До історії повстання 1768 року в Речі Посполитій та Кримському ханстві: спомини євреїв про Коліївщину (з фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. Л. Синяк

  С. Л. Синяк

  В. C. Марчук

Анотація

Метою цієї публікації є запровадження до наукового обігу групи документів, які зберігаються у фонді “Архів фортеці Святої Єлизавети” Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і які висвітлюють події 1768 року на території Правобережної України та Кримського ханства, відомі під назвою Коліївщина. Зокрема, тут публікуються спомини двох євреїв, мешканців м. Умані Перки Болтака та містечка Голти Ярухима Хаїмовича, яким вдалося пережити ті буремні події і які у своїх донесеннях на адресу коменданта фортеці Святої Єлизавети полковника Християна Корфа подавали унікальні відомості про перебіг повстання. Також друкується реєстр пограбованого гайдамаками майна в іншого єврея, Янкеля Осиповича, та донесення єлисаветградського купця Василя Каменєва на адресу згаданого коменданта щодо неможливості забрати власні вісім казанів, які свого часу купець залишив під нагляд єврею містечка Сміли Шмуню, оскільки їх привласнив смілянський отаман Лабанський, який отримав їх від гайдамацького полковника. Ще одним документом є повідомлення полковника Християна Корфа вищезазначеному Лабанському, у якому він  вимагає повернути власність купця фортеці Святої Єлизавети і наголошує на неприпустимості брати речі від гайдамаків. При підготовці до друку документів за основу було використано “Методологічні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі” авторства Л. З. Гісцової. Наукова новизна полягає в тому, що вперше до наукового обігу уведено маловідомі широкому загалу документи часів Коліївщини 1768 року, проаналізовано їхній інформативний потенціал та прокоментовано. Публіковані джерела розширюють уявлення про перебіг повстання на Правобережній Україні і про подальшу долю окремих єврейських мешканців містечка Голти, юрисдикції кримського хана, та Умані на Правобережній Україні після гайдамацького нападу. Висновки публікації полягають у тому, що друковані документи доводять факт порятунку євреїв у таких містах, як Умань та Голта; підтверджують, що повстання 1768 року не відбило бажання в єврейських купців, які врятувалися під час тих подій, і надалі провадити торговельні операції у сфері лихварства та продажу алкогольних напоїв; дають зрозуміти, що фізичне знищення єврейського народу як представників купецтва боляче відбилося на веденні торгівлі російських купців та українських торговців з Лівобережної України з колегами із Правобережжя та Кримського ханства.

Як цитувати

Синяк, І. Л., Синяк, С. Л., & МарчукВ. C. (2023). До історії повстання 1768 року в Речі Посполитій та Кримському ханстві: спомини євреїв про Коліївщину (з фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). Східний світ, (4 (121), 71-82. https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.071
Переглядів статті: 233 | Завантажень PDF: 92

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

гайдамаки; Голта; євреї; Коліївщина; Кримське ханство; Умань; фортеця Святої Єлизавети

Посилання

Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. Київ, 1970.

Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі. Київ, 1992.

Грибовський В. Якуб Рудзевич і Максим Залізняк – два гетьмани та володарі однієї булави // Коліївщина: право на повстання: збірник наукових і науково-популярних статей, присвячений 250-літтю національно-визвольного повстання 1768–1770 років. Київ, 2020.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. IX, спр. 2702, 2776.

Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В. Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної України. Т. 7. Запоріжжя, 2005.

Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775. Т. 6/7: Справи № 227–229) / За ред. Валерія Смолія. Упорядкування, передмова та коментарі Івана Синяка. Київ, 2019.

Пономарьов О. М. Неопубліковані документи про Коліївщину // Архіви України, 2018, № 4.

Синяк І. Видова структура документації Війська Запорозького Низового доби Нової Січі // Український археографічний щорічник. Нова серія. В. 13/14. Київ, 2009.

Синяк І. Рушії Коліївщини: запорозькі гайдамацькі загони в Правобережній Україні під час повстання 1768 року // Коліївщина: право на повстання: збірник наукових і науково-популярних статей, присвячений 250-літтю національно-визвольного повстання 1768–1770 років. Київ, 2020.

Скальковский А. А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст., 1733–1768 гг. Одесса, 1845.

Храбан Г. Ю. Спалах гніву народного (Антифеодальне народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768–1769 рр.). Київ, 1989.

REFERENCE

Haydamats’kyy rukh na Ukrayini v XVIII st. Zbirnyk dokumentiv (1970), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian, In Old Church Slavonic).

Giscova L. (1992), Metodychni rekomendatsiyi po pidhotovtsi do vydannya Arkhivu Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi, s.n., Kyiv. (In Ukrainian).

Hrybovs’kyy V. (2020), “Yakub Rudzevych i Maksym Zaliznyak – dva het’many ta volodari odniyeyi bulavy”, in Koliyivshchyna: pravo na povstannya: zbirnyk naukovykh i naukovo-populyarnykh statey, prysvyachenyy 250-littyu natsional’no-vyzvol’noho povstannya 1768–1770 rokiv, Mel’nyk M. Yu., Kyiv, pp. 199–227. (In Ukrainian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV) [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine], Fund IX, files 2702, 2776.

“Kantselyariya Novoserbs’koho korpusu” (2005), in Dzherela z istoriyi Pivdennoyi Ukrayiny, Vol. 7, Compl. by V. Mil’chev and O. Posun’ko, Preface by S. Havrylovych, S. Lalych, V. Mil’chev and O. Posun’ko, Tandem-U, Zaporizhzhia, 442 p. (In Ukrainian, In Old Church Slavonic).

Koliyivshchyna: 1768–1769 roky u dokumental’niy ta memuarniy spadshchyni (2019), Vol. 1: Dokumenty arkhivu Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi (Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz’koyi Sichi: korpus dokumentiv 1734–1775. T. 6/7: Spravy № 227–229), Valeriy Smoliy (ed.), Compl., preface and comments by Ivan Synyak, Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian, In Old Church Slavonic).

Ponomar’ov O. M. (2018), “Neopublikovani dokumenty pro Koliyivshchynu”, Arkhivy Ukrayiny, No. 4, pp. 184–200. (In Ukrainian; In Old Church Slavonic).

Synyak I. (2009), “Vydova struktura dokumentatsiyi Viys’ka Zaporoz’koho Nyzovoho doby Novoyi Sichi”, Ukrayins’kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk. Nova seriya, Vol. 13/14, Kyiv, pp. 73–89. (In Ukrainian).

Synyak I. (2020), “Rushiyi Koliyivshchyny: zaporoz’ki haydamats’ki zahony v Pravoberezhniy Ukrayini pid chas povstannya 1768 roku”, in Koliyivshchyna: pravo na povstannya: zbirnyk naukovykh i naukovo-populyarnykh statey, prysvyachenyy 250-littyu natsional’no-vyzvol’noho povstannya 1768–1770 rokiv, Mel’nyk M. Yu., Kyiv, pp. 234–251. (In Ukrainian).

Skal’kovskiy A. A. (1845), Nayezdy gaydamak na Zapadnuyu Ukrainu v XVIII st., 1733–1768 gg., Odessa. (In Russian).

Khraban H. Yu. (1989), Spalakh hnivu narodnoho (Antyfeodal’ne narodno-vyzvol’ne povstannya na Pravoberezhniy Ukrayini u 1768–1769 rr.), KDU, Kyiv. (In Ukrainian).