ЧОТИРИ ЗГАДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСІВ ПРО ПЕРШІ РУСЬКО-ПОЛОВЕЦЬКІ КОНТАКТИ 50-70-ТІ РР. ХІ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Осипенко

Анотація

В пропонованій статті автор аналізує фрагментарні свідчення давньоруських літописів про половців з 1055 по 1071 рр. Розглянуті основні проблеми русько-половецьких відносин у вказаний період. Встановлено, що основним завданням історичного розвитку половців на цьому етапі було вирішення внутрішніх “степових” проблем, а самі вторгнення носили локальний характер і не загрожували державі.

Як цитувати

Осипенко, М. С. (2014). ЧОТИРИ ЗГАДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСІВ ПРО ПЕРШІ РУСЬКО-ПОЛОВЕЦЬКІ КОНТАКТИ 50-70-ТІ РР. ХІ СТ. Східний світ, (2), 44-50. https://doi.org/10.15407/orientw2014.02.044
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

давньоруські літописи, половці, Русь, русько-половецькі контакти, Шарукан

Посилання

Бордухин В. М., Довжук І. В., Литвиненко В. Ф. та ін. Державотворчі процеси у кочівників Східноєвропейського степу. Луганськ, 2000.

Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – нач. XIII вв.). Киев, 1997.

Голден П. Б. Формирование куман-кыпчаков и их мира // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 10. Симферополь, 2003.

Головко О. Б. Торки в історії Причорноморських степів (ІХ–ХІІ ст.) // Східний світ: Etymon (до 80-річчя академіка О. Пріцака) (1999, № 1–2). Київ, 2001.

Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. Киев, 1884.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 2. Львів, 1905.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. Москва, 2006.

Егоров В. Л. Русь и ее южные соседи в X–XIII веках // Отечественная история, 1994, № 6.

Зайцев А. К. Черниговское княжество Х–ХІІІ вв. Москва, 2009.

Ипатьевская летопись / Воспроизведение текста издания 1908 г. // Полное собрание русских летописей. Т. 2. Москва, 1962.

Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: феодальная Русь и кочевники. Москва, 1968.

Квітницький М. В. “Свої погані” Фастівської землі // Археологічні пам’ятки Фастівщини: матеріали до археологічної карти Київської області. № 20–21. Фастів, 2004.

Квітницький М. В. Кочове населення Надчорномор’я Х–XIV ст. (у світлі писемних та археологічних джерел) // Надчорномор’я у ІХ ст. до н. е. – на поч. ХІХ ст.: студії з історії та археології. Київ, 2008.

Клеймьонова О. О. Південна Русь в умовах половецької загрози // Маловідомі сторінки історії України: пошуки, роздуми, факти. Матеріали семінару молодих вчених, аспірантів і студентів. Луганськ, 2011.

Кляшторний С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. Санкт-Петербург, 2005.

Котляр М. Ф. Нариси воєнного мистецтва Древньої Русі. Київ, 2009.

Колибенко О. В., Колибенко О. В. До питання про час виникнення Переяслава Руського // Стародавній Іскоростень та слов’янські гради VIII–X ст.: Збір. наук. праць. Київ, 2004.

Куза А. В. Древнерусские городища Х–ХІІІ вв. Свод археологических памятников. Москва, 1996.

Кучера М. Н. Переяславское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. Мо-сква, 1975.

Лаврентьевская и Суздальская летопись по Академическому списку / Под ред. акад. Е. Ф. Карского. Воспроизведение текста изд. 1926–1928 гг. // Полное собрание русских летописей. Т. 1. Москва, 1962.

Ляскоронский В. Г. История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст. Киев, 1903.

Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). Санкт-Петербург, 2002.

Марченко М. І. Київська Русь у боротьбі з кочовиками до монгольської навали. Київ, 2012.

Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси Х–ХІІІ веков. Москва, 2009.

Моця О. П. Половці і Русь в ХІ ст. // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Чернігів, 1997.

Моця О. П. Південна “Руська земля”. Київ, 2007.

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и предис. А. Н. Насонова // Полное собрание русских летописей. Т. 3. Москва, 1950.

Осіпян О. Поширення християнства серед половців XI–XV cт. // Київська старовина, 2005, № 1.

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. Москва, 1968.

Пилипчук Я. В. Етнополітичний розвиток Дашт-і Кипчак у ІХ–ХІІІ ст. Київ, 2012.

Плетнева С. А. Древности Черных клобуков // Свод археологических источников. Вып. Е1–9. Москва, 1973.

Плетнева С. А. Половецкая земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. Москва, 1975.

Плетнева С. А. Кочевники Средневековья: Поиски исторических закономерностей. Москва, 1982.

Плетнева С. А. Половцы. Москва, 2010.

Пріцак О. Й. Коли і ким було написано “Слово о полку Ігоревім”. Київ, 2008.

Расовский Д. А. Половцы. Черные клобуки: печенеги, торки и берендеи на Руси и Венгрии. Москва, 2012.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. Москва, 1982.

