СИНАГОГАЛЬНА АРХІТЕКТУРА МІСТА ХАРКОВА: ІСТОРІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. М. Ряполов

  В. О. Хесін

Анотація

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. близько 10 тисяч іудеїв Харкова відвідували 25 релігійних установ. Переважно це були невеличкі молитовні будинки. Великих синагог налічувалося лише шість. Дві синагоги – Перша (Хоральна) та Третя (Чоботарська) – відновлені і використовуються єврейськими громадами. Молитовний зал синагоги по вул. Куликівській, 12 у доброму стані, але розділений на два поверхи та пристосований під студентські аудиторії. Друга (Міщанська), Третя (Мордвиновська) та Четверта (Подільська, або Соляниківська) синагоги значною мірою втратили автентичний вигляд. Вони потребують ремонт-но-реставраційних робіт з наданням статусу пам’яток архітектури або цінної забудови. При проєктуванні синагог ставка робилася на місцеві архітектурні кадри єврейського походження. Лише Першу хоральну синагогу проєктував єврей-нехарків’янин Я. Г. Геверц, а Мордвиновську – харківський латиш Ю. С. Цауне. Синагогальна архітектура Харкова демонструє значне розмаїття стилістичних рішень: класицизм, неоренесанс, червоноцегляний та неомавританський стилі, модернізована еклектика та елементи футуристичної архітектури. Автор проєкту синагоги в будівлі Товариства допомоги незаможним євреям О. М. Гінзбург виступив як предтеча архітектури сучасного руху і за креативністю творчих ідей йшов урівень з таким майстрами, як Петер Беренс, Вальтер Ґропіус і Міс ван дер Рое. Проект Першої харківської хоральної синагоги архітектора Я. Г. Геверца, згідно з експертною оцінкою, на 1909 р. був найкращим у світі. Досі ця синагога є однією з найкращих та ще й другою за розміром у межах Європи. Харківські синагоги проєктували та будували зі значним фінансовим розмахом на високому архітектурно-художньому і технічному рівні, який не поступався загальноєвропейському, а подекуди й перевищував його. Їхній різноманітний вигляд відповідав світовій тенденції розвитку синагогальної архітектури, яка не передбачала існування строгого архітектурного канону і давала можливість розсіяним по всьому світу іудейським громадам зберігати свою традиційну релігійну ідентичність та одночасно бути органічно вписаними в загальний контекст місцевої культури та мистецтва. Такий стан речей у другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст. в Харкові сприяв використанню моди на орієнталізм для обережного пошуку архітекторами-євреями шляхів поступового створення традиції новітньої єврейської архітектури з опорою на європеїзовані та модернізовані східні корені. Але цей процес так і залишився незавершеним, тому що був грубо перерваний бурхливими подіями революції та соціалістичної реконструкції.

Як цитувати

Ряполов, В. М., & Хесін, В. О. (2020). СИНАГОГАЛЬНА АРХІТЕКТУРА МІСТА ХАРКОВА: ІСТОРІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ. Східний світ, (4 (109), 48-78. https://doi.org/10.15407/orientw2020.04.048
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 39

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іудаїзм, класицизм, модернізована еклектика, неомавританський стиль, неоренесанс, ремонтно-реставраційні роботи, синагога, Харків, червоноцегляний стиль

Посилання

Автобиография Ю. С. Цауне сер. 20-х гг. ХХ в. // Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1685, оп. 3, спр. 86, арк. 7.

Архитекторы Харькова / Под ред. С. Г. Чечельницкого. Харьков, 2008.

Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год) [в 2 т.]. Т. 2. Харьков, 1912.

Бєжина Н. Пожежа у харківській синагозі // Панорама, 1998 (5 вересня).

Бугаёв А. Пожар в синагоге // Городская газета, 1998 (3 сентября).

Буряковская Т. Отчего загорелась Харьковская хоральная синагога // Время, 1998 (3 сентября).

Весь Харьков: справочная книга на 1917 г. / Издание Е. С. Элькина. Харьков, 1917.

Воловик Л. История Харьковской хоральной синагоги // Дайджест-Е, 2000, № 5.

Гусев А. Н. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях. Харьков, 1902.

Дмитриева Е. Н., Дьякова Е. И., Харченко Н. М. Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов… Харьков, 2011.

Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова. Харьков, 1977.

Еврейская молельня // Харьковские губернские ведомости, 1909 (15 декабря).

