МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАН УКРАЇНИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ КРАЇН СХОДУ (50–60-ті рр. ХХ ст.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Індиченко

Анотація

У статті аналізуються напрями міжнародного наукового співробітництва НАН України з науково-дослідними установами країн Сходу в 50–60-х рр. ХХ ст. На основі широкої джерельної бази, репрезентованої передусім неопублікованими, архівними документами, реконструйовано форми та напрями такого співробітництва.
Наукове співробітництво з країнами Сходу включало обмін делегаціями, наукові відрядження, науково-технічну допомогу українських академічних установ, підготовку аспірантів і наукові стажування в установах АН УРСР, спільну експедиційну діяльність українських дослідників з ученими країн Сходу, участь у конференціях, рецензування наукових праць, взаємні публікації в наукових виданнях, міжнародний книгообмін тощо. Із середини 60-х рр. ХХ ст. активізувалася робота з організації та проведення виставок, на яких демонструвалися розробки академічних установ. Участь українських учених в іноземних наукових товариствах сприяла зміцненню співпраці, створювала умови для отримання інформації про новітні досягнення науки і техніки за кордоном. У зазначений хронологічний період найінтенсивніше співробітництво здійснювалося з Китаєм, Індією, Японією, Кореєю, В’єтнамом і Монголією.

Як цитувати

Індиченко, Г. В. (2020). МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАН УКРАЇНИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ КРАЇН СХОДУ (50–60-ті рр. ХХ ст.). Східний світ, (2 (107), 17-36. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.017
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 27

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

АН УРСР, архівний документ, країни Сходу, міжнародне наукове співробітництво, міжнародний книгообмін

Посилання

Архів Президії НАН України. Ф. 251, оп. “Секретаріат”, спр. 1348; оп. “Відділення наук”, спр. 633; оп. “Відділ наукових зв’язків із зарубіжними організаціями”, спр. 2, 3, 5, 9, 19, 21, 22, 29, 32, 34, 47, 53, 95, 103, 121, 159, 167, 179, 203, 227, 316, 318, 355, 361, 409.

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1941–1964). Київ, 2003.

Загородній А. Б. Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник НАН України, 2012, № 2.

Загородній А. Перспективи співробітництва Національної академії наук України з КНР в науково-технічній сфері // Україна – Китай, 2017, № 1 (7).

Звонкова Г. Л. Національна академія наук України: деякі напрями міжнародного співробітництва (1918–2000) // Історія науки і біографістика. Вип. 4. 2018. https://doi.org/10.31073/istnauka201804-08

Зустрічі з зарубіжними вченими // Вісник АН УРСР, 1954a, № 5.

Зустрічі з зарубіжними вченими // Вісник АН УРСР, 1954b, № 6.

Інститут архівознавства НБУВ (ІА НБУВ). Ф. 261, оп. 1, спр. 340.

Індиченко Г. Форми і напрями міжнародної співпраці соціогуманітарних установ НАН України з науково-дослідними установами країн Європи // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”. Київ, 2015.

Індиченко Г. Українсько-польська міжакадемічна співпраця в галузі соціогуманітаристики (1961–1965 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 24. 2019a. https://doi.org/10.15407/rksu.24.031

Індиченко Г. Участь учених НАН України у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект // Архіви України. Вип. 4 (321). 2019b.

Каблучко І. Як українці “зварили” науково-технічну революцію Китаю // Україна – Китай, 2017, № 1 (7).

Левтеров С. Зустрічі з зарубіжними вченими // Вісник АН УРСР, 1955, № 8.

Малолєтова Н. І., Красій Р. Л. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009.

Науковий архів Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Оп. 1, спр. 195.

Науковий архів Інституту історії України НАН України. Оп. 1, спр. 716, 1031.

Науковий архів Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Оп. 1, спр. 334.

Онищенко О. С. (голов. ред.). Історія Національної академії наук України, 1956–1960: Ч. 1: Документи і матеріали. Київ, 2016.

Онищенко О. С. (голов. ред.). Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2, ч. 1: 1946–1970. Київ, 2018.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 5110, оп. 1, спр.1556.

Pryn O., Pryn M., Degtyarev S. Correspondence Between the Academician Evgeny Fedorov and Tsou Yi-Hsin: Materials to the History of Latitude Investigations 33 // Сумський історико-архівний журнал, 2015, № XХV.

