“РУСИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ” І “ДОКУМЕНТ ЛЕОНОВИЧА”: НОВА ДИСКУСІЯ НАВКОЛО ПОЯВИ КАРАЇМСЬКОЇ ГРОМАДИ В ГАЛИЧІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. М. Мартин

Анотація

Переоцінка та максимальна настороженість істориків щодо джерел, які стосуються історії караїмів Східної Європи, є тенденцією, що панує в сучасній історичній думці, дотичній до цього питання. Існування цього тренду може бути пояснене, зокрема, й активністю в середині ХІХ ст. Авраама Фірковича, відомого караїмського вченого та колекціонера, і звинуваченням його та наступних поколінь караїмських інтелектуалів у підробках матеріалів, що стосувалися караїмської історії. Джерело, яке обговорюють останні десятиліття в контексті підробок, – це так званий “Лист” або “документ” Леоновича.
Відповідно до даних цього джерела, караїми були переселені до Галича в період Галиць-ко-Волинського князівства, а саме за правління князя (короля) Данила Романовича, у середині ХІІІ ст. Існує, однак, думка, що текст документа було створено самим караїмським лідером Авраамом Леоновичем. Як стверджується, його мотивом було налагодити інтелектуальну та політичну взаємодію із впливовою в ХІХ ст. групою українських (русинських) русофілів. Тож завдання статті – продемонструвати, з одного боку, неможливість створення тексту Леоновича місцевим ученим першої половини ХІХ ст., а з другого боку, показати, що частина інформації з тексту відповідає реаліям ХІІ–ХІІІ ст.
Ця стаття також є спробою розпочати дискусію про те, чи можливо розглядати документ Леоновича як феномен модернізації в контексті епохи націоналізму у Східній Європі. З погляду автора, з цілої низки причин текст не міг бути створений раніше ніж у ХVIII ст. і має обговорюватися як джерело фольклорне, легендарного характеру, яке зберегло, проте, цінну з наукового погляду інформацію. Отже, “Документ Леоновича” є цінним історичним джерелом, що має бути повернуте в науковий обіг.

Як цитувати

Мартин, М. М. (2021). “РУСИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ” І “ДОКУМЕНТ ЛЕОНОВИЧА”: НОВА ДИСКУСІЯ НАВКОЛО ПОЯВИ КАРАЇМСЬКОЇ ГРОМАДИ В ГАЛИЧІ. Східний світ, (1 (110), 47-64. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.047
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 48

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Авраам Леонович, Галич, караїми, націоналізм, підробка, русини, Східна Європа, “Документ Леоновича”

Посилання

Арцыбашев Н. С. Повествование о России: в 2-х томах. Т. 2. Москва, 1838.

Вендланд A. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією і Росією, 1848–1915 / Переклад з німецької Христини Назаркевич. Львів, 2015.

Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар / За ред. М. Ф. Котляра. Київ, 2002.

Гаркави А. Я. Разбор известия Авраамия Керченского ο посольстве св. Владимира к хазарскому князю Давиду по делам веры // Записки Русского археологического общества. Т. 8. Санкт-Петербург, 1876.

Гаркави А. Я. По вопросу о иудейских древностях, найденных Фирковичем в Крыму // Журнал Министерства народного просвещения. Т. CXCII, № 8. Санкт-Петербург, 1877.

Григорьев В. В. Обзор политической истории хазаров // Россия и Азия. Санкт-Петербург, 1876.

[Д. Ф.] Письмо из Галиции // Караимская жизнь, 1911, № 2.

Дашкевич Я. Міграція караїмів у Русь-Україну та Литву (ХІ–ХVI ст.) // Караїми Галича: історія та культура. Матеріали міжнародної конференції. Львів – Галич, 2002.

Дашкевич Я. Данило Романович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела // Українські землі часів короля Данила Галицького: церква і держава / Ред. В. Гаюк, О. Гринів, Я. Дашкевич, Л. Моравська, І. Паславський, О. Сидір. Львів, 2005.