Зеленина Е. Первая в мире, или О чём поведала “Еврейская буква”: сенсационные документы, обнаруженные исследователем С. Никольским в архиве Санкт-Петербурга // Время, 1995 (20 апреля).

Иванцова М. Лэхаим // Вечерний Харьков, 2003 (22 мая).

Ильин Л. Императорское С.-Петербургское общество архитекторов по поручению правления 1-й Харьковской хоральной синагоги объявляет конкурс на составление эскизных проектов хоральной синагоги в г. Харькове // Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический, орган Императорского СПб общества архитекторов, 1909, № 17.

Кацанов М. Т., Ряполов В. М. Історико-мистецтвознавчий аналіз пам’ятки архітектури 1916 р. – прибуткового будинку Є. В. Цетлін по Плетнівському провулку, 7 в м. Харкові задля подальшої реставрації // Культурна спадщина Слобожанщини. Збірка наукових статей. Число 32. Харків, 2016.

Котляр Е. Синагоги Украины: чувство веры и меры в архитектурной традиции и современной реконструкционной практике // Ватерпас, 2002, № 3. https://doi.org/10.1023/A:1013667621270

Котляр Е. А. Харьковские синагоги в историко-культурной среде еврейской общины Украины // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура (досвід ретроспективного аналізу). Збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції, яка присвячена 85-річчю Харківського єпархіального церковно-археологічного музею, 2–3 червня 1999 р. Харків, 1999.

Котляр Е. А. Из истории харьковских синагог: 4-я харьковская еврейская молельня // Истоки. Вестник народного университета еврейской культуры в Восточной Украине, 2000, № 6.

Котляр Е. А. Еврейский Харьков: путеводитель по истории, культуре и местам памяти. Центр Востоковедения Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Харьков, 2011.

Котляр Є. Еволюція мавританського стилю в синагогах Європи і в архітектурі Харківської хоральної синагоги // Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Харківського художньо-промислового інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1996 р. Харків, 1997a.

Котляр Є. Історичні аспекти, типологія та стилістичні особливості синагог України кінця XVI – початку XX ст. // Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Харківського художньо-промислового інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1996 р. Харків, 1997b.

Куделко С. М., Тарасова Л. И. Харьков: хроника столетий. Харьков, 2010.

Куцевич В. В., Губов Б. М., Крапівін І. М. та ін. Культові будинки та споруди різних конфесій: посібник з проектування. Київ, 2009.

Кушнарьов Є. Харківська хоральна синагога // 100 років харківською землею. Харків, 2004.

Леонидов Л. К 25-летию возвращения харьковской хоральной синагоги // Дайджест-Е, 2015, № 8.

Лейбфрейд А. Ю. Замечательный зодчий, ученый и педагог // Шалом, 1994, № VII (21).

Лейбфрейд А. Ю. Архитекторы евреи в Харькове. Харьков, 2002.

Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков от крепости до столицы. Харьков, 1998.

Лейбфрейд А. Ю., Реусов В. А., Тиц А. А. Харьков: архитектура, памятники, новостройки. Харьков, 1987.

Лялевич М. Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов здания хоральной синагоги в г. Харькове // Зодчий. Журнал архитектурный и художественно-технический, орган Императорского СПб общества архитекторов, 1909, № 40.

Мачулин Л. И. Улицы и площади Харькова. Харьков, 2007.

Можейко И. Ю. Александр Маркович Гинзбург (1876–1949) // 100 знаменитых харьковчан. Харьков, 2004.

Новгородов В. Е. Золотой венец старого Харькова. Харьков, 1990.

Освящение еврейской синагоги // Южный край, 1911 (19 апреля).

Осмотр синагоги // Южный край, 1914 (19 сентября).

Отчёт о деятельности Правления 4-й харьковской молельни “Талмуд-Тора” за 1910 год. Харьков, 1911.

Памятники истории и культуры Украинской ССР: каталог-справочник / Под ред. П. Т. Тронько. Киев, 1987.

Перелік об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення: пам’яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних, науки і техніки м. Харкова. № 180, 345. URL: http://www.dma.kh.gov.ua/images/perelik_city_2017.pdf (дата звернення 15.04.2020).

План губернского г. Харькова: топографическая съёмка 1896 г. с дополнениями 1911 г. // Музей Харківського національного університету міського господарства (ХНУМГ) ім. О. М. Бекетова, демонструється в експозиції.

Пояснительная записка к проекту 4-й харьковской еврейской молельни за подписью инженера М. Л. Мелетинского // Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 4, оп. 160, спр. 914, арк. 7, 8.

