ЦЕНТРАЛЬНОАЗІЙСЬКИЙ СЛІД У КИЛИМАРСТВІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Бубенок

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що культурні зв’язки слов’янського населення Середньої Наддніпрянщини із середньовічними кочівниками відобразились на матеріальній культурі українців зазначеного регіону. Яскравим свідченням цього є килими. Вдалося встановити, що килими з геометричним орнаментом мають прямі аналоги серед туркменських та анатолійських виробів. Це можна пояснити сельджуцькими впливами, що поширювались на півдні Східної Європи після ХІ ст. Проте найбільш давніми треба вважати традиції виготовлення килимів із зірчастим орнаментом. Такий орнамент фіксується іноді на килимах не лише багатьох сучасних тюркомовних народів, а й на ранньосередньовічних виробах номадів Центральної Азії. Цілком можливо, що це стало наслідком тривалого перебування на південноруських землях печенігів, чорних клобуків та половців.

Як цитувати

Бубенок, О. Б. (2015). ЦЕНТРАЛЬНОАЗІЙСЬКИЙ СЛІД У КИЛИМАРСТВІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ. Східний світ, (1 (86), 5-12. https://doi.org/10.15407/orientw2015.01.005
Переглядів статті: 105 | Завантажень PDF: 38

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

килимарство, Центральна Україна, Центральноазійський слід

Посилання

Біляєва С. О. Взаємовідносини східнослов’янського та тюркського світів у ХІІІ–ХVІІІ ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ, 2012.

Гундогдыев О. Из истории туркменского ковроделия. Ашхабад, 2008.

Жук А. К. Українські народні килими (XVII – поч. XX ст.). Київ, 1966.

Запаско Я. Українське народне килимарство. Київ, 1973.

Зарембский А. История и техника тканья украинских килимов // Материалы по этнографии. Т. III. Вып. 1. Ленинград, 1926.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Москва, 1991.

Когут Г. Серія килимів невідомої полтавської майстерні XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 2003, вип. 3.

Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 2008, вип. 8.

Крыжановский Б. Орнамент украинских и румынских килимов // Материалы по этнографии. Т. III. Вып. 1. Ленинград, 1926.

Пріцак О. Мій шлях історика // Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ – Кембридж, 1991.

Таранушенко С. А. Українські килими. Харків, 2012.

REFERENCES

Bilyayeva S. O. (2012), Vzayemovidnosyny skhidnoslov”yans”koho ta tyurks”koho svitiv u XIII–XVIII st., Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora istorychnykh nauk, Kyiv. (In Ukrainian).

Gundogdyyev O. (2008), Iz istorii turkmenskogo kovrodeliya, Ashgabat. (In Russian).

Zhuk A. K. (1966), Ukrayins”ki narodni kylymy (XVII – poch. XX st.), Kyiv. (In Ukrainian).

Zapasko Ya. (1973), Ukrayins”ke narodne kylymarstvo, Kyiv. (In Ukrainian).

Zarembskiy A. (1926), “Istoriya i tekhnika tkan’ya ukrainskikh kilimov”, in Materialy po etnografii, Vol. III, Issue 1, Leningrad. (In Russian).

Zelenin D. K. (1991), Vostochnoslavyanskaya etnografiya, Moscow. (In Russian).

Kohut H. (2003), “Seriya kylymiv nevidomoyi poltavs”koyi maysterni XVIII st.”, Visnyk L”vivs”koho universytetu. Seriya: Mystetstvoznavstvo, Issue 3. (In Ukrainian).

Kohut H. (2008), “Kylym 1782 r. zi zbirky Muzeyu ukrayins”koho narodnoho dekoratyvnoho mystetstva u Kyyevi”, Visnyk L”vivs”koho universytetu. Seriya: Mystetstvoznavstvo, Issue 8. (In Ukrainian).

Kryzhanovskiy B. (1926), “Ornament ukrainskikh i rumynskikh kilimov”, in Materialy po etnografii, Vol. III, Issue 1, Leningrad. (In Russian).

Pritsak O. (1991), “Miy shlyakh istoryka”, in Pritsak O., Istoriosofiya ta istoriohrafiya Mykhayla Hrushevs”koho, Kyiv and Cambridge. (In Ukrainian).

Taranushenko S. A. (2012), Ukrayins”ki kylymy, Kharkiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>