МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ТУРКІВ-АХИСКА В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. А. Гоманюк

Анотація

Статтю присвячено стану та тенденціям розвитку громади турків-месхетинців в Україні в період 2014–2019 рр.; в її основі лежать результати соціологічного дослідження, проведеного автором упродовж 2018–2019 рр. у Херсонській області. На цей день українські турки-месхетинці є етнічною групою, солідарність якої підтримується на основі відчуття етнічної, мовної та релігійної спільності. За даними досліджень, фіксується зростання сфери вживання етноніма “турки-ахиска” в Україні. Така зміна уваги до етноніма свідчить про переорієнтацію з радянського та пострадянського контексту на турецький та світовий і синхронізацію ендоетноніма українських турків-ахиска з прийнятим у Туреччині варіантом. Використання різних варіантів етноніма є виявом прихильності до різних варіантів тотожності. Ахистський варіант ідентичності передбачає субетнічне підпорядкування ахистської ідентичності турецькій. Результати дослідження свідчать про те, що українські турки-ахиска перебувають у процесі повільної, проте стабільної модернізації громади, що виявляється в диверсифікації зайнятості, послабленні цінностей традиційної культури, урбанізації (переїзді до селищ міського типу та міст), появі нових форм інститутів громадянського суспільства (громадських організацій). Стримувальними чинниками модернізації є трудова міграція (переважно до великих міст України і до Туреччини), прихильність до релігійних організацій, проживання в сільській місцевості, прагнення до компактного проживання, знання рідної мови лише на побутовому рівні, низька налаштованість на продовження навчання після школи, особливо серед жінок.

Як цитувати

Гоманюк, М. А. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ТУРКІВ-АХИСКА В УКРАЇНІ. Східний світ, (2 (107), 49-62. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.049
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 46

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ідентичність, модернізація, трудова міграція, Туреччина, турки-месхе-тинці (турки-ахиска), Україна, Херсонська область

Посилання

Беліцер Н. Турки-месхетинці в пострадянському просторі: кого це хвилює? // Проблеми міграції, 1997, № 1.

Вечір пам’яті з нагоди 74-ї річниці депортації турок Ахисха з Грузії проведено в Чаплинці // Херсонська обласна державна адміністрація. 4 грудня 2018. URL: https://cutt.ly/3wFUXa3 (дата звернення: 10.09.2019).

Вибори народних депутатів України. Центральна виборча комісія України. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=182.html (дата звернення: 10.09.2019).

Данилов С. Мусульманські громади України в умовах окупації Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей // Стратегії трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні. Збірка аналітичних матеріалів. Львів, 2015.

До Туреччини з Донбасу переселять 3 тисячі ахискинських турків // УНІАН. Інформаційне агентство. 16 жовтня 2015. URL: https://www.unian.ua/society/1154881-do-turechchini-z-donbasu-pereselyat. (дата звернення: 10.09.2019).

Етнонаціональна структура українського суспільства / Євтух В. В., Трощанський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Київ, 2004.

Жертвоприношення в Нижніх Торгаях: як турки-месхетинці відзначили Курбан-байрам // Нижні Сірогози. City. 15 серпня 2019. URL: https://nsirogozy.city/read/rayon/40074/zhertvoprinoshennya-v-nizhnih-to. (дата звернен-ня: 10.09.2019).

Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев, 2006.

Можливість вивчати рідну мову отримали діти турків-месхетинців, що проживають у селі Каїрка Каланчацького району Херсонської області // Українське радіо. 2 листопада 2004. URL: http://old.nrcu.gov.ua/ua/4/339537/ (дата звернення: 10.09.2019).

Розвиток етнонаціональних відносин в Україні: Стан, тенденції, перспективи. Львів, 2007.

Садияр Мамедов: Откровенно и честно // Інформаційне агентство “Херсонці”. 29 листопада 2018. URL: http://khersonci.com.ua/top-news/33398-sadiyar-mamedov-otkrovenno-i-ches. (дата звернення: 10.09.2019).

Сирінська О. А., Майоров М. В. Громада турків-месхетинців в умовах збройного конфлікту на Cході України // Східний світ, 2015, № 1.

Становище біженців турків-месхетинців в Україні / Клинченко Т., Малиновська О., Мінгазутдінов І., Шамшур О. Київ, 1999.