Синагога, вул. Пушкінська, 19 // Архів Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, ф. відділу охорони пам’яток, оп. 1, спр. 345, арк. 2–5.

Тимофеенко В. И. Застройка Харькова во второй половине XIX – начале XX вв. // Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. Вып. 2: Харьковская область. Киев, 1984.

Топорков Н. Иудейскую громаду выселили из синагоги // Время, 1999 (12 июня).

Фармацевтичний інститут // Архів Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, ф. Відділу охорони пам’яток, оп. 1, спр. 180, арк. 1–3.

Харьковская синагога // Харьковские губернские ведомости, 1907 (21 мая).

Ходас Э. Д. Харьковская хоральная синагога // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура (досвід ретроспективного аналізу). Збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції, яка присвячена 85-річчю Харківського єпархіального церковно-археологічного музею, 2–3 червня 1999 р. Харків, 1999.

Христоев В. Шалом, хоральная, лехайм, синагога // Слобода, 2003 (23 мая). https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.2003.tb00668.x

REFERENCES

“Avtobiografiya Yu. S. Tsaune ser. 20-kh gg. XX v.”, in Derzhavnyy arkhiv Kharkivs’koyi oblasti [State archive of Kharkiv Region], Fund P-1685, Inventory 3, File 86, Sheet 7. (In Russian).

Arkhitektory Khar’kova (2008), S. G. Chechel’nitskiy (еd.), Zolotye stranitsy, Kharkiv. (In Russian).

Bagaley D. I. and Miller D. P. (1912), Istoriya goroda Khar’kova za 250 let ego sushchestvovaniya (s 1655-go po 1905-y god), In 2 vols, Vol. 2, Parovaya Tipografiya i Litografiya M. Zil’berberg i S-v’ya, Kharkiv. (In Russian).

Byezhyna N. (1998), “Pozhezha u kharkivs’kiy synahozi”, in Panorama, September 5, No. 36. (In Ukrainian and Russian).

Bugayov A. (1998), “Pozhar v sinagoge”, in Gorodskaya gazeta, September 3, No. 100. (In Russian).

Buryakovskaya T. (1998), “Otchego zagorelas’ Khar’kovskaya khoral’naya sinagoga”, in Vremya, September 3, No. 247. (In Russian).

Ves’ Khar’kov: spravochnaya kniga na 1917 g. (1917), Compl. by E. S. El’kin, Tipografiya A. Perel’mana, Kharkiv. (In Russian).

Volovik L. (2000), “Istoriya Khar’kovskoy khoral’noy sinagogi”, in Daydzhest-E, No. 5, pp. 1–2. (In Russian).

Gusev A. N. (1902), Khar’kov, ego proshloye i nastoyashcheye v risunkakh i opisaniyakh, Tipografiya Adol’fa Darre, Kharkiv. (In Russian).

Dmitriyeva E. N., D’yakova E. I. and Kharchenko N. M. (2011), Khar’kov: spravochnik po nazvaniyam: 7000 ulits, ploshchadey, skverov, rayonov…, Saga, Kharkiv. (In Russian).

D’yachenko N. T. (1977), Ulitsy i ploshchadi Khar’kova, Prapor, Kharkiv. (In Russian).

“Evreyskaya molel’nya” (1909), in Khar’kovskiye gubernskiye vedomosti, December 15, No. 349. (In Russian).

Zelenina E. (1995), “Pervaya v mire, ili o chom povedala ‘Evreyskaya bukva’: sensatsionnyye dokumenty, obnaruzhennyye issledovatelem S. Nikol’skim v arkhive Sankt-Peterburga”, in Vremya, April 20, No. 111. (In Russian).

Ivantsova M. (2003), “Lekhaim”, in Vecherniy Khar’kov, May 22, No. 56. (In Russian).

Il’in L. (1909), “Imperatorskoye S.-Peterburgskoye obshchestvo arkhitektorov po porucheniyu pravleniya 1-y Khar’kovskoy khoral’noy sinagogi ob”yavlyayet konkurs na sostavleniye eskiznykh proyektov khoral’noy sinagogi v g. Khar’kove”, in Zodchiy. Zhurnal arkhitekturnyy i khudozhestvenno-tekhnicheskiy, organ Imperatorskogo SPB obshchestva arkhitektorov, No. 17, pp. 183–184. (In Russian).