Зубрицкий Д. Критико-историческая повѣсть временныхъ лѣт Червоной или Галицкой Руси / Переводъ съ польскаго Осипа Бодянскаго. Москва, 1845.

Зубрицкий Д. Исторія древняго Галичско-Русскаго Княжества: сочинение Дениса Зубрицкого. Т. 3. Львів, 1855.

Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Наук. ред.: Ярослав Дашкевич, Роман Шуст. Переклад з польської І. Сварника; коментарі М. Капраля. Львів, 2002.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IV. Санкт-Петербург, 1817.

Кизилов М. Ильяш Караимович и Тимофей Хмельницкий: кровная месть, которой не было // Karadeniz Araştırmaları. Cilt 6, Sayı 22. 2009.

Котляр М. До проблеми хронології Галицько-Волинського літопису // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 2006–2007, № 15.

Куник А. Тохтамыш и Фиркович // Записки Императорской Академии наук. Т. ХXVII (приложение № 3). Санкт-Петербург, 1876.

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Львів, 2004.

Лист Леоновича // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (ЛБН НАНУ ім. В. Стефаника). Відділ рукописів, ф. 5, спр. 1252, арк. 13–13 зв.

Лист Леоновича, копія невідомого // ЛБН НАНУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 5, спр. 2442 (І), арк. 86.

Лист Леоновича, копія Я. Головацького // ЛБН НАНУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. 36, спр. 634, арк. 13–14.

Паславський І. В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал, 2013, № 5.

Пастернак Я. Старий Галич: археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр. Івано-Франківськ, 1998.

Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. Москва, 2007.

Петрушевич А. Пересмотр грамот князю Льву приписываемых // Галицкий исторический сборник, издаваемый Обществом Галицко-русской матицы. Вып. II. Львов, 1854.

Петрушевич А. Историческое известие о церкви св. Пантелеймона близ города Галича, теперь костеле св. Станислава оо. Францисканов, яко древнейшем памятнике романского зодчества на Галицкой Руси с первой половины XIII столетия. Львов, 1881.

Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1861) / С примечаниями Д. Ч. Нила Попова. 3 вып. Москва, 1880.

Про галицьких караїмів // Діло. Річник ХІІІ, № 322. Львів, 1893.

Сухий О. Зародження русофільських настроїв у Галичині в 40-х роках ХІХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 7. Дрогобич, 2003.

Франко І. До біографії Івана Вагилевича. Львів, 1907.

Achiezer G. Historical Consciousness, Haskalah, and Nationalism among the Karaites of Eastern Europe // Karaite Texts and Studies. V. 10. Leiden, 2018. https://doi.org/10.1163/9789004360587

Bałaban M. Karaici w Polsce // Studja historyczne. Warszawa, 1927.

Fahn R. Sefer Ha’kraim. Lemberg, 1929.

Freund R. Karaites and Dejudaization. A Historical Review of an endogenous and Exogenous Paradigm // Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Comparative Religion. № 30. Stockholm, 1991.

Charewiczowa Ł. Historiografia i miłośnictwo Lwowa. Lwów, 1938.

Czacki T. Rozprawa o Żydach. Кrakow, 1860.

Glassl H. Das österreichische Einrichtungswerk in Galizien (1772–1790). Wiesbaden, 1975.

Harasiewicz M. Annales Ecclesiae Ruthenae. Leopoli, 1862.

Janusz B. Karaici w Polsce. Kraków, 1927.

Kizilov M. The Karaites of Galicia: An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945. Leiden, 2009. https://doi.org/10.1163/ej.9789004166028.i-462

Kollar A. Jurium Hungariae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiaeque in Osvicensem et Zatoriensem ducatus explicatio. Vindobonae, 1772.

Kunasiewicz S. Przechadzki archeologiczni we Lwowie. [Lwów], 1874.

Miller P. E. Karaite Separatism in Nineteenth-Century Russia: Joseph Solomon Lutski’s “Epistle of Israel’s Deliverance”. Cincinnati, 1993.https://doi.org/10.2307/j.ctt16f997x

Rohrer J. Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Gränze über die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien. Wien, 1804.

Schopflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. New York, 1997.

