Вияви антиурядових настроїв на теренах Київського військового, Подільського й Волинського генерал-губернаторства в період Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. А. Іваненко

Анотація

Наукова актуальність дослідження широкого спектра подій Східної війни 1853–1856 рр. визначається значимістю їхнього концептуального осмислення в контексті впливу на геополітичні конфігурації, державно-політичні практики й культурно-ідеологічні орієнтири ХІХ ст. Мета цієї статті – на основі дослідження вперше запроваджених до наукового обігу документів Центрального державного історичного архіву України м. Києва висвітлити вияви антиурядових настроїв на теренах Київського військового, Подільського й Волинського генерал-губернаторства, що активізувалися на тлі загострення російсько-турецького протистояння під час Східної війни 1853–1856 рр. З’ясуванню важливих аспектів інформаційно-психологічного впливу подій Східної війни 1853–1856 рр. на українських землях, що входили до складу Російської імперії, сприяють документи канцелярії київського військового, подільського й волинського генерал-губернатора, у яких, зокрема, відображалися відомості щодо посилення нагляду за місцевим, насамперед польським, населенням (у зв’язку з фіксацією антиурядових настроїв), а також інформація щодо виявлення фактів збору коштів для британських і французьких військ, висловлювання сподівань на поразку Російської імперії та відновлення Польської держави і проведення поміщиками відповідної агітації серед селян, щодо заперечення відомостей російських газет і нелегального поширення зарубіжної преси. Очевидно, що терени Київського військового, Подільського й Волинського генерал-губернаторства розглядалися царськими адміністративно-каральними структурами як “неблагонадійні” в контексті поширення антиурядових настроїв з огляду на потужний вплив польського чинника на землях Правобережної України, що стала ареною протистояння державних моделей Речі Посполитої та Російської імперії. Вияви антиурядових настроїв документально фіксувалися із грифом “секретно” органами державної влади в результаті здійснення поліцейського нагляду на місцевому рівні, а також застосування репресивних заходів проти “неблагонадійних” підданих. А отже, реконструкція реальних масштабів і змісту антиурядових настроїв на теренах Правобережної України упродовж Східної війни 1853–1856 рр. ускладнюється внаслідок підпільного характеру діяльності осіб і соціальних груп, опозиційно налаштованих щодо внутрішньо- й зовнішньополітичного курсу самодержавної Російської імперії.

Як цитувати

Іваненко, О. А. (2023). Вияви антиурядових настроїв на теренах Київського військового, Подільського й Волинського генерал-губернаторства в період Східної (Кримської) війни 1853–1856 рр. Східний світ, (4 (121), 19-29. https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.019
Переглядів статті: 103 | Завантажень PDF: 66

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

антиурядові настрої; Київське військове, Подільське й Волинське генерал-губернаторство; Правобережна Україна; Російська імперія; Східна війна 1853–1856 рр.

Посилання

Бачинська О. А. Дунайське козацьке військо 1828–1868 рр. (До 170-річчя заснування). Одеса, 1998.

Бачинська О. “Дело о восстановлении независимости Малороссии” 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) // Чорноморська минувшина. Вип. 4. 2009.

Бачинський А. Д., Бачинська О. А. Козацтво на Півдні України 1775–1896. Одеса, 1995.

Волковинський В. М., Реєнт О. П. Україна у Кримській війні 1853–1856 рр. (до 150-річчя Східної війни). Київ, 2006.

Гуржій І. O. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). Київ, 1958.

Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / Відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2014.

Кримська Іліада: Східна війна 1853–1856 рр. очима сучасників. Події, судження, долі / Головн. упорядн. Л. О. Орехова та ін. Сімферополь, 2004.

Маркевич А. І. Таврійська губернія під час Кримської війни. Київ, 2004.

Олійників О. С. Українці у Кримській війні. Одеса, 2004.

ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. Кн. 3 / Відп. ред. В. Смолій. Київ, 2023.