Katsanov M. T. and Ryapolov V. M. (2016), “Istoryko-mystetstvoznavchyy analiz pam”yatky arkhitektury 1916 r. – prybutkovoho budynku Ye. V. Tsetlin po Pletnivs’komu provulku, 7 v m. Kharkovi zadlya podal’shoyi restavratsiyi”, in Kul’turna spadshchyna Slobozhanshchyny. Zbirka naukovykh statey, Vol. 32, pp. 5–23. (In Ukrainian).

Kotlyar E. (2002), “Sinagogi Ukrainy: chuvstvo very i mery v arkhitekturnoy traditsii i sovremennoy rekonstruktsionnoy praktike”, in Vaterpas, No. 3, pp. 28–33. (In Russian). https://doi.org/10.1023/A:1013667621270

Kotlyar E. A. (1999), “Khar’kovskiye sinagogi v istoriko-kul’turnoy srede evreyskoy obshchiny Ukrainy”, in Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids’koyi Ukrayiny: filosofiya, relihiya, kul’tura (dosvid retrospektyvnoho analizu). Zbirnyk naukovykh statey za materialamy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, yaka prysvyachena 85-richchyu Kharkivs’koho yeparkhial’noho tserkovno-arkheolohichnoho muzeyu, 2–3 chervnya 1999 r., Kursor, Kharkiv, pp. 150–153. (In Ukrainian and Russian).

Kotlyar E. A. (2000), “Iz istorii khar’kovskikh sinagog: 4-ya khar’kovskaya evreyskaya molel’nya”, in Istoki. Vestnik narodnogo universiteta evreyskoy kul’tury v Vostochnoy Ukraine, No. 6, pp. 50–54. (In Russian).

Kotlyar E. A. (2011), Evreyskiy Khar’kov: putevoditel’ po istorii, kul’ture i mestam pamyati. Tsentr Vostokovedeniya Khar’kovskoy gosudarstvennoy akademii dizayna i iskusstv, Akropolis, Kharkiv. (In Russian).

Kotlyar Ye. (1997a), “Evolyutsiya mavrytans’koho stylyu v synahohakh Yevropy i v arkhitekturi Kharkivs’koyi khoral’noyi synahohy”, in Materialy naukovo-metodychnoyi konferentsiyi profesors’ko-vykladats’koho skladu ta aspirantiv Kharkivs’koho khudozhn’o-promyslovoho instytutu za pidsumkamy naukovo-tvorchoyi roboty za 1996 r., KhKhPI, Kharkiv, pp. 53–55. (In Ukrainian).

Kotlyar Ye. (1997b), “Istorychni aspekty, typolohiya ta stylistychni osoblyvosti synahoh Ukrayiny kintsya XVI – pochatku XX st.”, in Materialy naukovo-metodychnoyi konferentsiyi profesors’ko-vykladats’koho skladu ta aspirantiv Kharkivs’koho khudozhn’o-promyslovoho instytutu za pidsumkamy naukovo-tvorchoyi roboty za 1996 r., KhKhPI, Kharkiv, pp. 55–58. (In Ukrainian).

Kudelko S. M. and Tarasova L. I. (2010), Khar’kov: khronika stoletiy, Saga, Kharkiv. (In Russian).

Kutsevych V. V., Hubov B. M., Krapivin I. M. at all (2009), Kul’tovi budynky ta sporudy riznykh konfesiy: posibnyk z proektuvannya, KyyivZNDIEP, Kyiv. (In Ukrainian).

Kushnar’ov Ye. (2004), “Kharkivs’ka khoral’na synahoha”, in 100 rokiv kharkivs’koyu zemleyu, Folyo, Kharkiv, pp. 186–188. (In Russian).

Leonidov L. (2015), “K 25-letiyu vozvrashcheniya khar’kovskoy khoral’noy sinagogi”, in Daydzhest-E, No. 8, pp. 1–3. (In Russian).

Leybfreyd A. Yu. (1994), “Zamechatel’nyy zodchiy, uchenyy i pedagog”, in Shalom, No. VII (21), pp. 18–19. (In Russian).

Leybfreyd A. Yu. (2002), Arkhitektory evrei v Khar’kove, Karavella, Kharkiv. (In Russian).

Leybfreyd A. Yu. and Polyakova Yu. Yu. (1998), Khar’kov ot kreposti do stolitsy, Folio, Kharkiv. (In Russian).

Leybfreyd A. Yu., Reusov V. A. and Tits A. A. (1987), Khar’kov: arkhitektura, pamyatniki, novostroyki, Prapor, Kharkiv. (In Russian).