Shapira D. Avraham Firkowicz in Istanbul (1830–1832): Paving the Way for Turkic Nationalism. Ankara, 2003a.

Shapira D. (with contribution by M. Ezer, A. Fedorchouk, M. Kizilov) Beginnings of the Karaite communities of the Crimea prior to the sixteen century // Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources / Ed. by Meira Polliack. Leiden – Boston, 2003b.

Shapira D. The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites // Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources / Ed. by Meira Polliack. Leiden – Boston, 2003c. https://doi.org/10.1163/9789004294264_029

Shapira D. Turkism, Polish Sarmatism and ‘Jewish szlachta’: Some Reflections on a Cultural Context of the Polish-Lithuanian Karaites // Karadeniz Araştırmaları, 2009, Sayı: 20. https://doi.org/10.1163/9789004294264_028

Stepaniv J. [Dashkevych J.] L’époque de Danylo Romanovyč d’après une source Karaite // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 2, No. 3. Harvard, 1978.

Szaraniewicz I. О rezultatach poszukiwan archeologicznych w okolicy Halicza w roku 1884 і 1885 // Przegląd Archeołogiczny, 1890, Z. 4.

The Tombstones of the Cemetery of the Karaite Jews in Cufut Qal`eh (the Crimea) // Report of the Ben-Zvi Institute Expedition. A Collection of Studies / Ed. by Dan D. Y. Shapira. Jerusalem, 2008.

REFERENCES

Artsybashev N. S. (1838), Povestvovanie o Rossii, Vol. 2, Typ. Universiteta, Moskow. (In Russian).

Vendland A. V. (2015), Rusofily Halychyny. Ukrayins’ki konservatory mizh Avstriyeyu i Rosiyeyu, 1848–1915, Transl. from German by Kh. Nazarkevych, Litopys, Lviv. (In Ukrainian).

Halyts’ko-Volyns’kyy litopys: Doslidzhennya. Tekst. Komentar (2002), M. F. Kotlyar (ed.), Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Garkavi A. Ya. (1876), “Razbor izvestiya Avraamiya Kerchenskogo ο posol’stve sv. Vladimira k khazarskomu knyazyu Davidu po delam very”, in Zapiski Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, Vol. VIII, Typ. Akad. Nauk, Saint Petersburg, pp. 499–516. (In Russian).

Garkavi A. Ya. (1877), “Po voprosu o iudeyskikh drevnostyakh, naydennykh Firkovichem v Krymu”, in Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, T. CXCII, No. 8, pp. 98–121. (In Russian).

Grigor’yev V. V. (1876), “Obzor politicheskoy istorii khazarov”, in Rossiya i Aziya, Typ. Panteleyevykh, Saint Petersburg, pp. 45–65. (In Russian).

[D. F.] (1911), “Karaimy za granutzey. Pis’mo iz Galitsii (ot nashego korrespondenta)”, in Karaimskaya zhizn’, No. 2, pp. 73–75. (In Russian).

Dashkevych Ya. (2002),“Mihratsiya karayimiv u Rus’-Ukrayinu ta Lytvu (XI–XVI st.)”, in Karayimy Halycha: istoriya ta kul’tura. Materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi, Spolom, Lviv and Halych, pp. 164–193. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2005), “Danylo Romanovych i yepyskop Petro v osvitlenni karayims’koho dzherela”, in V. Hayuk, O. Hryniv, Ya. Dashkevych, L. Moravs’ka, I. Paslavs’kyy and O. Sydir (eds), Ukrayins’ki zemli chasiv korolya Danyla Halyts’koho: tserkva i derzhava, Logos, Lviv, pp. 74–91. (In Ukrainian).

Zubritskiy D. (1845), Kritiko-istoricheskaia povest’ vremennykh let Chervonoi ili Galitskoi Rusi, Trans. from Polish by Osip Bodianskiy, V universitetskoy tipographii, Moskow. (In Russian).

Zubritskiy D. (1855), Istoriya drevniago Galichsko-Russkago Kniazhestva, Vol. 3, Typ. Stavropigiyskogo instituta, Lviv. (In Russian).