Трагедия великого народа. Мы помним! // Официальный сайт ДУМУ. 15 листопада 2016. URL: https://islam.ua/publikatsii/novosti/tragediya-velikogo-naroda-my-pomnim/ (дата звернення: 10.09.2019).

Турецький маршрут // Шлях крізь культури. 2017. URL: https://www.khersonregion.info/ (дата звернення: 10.09.2019).

Турки-ахиска: довгий шлях додому // Іслам в Україні. 19 листопада 2015. URL: https://islam.in.ua/ua/istoriya/turky-ahyska-dovgyy-shlyah-dodomu (дата звернення: 10.09.2019).

Турки-месхетинці України. Хто вони? // Ukrainer. 12 вересня 2019. URL: https://ukrainer.net/turky-ukrajiny/ (дата звернення: 10.09.2019).

Шаповал Л. Звичаєво-обрядова культура турків-месхетинців у Зіньківському районі Полтавської області // Національні меншини і колективна пам’ять титульних націй: дилеми (не)забуття. URL: https://docplayer.net/126413011-Zvichaievo-obryadova-kultura-tur-kiv-mes. (дата звернення: 10.09.2019).

Щепанський В. В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014–2016 рр. // Політикус, 2017, № 1.

Ярош О. Теоретичні засади дослідження сучасних мусульманських рухів та організацій у контексті глобалізації // Мультиверсум, 2014, № 10.

Aktepe E., Tekdere M., Gürbüz A. Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme // Göç Araştırmaları Dergisi / The Journal of Migration Studies. Cilt: 3, Sayı: 2. 2017. URL: http:/www.gam.gov.tr/files/6-6.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği). 2019. URL: http://www.datub.eu/ (дата звернення: 10.09.2019).

DATÜB İletişim // DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği). 2019. URL: http://www.datub.eu/iletisim.html (дата звернення: 10.09.2019).

Devrisheva Kh. Ahiska Türklerinin bitmeyen göçü // Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştirmalari Dergisi, 2019, No. 45. URL: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1207/922 (дата звернення: 10.09.2019). https://doi.org/10.21563/sutad.636251

Uluslararasi Ahiska Türkleri Sempozyumu / Editör Hüsrev Akin. Erzincan, 2017. URL: https://ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/ah %C4 %B1ska-sempozyum...(дата звернення: 10.09.2019).

REFERENCES

Belitser N. (1997), “Turky-meskhetyntsi v postradyans’komu prostori: koho tse khvylyuye?”, in Problemy mihratsiyi, No. 1, pp. 17–20. (In Ukrainian).

“Vechir pam’yati z nahody 74-yi richnytsi deportatsiyi turok Akhyskha iz Hruziyi provedeno v Chaplyntsi” (2018), in Khersons’ka oblasna derzhavna administratsiya, December 4, available at: https://cutt.ly/3wFUXa3 (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Vybory narodnykh deputativ Ukrayiny. Tsentral’na vyborcha komisiya Ukrayiny (2019), avai-lable at: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=182.html (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Danylov S. (2015), “Musul’mans’ki hromady Ukrayiny v umovakh okupatsiyi Krymu ta okremykh rehioniv Donets’koyi ta Luhans’koyi oblastey”, in N. Zubar and O. Miroshnychenko (Eds.), Stratehiyi transformatsiyi i preventsiyi prykordonnykh konfliktiv v Ukrayini, Zbirka analitychnykh materialiv, Halytska Vydavnycha Spilka, Lviv, pp. 315–341. (In Ukrainian).

“Do Turechchyny z Donbasu pereselyat’ 3 tysyachi akhyskyns’kykh turkiv” (2015), UNIAN, October 16, available at: https://www.unian.ua/society/1154881-do-turechchini-z-donbasu-pereselyat. (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Etnonatsional’na struktura ukrayins’koho suspil’stva (2004), Yevtukh V. V., Troshchans’kyy V. P., Halushko K. Yu. and Chernova K. O., Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

“Zhertvoprynoshennya v Nyzhnikh Torhayakh: yak turky-meskhetyntsi vidznachyly Kurban-bayram” (2019), in Nyzhni Sirohozy City, August 15, available at: https://nsirogozy.city/read/rayon/40074/zhertvoprinoshennya-v-nizhnih-to. (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Stanovyshche bizhentsiv turkiv-meskhetyntsiv v Ukrayini (1999), Klynchenko T., Malynov-s’ka O., Minhazutdinov I. and Shamshur O., VAITE, Kyiv. (In Ukrainian).

