ХОЗАРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. Ю. КРИМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (ДО 100-РІЧЧЯ НАНУ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Бубенок

Анотація

В Інституті сходознавства НАНУ з моменту заснування установи в 1991 р. чимало уваги приділялось вивченню історії хозар і Хозарського каганату. Це було пов’язано з тим, що засновник Інституту академік О. Й. Пріцак вже був широковідомий у науковому світі як фахівець з хозарських студій. До того ж він був учнем академіка А. Ю. Кримського, який написав велику роботу “Історія хазар”. Тому відразу ж О. Й. Пріцак порушив питання про
публікацію цієї монографії в Україні. Окрім того, у 1990-ті роки українською мовою в журналі “Східний світ” та інших виданнях було надруковано кілька статей О. Й. Пріцака з хозарознавчої тематики. Великою подією став вихід у 1997 р. російськомовного перекладу монографії О. Пріцака та Н. Голба “Хазарско-еврейские документы Х в.”.
Знаменним також стало заснування щорічника “Хазарский альманах”, який почав виходити з 2003 р. під грифом Інституту сходознавства НАНУ. Останній 15-й том вийшов у 2017 р. У 2008 р. в 7-му томі альманаху було надруковано так звану “першу частину” “Історії хазар” А. Ю. Кримського. На сьогодні “Хазарский альманах” став насправді міжнародним виданням, серед членів редколегії та авторів якого є відомі фахівці з України, Росії, Ізраїлю, США та інших країн. У часописі “Східний світ” періодично публікуються статті з хозарознавчої проблематики. Друкувалися також статті на хозарську тематику і в періодичному збірнику статей “Сходознавство”. Не залишалися осторонь і щорічні Сходознавчі читання А. Кримського, на яких вже з 1997 р. неодноразово виголошувались доповіді з хозарознавчої проблематики.
У рік 100-річного ювілею Національної академії наук України є сподівання, що хозарознавчі дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського будуть успішно продовжені.

Як цитувати

Бубенок, О. Б. (2018). ХОЗАРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. Ю. КРИМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (ДО 100-РІЧЧЯ НАНУ). Східний світ, (4 (101), 5-14. https://doi.org/10.15407/orientw2018.04.005
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 32

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, А. Ю. Кримський, Національна академія наук України, Омелян Пріцак, “Історія хазар”, “Хозарський альманах”

Посилання

А. Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії “Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку”) // Східний світ, 2011, № 3.

Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999.

Айбабин А. И. Ранние хазарские археологические памятники в Северном Причерноморье // Хазарский альманах. Т. 8. Киев – Харьков, 2009.

Айбабин А. И. К дискуссии о византийско-хазарском кондоминиуме в Крыму // Хазарский альманах. Т. 12. Киев – Харьков, 2014.

Бережинский В. Г. Комплекс вооружения войска Хазарского каганата // Східний світ, 2003, № 3.

Бубенок О. Б. “Чорні” і “білі” хозари: до питання про поширення кольорової символіки у середньовічних номадів Євразійського степу // Східний світ, 1997, № 1–2.

Бубенок О. Б. Дані письмових джерел про поширення іудаїзму серед аланів у хозарський і післяхозарський періоди // Східний світ, 2004a, № 2.

Бубенок О. Б. К вопросу о причинах веротерпимости в Хазарии // Хазарский альманах. Т. 3. Киев – Харьков, 2004b.

Бубенок О. Б. Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII–X ст. // Східний світ, 2006, № 2.

Бубенок О. Б. Хозари у Києві (до питання про характер хозарської присутності на слов’янських землях) // Східний світ, 2009, № 4.

Бубенок О. Б. К вопросу о распространении христианства среди хазар // Східний світ, 2011, № 4.

Бубенок О. Б. Каган и бек (в поисках истоков хазарского двоевластия) // Хазарский альманах. Т. 10. Киев – Харьков, 2012.

