ОБРАЗ ТА СЛОВО: ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СЮЖЕТУ “БХАВАЧАКРА” В ТРАДИЦІЇ БУДДІЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Огнєва

Анотація

У статті розглядається питання взаємодії змісту тексту і його зорового втілення в традиції тибетського буддизму. Обраними текстами є канонічні твори (Дів’яавадана; Віная-кшудрака-васту, Бхикшуні-віная-вібханга), що перекладені на тибетську мову (кінець VIII–IX ст.), літературні (твір Бодхісаттва-авадана-калпалата кашмірського літератора Кшемендри, 990–1066), власне тибетські (Намтхар Будди Шак’ямуні історика Таранатхи, 1575–1634) і танка із зображенням “Бхавачакри”, що створена на периферії буддійського світу в Калмикії (482 ЖВ, Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, Київ). Зіставлення сюжету танки “Бхавачакра” і відповідних сюжетів у згаданих творах дозволило виявити й уточнити особливості, що виникають як результат взаємодії тексту і зображення. Поява зорової “Бхавачакри” здійснюється в контексті обов’язкового створення зображень “Посталий з води” і “Променистий”. У Тибеті ці два образи Будди Шак’ямуні вважаються його першими зображеннями в живописі, що передують його скульптурним зображенням. Здійснюється розробка іконографії Мари в тибетській традиції. Текст може бути заміщений зображенням із супроводом коментарю, що є одним з дієвих засобів подальшого поширення віровчення і навернення нових його послідовників і в умовах фізичної відсутності Вчителя, і на нових територіях, і в іншому культурному середовищі. Зображення під зовнішніми впливами змінюється, що відбивається при відтворенні заданих композицій, як це має місце на музейній танці із зображенням “Бхавачакри” (зміни в зображенні 2-ї і 12-ї ланок у Пратіт’ясамутпаді, чи Дванадцятичленній формулі взаємозалежного виникнення, Світу людей). У контексті виявлених змін визначення Юрієм Реріхом танки як монгольської за походженням не суперечливе, оскільки вона явно походить із невстановленого монгольського ізводу, але потребує уточнення – “виконана в Калмикії”. Практично нічого не відомо про те, як відбувалися створення і поширення в тибетському сакральному мистецтві сюжетів із зображеннями Вчителя в контексті “Бхавачакри”. Так само нічого не відомо й про те, як відбувалося подальше поширення цих сюжетів на землі, що опинилися в зоні впливу тибетської цивілізації.

Як цитувати

Огнєва, О. Д. (2017). ОБРАЗ ТА СЛОВО: ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СЮЖЕТУ “БХАВАЧАКРА” В ТРАДИЦІЇ БУДДІЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ. Східний світ, (1-2 (94-95), 131-142. https://doi.org/10.15407/orientw2017.01.131
Переглядів статті: 125 | Завантажень PDF: 41

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

буддійський живопис, Будда Шак’ямуні, Бхавачакра, Калмикія, сюжет

Посилання

Батырева С. Г. Калмыцкие иконы из собрания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко: к вопросу традиций и новаций // Східний світ, 2016, № 2–3.

Ганевская Э. В. Группы металлической скульптуры, представленные в каталоге // Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды. Металлическая скульптура северного буддизма ІХ–ХІХ вв. из собрания ГМВ. Москва, 2004.

Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя Летопись / Перевод с тибетского Ю. Н. Рериха, перевод с английского О. В. Альбедиля и Е. Ю. Харьковой. Санкт-Петербург, 2001.

Огнева Е. Д. К вопросу о жанре “биографии” в тибетской средневековой литературе (“Намтхар Шакьямуни” Таранатхи Кунганьинбо) // Буддизм: история и культура. Москва, 1989.

Огнева Е. Д. Является ли скульптура коронованного будды из Одесского музея воспроизведением прижизненного образа Будды Шакьямуни // Боги снежных гор. Музеи Украины: сакральное искусство в традиции тибетского буддизма. Сборник научных статей. Одесса, 2008.

Петров Н. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной Академии. Изд. второе. Киев, 1897.

Терентьев А. А. Прижизненная статуя будды: проблемы подлинности // Философия, религия и культура стран Востока. Четвёртые Торчиновские чтения. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург, 7–10 февраля 2007 г. Санкт-Петербург, 2007.