Светлов А. Е. Половцы и Киевская Русь // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. Київ, 2002.

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. Москва, 1956.

Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992.

Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. Київ, 1998.

Толочко П. П. Киевская земля // Древнерусские княжества Х–ХІІІ вв. Москва, 1975.

Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. Киев, 1996.

Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Алматы, 2002.

Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. Москва, 1966.

Фроянов И. Я. Древняя Русь ІХ–ХІІІ веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. Москва, 2012.

Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес // Материалы и исследования по археологии СССР. Т. 17. Москва, 1950.

Golden P. B. The peoples of the south Russian steppes // The Cambridge History of Inner Asia. Cambridge – New York – Port-Chester – Melborne – Sydney, 1990. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universitypublishingonline.org/cambridge/histories/chapter.js. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521243049.011

Golden P. B. Nomads and their neighbours in the Russian Steppe. Turks, Khazars and Qipchaqs. Aldershot, 2003.

Spinei V. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. Cluj-Napoca, 2003.

REFERENCES

Bordukhyn V. M., Dovzhuk I. V., Lytvynenko V. F. at all (2000), Derzhavotvorchi protsesy u kochivnykiv Skhidnoyevropeys’koho stepu, Luhansk. (In Ukrainian).

Bubenok O. B. (1997), Yasy i brodniki v stepyakh Vostochnoy Evropy (VI – nach. XIII vv.), Kyiv. (In Russian).

Golden P. B. (2003), “Formirovaniye kuman-kypchakov i ikh mira”, in Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii, Issue 10, Simferopol. (In Russian).

Holovko O. B. (1999), “Torky v istoriyi Prychornomors’kykh stepiv (IX–XII st.)”, Shìdnij svìt, No. 1–2. (In Ukrainian).

Golubovskiy P. (1884), Pechenegi, torki i polovtsy do nashestviya tatar. Istoriya yuzhnorusskikh stepey ІX–XІІІ vv., Kyiv. (In Russian).

Hrushevs’kyy M. S. (1905), Istoriya Ukrayiny-Rusy, Vol. 2, Lviv. (In Ukrainian).

Gumilev L. N. (2006), Drevnyaya Rus’ i Velikaya Step’, Moscow. (In Russian).

Egorov V. L. (1994), “Rus’ i eye yuzhnyye sosedi v X–XIII vekakh”, in Otechestvennaya istoriya, No. 6. (In Russian).

Zaytsev A. K. (2009), Chernigovskoye knyazhestvo X–XIII vv., Moscow. (In Russian).

“Ipat’yevskaya letopis’. Vosproizvedeniye teksta izdaniya 1908 g.” (1962), in Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. 2, Moscow. (In Russian).

Kargalov V. V. (1968), Vneshnepoliticheskiye faktory razvitiya feodal’noy Rusi: feodal’naya Rus’ i kochevniki, Moscow. (In Russian).

Kvitnyts’kyy M. V. (2004), “‘Svoyi pohani’ Fastivs’koyi zemli”, in Arkheolohichni pam”yatky Fastivshchyny: materialy do arkheolohichnoyi karty Kyyivs’koyi oblasti, No. 20–21, Fastiv. (In Ukrainian).

Kvitnyts’kyy M. V. (2008), “Kochove naselennya Nadchornomor”ya X–XIV st. (u svitli pysemnykh ta arkheolohichnykh dzherel)”, in Nadchornomor”ya u IX st. do n. e. – na poch. XIX st.: studiyi z istoriyi ta arkheolohiyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Kleym’onova O. O. (2011), “Pivdenna Rus’ v umovakh polovets’koyi zahrozy”, in Malovidomi storinky istoriyi Ukrayiny: poshuky, rozdumy, fakty. Materialy seminaru molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv, Luhansk. (In Ukrainian).

Klyashtorniy S. G. and Savinov D. G. (2005), Stepnyye imperii Evrazii, Saint Petersburg. (In Russian).

Kotlyar M. F. (2009), Narysy voyennoho mystetstva Drevn’oyi Rusi, Kyiv.

Kolybenko O. V. and Kolybenko O. V. (2004), “Do pytannya pro chas vynyknennya Pereyaslava Rus’koho”, in Starodavniy Iskorosten’ ta slov”yans’ki hrady VIII–X st., Kyiv. (In Ukrainian).

Kuza A. V. (1996), Drevnerusskiye gorodishcha X–XIII vv. Svod arkheologicheskikh pamyatnikov, Moscow. (In Russian).

Kuchera M. N. (1975), “Pereyaslavskoye knyazhestvo”, in Drevnerusskiye knyazhestva X–XIII vv., Moscow. (In Russian).

“Lavrent’yevskaya i Suzdal’skaya letopis’ po Akademicheskomu spisku. Pod red. akad. E. F. Karskogo. Vosproizvedeniye teksta izd. 1926–1928 gg.” (1962), in Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. 1, Moscow. (In Russian).

