БІБЛІОТЕКА-КОЛЕКЦІЯ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. М. Підвойний

Анотація

Дослідження присвячене висвітленню структурної організації та опису функціональної специфіки бібліотеки-колекції відомого вченого Агатангела Кримського. Колекція, створена понад сто років тому, і сьогодні перебуває на периферії уваги дослідників, науковців та істориків науки й потребує тотального підходу до її ревіталізації та уведення в науковий обіг України. Бібліотека, зібрана А. Кримським, є зразковим майданчиком для профілювання новітніх методів бібліографічного опису та започаткування нового міждисциплінарного напряму – бібліотечна колекціологія.
У статті аналізуються загальна структура колекції, її тематичні параметри, хронологічна глибина, кількісні показники. За час свого існування колекція зазнала значних втрат. Антропогенний вплив на її структуру спричинив високий рівень дифузності, спровокував існування декількох локацій, на яких сьогодні зберігаються частини бібліотеки.
Для верифікації теоретичних узагальнень уведено поняття “функціональна екзистенція”, яке ілюструє системність і синергетичні зв’язки протобібліотеки з її сучасними сегментами.
У висновках обґрунтовуються доцільність використання обраної методології селекції артефактів та дескрипційних операцій над тематичними кластерами, перспективність і загальнокультурне значення колекції А. Кримського для деталізації історичного розвитку українського сходознавства та визначення перспективних напрямів її подальшої дескрипції.

Як цитувати

Підвойний, В. М. (2021). БІБЛІОТЕКА-КОЛЕКЦІЯ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ. Східний світ, (2 (111), 61-72. https://doi.org/10.15407/orientw2021.02.061
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 52

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський, бібліографічний опис, бібліотека-колекція, бібліотечна колекціологія, українське сходознавство

Посилання

Бібліотека Івана Франка: наук. опис: у 4 т. Т. 1 / Упоряд. Галина Бурлака (наук. кер. проєкту) та ін.; вступ. ст. Ярослави Мельник. Київ, 2010.

Гордєєв В. Незвичайна поява серед українців: Розвідка про Агатангела Кримського. Тальне, 2019.

Дашкевич Я. Р. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль та ін.; передм. І. Вакарчука, І. Гирича. 3-є вид., допов. Львів, 2016.

Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1941–1964). Київ, 2003.

Ємчук О. Бібліотека Сергія Маслова: етапи формування, склад, цінність // Альманах бібліофілів. Книга друга / Упор. Євген Пшеничний. Дрогобич, 2018.

Ильина О. Личные библиотеки как источник по истории культуры // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2003, ноябрь.

Кочубей Ю. М. Ісмаїл-бей Гаспринський і Агатангел Кримський в історії кримськотатарської культури // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Київ, 2006.

Крымский А. Е. Письма из Ливана (1896–1898) / АН УССР ЦНБ. Москва, 1975.

Кримський Ю. С. Хроніка провінційного життя: твори / [Упоряд. В. Ф. Мицик]. Київ, 2018.

Лисенко Л. В. Наукові категорії “колекція”, “зібрання”, “бібліотека” як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять // Рукописна та книжкова спадщина України, 2003, № 8.

Михневич И. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год / Сост. Иосифом Михневичем. Одесса, 1857.

Підвойний В. Місце бібліотеки-колекції А. Кримського у сходознавчому дискурсі України // Східні традиції державотворення. Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. Київ, 2020a.

Підвойний В. М. Тауфік Кезма в історії українського сходознавства (на матеріалах архівних джерел) // НДПКДУ. Вип. 29. Ніжин, 2020b.

Сидорчук Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 20. Київ, 2012.

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / Упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. Київ, 2011.

Україна – Туреччина: бібліографічний покажчик. Видання Турецького центру інформації та досліджень. Вип. 1. ВПЦ “Київський університет”, 2013.

Урсу Д. З історії сходознавства на півдні України // Східний світ, 1994, № 1–2.

Хоменко В. Агатангел Кримський, якого знаємо. Київ, 2019.

Хоменко В. М. Кримський. Київ, 2018.

Черниш Н. І. Основи бібліології: навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. “Видавнича справа та редагування”]. Київ, 2014.

Циганкова Е. Сходознавча колекція Агатангела Кримського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник, 2001, № 6.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні: Радянський період. Київ, 2007.

Шубинський Й. В. Архів Агафангела Юхимовича Кримського // Збірник оглядів фондів відділу рукописів Державної публічної бібліотеки АН УРСР. Київ, 1962.

