Konstantinopole: [K otchetu o zagranich. komandirovke 1905 i 1906 gg. prozektora i priv.-dots. pri kaf. norm. anatomii med. fak. Novoros. un-ta N.G. Stadnitskogo], Odessa. (In Russian).

Ursu D. P. and Muzychko O. Ye. (2013), “Etapy ta osoblyvosti rozvytku skhodoznavstva v Odesi u seredyni XIX – XX stolittyakh”, Shìdnij svìt, No. 2–37, pp. 92–118. (In Ukrainian).