Таранатха. Taranatha Kun-dga’-ñing-bo. bcom-ldan-‘das thub-pa’i dbang-po’i mdo-tsam brjod-pa mthong-bas don-ldan rab-tu dga’-ba dang bcas-pas dad-pa’i ñin-byed phyogs brgya ‘char-ba. Sum-bum, № 13.

Таранатха, 54. История города Каушамбхи / Намтхар bcom-ldan-‘das thub-pa’i dbang-po’i mdo-tsam brjod-pa mthong-bas don-ldan rab-tu dga’-ba dang bcas-pas dad-pa’i ñin-byed phyogs brgya ‘char-ba, Sum-bum, № 13, л. 84а2–86б7.

Таранатха, 75. Обращение Маллики, дочери царя сингалов / Намтхар bCom-lDan-‘das thub-pa’i dBang-po’i mDo-tsam brJod-pa mTHong-bas don-lDan rab-tu dGa’-ba dang bCas-pas dad-pa’i ñin-Byed PHyogs brGya ‘char-ba, Sum-bum, № 13, л. 113б6–115а4.

Хойт С. К. Кереиты в этногенезе народов Евразии: историография проблемы. Элиста, 2008.

A group of eight thangkas from an Avadanakalpalata set Central Tibet, 18th century // Bonhams. 14 Mar 2016. – https://www.bonhams.com/auctions/23200/lot/59/

Buddhism in Russia. Exhibition. Printed in India. 2011.

Dagyab L. Sh. Tibetan Religious Art. Wiesbaden, 1977.

Khantipalo Bhikkhu. The Wheel of Birth and Death. Rewritten from an article in “Visakha Puja” (251), the Annual of the Buddhist Association of Thailand // Wheel Publication. No. 147/148/149. DharmaNet Edition, 1995. – http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an35414.pdf

Ksemendra. Avadanakalpalata (Бодхісаттва-авадана-калпалата) by Ksemendra, edited by P. L. Vaidya, Mithila Institute, Darbhanga, 1959.

Paubha or Thanka Painting of Nepal by Min Bahadur shakya Director Nagarjuna Institute of Exact Methods Chakupat, Patan // Абхидхарма Чой. – http://abhidharma.ru/A/Raznoe/0051.pdf

Sopa Geshe. The Tibetan “Wheel of Life”: Iconography and Doxography // The Journal of the International Association of Buddhist Studies. Vol. 7, Number 1. 1984.

Tibetan Buddhism. Part III: The Wheel of Life – The central Doctrines of Tibetan Buddhism // Center for South Asia, a member of the International Division at UW-Madison. 2013. – http://southasia.wisc.edu/wp-content/uploads/2013/07/Tibetan-Buddhism-Pa.

Watt Jeff. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra). Main Page / [updated 3-2007, 9-2016, 5-2017] 1959 // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

№ 591. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) 1959 // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

№ 69447. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) 1959 // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

№ 70413, 5 ст. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

№ 100630. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra). Tibet. 1900–1959 // Himalayan Art. – http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

REFERENCES

Batyreva S. G. (2016), “Kalmytskiye ikony iz sobraniya Natsional’nogo muzeya iskusstv imeni Bogdana i Varvary Khanenko: k voprosu traditsiy i novatsiy”, Shìdnij svìt, No. 2–3. (In Russian).

Ganevskaya E. V. (2004), “Gruppy metallicheskoy skul’ptury, predstavlennyye v kataloge”, in Ganevskaya E. V., Dubrovin A. F., Ogneva E. D., Pyat’ semey Buddy. Metallicheskaya skul’ptura severnogo buddizma IX–XIX vv. iz sobraniya GMV, Moscow. (In Russian).

Goy-lotsava Shonnupel (2001), Sinyaya Letopis’, Transl. from Tibetan by Yu. N. Rerikh, Transl. from English by O. V. Al’bedil’ and E. Yu. Khar’kova, Saint Petersburg. (In Russian).

Ogneva E. D. (1989), “K voprosu o zhanre “biografii” v tibetskoy srednevekovoy literature (“Namtkhar Shak’yamuni” Taranatkhi Kungan’inbo)”, in Buddizm: istoriya i kul’tura, Moscow. (In Russian).