REFERENCES

Arkhiv Prezydiyi NAN Ukrayiny [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine], Fund 251, “Inventory secretariat”, File 1348; Fund 251, Inventory “Department of science”, File 633; Fund 251, Inventory “Department of scientific relations with foreign organizations”, Files 2, 3, 5, 9, 19, 21, 22, 29, 32, 34, 47, 53, 95, 103, 121, 159, 167, 179, 203, 227, 316, 318, 355, 361, 409.

Dubrovina L. A. and Onyshchenko O. S. (2003), Istoriya Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho (1941–1964), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Zahorodniy A. (2012), “B. Ye. Paton i rozvytok mizhnarodnykh naukovykh zv”yazkiv”, in Visnyk NAN Ukrayiny, No. 2, pp. 99–108. (In Ukrainian).

Zahorodniy A. (2017), “Perspektyvy spivrobitnytstva Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny z KNR v naukovo-tekhnichniy sferi”, in Ukrayina – Kytay, No. 1 (7), pp. 88–95. (In Ukrainian).

Zvonkova H. L. (2018), “Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny: deyaki napryamy mizhnarodnoho spivrobitnytstva (1918–2000)”, in Istoriya nauky i biohrafistyka, Issue 4, pp. 117–132. (In Ukrainian). https://doi.org/10.31073/istnauka201804-08

“Zustrichi z zarubizhnymy vchenymy” (1954a), in Visnyk AN URSR, No. 5, pp. 69–71. (In Ukrainian).

“Zustrichi z zarubizhnymy vchenymy” (1954b), in Visnyk AN URSR, No. 6, pp. 77–78. (In Ukrainian).

Instytut arkhivoznavstva NBUV (IA NBUV) [Institute of Archival Studies of VNLU], Fund 261, Inventory 1, File 340.

Indychenko H. (2015), “Formy i napryamy mizhnarodnoyi spivpratsi sotsiohumanitarnykh ustanov NAN Ukrayiny z naukovo-doslidnymy ustanovamy krayin Yevropy”, in Materialy 14-yi Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi “Aktual’ni pytannya istoriyi nauky i tekhniky”, Kyiv, pp. 173–177. (In Ukrainian).

Indychenko H. (2019a), “Ukrayins’ko-pol’s’ka mizhakademichna spivpratsya v haluzi sotsiohumanitarystyky (1961–1965 rr.): istoryko-dzhereloznavchyy aspect”, in Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny, Issue 24, pp. 31–54. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/rksu.24.031

Indychenko H. (2019b), “Uchast’ uchenykh NAN Ukrayiny u mizhnarodnykh naukovykh zakhodakh (1961–1965): istoryko-dzhereloznavchyy aspect”, in Arkhivy Ukrayiny, Issue 4 (321), pp. 90–105. (In Ukrainian).

Kabluchko I. (2017), “Yak ukrayintsi ‘zvaryly’ naukovo-tekhnichnu revolyutsiyu Kytayu”, in Ukrayina – Kytay, No. 1 (7), pp. 96–99. (In Ukrainian).

Levterov S. (1955), “Zustrichi z zarubizhnymy vchenymy”, in Visnyk AN URSR, No. 8, pp. 79–80. (In Ukrainian).

Malolyetova N. I. and Krasiy R. L. (2009), Mizhnarodnyy knyhoobmin Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho. 1918–2008. Zapochatkuvannya. Stanovlennya. Rozvytok, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Naukovyy arkhiv Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny [Scientific Archive of the V. M. Koretsky Institute of state and law, NAS of Ukraine], Inventory 1, File 195.

Naukovyy arkhiv Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny [Scientific Archive of the Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine], Inventory 1, Files 716, 1031.

Naukovyy arkhiv Instytutu movoznavstva im. O. O. Potebni NAN Ukrayiny [Scientific Archive of the Potebnia Institute of Linguistics, NAS of Ukraine], Inventory 1, File 334.

Onyshchenko O. (Ed.-in-Chief) (2016), Istoriya Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny, 1956–1960: Ch. 1: Dokumenty i materialy, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Onyshchenko O. (Ed.-in-Chief) (2018), Natsional’na akademiya nauk Ukrayiny – 100. Holovni tendentsiyi rozvytku i zdobutky: dokumenty i materially, Book 2, Part 1: 1946–1970, Natsional’na biblioteka Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny) [The Central State Archives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine], Fund 5110, Inventory 1, File 1556.

Pryn O., Pryn M. and Degtyarev S. (2015), “Correspondence Between the Academician Evgeny Fedorov and Tsou Yi-Hsin: Materials to the History of Latitude Investigations 33”, in Sums’kyy istoryko-arkhivnyy zhurnal, No. XXV, pp. 33–41.