Zubryts’kyy D. (2002), Khronika mista L’vova, Yaroslav Dashkevych and Roman Shust (ed.), Translated from Polish by I. Svarnyk, Commented by M. Kapral’, Centr Yevropy, Lviv. (In Ukrainian).

Karamzin N. M. (1817), Istoriia gosudarstva Rossiyskogo, Vol. IV, Typ. General’nogo Shtaba, Saint Petersburg. (In Russian).

Kotlyar M. (2006–2007), “Do problemy khronolohiyi Halyts’ko-Volyns’koho litopysu”, in Ukrayina: kul’turna spadshchyna, natsional’na svidomist’, derzhavnist’, No. 15, pp. 73–81. (In Ukrainian).

Kizilov M. (2009), “Il’iash Karaimovich i Timofei Chmel’nitskiy: krovnaia mest’, kotoroy ne bylo”, in Karadeniz Araştırmaları, Vol. 6, No. 22, pp. 43–74. (In Russian).

Kunik A. “Tokhtamysh i Firkovich”, in Zapiski Imperatorskoy Akademii nauk, Vol. XXVII (prilozheniye No. 3) (1876), pp. 5–32.

Kupchyns’kyy O. (2004), Akty ta dokumenty Halyts’ko-Volyns’koho knyazivstva XIII – pershoyi polovyny XIV stolit’, NTSh, Lviv. (In Ukrainian).

“Lyst Leonovycha”, in L’vivs’ka natsional’na naukova biblioteka Ukrayiny imeni V. Stefanyka (LBN NANU im. V. Stefanyka), Manuscripts department, Fund 5, File 1252, sheets 13–13 zv.

“Lyst Leonovycha, kopiya nevidomoho”, in L’vivs’ka natsional’na naukova biblioteka Ukrayiny imeni V. Stefanyka (LBN NANU im. V. Stefanyka), Manuscripts department, Fund 5, File 2442 (І), sheet 86.

“Lyst Leonovycha, kopiya Ya. Holovats’koho”, in L’vivs’ka natsional’na naukova biblioteka Ukrayiny imeni V. Stefanyka (LBN NANU im. V. Stefanyka), Manuscripts department, Fund 36, File 634, sheets 13–14.

Paslavs’kyy I. V. (2013) “Halyts’kyy yepyskop Petro – stavlenyk i dyplomat Danyla Romanovycha”, Ukrainian Historical Journal, No. 5, pp. 75–87. (In Ukrainian).

Pasternak Ya. (1998), Staryy Halych: arkheolohichno-istorychni doslidy u 1850–1943 rr., Play, Ivano-Frankivsk. (In Ukrainian).

Pashaeva N. M. (2007), Ocherki istorii russkogo dvizheniya v Galichine XIX–XX vv., Imperskaiya traditsiya, Moscow. (In Russian).

Petrushevich A. (1854), “Peresmotr gramot kniaziu L’vu pripisyvaemykh”, in Galitskiy istoricheskiy sbornik, izdavayemyy Obshchestvom Galitsko-russkoy matitsy, Vol. 2, Typ. Stavropigiyskogo instituta, Lviv, pp. 81–195. (In Russian).

Petrushevich A. (1881), Istoricheskoye izvestiye o tserkvi sv. Panteleymona bliz goroda Galicha, Typ. Stavropigiyskogo instituta, Lviv. (In Russian).

Pis’ma k M. P. Pogodinu iz slavyanskikh zemel’ (1835–1861) (1880), Nil Popov (ed.), Vol. 3, [without publisher], Moscow. (In Russian).

“Pro halyts’kykh karayimiv” (1893), in Dilo, Year ХІІІ, No. 322, p. 2. (In Ukrainian).

Sukhyy O. (2003), “Zarodzhennya rusofil’s’kykh nastroyiv u Halychyni v 40-kh rokakh XIX stolittya”, in Drohobyts’kyy krayeznavchyy zbirnyk, Vol. 7, Kolo, Drohobych. (In Ukrainian).

Franko I. (1907), Do biohrafiyi Ivana Vahylevycha, NTSh, Lviv. (In Ukrainian).