REFERENCES

Biblioteka Ivana Franka: nauk. opys: u 4 t. (2010), Vol. 1, Compl. by Halyna Burlaka at al., preface by Yaroslavy Mel’nyk, Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Hordyeyev V. (2019), Nezvychayna poyava sered ukrayintsiv: Rozvidka pro Ahatanhela Kryms’koho, Zelenyy svit, Talne. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (2016), Postati: narysy pro diyachiv istoriyi, polityky, kul’tury, Compl. by M. Kapral’ at al., preface by I. Vakarchuk and I. Hyrych, 3rd ed., Piramida, Lviv. (In Ukrainian).

Dubrovina L. A. (2003), Istoriya Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho (1941–1964), Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Yemchuk O. (2018), “Biblioteka Serhiya Maslova: etapy formuvannya, sklad, tsinnist’ ”, in Al’manakh bibliofiliv, Book 2, Compl. by Yevhen Pshenychnyy, Kolo, Drohobych, pp. 39–51. (In Ukrainian).

Il’ina O. (2003), “Lichnyye biblioteki kak istochnik po istorii kul’tury”, in Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul’tury, November, pp. 63–69. (In Russian).

Kochubey Yu. M. (2006), “Ismayil-bey Haspryns’kyy i Ahatanhel Kryms’kyy v istoriyi kryms’kotatars’koyi kul’tury”, in Ahatanhel Kryms’kyy. Narysy zhyttya i tvorchosti, Stylos, Kyiv, pp. 359–371. (In Ukrainian).

Krymskyy A. E. (1975), Pys’ma yz Lyvana (1896–1898), Nauka, Moscow. (In Russian).

Kryms’kyy Yu. S. (2018), Khronika provintsiynoho zhyttya: tvory, Compl. by V. F. Mytsyk, KVITs, Kyiv. (In Ukrainian).

Lysenko L. V. (2003), “Naukovi katehoriyi ‘kolektsiya’, ‘zibrannya’, ‘biblioteka’ yak ob”yekt vyvchennya, opysu ta reyestratsiyi: do problemy klasyfikatsiyi ponyat’ ”, in Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny, No. 8, pp. 225–233. (In Ukrainian).

Mikhnevich I. (1857), Istoricheskiy obzor sorokaletiya Rishel’yevskogo litseya s 1817 po 1857 god, Compl. by Iosif Mikhnevich, Odessa. (In Russian).

Pidvoynyy V. (2020a), “Mistse biblioteky-kolektsiyi A. Kryms’koho u skhodoznavchomu dyskursi Ukrayiny”, in Skhidni tradytsiyi derzhavotvorennya. Naukovyy zbirnyk na chest’ 150-yi richnytsi vid dnya narodyn Ahatanhela Kryms’koho, Prometey, Kyiv, pp. 174–183. (In Ukrainian).

Pidvoynyy V. M. (2020b), “Taufik Kezma v istoriyi ukrayins’koho skhodoznavstva (na materialakh arkhivnykh dzherel)”, in NDPKDU, Issue 29, Nizhyn, pp. 476–481. (In Ukrainian).

Sydorchuk T. (2012) “Materialy Ahatanhela Kryms’koho v arkhivi Omelyana Pritsaka”, in Studiyi z arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva, Vol. 20, pp. 80–90. (In Ukrainian).

Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh: biobibliohr. slov. (2011), Compl. by E. H. Tsyhankova, Yu. M. Kochubey, O. D. Vasylyuk, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine, Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayina – Turechchyna: bibliohrafichnyy pokazhchyk (2013), Vydannya Turets’koho tsentru informatsiyi ta doslidzhen’, Issue 1, VPTs “Kyyivs’kyy universytet”. (In Ukrainian).

Ursu D. (1994), “Z istoriyi skhodoznavstva na pivdni Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 134–150. (In Ukrainian).

Khomenko V. (2019), Ahatanhel Kryms’kyy, yakoho znayemo, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).

Khomenko V. M. (2018), Kryms’kyy, Art Ekonomi, Kyiv. (In Ukrainian).

Chernysh N. I. (2014), Osnovy bibliolohiyi: navch. posib., Nasha kul’tura i nauka, Kyiv. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. (2001), “Skhodoznavcha kolektsiya Ahatanhela Kryms’koho u fondakh Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho”, Bibliotechnyy visnyk, No. 6, pp. 13–18. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini: Radyans’kyy period, Krytyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Shubyns’kyy Y. V. (1962), “Arkhiv Ahafanhela Yukhymovycha Kryms’koho”, in Zbirnyk ohlyadiv fondiv viddilu rukopysiv Derzhavnoyi publichnoyi biblioteky AN URSR, Vyd-vo AN URSR, Kyiv, pp. 36–48. (In Ukrainian).