Бубенок О. Б. Термін SWRTH у “Київському листі хозарських євреїв” // Східний світ, 2016a, № 2–3.

Бубенок О. Б. Так, когда же хазары приняли иудаизм? // Хазарский альманах. Т. 14. Москва, 2016b.

Бубенок О. Б. До питання про історичну долю хозар Північно-Східного Причорномор’я // Східний світ, 2017, № 4.

Бубенок О. Б. Розвиток хозарознавчих досліджень в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського // ХХІІ сходознавчі читання А. Кримського. До 100-річчя Національної академії наук України. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ. 22–23 червня 2018 р. Київ, 2018.

Бубенок О. Б., Аксенов В. С. Кто обитал в Сухой Гомольше в хазарское время? // Хазарский альманах. Т. 8. Киев – Харьков, 2009.

Бубенок О. Б., Михеева В. В. Хазарская проблематика на востоковедческих чтениях А. Крымского (1999–2004 гг.) // Хазарский альманах. Т. 3. Киев – Харьков, 2004.

Бубенок О. Б., Радивилов Д. А. Народ ал-арсийа в Хазарии (из истории хазаро-хорезмских связей) // Хазарский альманах. Т. 2. Киев – Харьков – Москва, 2003.

Бубенок О. Б., Радівілов Д. А. Ранні хозари на півдні Східної Європи // Східний світ, 2010, № 3.

Бубенок О. Б., Хамрай О. О. А. Ю. Кримський у засланні у Звенигородці (деякі обставини написання монографії “Історія хазарів”) // Східний світ, 2012, № 2.

Бубенок О. Б., Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. Монографія А. Ю. Кримського “Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку” // Східний світ, 2011, № 3.

Бушаков В. Як укладалася Докладна редакція так званого Листа хозарського царя Йосипа // Хазарский альманах. Т. 4. Киев – Харьков, 2005.

Галенко О. Тудун // Східний світ, 1998, № 1–2.

Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. Москва – Иерусалим, 1997.

Колесніков А. Нові дані про розселення хозар в Кавказькій Албанії // Східний світ, 1994, № 1–2.

Комар О. Монограми Перещепинського корпусу // Східний світ, 2000, № 1.

Кримський А. Ю. Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку // Хазарский альманах. Т. 7. Киев – Харьков – Иерусалим, 2008.

Кузовков В. В. Хозарсько-візантійські відносини та війна Візантії проти коаліції кочовиків у 30-х роках Х століття // Сходознавство. № 17–18. Київ, 2002.

Петров В. П. Хазары в Крыму. Хазарское и русское письмо VI–IX вв. н. э. // Східний світ, 2002, № 1.

Петрухин В. Я. Послесловие // Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. Москва – Иерусалим, 1997.

Полонська-Василенко Н. Українська Академія Наук (Нарис історії). Частина I (1918–1930) // Інститут для вивчення історії та культури СССР. Досліди і матеріали. Серія 1. Ч. 21. Мюнхен, 1955.

Пріцак О. Протомонголи в Хозарському Закавказзі // На честь заслуженого діяча науки України А. П. Ковалівського. Тези міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження. 17–19 квітня 1995 р. Харків, 1995.

Пріцак О. Протомонголи у хозарському Закавказзі // Східний світ, 1995, № 2. – 1996, № 1.

Тортика А. А. Работорговля в Восточной Европе в период существования Хазарского каганата // Східний світ, 2004a, № 2.

Тортика А. А. Работорговля в Восточной Европе в период существования Хазарского каганата // Східний світ, 2004b, № 3.

Тортика А. А. Династические браки как элемент внешней и внутренней политики Хазарского государства // Східний світ, 2005, № 1.

Golb N., Pritsak O. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Itaca and London, 1982.

Pritsak O. The Khazar Kingdom conversion to Judaism // Harvard Ukrainian studies. Vol. II, No. 3. 1978.