Achiezer G. (2018), Historical Consciousness, Haskalah, and Nationalism among the Karaites of Eastern Europe, Brill, Leiden and Boston. https://doi.org/10.1163/9789004360587

Bałaban M. (1927), “Karaici w Polsce”, Studja historyczne, Skł. gł. Księgarnia M. J. Freid i S-ka, Warszawa, pp. 1–92.

Charewiczowa Ł. (1938), Historiografia i miłośnictwo Lwowa Nakładem Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów.

Czacki T. (1860), Rozprawa o Żydach, Wyd. Biblioteki Polskiej, Кrakow.

Glassl H. (1975), Das österreichische Einrichtungswerk in Galizien (1772–1790), O. Harrassowitz, Wiesbaden.

Fahn R. (1929), Sefer Ha’kraim, N. Kronberg, Lemberg. (In Hebrew).

Freund R. (1991), “Karaites and Dejudaization. A Historical Review of an endogenous and Exogenous Paradigm”, in Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Comparative Religion, No. 30, Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Harasiewicz M. (1862), Annales Ecclesiae Ruthenae, Typis instituti Ruteni Stauropigiani, Leopoli.

Janusz B. (1927), Karaici w Polsce, Nakł. Księg. Geograf. “Orbis”, Kraków.

Kizilov M. (2009), The Karaites of Galicia: An Ethnoreligious Minority among the Ashkenazim, the Turks, and the Slavs, 1772–1945, Brill, Leiden. https://doi.org/10.1163/ej.9789004166028.i-462

Kollar A. (1772), Jurium Hungariae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiaeque in Osvicensem et Zatoriensem ducatus explicatio, [without publisher], Vindobonae.

Kunasiewicz S. (1874), Przechadzki archeologiczni we Lwowie, Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, [Lwów].

Miller Philip E. (1993), Karaite Separatism in Nineteenth-Century Russia: Joseph Solomon Lutski’s “Epistle of Israel’s Deliverance”, Hebrew Union College Press, Cincinnati. https://doi.org/10.2307/j.ctt16f997x

Rohrer J. (1804), Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Gränze über die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien, Anton Pichler, Wien.

Schopflin G. (1997), “The functions of myth and a taxonomy of myths”, in Myths and nationhood, G. Hosking, G. Schopflin (eds), Routledge, New York. pp. 19–35.

Shapira D. (2003a), Avraham Firkowicz in Istanbul (1830–1832): Paving the Way for Turkic Nationalism, KaraM Publishing Co, Ankara.

Shapira D. (with contribution by M. Ezer, A. Fedorchouk and M. Kizilov) (2003b), “Beginnings of the Karaite communities of the Crimea prior to the sixteen century”, in Polliack Meira (ed.), Karaite Judaism: A Guide to Its History and Literary Sources, Brill, Leiden and Boston, pp. 709–728. https://doi.org/10.1163/9789004294264_029

Shapira D. (2003c), “The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites”, in Polliack Meira (ed.), Karaite Judaism: A Guide to Its History and Literary Sources, Brill, Leiden and Boston, pp. 657–708. https://doi.org/10.1163/9789004294264_028

Shapira D. (2009), “Turkism, Polish Sarmatism and ‘Jewish szlachta’: Some Reflections on a Cultural Context of the Polish-Lithuanian Karaites”, in Karadeniz Araştırmaları, Issue 20, pp. 29–43.

Stepaniv J. [Dashkevych J.] (1978), “L’époque de Danylo Romanovyč d’après une source Karaite”, Harvard Ukrainian Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 334–373.

Szaraniewicz I. (1890), “О rezultatach poszukiwan archeologicznych w okolicy Halicza w roku 1884 і 1885”, Przegląd Archeołogiczny, Z. 4, pp. 3–89.

“The Tombstones of the Cemetery of the Karaite Jews in Cufut Qal’eh (the Crimea)” (2008), in Report of the Ben-Zvi Institute Expedition. A Collection of Studies, Dan D. Y. Shapira (ed.), Ben-Zevi Institute, Jerusalem. (In Hebrew).