Malinovskaya E. (2006), Turki-meskhetintsy v Ukraine: etnosotsiologicheskiy ocherk, Geneza, Kyiv. (In Russian).

“Mozhlyvist’ vyvchaty ridnu movu otrymaly dity turkiv-meskhetyntsiv, shcho prozhyvayut’ u seli Kayirka Kalanchats’koho rayonu Khersons’koyi oblasti” (2004), Ukrainian Radio, November 2, available at: http://old.nrcu.gov.ua/ua/4/339537/ (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Rozvytok etnonatsional’nykh vidnosyn v Ukrayini: Stan, tendentsiyi, perspektyvy (2007), Tabachnyk D. (Ed.) and all, Svit, Lviv. (In Ukrainian).

“Sadiyar Mamedov: Otkrovenno i chestno” (2018), in Informatsiyne ahentstvo “Khersontsi”, November 29, available at: http://khersonci.com.ua/top-news/33398-sadiyar-mamedov-otkrovenno-i-ches. (accessed October 10, 2019). (In Russian).

Syrins’ka O. A. and Mayorov M. V. (2015), “Hromada turkiv-meskhetyntsiv v umovakh zbroynoho konfliktu na Ckhodi Ukrayiny”, Skhidnyy svit, No. 1, pp. 138–148. (In Ukrainian).

“Tragediya velikogo naroda. My pomnim!” (2016), Religious Administration of Muslims of Ukraine, November 15, available at: https://islam.ua/publikatsii/novosti/tragediya-velikogo-naroda-my-pomnim/ (accessed October 10, 2019). (In Russian).

“Turets’kyy marshrut” (2017), in Shlyakh kriz’ kul’tury, available at: https://www.khersonregion.info/ (accessed October 10, 2019). (In Russian).

“Turky-akhyska: dovhyy shlyakh dodomu” (2015), in Islam in Ukraine, November 19, avai-lable at: https://islam.in.ua/ua/istoriya/turky-ahyska-dovgyy-shlyah-dodomu (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

“Turky-meskhetyntsi Ukrayiny. Khto vony?” (2019), Ukrainer, September 12, available at: https://ukrainer.net/turky-ukrajiny/ (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Shapoval L., “Zvychayevo-obryadova kul’tura turkiv-meskhetyntsiv u Zin’kivs’komu rayoni Poltavs’koyi oblasti”, in Natsional’ni menshyny i kolektyvna pam”yat’ tytul’nykh natsiy: dylemy (ne)zabuttya, available at: https://docplayer.net/126413011-Zvichaievo-obryadova-kultura-turkiv-mesh. (accessed October 10, 2019). (In Ukrainian).

Shchepans’kyy V. (2017), “Turets’kyy faktor humanitarnoyi polityky na pivdennomu skhodi Ukrayiny v period 2014-2016 rr.”, in Politykus, No. 1, pp. 219–222. (In Ukrainian).

Yarosh O. (2014), “Teoretychni zasady doslidzhennya suchasnykh musul’mans’kykh rukhiv ta orhanizatsiy u konteksti hlobalizatsiyi”, in Mul’tyversum, No. 10, pp. 46–57. (In Ukrainian).

Aktepe E., Tekdere M. and Gürbüz A. (2017), “Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme”, in Göç Araştırmaları Dergisi / The Journal of Migration Studies, Vol. 3, Issue 2, pp. 138–169, available at: www.gam.gov.tr/files/6-6.pdf (accessed October 10, 2019). (In Turkish).

DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği) (2019), available at: www.datub.eu/ (accessed October 10, 2019).

“DATÜB İletişim”, in DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği), available at: www.datub.eu/iletisim.html (accessed October 10, 2019). (In Turkish).

Devrisheva Kh. (2019), “Ahiska Türklerinin bitmeyen göçü”, in Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştirmalari Dergisi, No. 45, available at: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1207/922 (accessed October 10, 2019). (In Turkish). https://doi.org/10.21563/sutad.636251

Uluslararasi Ahiska Türkleri Sempozyumu (2017), Hüsrev A. (Ed.), Erzincan University, Erzincan, available at: https://ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/ah %C4 %B1ska-sempozyum... (accessed October 10, 2019). (In Turkish).