REFERENCES

“A. Yu. Kryms’kyy pro obstavyny iudayizatsiyi khozariv (frahment iz druhoyi chastyny monohrafiyi ‘Istoriya khazariv z naydavnishykh chasiv do X viku’)” (2011), Shìdnij svìt, No. 3, pp. 246–270. (In Ukrainian).

Aybabin A. I. (1999), Etnicheskaya istoriya rannevizantiyskogo Kryma, Simferopol. (In Russian).

Aybabin A. I. (2009), “Ranniye khazarskiye arkheologicheskiye pamyatniki v Severnom Prichernomor’ye”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 8, Kyiv and Kharkiv, pp. 67–88. (In Russian).

Aybabin A. I. (2014), “K diskussii o vizantiysko-khazarskom kondominiume v Krymu”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 12, Kyiv and Kharkiv, pp. 161–174. (In Russian).

Berezhinskiy V. G. (2003), “Kompleks vooruzheniya voyska Khazarskogo kaganata”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 16–25. (In Russian).

Bubenok O. B. (1997), “ ‘Chorni’ i ‘bili’ khozary: do pytannya pro poshyrennya kol’orovoyi symvoliky u seredn’ovichnykh nomadiv Yevraziys’koho stepu”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 5–20. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2004a), “Dani pys’movykh dzherel pro poshyrennya iudayizmu sered alaniv u khozars’kyy i pislyakhozars’kyy periody”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 5–11. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2004b), “K voprosu o prichinakh veroterpimosti v Khazarii”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 3, Kyiv and Kharkiv, pp. 25–33. (In Russian).

Bubenok O. B. (2006), “Intehratsiya alaniv u khozars’ke suspil’stvo u VIII–X st.”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 24–37. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2009), “Khozary u Kyyevi (do pytannya pro kharakter khozars’koyi prysutnosti na slov”yans’kykh zemlyakh)”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 19–25. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2011), “K voprosu o rasprostranenii khristianstva sredi khazar”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 65–78. (In Russian).

Bubenok O. B. (2012), “Kagan i bek (v poiskakh istokov khazarskogo dvoyevlastiya)”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 10, Kyiv and Kharkiv, pp. 32–61. (In Russian).

Bubenok O. B. (2016a), “Termin SWRTH u ‘Kyyivs’komu lysti khozars’kykh yevreyiv’ ”, Shìdnij svìt, No. 2–3, pp. 5–10. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2016b), “Tak, kogda zhe khazary prinyali iudaizm?”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 14, Moscow, pp. 65–81. (In Russian).

Bubenok O. B. (2017), “Do pytannya pro istorychnu dolyu khozar Pivnichno-Skhidnoho Prychornomor”ya”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 5–17. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (2018), “Rozvytok khozaroznavchykh doslidzhen’ v Instytuti skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho”, in XXII skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Do 100-richchya Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, Kyyiv, 22–23 chervnya 2018 r., Kyiv, pp. 4–5. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. and Aksenov V. S. (2009), “Kto obital v Sukhoy Gomol’she v khazarskoye vremya?”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 8, Kyiv and Kharkiv, pp. 103–145. (In Russian).

Bubenok O. B. and Mikheyeva V. V. (2004), “Khazarskaya problematika na vostokoved-cheskikh chteniyakh A. Krymskogo (1999–2004 gg.)”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 3, Kyiv and Kharkiv, pp. 297–303. (In Russian).

Bubenok O. B. and Radivilov D. A. (2003), “Narod al-arsiyya v Khazarii (iz istorii khazaro-khorezmskikh svyazey)”, Khazarskiy al’manakh, Vol. 2, Kyiv, Kharkiv and Moscow, pp. 5–18. (In Russian).

Bubenok O. B. and Radivilov D. A. (2010), “Ranni khozary na pivdni Skhidnoyi Yevropy”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 45–58. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. and Khamray O. O. (2012), “A. Yu. Kryms’kyy u zaslanni u Zvenyhorodtsi (deyaki obstavyny napysannya monohrafiyi ‘Istoriya khazariv’)”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 5–13. (In Ukrainian).