Lyaskoronskiy V. G. (1903), Istoriya Pereyaslavskoy zemli s drevneyshikh vremen do poloviny XІІІ st., Kyiv. (In Russian).

Mavrodin V. V. (2002), Ocherki istorii Levoberezhnoy Ukrainy (s drevneyshikh vremen do vtoroy poloviny XIV veka), Saint Petersburg. (In Russian).

Marchenko M. I. (2012), Kyyivs’ka Rus’ u borot’bi z kochovykamy do monhol’s’koyi navaly, Kyiv. (In Ukrainian).

Morgunov Yu. Yu. (2009), Drevo-zemlyanyye ukrepleniya Yuzhnoy Rusi X–XIII vekov, Moscow. (In Russian).

Motsya O. P. (1997), “Polovtsi i Rus’ v XI st.”, in Lyubets’kyy z”yizd knyaziv 1097 roku v istorychniy doli Kyyivs’koyi Rusi, Chernihiv. (In Ukrainian).

Motsya O. P. (2007), Pivdenna “Rus’ka zemlya”, Kyiv. (In Ukrainian).

“Novgorodskaya pervaya letopis’ starshego i mladshego izvodov” (1950), in A. N. Nasonov (Ed.), Polnoye sobraniye russkikh letopisey, Vol. 3, Moscow. (In Russian).

Osipyan O. (2005), “Poshyrennya khrystyyanstva sered polovtsiv XI–XV ct.”, in Kyyivs’ka starovyna, No. 1–2, Kyiv. (In Ukrainian).

Pashuto V. T. (1968), Vneshnyaya politika Drevney Rusi, Moscow. (In Russian).

Pylypchuk Ya. V. (2012), Etnopolitychnyy rozvytok Dasht-i Kypchak u IX–XIII st., Kyiv. (In Ukrainian).

Pletneva S. A. (1973), “Drevnosti Chernykh klobukov”, in Svod arkheologicheskikh istochnikov, Issue E1–9, Moscow. (In Russian).

Pletneva S. A. (1975), “Polovetskaya zemlya”, in Drevnerusskiye knyazhestva X–XIII vv., Moscow. (In Russian).

Pletneva S. A. (1982), Kochevniki Srednevekov’ya: Poiski istoricheskikh zakonomernostey, Moscow. (In Russian).

Pletneva C. A. (1990), Polovtsy, Moscow. (In Russian).

Pritsak O. Y. (2008), Koly i kym bulo napysano “Slovo o polku Ihorevim”, Kyiv. (In Ukrainian).

Rasovskiy D. A. (2012), Polovtsy. Chernyye klobuki: pechenegi, torki i berendei na Rusi i Vengrii, Moscow. (In Russian).

Rybakov B. A. (1982), Kiyevskaya Rus’ i russkiye knyazhestva XІІ–XІІІ vv., Moscow. (In Russian).

Svetlov A. E. (2002), “Polovtsy i Kiyevskaya Rus’ ”, in VI Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho, Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Kyyiv, 30–31 zhovtnya 2002 r., Kyiv. (In Russian).

Tikhomirov M. N. (1956), Drevnerusskiye goroda, Moscow. (In Russian).

Tolochko A. P. (1992), Knyaz’ v Drevney Rusi: vlast’, sobstvennost’, ideologiya, Kyiv. (In Russian).

Tolochko O. P. and Tolochko P. P. (1998), Kyyivs’ka Rus’, Kyiv. (In Ukrainian).

Tolochko P. P. (1975), “Kiyevskaya zemlya”, in Drevnerusskiye knyazhestva X–XІІІ vv., Moscow. (In Russian).

Tolochko P. P. (1996), Kochevyye narody stepey i Kiyevskaya Rus’, Kyiv. (In Russian).

Khazanov A. M. (2002), Kochevniki i vneshniy mir, Almaty. (In Russian).

Fedorov-Davydov G. A. (1966), Kochevniki Vostochnoy Evropy pod vlast’yu zolotoordynskikh khanov. Arkheologicheskiye pamyatniki, Moscow. (In Russian).

Froyanov I. Ya. (2012), Drevnyaya Rus’ ІX–XІІІ vekov. Narodnyye dvizheniya. Knyazheskaya i vechevaya vlast’, Moscow. (In Russian).

Yakobson A. L. (1950), “Srednevekovyy Khersones”, in Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, Vol. 17, Moscow. (In Russian).

Golden P. B. (1990), “The peoples of the South Russian steppes”, in The Cambridge History of Inner Asia, Cambridge, New York, Port-Chester, Melbourne and Sydney, available at: www.universitypublishingonline.org/cambridge/histories/chapter.jsf?bid=C... https://doi.org/10.1017/CHOL9780521243049.011

Golden P. B. (2003), Nomads and their neighbours in the Russian Steppe. Turks, Khazars and Qipchaqs, Aldershot.

Spinei V. (2003), The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, Cluj-Napoca.