Світлій пам’яті сходознавця Володимира Леонідовича Пирогова (1950–2022)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. В. Добко

Анотація

Стаття висвітлює основні віхи життя і науково-педагогічної діяльності відомого українського сходознавця, педагога Володимира Леонідовича Пирогова (1950–2022), який зробив значний внесок у розбудову сходознавчих студій, розвиток вітчизняної японістики та зміцнення дружби та взаєморозуміння між  народами України та Японії.

Після закінчення Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) В. Л. Пирогов працював у Центральному патентному відомстві експертом і перекладачем з японської, китайської, англійської та французької мов, був керівником інформаційно-технічних служб низки науково-дослідних інститутів.

На початку 1990-х років Володимир Леонідович перейшов на педагогічну роботу. За його безпосередньої участі були створені кафедра японської мови в Інституті сходознавства і міжнародних відносин “Харківський колегіум”, кафедра східних мов у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди.

В. Л. Пирогов був директором Інституту східних мов (1999–2001), завідувачем кафедри східних мов і цивілізацій Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ, 1999–2004).

У 2004–2007 роках перебував на дипломатичній роботі, працював радником з питань освіти і науки Посольства України в Японії (Токіо), зробив значний внесок у розбудову відносин між Україною і Японією в галузі науки, техніки та освіти.

Після повернення в Україну В. Л. Пирогов працював на посаді старшого наукового співробітника відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства НАН України ім. А. Ю. Кримського, уклав “Словник японських прислів’їв і приказок з відповідниками шістьма мовами (українською, російською, англійською, німецькою, французькою та латинською)” (2009). У лютому 2010 р. він повертається до науково-педагогічної роботи в КНЛУ, очолює кафедру мов і цивілізацій Далекого Сходу, працює завідувачем кафедри японської філології (2017–2020).

В. Л. Пирогов – автор понад 100 наукових праць у галузях порівняльно-історичного й типологічного мовознавства, сходознавства, перекладознавства, лінгвокраїнознавства, соціолінгвістики. У його творчому доробку – навчальні посібники, монографії, наукові статті, доповіді на наукових конференціях та словники. Володимир Леонідович відзначався потужним науковим потенціалом, лідерськими якостями, високою працездатністю, відданістю педагогічній праці, інтелігентністю, доброзичливістю, людяністю.

Як цитувати

Добко, Т. В. (2023). Світлій пам’яті сходознавця Володимира Леонідовича Пирогова (1950–2022). Східний світ, (2 (119), 137–151. https://doi.org/10.15407/orientw2023.02.0137
Переглядів статті: 196 | Завантажень PDF: 111

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Володимир Пирогов, освіта, сходознавчі студії в Україні, японська мова

Посилання

Бикова І. А., Саніна Г. В. Про історію та сучасність кафедри східних мов // Проблеми викладання східних мов: зб. наук. праць каф. східних мов / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2001.

Володимир Леонідович Пирогов // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. Київ, 2011.

Добко Т. Семимовний словник прислів’їв і приказок // Вісник Книжкової палати, 2009, № 11.

Науменко О. Володимир Пирогов: “Захоплення японською мовою почалося ще в шкільні роки” // Слово Просвіти, 2017, 10 листоп.

Орден Вранішнього Сонця (Ювілей Пирогова Володимира Леонідовича) // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Український гуманітарний інститут. Вип. 2, А. Київ – Буча, 2013.

REFERENCES

Bykova I. A. and Sanina H. V. (2001), “Pro istoriyu ta suchasnist’ kafedry skhidnykh mov”, in Problemy vykladannya skhidnykh mov, KhDPU im. H. S. Skovorody, Kharkiv, pp. 3–7. (In Ukrainian).

“Volodymyr Leonidovych Pyrohov” (2011), Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh: biobibliohrafichnyy slovnyk, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, p. 175. (In Ukrainian).

Dobko T. (2009), “Semymovnyy slovnyk prysliv’yiv i prykazok”, Visnyk Knyzhkovoyi palaty”, No. 11, pp. 5–7. (In Ukrainian).

Naumenko O. (2017), “Volodymyr Pyrohov: ‘Zakhoplennya yapons’koyu movoyu pochalosya shche v shkil’ni roky’ ”, Slovo Prosvity, November 10. (In Ukrainian).

“Orden Vranishn’oho Sontsya (Yuviley Pyrohova Volodymyra Leonidovycha” (2013), Naukovi studiyi (kul’tura, osvita – antropotsentrychni paradyhmy i suchasnyy svit). Filosofiya, Filolohiya, Pedahohika, Ekonomika, Issue 2: A, Ukrayins’kyy humanitarnyy instytut, Kyiv and Bucha, pp. 818–819. (In Ukrainian).