Стоянов Ф. Ф. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в ХІХ ст.: організація, склад, служба: автореф. дис. … канд. іст. наук. Одеса, 2007.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). Ф. 192, оп. 1, спр. 34; ф. 442, оп. 437, спр. 105; оп. 803, спр. 99, 108; оп. 804, спр. 194, 218, 281, 288, 303, 330, 396, 400, 449; оп. 805, спр. 57, 235.

Шамрай С. Київська козаччина 1855 року (до історії селянських рухів на Київщині). Київ, 1928.

Шкварець В. П., Гузенко Ю. І. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.: український вимір. Миколаїв, 2010.

REFERENCES

Bachyns’ka O. A. (1998), Dunays’ke kozats’ke viys’ko 1828–1868 rr. (Do 170-richchya zasnuvannya), Astroprynt, Odesa. (In Ukrainian).

Bachyns’ka O. (2009), “ ‘Delo o vosstanovlenii nezavisimosti Malorossii 1855 r.’ (na materialakh Derzhavnoho arkhivu Odes’koyi oblasti)”, Chornomors’ka mynuvshyna, Issue 4, pp. 178–186. (In Ukrainian).

Bachyns’kyy A. D. and Bachyns’ka O. A. (1995), Kozatstvo na Pivdni Ukrainy 1775–1896, Druk, Odesa. (In Ukrainian).

Volkovyns’kyy V. M. and Reyent O. P. (2006), Ukrayina u Kryms’kiy viyni 1853–1856 rr. (do 150-richchya Skhidnoyi viyny), Instytut istoriyi Ukrainy, Kyiv. (In Ukrainian).

Hurzhiy I. O. (1958), Borot’ba selyan i robitnykiv Ukrainy proty feodal’no-kriposnyts’koho hnitu (z 80-kh rokiv XVIII stolittia do 1861 roku), Radyans’ka shkola, Kyiv. (In Ukrainian).

Krym: shlyakh kriz’ viky. Istoriya u zapytannyakh i vidpovidyakh (2014), Instytut istoriyi Ukrainy, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’ka Iliada: Skhidna viyna 1853–1856 rr. ochyma suchasnykiv. Podiyi, sudzhennya, doli (2004), Compl. by L. O. Orekhova et. al., Tavriya, Simferopol. (In Ukrainian).

Markevych A. I. (2004), Tavriys’ka huberniya pid chas Kryms’koyi viyny, Ukrayina, Kyiv. (In Ukrainian).

Oliynykiv O. S. (2004), Ukrayintsi u Kryms’kiy viyni, Mayak, Odesa. (In Ukrainian).

PERELOM: Viyna Rosiyi proty Ukrainy u chasovykh plastakh i prostorakh mynuvshyny. Dialohy z istorykamy (2023), Book 3, Instytut istoriyi Ukrainy, Kyiv. (In Ukrainian).

Stoyanov F.F. (2007), Tymchasovi kozats’ki formuvannya Livoberezhnoyi Ukrainy v XIX st.: orhanizatsiya, sklad, sluzhba, Extended abstract of PhD thesis, KNU imeni Tarasa Shevchenka, Odesa. (In Ukrainian).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. Kyiv (TsDIAK Ukrayiny) [The Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv], Fund 192, Inventory 1, File 34; Fund 442, Inventory 437, File 105; Inventory 803, Files 99, 108; Inventory 804, Files 194, 218, 281, 288, 303, 330, 396, 400, 449; Inventory 805, Files 57, 235.

Shamray S. (1928), Kyivs’ka kozachchyna 1855 roku, Vseukrayins’ka akademiya nauk, Naukovo-doslidcha katedra istoryi Ukrainy, Kyiv. (In Ukrainian).

Shkvarets’ V. P. and Huzenko Yu. I. (2010), Skhidna (Kryms’ka) viyna 1853–1856 rr.: ukrayins’kyy vymir, Mykolayiv. (In Ukrainian).