ВНЕСОК Л. В. МАТВЄЄВОЇ У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВІЗАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Бубенок

  О. С. Мавріна

Анотація

У статті аналізується науковий доробок відомого історика науки, історіографа, д. і. н., професора Лесі Василівни Матвєєвої в галузі історії візантології. Дослідження в галузі історії візантології припадають на останній період життя вченої – 2000–2012 рр. Її наукові зацікавлення передусім були зосереджені на вивченні біографій та наукової спадщини українських візантологів або візантологів, що працювали в Україні чи були пов’язані з нею. Протягом вказаного періоду дослідницею було опубліковано 4 індивідуальних монографії та понад 20 статей з історії візантології, а також здійснено перевидання знакових монографій Ю. А. Кулаковського “Прошлое Тавриды” та В. П. Бузескула “Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века”.
Монографічні праці Л. Матвєєвої присвячені таким відомим ученим, як Ю. А. Кулаковський, В. П. Бузескул, В. І. Григорович, Ф. І. Успенський. Дослідниця розкриває невідомі сторінки їхньої біографії, дає аналіз їхнього наукового доробку, акцентуючи увагу на роботах з візантології. Особливою заслугою Л. В. Матвєєвої є уведення до наукового обігу не-опублікованого рукопису В. П. Бузескула “Візантологія та студії над слов’янським світом у Росії в ХІХ і на початку ХХ віку”. Учена доводить, що робота В. П. Бузескула є першим фундаментальним дослідженням в історії української візантології.
Важливим є внесок Л. В. Матвєєвої в розвиток візантологічних досліджень в Україні, оскільки її роботи сприяли актуалізації і переосмисленню наукового доробку вчених, відновленню історичної пам’яті щодо незаслужено забутих імен в історичній науці, відкривали невідомі сторінки їхньої біографії, а також сприяли поширенню зацікавленості до візантологічних досліджень в Україні загалом.

Як цитувати

Бубенок, О. Б., & Мавріна, О. С. (2020). ВНЕСОК Л. В. МАТВЄЄВОЇ У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВІЗАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. Східний світ, (4 (109), 14-21. https://doi.org/10.15407/orientw2020.04.014
Переглядів статті: 102 | Завантажень PDF: 44

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, історія візантології в Україні, В. І. Григорович, В. П. Бузескул, візантологія, Л. В. Матвєєва, Ф. І. Успенський, Ю. А. Кулаковський

Посилання

Бузескул В. Всеобщая история и ее представители в России в ХІХ и начале ХХ века. Ч. І. Киев, 2004a.

Бузескул В. Всеобщая история и ее представители в России в ХІХ и начале ХХ века. Ч. IІ. Киев, 2004b.

Васильев А. А. Лекции по истории Византии. Т. I. Время до Крестовых походов (до 1081 года). Петроград, 1917.

Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев, 1899.

Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. Киев, 2002.

Матвеева Л. В. История Крыма // Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. Киев, 2002a.

Матвеева Л. В. Юлиан Кулаковский. Киев, 2002b.

Матвеева Л. В. История Востока (По работам В.П. Бузескула) // Східний світ. 2006. № 3.

Матвеева Л. В. Владислав Бузескул – историк своего времени. Киев, 2008.

Матвеева Л. В. Виктор Григорович – первый украинский славяновед-византолог (1815–1876). Киев, 2010.

Матвеева Л. В. Византинист Фёдор Успенский (1845–1928). Киев, 2013.

Матвєєва Л. В. Історичні етюди Юліана Кулаковського // Східний світ. 1997. № 1–2.

Матвєєва Л. В. Юліан Кулаковський: сюжети з класичного світу (80-ті роки ХІХ ст.) // Східний світ. 1998. № 1–2.

Матвєєва Л. В. Сходознавчі студії В. П. Бузескула (1858–1931) // Східний світ. 1999a. № 1–2.

Матвєєва Л. В. Юліан Кулаковський і класична історія (1855–1919) // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. Київ, 1999b.

Матвєєва Л. В. Дослідження джерел військової справи Візантії у працях Ю. А. Кулаковського // Східний світ. 2000a. № 1.

Матвєєва Л. В. Історія Криму в працях Ю. Кулаковського // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. Київ, 2000b.

Матвєєва Л. В. Візантинознавство на рубежі двох століть (ХІХ–ХХ) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. Київ, 2002a.

Матвєєва Л. В. З історії візантинознавства. Ю. Кулаковський // Східний світ. 2002b. № 1.

Матвєєва Л. В. Бузескул Владислав Петрович – історик свого часу (витоки методу дослідження) // Східний світ. 2004. № 3.