Ogneva E. D. (2008), “Yavlyayetsya li skul’ptura koronovannogo buddy iz Odesskogo muzeya vosproizvedeniyem prizhiznennogo obraza Buddy Shak’yamuni”, in Bogi snezhnykh gor. Muzei Ukrainy: sakral’noye iskusstvo v traditsii tibetskogo buddizma, Sbornik nauchnykh statey, Odessa. (In Russian).

Petrov N. (1897), Ukazatel’ Tserkovno-arkheologicheskogo muzeya pri Kiyevskoy dukhovnoy Akademii, 2 edition, Kyiv. (In Russian).

Terent’yev A. A. (2007), “Prizhiznennaya statuya buddy: problemy podlinnosti”, in Filosofiya, religiya i kul’tura stran Vostoka. Chetvertyye Torchinovskiye chteniya, Materialy nauchnoy konferentsii, Sankt-Peterburg, 7–10 fevralya 2007 g., Saint Petersburg. (In Russian).

Taranatha Kun-dga’-ñing-bo. bcom-ldan-‘das thub-pa’i dbang-po’i mdo-tsam brjod-pa mthong-bas don-ldan rab-tu dga’-ba dang bcas-pas dad-pa’i ñin-byed phyogs brgya ‘char-ba, Sum-bum, No. 13. (In Tibetan).

Taranatha, 54, “Istoriya goroda Kaushambkhi”, Namtkhar bcom-ldan-‘das thub-pa’i dbang-po’i mdo-tsam brjod-pa mthong-bas don-ldan rab-tu dga’-ba dang bcas-pas dad-pa’i ñin-byed phyogs brgya ‘char-ba, Sum-bum, No. 13, pp. 84a2–86b7. (In Tibetan).

Taranatha, 75, “Obrashcheniye Malliki, docheri tsarya singalov”, Namtkhar bCom-lDan-‘das thub-pa’i dBang-po’i mDo-tsam brJod-pa mTHong-bas don-lDan rab-tu dGa’-ba dang bCas-pas dad-pa’i ñin-Byed PHyogs brGya ‘char-ba, Sum-bum, No. 13, pp. 113b6–115a4. (In Tibetan).

Khoyt S. K. (2008), Kereity v etnogeneze narodov Evrazii: istoriografiya problemy, Elista. (In Russian).

“A group of eight thangkas from an Avadanakalpalata set Central Tibet, 18th century” (2016), in Bonhams, available at: https://www.bonhams.com/auctions/23200/lot/59/

Buddhism in Russia. Exhibition (2011), Printed in India.

Dagyab L. Sh. (1977), Tibetan Religious Art, Wiesbaden.

Khantipalo Bhikkhu (1995), “The Wheel of Birth and Death. Rewritten from an article in “Visakha Puja” (251), the Annual of the Buddhist Association of Thailand”, Wheel Publication, No. 147/148/149, DharmaNet Edition, available at: http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an35414.pdf

Ksemendra (1959), Avadanakalpalata by Ksemendra, edited by P. L. Vaidya, Mithila Institute, Darbhanga.

“Paubha or Thanka Painting of Nepal by Min Bahadur shakya Director Nagarjuna Institute of Exact Methods Chakupat, Patan”, in Abkhidkharma Choy, available at: http://abhidharma.ru/A/Raznoe/0051.pdf

Sopa Geshe (1984), “The Tibetan “Wheel of Life”: Iconography and Doxography”, The Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol. 7, Number 1.

“Tibetan Buddhism. Part III: The Wheel of Life – The central Doctrines of Tibetan Buddhism” (2013), in Center for South Asia, a member of the International Division at UW-Madison, available at: http://southasia.wisc.edu/wp-content/uploads/2013/07/Tibetan-Buddhism-Pa.

Watt Jeff, “Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) 1959”, in Himalayan Art, available at: http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

“No 591. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) 1959” in Himalayan Art, available at: http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

“No 69447. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra) 1959” in Himalayan Art, available at: http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

“No 70413, 5 cent. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra)”, in Himalayan Art, available at: http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

“No 100630. Wheel of Life (Bhavachakra, Samsara Chakra). Tibet. 1900–1959”, in Himalayan Art, available at: http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=218

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>