Lyalevich M. (1909), “Otzyv komissii sudey po konkursu proyektov zdaniya khoral’noy sinagogi v g. Khar’kove”, in Zodchiy. Zhurnal arkhitekturnyy i khudozhestvenno-tekhnicheskiy, organ Imperatorskogo SPB obshchestva arkhitektorov, No. 40, pp. 395–396, tab. 48–50. (In Russian).

Machulin L. I. (2007), Ulitsy i ploshchadi Khar’kova, Machulin, Kharkiv. (In Russian).

Mozheyko I. Yu. (2004), “Aleksandr Markovich Ginzburg (1876–1949)”, in 100 znamenitykh khar’kovchan, Faktor, Kharkiv, pp. 60–62. (In Russian).

Novgorodov V. E. (1990), Zolotoy venets starogo Khar’kova, Prapor, Kharkiv. (In Russian).

“Osvyashcheniye evreyskoy sinagogi” (1911), in Yuzhnyy kray, April 19, No. 10633. (In Russian).

“Osmotr sinagogi” (1914), in Yuzhnyy kray, September 19, No. 12874. (In Russian).

Otchot o deyatel’nosti Pravleniya 4-y khar’kovskoy molel’ni “Talmud-Tora” za 1910 god (1911), Tipografiya G. B. Molchadskogo, Kharkiv. (In Russian).

Pamyatniki istorii i kul’tury Ukrainskoy SSR: katalog-spravochnik (1987), P. T. Tron’ko (ed.), Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Perelik ob”yektiv kul’turnoyi spadshchyny natsional’noho ta mistsevoho znachennya: pam”yatok arkhitektury, mistobuduvannya, sadovo-parkovoho mystetstva, landshaftnykh, nauky i tekhniky m. Kharkova, No. 180, 345, available at: www.dma.kh.gov.ua/images/perelik_city_2017.pdf (accessed April 15, 2020). (In Ukrainian).

“Plan gubernskogo g. Khar’kova: topograficheskaya s”yomka 1896 g. s dopolneniyami 1911 g.”, in Muzey Kharkivs’koho natsional’noho universytetu mis’koho hospodarstva imeni O. M. Beketova [The Museum of O. M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy], in the exposition. (In Russian).

“Poyasnitel’naya zapiska k proyektu 4-y khar’kovskoy evreyskoy molel’ni za podpis’yu inzhenera M.L. Meletinskogo”, in Derzhavnyy arkhiv Kharkivs’koyi oblasti [State archive of Kharkiv Region], Fund 4, Inventory 160, File 914, Sheet 7, 8. (In Russian).

“Synahoha, vul. Pushkins’ka, 19”, in Arkhiv Departamentu mistobuduvannya ta arkhitektury Kharkivs’koyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Archive of the Department of Urban Planning and Architecture of the Kharkiv Regional State Administration], Fund of Monument Protection, Inventory 1, File 345, Sheet 2–5. (In Ukrainian).

Timofeyenko V. I. (1984), “Zastroyka Khar’kova vo vtoroy polovine XIX – nachale XX vv.”, in Materialy k svodu pamyatnikov istorii i kul’tury narodov SSSR po Ukrainskoy SSR, Vol. 2: Khar’kovskaya oblast’, pp. 54–89. (In Russian).

Toporkov N. (1999), “Iudeyskuyu obshchinu vyselili iz sinagogi”, in Vremya, June 12, No. 164. (In Russian).

“Farmatsevtychnyy instytut”, in Arkhiv Departamentu mistobuduvannya ta arkhitektury Kharkivs’koyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Archive of the Department of Urban Planning and Architecture of the Kharkiv Regional State Administration], Fund of Monument Protection, Inventory 1, File 180, Sheet 1–3. (In Ukrainian).

“Khar’kovskaya sinagoga” (1907), in Khar’kovskiye gubernskiye vedomosti, May 21, No. 142. (In Russian).

Khodas E. D. (1999), “Khar’kovskaya khoral’naya sinagoga”, in Naukovo-teoretychni zdobutky Slobids’koyi Ukrayiny: filosofiya, relihiya, kul’tura (dosvid retrospektyvnoho analizu). Zbirnyk naukovykh statey za materialamy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, yaka prysvyachena 85-richchyu Kharkivs’koho yeparkhial’noho tserkovno-arkheolohichnoho muzeyu, 2–3 chervnya 1999 r., Kursor, Kharkiv, pp. 124–127. (In Ukrainian and Russian).

Khristoyev V. (2003), “Shalom, khoral’naya, lekhaym, sinagoga”, in Sloboda, May 23, No. 48. (In Russian). https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.2003.tb00668.x