Матвєєва Л. В. Сюжети з історії Афінської демократії (за творами В. Бузескула) // Східний світ. 2005. № 1.

Приходнюк О. М. Рецензія: “Матвеева Л. В. Юлиан Кулаковский. – Киев: “Стилос”, 2002. – 482 с.” // Східний світ. 2002, № 2.

Черніков І. Ф. Фундаментальна монографія про великого українського ученого, дослідника Античності й Стародавнього Сходу: “Матвеева Л. В. Юлиан Кулаковский. – Киев: “Стилос”, 2002. – 482 с.” // Східний світ. 2003, № 1.

Щербань Т. О. Тимофій Дмитрович Флоринський, 1854–1919. Київ, 2004.

REFERENCES

Buzeskul V. (2004a), Vseobshchaya istoriya i eye predstaviteli v Rossii v XIX i nachale XX veka, Part I, Kyiv, PTs “Foliant”. (In Russian).

Buzeskul V. (2004b), Vseobshchaya istoriya i eye predstaviteli v Rossii v XIX i nachale XX veka, Part IІ, Kyiv, PTs “Foliant”. (In Russian).

Vasil’yev A. A. (1917), Lektsii po istorii Vizantii, Vol. I: Vremya do Krestovykh pokhodov (do 1081 goda), Petrograd. (In Russian).

Kulakovskiy Yu. A. (1899), Alany po svedeniyam klassicheskikh i vizantiyskikh pisateley, Kyiv. (In Russian).

Kulakovskiy Yu. (2002), Proshloye Tavridy, Stilos, Kyiv. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2002a), “Istoriya Kryma”, in Kulakovskiy Yu., Proshloye Tavridy, Stylos, Kyiv, pp. 3–75. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2002b), Yulian Kulakovskiy, Stilos, Kyiv. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2006), “Istoriya Vostoka (Po rabotam V. P. Buzeskula)”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 5–18. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2008), Vladislav Buzeskul – istorik svoyego vremeni, ID “Stilos”, Kyiv. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2010), Viktor Grigorovich – pervyy ukrainskiy slavyanoved-vizantolog (1815–1876), ID “Stilos”, Kyiv. (In Russian).

Matveyeva L. V. (2013), Vizantinist Fëdor Uspenskiy (1845–1928), Institut vostokovedeniya im. A. E. Krymskogo, Kyiv. (In Russian).

Matvyeyeva L. V. (1997), “Istorychni etyudy Yuliana Kulakovs’koho”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 52–83. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (1998), “Yulian Kulakovs’kyy: syuzhety z klasychnoho svitu (80-ti roky XIX st.)”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 149–166. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (1999a), “Skhodoznavchi studiyi V. P. Buzeskula (1858–1931)”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 180–193. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (1999b), “Yulian Kulakovs’kyy i klasychna istoriya (1855–1919)”, in III Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 80-richchyu vid dnya narodzhennya akademika Omelyana Pritsaka, Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho, Kyiv, pp. 6–7. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2000a), “Doslidzhennya dzherel viys’kovoyi spravy Vizantiyi u pratsyakh Yu. A. Kulakovs’koho”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 53–63. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2000b), “Istoriya Krymu v pratsyakh Yu. Kulakovs’koho”, in IV Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 2000-y richnytsi khrystyyanstva, m. Kyyiv, 13–15 veresnya 2000 r., Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho, Kyiv, pp. 16–18. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2002a), “Vizantynoznavstvo na rubezhi dvokh stolit’ (XIX – XX)”, in VI Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Kyyiv, 30–31 zhovtnya 2002 r., Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho, Kyiv, pp. 16–18. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2002b), “Z istoriyi vizantynoznavstva. Yu. Kulakovs’kyy”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 5–17. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2004), “Buzeskul Vladyslav Petrovych – istoryk svoho chasu (vytoky metodu doslidzhennya)”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 5–14. (In Ukrainian).

Matvyeyeva L. V. (2005), “Syuzhety z istoriyi Afins’koyi demokratiyi (za tvoramy V. Buzeskula)”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 5–15. (In Ukrainian).

Prykhodnyuk O. M. (2002), “Retsenziya: ‘Matveeva L. V. Yulyan Kulakovskyy. – Kyev: ‘Stylos’, 2002. – 482 s.’ ”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Chernikov I. (2003), “Fundamental’na monohrafiya pro velykoho ukrayins’koho uchenoho, doslidnyka Antychnosti y Starodavn’oho Skhodu: ‘Matveeva L. V. Yulyan Kulakovskyy. – Kyev: ‘Stylos’, 2002. – 482 s.’ ”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Shcherban’ T. O. (2004), Tymofiy Dmytrovych Floryns’kyy, 1854–1919, In-t skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>