Bubenok O. B., Khamray O. O. and Chernoivanenko V. V. (2011), “Monohrafiya A. Yu. Krym-s’koho ‘Istoriya khazariv z naydavnishykh chasiv do X viku’ ”, Shìdnij svìt, No. 3. pp. 19–34. (In Ukrainian).

Bushakov V. (2005), “Yak ukladalasya Dokladna redaktsiya tak zvanoho Lysta khozars’koho tsarya Yosypa”, Khazarskyy al’manakh, Vol. 4, Kyiv and Kharkiv, pp. 118–128. (In Ukrainian).

Halenko O. (1998), “Tudun”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 183–204. (In Ukrainian).

Golb N. and Pritsak O. (1997), Khazarsko-evreyskiye dokumenty X veka, Gesharim, Moscow and Jerusalem. (In Russian).

Kolesnikov A. (1994), “Novi dani pro rozselennya khozar v Kavkaz’kiy Albaniyi”, Shìdnij svìt, No. 1–2. (In Ukrainian).

Komar O. (2000), “Monohramy Pereshchepyns’koho korpusu”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 125–133. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (2008), “Istoriya khazariv z naydavnishykh chasiv do X viku”, Khazarskyy al’manakh, Vol. 7, Kyiv, Kharkiv and Jerusalem, 172 p. (In Ukrainian).

Kuzovkov V. V. (2002), “Khozars’ko-vizantiys’ki vidnosyny ta viyna Vizantiyi proty koalitsiyi kochovykiv u 30-kh rokakh X stolittya”, Skhodoznavstvo, No. 17–18, Kyiv, pp. 91–95. (In Ukrainian).

Petrov V. P. (2002), “Khazary v Krymu. Khazarskoye i russkoye pis’mo VI–IX vv. n. e.”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 38–40. (In Russian).

Petrukhin V. Ya. (1997), “Poslesloviye”, in Golb N. and Pritsak O., Khazarsko-evreyskiye dokumenty X veka, Moscow and Jerusalem, pp. 194–223. (In Russian).

Polons’ka-Vasylenko N. (1955), “Ukrayins’ka Akademiya Nauk (Narys istoriyi). Chastyna I (1918–1930)”, in Instytut dlya vyvchennya istoriyi ta kul’tury SSSR, Doslidy i materially, Series 1, Part 21, Munich, pp. 3–24. (In Ukrainian).

Pritsak O. (1995), “Protomonholy v Khozars’komu Zakavkazzi”, in Na chest’ zasluzhenoho diyacha nauky Ukrayiny A. P. Kovalivs’koho, Tezy mizhnarodnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 100-richchyu vid dnya narodzhennya, 17–19 kvitnya 1995 r., Kharkiv, pp. 49–50. (In Ukrainian).

Pritsak O. (1995–1996), “Protomonholy u khozars’komu Zakavkazzi”, Shìdnij svìt, No. 2 – No. 1, pp. 70–76. (In Ukrainian).

Tortika A. A. (2004a), “Rabotorgovlya v Vostochnoy Evrope v period sushchestvovaniya Khazarskogo kaganata”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 98–108. (In Russian).

Tortika A. A. (2004b), “Rabotorgovlya v Vostochnoy Evrope v period sushchestvovaniya Khazarskogo kaganata”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 76–87. (In Russian).

Tortika A. A. (2005), “Dinasticheskiye braki kak element vneshney i vnutrenney politiki Khazarskogo gosudarstva”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 90–106. (In Russian).

Golb N. and Pritsak O. (1982), Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Itaca and London.

Pritsak O. (1978), “The Khazar Kingdom conversion to Judaism”, Harvard Ukrainian studies, Vol. II, No. 3, pp. 261–281.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>