МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЗІ А. КРИМСЬКОГО: МІЖ СХОДОЗНАВСТВОМ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. B. Рог

  В. А. Лахман

Анотація

У запропонованій статті зроблено спробу визначити та проаналізувати маркери національної ідентичності у прозі А. Кримського на прикладі роману “Андрій Лаговський” та збірки оповідань “Із повісток та ескізів”. Окреслено основні художні домінанти модусу національної ідентичності та розглянуто особливості їхньої реалізації в літературній творчості письменника.
Аналізуючи творчий та науковий доробок А. Кримського, стає очевидно, що кредо головного героя А. Лаговського окреслює й особисту політичну позицію науковця. “Мовчущий радикалізм” Кримського полягав у тому, що він за кожної можливості намагався висловлюватися на політичні теми, досліджував політичні питання, намагався визначити, розробити концепцію модерного ліберального, демократичного націоналізму.
У своїх літературних творах А. Кримський не обмежується вивченням та описом “складного світу” свого героя з цілим комплексом психологічних рефлексій, а ставить собі за мету донести до читача чітко усвідомлені націоналістичні переконання.
У рамках проведеного аналізу цілком слушно констатувати, що художні твори А. Кримський писав як наукові, приділяючи особливу увагу українознавчим та орієнталістичним студіям, вплітаючи окремі аспекти їхнього вивчення та осмислення в художній корпус тексту наративу.
Багатогранний літературний доробок А. Кримського вказує на те, що письменник писав на випередження, його проза маркована новаторськими рисами й всіма ознаками літератури нового зразка, літератури модернізму.

Як цитувати

РогГ. B., & Лахман, В. А. (2021). МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЗІ А. КРИМСЬКОГО: МІЖ СХОДОЗНАВСТВОМ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВОМ. Східний світ, (2), 73-83. https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.073
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 30

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський, література модернізму, національна ідентичність, оповідання, орієнталізм, роман

Посилання

Бабишкін О. Агатангел Кримський. Літературний портрет. Київ, 1967.

Гальченко C. Штрихи до історії видання роману А. Кримського “Андрій Лаговський” // Кримський А. Андрій Лаговський. Харків, 2021.

Гірняк М. Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського “Андрій Лаговський” // Магістеріум. Літературознавчі студії. Вип. 38. 2010.

Гундорова Т. “Андрій Лаговський” Агатангела Кримського: нігілізм, сексуальність і колоніалізм // Кримський А. Андрій Лаговський / Упорядкування, післяслово, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Харків, 2021.

Ковалів Ю. Дещо про Агатангела Кримського, дещо про історію літератури... // Кримський А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди: Вибране / Упорядкув. і передм. Ю. Коваліва. Київ, 2016.

Кримський А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди: Вибране / Упорядкув. і передм. Ю. Коваліва. Київ, 2016.

Кримський А. Андрій Лаговський / Упорядкування, післяслово, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Харків, 2021.

Кримський А. Ю. Андрій Лаговський // Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 2. Художня проза, літературознавство і критика. Київ, 1972.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5. Кн. 1. Листи (1890–1917). Київ, 1973.

Леся Українка. Лист до Агатангела Кримського від 3 листопада 1905 р. (із коментарями) // Кримський А. Андрій Лаговський / Упорядкування, післяслово, коментарі та примітки С. А. Гальченка. Харків, 2021.

Пастух Б. Роман “Андрій Лаговський” Агатангела Кримського як “історія хвороби” // Слово і Час, 2013, № 5.

Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського. Київ, 2000.

Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Східний світ, 1993, № 1.

Пріцак О. Передмова // Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського. Київ, 2000.

REFERENCES

Babyshkin O. (1967), Ahatanhel Kryms’kyy. Literaturnyy portret, Dnipro, Kyiv. (In Ukrainian).

Hal’chenko C. (2021), “Shtrykhy do istoriyi vydannya romanu A. Kryms’koho ‘Andriy La-hovs’kyy’ ”, in Kryms’kyy A., Andriy Lahovs’kyy, Folio, Kharkiv, pp. 486–500. (In Ukrainian).

Hirnyak M. (2010), “Rozuminnya i samorozuminnya u romani Ahatanhela Kryms’koho ‘Andriy Lahovs’kyy’ ”, Mahisterium. Literaturoznavchi studiyi, Issue 38, pp. 29–36. (In Ukrainian).

Hundorova T. (2021), “ ‘Andriy Lahovs’kyy’ Ahatanhela Kryms’koho: nihilizm, seksual’nist’ i kolonializm”, in Kryms’kyy A., Andriy Lahovs’kyy, Folio, Kharkiv, pp. 5–26. (In Ukrainian).

Kovaliv Yu. (2016), “Deshcho pro Ahatanhela Kryms’koho, deshcho pro istoriyu literatury...”, in Kryms’kyy A., Vyryvky z memuariv odnoho staroho hrikhovody: Vybrane, Compl. and preface by Yu. Kovaliv, VTs “Akademiya”, Kyiv, рр. 7–12. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (2016), Vyryvky z memuariv odnoho staroho hrikhovody: Vybrane, Compl. and preface by Yu. Kovaliv, VTs “Akademiya”, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (2021), Andriy Lahovs’kyy, Folio, Kharkiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1972), “Andriy Lahovs’kyy”, in Kryms’kyy A. Yu., Tvory v p’yaty tomakh, Vol. 2: Khudozhnya proza. Literaturoznavstvo i krytyka, Nauk. dumka, Kyiv, рр. 7–304. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1973), Tvory v p’yaty tomakh, Vol. 5, Book 1: Lysty (1890–1917), Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayinka Lesya (2021), “Lyst do Ahatanhela Kryms’koho vid 3 lystopada 1905 r. (iz komentaryamy)”, in Kryms’kyy A., Andriy Lahovs’kyy, Folio, Kharkiv, pp. 457–485. (In Ukrainian).

Pastukh B. (2013), “Roman ‘Andriy Lahovs’kyy’ Ahatanhela Kryms’koho yak ‘istoriya khvoroby’ ”, Slovo i Chas, No. 5, pp. 64–69. (In Ukrainian).

Pavlychko S. (2000), Natsionalizm, seksual’nist’, oriyentalizm: skladnyy svit Ahatanhela Kryms’koho, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).

Pritsak O. (1993), “Pro Ahatanhela Kryms’koho u 120-i rokovyny narodzhennya”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 10–27. (In Ukrainian).

Pritsak O. (2000), “Peredmova”, in Pavlychko S., Natsionalizm, seksual’nist’, oriyentalizm: skladnyy svit Ahatanhela Kryms’koho, Osnovy, Kyiv, pp. 5–10. (In Ukrainian).