ПОВІСТЬ СЕЙФА АР-РАХБІ “ЗУПИНКИ НА ПЕРШОМУ КРОЦІ”: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. В. Журавська

Анотація

У статті проаналізовано проблематику та поетику автобіографічної повісті Сейфа Ар-Рахбі “Зупинки та першому кроці”. Доводиться, що дитинство героя презентує алегорію розвитку оманського суспільства, еволюція свідомості оповідача корелює з оновленням як індивідуальної, так і загальносуспільної свідомості. Зображення гірського села виступає художньою моделлю всього Оману, і саме аксіологічна парадигма сільських мешканців, на думку письменника, є фундаментом розвитку нової оманської державності. Розглянуто, що в “Зупинках та першому кроці” Сейф Ар-Рахбі порушує глибокі філософські проблеми людського буття, його сенсу, поступу й динаміки. Виявлено специфіку художньої будови твору, роль рамочного компонента – поетичного обрамлення, системи символів тощо.

Як цитувати

Журавська, Н. В. (2013). ПОВІСТЬ СЕЙФА АР-РАХБІ “ЗУПИНКИ НА ПЕРШОМУ КРОЦІ”: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА. Східний світ, (1 (78), 29-40. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.029
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 15

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Повість, проблематика та поетика, Сейф ар-Рахбі, “Зупинки на першому кроці”

Посилання

Журавська Н.В. Арабський вимір поезії Сейфа ар-Рахбі: проблема адаптації для українського читача // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. Київ, 2010.

Журавська Н.В. “Чоловік із Руб-аль-Халі” – творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа ар-Рахбі // Східний cвіт, 2010, № 2.

Журавська Н.В. “Шукаю тінь жінки, що тіні не має” – інтимна лірика Сейфа ар-Рахбі // Східний світ, 2010, № 3.

Журавська Н.В. Діалоги Сейфа Ар-Рахбі “Гімн сліпого”: екзистенційний характер твору // Схід і діалог цивілізацій. Київ, 2012.

Журавська Н.В. Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни // Східний світ, 2012, № 3.

Иванов В.В., Топоров В.Н. Птицы // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. Т. 2. Москва, 1992.

Птица // Полная энциклопедия символов и знаков / Авт.-сост. В.В. Адамчик. Минск, 2007.

Manzil. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2013. – http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/m.

Michalak-Pikulska B. Modern poetry and prose of Oman. Kraków, 2002.

Zdanowski J. Historia Arabii Wschodniej. Kraków, 2008.

الرحبي , سيف. منازل الخطوة اﻷولى. – الكويت ,1992

حسام الدين, محمد. حوار مع سيف الرحبي. – لنندن ,2008

حسام الدين, محمد. الشاعر العماني سيف الرحبي عن سيرة الطفولة والشعر.– لنندن ,2008

منازل الخطوة الأولى (офіційна інтернет-сторінка Сейфа Ар-Рахбі). – http://alrahbi.info/pages

REFERENCES

Zhuravs’ka N. V. (2010), “Arabs’kyy vymir poeziyi Seyfa ar-Rakhbi: problema adaptatsiyi dlya ukrayins’koho chytacha”, in XIV Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Kyyiv, May 13–15, Kyiv. (In Ukrainian).

Zhuravs’ka N. V. (2010a), “Cholovik iz Rub-al’-Khali” – tvorchyy portret suchasnoho omans’koho poeta Seyfa ar-Rakhbi”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Zhuravs’ka N. V. (2010b), “ ‘Shukayu tin’ zhinky, shcho tini ne maye’ – intymna liryka Seyfa ar-Rakhbi”, Shìdnij svìt, No. 3. (In Ukrainian).

Zhuravs’ka N. V. (2012a), “Dialohy Seyfa Ar-Rakhbi ‘Himn slipoho’: ekzystentsiynyy kharakter tvoru”, in Skhid i dialoh tsyvilizatsiy, Kyiv. (In Ukrainian).

Zhuravs’ka N. V. (2012b), “Natsional’nyy vymir poeziyi Seyfa Ar-Rakhbi: tema viyny”, Shìdnij svìt, No. 3. (In Ukrainian).

Ivanov V. V. and Toporov V. N. (1992), “Ptitsy”, Mify narodov mira: Entsiklopediya v 2-kh t., Tokarev S. A. (Ed.), Vol. 2, Moscow. (In Russian).

“Ptitsa”, (2007), in Polnaya entsiklopediya simvolov i znakov, Compl. by Adamchik V. V., Minsk. (In Russian).

“Manzil” (2013), Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Brill Online, available at: http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/m.

Michalak-Pikulska B. (2002), Modern poetry and prose of Oman, Krakow.

Zdanowski J. (2008), Historia Arabii Wschodniej, Krakow.

Al-Raḥbī Sayf (1992), Manāzil al-huṭwa al-’ūlā, Kuwait. (In Arabic).

Ḥusām al-Dīn Muḥammad (2008), Ḥiwār ma‘a Sayf al-Raḥbī, London. (In Arabic).

Ḥusām al-Dīn Muḥammad (2008), Al-šā‘ir al-‘umānī Sayf al-Raḥbī ‘an sīrat al-ṭufūla wa-l-ši‘r, London. (In Arabic).

Manāzil al-huṭwa al-’ūlā, Official website of Sayf al-Raḥbī, available at: http://alrahbi.info/pages (In Arabic).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають