ЄВРЕЙСЬКА ТА МЕНОНІТСЬКА ГРОМАДИ КАТЕРИНОСЛАВА: ПАРТНЕРСТВО ТА ВЗАЄМОДОПОМОГА ЯК СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ОТОЧЕННІ (1800–1920)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. В. Венгер

Анотація

У статті досліджується історія культурної та економічної взаємодії двох діаспорних груп м. Катеринослава (євреїв та менонітів) у період 1800–1917 рр. Наявність цих етно-конфесій-них груп у суспільному та фінансовому житті міста було досить помітною, а їхня взаємодія простежується протягом усього дорадянського періоду. При всіх культурних та соціальних відмінностях, як євреї, так і меноніти активно займалися підприємництвом, що забезпечувало збіг їхніх економічних інтересів. Діаспори також об’єднувало соціально-правове становище в державі (обидві були представниками неправославних етносів із частково обмеженими правами). Перші ознаки міждіаспорної культурної взаємодії простежуються з 1860-х рр., коли окремі єврейські підприємці, незважаючи на наявну систему етнічної освіти, віддавали своїх нащадків до менонітської школи. На новому модернізаційному етапі історії міста (з 1870-х рр.) євреї та меноніти активно співпрацювали в розвитку борошномельної, деревообробної промисловості та у сфері інвестицій. Схожою була й політична стратегія виживання діаспор у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Меноніти вчилися в євреїв бути публічними людьми, лобіювати підприємницькі інтереси (застосовуючи трибуну міської думи) і впливати на суспільні настрої городян, використовуючи етнічні періодичні видання. При тому, що антисемітизм серед менонітів засуджувався, в умовах соціальних катаклізмів глобального і локального масштабів (1880–1920 рр.: революції, погроми, бандитизм та анархія), вони дотримувалися тактики вичікування, уникаючи публічної підтримки представників іншої етнічної групи. Останнє, однак, не виключало окремих випадків групової взаємодопомоги під час погромів та взаємної підтримки між окремими родинами, що були об’єднані довгими роками співробітництва та довіри. Після поразки Української революції і колапсу проєкту національної державності діаспори як об’єднані етнічні спільноти міста втратили свою політичну та економічну суб’єктність.

Як цитувати

Венгер, Н. В. (2021). ЄВРЕЙСЬКА ТА МЕНОНІТСЬКА ГРОМАДИ КАТЕРИНОСЛАВА: ПАРТНЕРСТВО ТА ВЗАЄМОДОПОМОГА ЯК СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ОТОЧЕННІ (1800–1920). Східний світ, (4 (113), 56-76. https://doi.org/10.15407/orientw2021.04.056
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 120

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

євреї, меноніти, Катеринослав, борошномельна промисловість, етнічна освіта, модернізація, погроми, Українська революція

Посилання

Література:

Адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1915. Екатеринослав, 1915.

Арбатов З. Ю. Екатеринослав в 1917–1922 гг. // Архив русской революции. Т. 12. Берлин, 1923.

Безаров А. Социально-психологические особенности еврейских погромов в Российской империи в конце ХІХ века // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спе-ціальність Історія. Чернівці, 2009.

Бєзаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861–1917 роки). Чернівці, 2018.

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края // Этностатистический очерк. Вып. 1. Черкассы, 2007.

Брук С. И., Чебоксаров Н. Н., Чеснов Я. В. Проблемы этнического развития стран зарубежной Азии // Вопросы истории, 1969, № 1.

Быстряков А. Г. Евреи Екатеринослава – Днепропетровска. Днепропетровск, 2001.

Венгер Н. В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920). Днепропетровск, 2009.

Венгер Н. В. Немецкая колонизация и российский национализм: динамика формирования идеологических концептов и государственной политики // Два с половиной века с Россией: материалы 4-й международной научно-практической конференции. Москва, 2013.

Венгер Н. В. Немецкий вопрос в системе идеологии и деятельности правомонархических партий в Российской империи (1905–1917) // Образование, жизнь и судьба немецких поселений в России. Москва, 2016.

Венгер Н. В. Нестор Махно та “німецьке питання” на українських землях // Перша світова війна і революції: вектори соціально-культурної трансформації: колективна монографія. Київ, 2017.

Вестник Екатеринославского земства, № 42, 3 ноября 1905 г.

Весь Екатеринослав 1915 г. Екатеринослав, 1915.

Владимиров В. В. Первое столетие Екатеринослава. Екатеринослав, 1887.

Газети і журнали Катеринославщини (1838–1916). Дніпропетровськ, 1993.

Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. Санкт-Петербург, 1991.

Грицак Я. Нарис з історії України. Київ, 2019.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО, м. Дніпро, Україна), ф. 11, оп. 1, спр. 465, 1294; ф. 134, ор. 1, спр. 491, 503, 621, 780.

Дніпропетровськ: віхи історії. Дніпропетровськ, 2001.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. Москва, 1955.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 г. Москва, 1959.

Дружинина Е. И. Южная Украина 1800–1825 гг. Москва, 1970.

Еврейское население и землевладение в юго-западных губерниях европейской России, входящих в черту оседлости. Санкт-Петербург, 1884.

Екатеринославская губерния // Еврейская энциклопедия: в 16 т. Т. 7. Санкт-Петер-бург, 1910.

Етнонаціональний світ Придніпров’я: в 2 ч. Ч. 1. Харків, 2018.

Етнонаціональний світ Придніпров’я: в 2 ч. Ч. 2. Дніпро, 2019.

Журнал Екатеринославской городской думы. Екатеринослав, 1906.

Захарова Л. Г. Александр ІІ // Вопросы истории, 1992, № 6–7.

Игренёв Г. Екатеринославские воспоминания // Революция на Украине. Москва – Ленинград, 1930.

Из истории еврейской хоральной синагоги // Екатеринославский юбилейный листок, 1887, № 18.

Кальян С. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України. Полтава, 2009.

Кирьянов Ю. И. Рабочие России и война // Первая мировая война. Пролог ХХ века. Москва, 1999.

Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев: происхождение еврейского вопроса в России: 1772–1825. Москва – Иерусалим, 2000.

Краткая Еврейская энциклопедия: в 11 т. Т. 7, кол. 645–651. Иерусалим, 1994.

Кочергін І. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина. Дніпропетровськ, 2002.

Линдеман К. Э. Прекращение землевладения и землепользования поселян-собствен-ников: Указы 2 февраля и 13 декабря 1915 г. и 10, 15 июня и 19 августа 1916 г. и их влияние на экономическое состояние Южной России. Москва, 1917.

Лукьянов М. Н. “Россия – для русских” или “Россия – для русских подданных”? Консерваторы и национальный вопрос накануне Первой мировой войны // Отечественная история, 2006, № 2.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Екатеринославская губерния / cост. В. Павлович. Санкт-Петербург, 1862.

Матеріали з історії єврейської громади Дніпропетровщини. Дніпропетровськ, 1992.

Миллер А. Империя Романовых и национализм. Москва, 2006.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи: в 2 т. Т. 2. Санкт-Петербург, 2000.

Миронов Б. Н. Управление этническим многообразием Российской империи. Санкт-Петербург, 2017.

Найман О. Я. Історія євреїв України. Київ, 2003.

Памятная книга Екатеринославской губернии 1864 г. Екатеринослав, 1864.

Памятная книга и адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1900 г. Екатеринослав, 1900.

Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838–1917). Львів – Київ, 1995.

Петренко С. П. Этноконфессиональная общность как форма взаимосвязи религии и этноса // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова, 2008, № 2.

Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII веке. Москва, 1909.

Республиканец, 15 января 1918 г.

Русский мельник, 1914, № 1.

Сартр Ж-П. Размышления о еврейском вопросе // Портрет антисемита. Санкт-Петер-бург, 2006.

Сміт Е. Національна ідентичність. Київ, 1994.

Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки / В. Дорнік та ін. Київ, 2015.

Устав о промышленности. Санкт-Петербург, 1893.

Фабрики, заводы и рудники Екатеринославской губернии. Екатеринослав, 1903.

Центральний державний історичний архів України у м. Київ, ф. 2090, оп. 1, спр. 423.

Шляхов О. Україна в умовах модернізації та загострення соціального конфлікту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Дніпропетровськ, 2016.

Яворницкий Д. И. История города Екатеринослава. Днепропетровск, 1996.

Bartlett R. P. Human Capital: The settlement of Foreignness in Russia, 1762–1804. Cambridge, 1979.

Braun P. Education among the Mennonites in Russia // Mennonite encyclopedia: in 4 vols. Vol. 2. Hillsboro, Kansas, 1955–1959.

Epp G. K. Urban Mennonites in Russia // The Mennonites in Russia. Winnipeg, 1989.

Epp H. H., Thiessen Richard D. Epp, Heinrich D. (1861–1941) // Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. URL: https://gameo.org/index.php?title=Epp,_Heinrich_D._(1861-1941)&oldid=112192 (дата звернення: 01.03.2021).

Heese P. Yekaterinoslaw // Mennonite Heritage Centre Archives (Winnipeg, Canada), Vol. 5015, Item 15.

Martin T. The Mennonites and the Russian State Duma // The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East European and Central Asian Studies. Washington. Paper No. 4. January 1996.

Peter H. Heese’s (1878–1947) manuscripts and papers // Mennonite Heritage Centre Archives (Winnipeg, Canada), File 4, Vol. 2250, Item 8.

Rempel D. G. The Mennonite Commonwealth in Russia: A sketch of its Founding and Endurance, 1789–1919 // Mennonite Quarterly Review, 1974, No. 4.

Shepherds, servants and prophets: Leadership among the Russian Mennonites (1880–1960) / ed. H. Loewen. Kitchener, Ontario, 2003.

Snyder A. Anabaptist spirituality and economics // Mennonite faith and economics. Lanham, New York, London, 1994.

Sunderland W. An Empire of Peasants: Empire-Building, Interethnic Interaction and Ethnic Stereotyping in the Rural World of the Russian Empire, 1800–1850 // Imperial Russia: New histories of the Empire. Bloomington, 1998.

Toews P. The Russian Mennonite Story: The Heritage Cruise Lectures. Winnipeg, 2018.

Venger N. V. The German / Mennonite Urban Communities in the Province of Ekaterinoslav during the Ukrainian Revolution: Between Devotion and Exodus // Ежегодник международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. № 8. Москва, 2020.

References:

Adres-kalendar’ Ekaterinoslavskoy gubernii na 1915 (1915), Izdatel’stvo gubernskoy tipografii, Ekaterinoslav. (In Russian).

Arbatov Z. Yu. (1923), “Ekaterinoslav v 1917–1922 gg.”, in Arkhiv russkoy revolyutsii, Slovo, Berlin, Vol. 12, pp. 83–148. (In Russian).

Bezarov A. (2009), “Sotsial’no-psikhologicheskiye osobennosti evreyskikh pogromov v Rossiyskoy imperii v kontse XIX veka”, in Іstorichna panorama: Zbіrnik naukovikh statey ChNU. Spetsіal’nіst’ Іstorіya, Chernivets’kyy natsional’nyy universytet, Chernіvtsі, рр. 7–36. (In Russian).

Byezarov O. T. (2018), Yevreys’kyy chynnyk u revolyutsiynomu rusi v Rosiys’kiy imperiyi (1861–1917 roky), Tekhnodruk, Chernivtsi. (Іn Ukrainian).

Boyko Ya. V. (2007), “Zaseleniye Yuzhnoy Ukrainy. Formirovaniye etnicheskogo sostava naseleniya kraya”, in Etnostatisticheskiy ocherk, Issue 1, Vertikal’, Cherkassy, pp. 3–47.

Bruk S. I., Cheboksarov N. N. and Chesnov Ya. V. (1969), “Problemy etnicheskogo razvitiya stran zarubezhnoy Azii”, in Voprosy istorii, No. 1, pp. 89–93. (In Russian).

Bystryakov A. G. (2001), Evrei Ekaterinoslava – Dnepropetrovska, Art-Press, Dnepropetrovsk. (In Russian).

Venger N. V. (2009), Mennonitskoye predprinimatel’stvo v usloviyakh modernizatsii Yuga Rossii: mezhdu kongregatsiyey, klanom i rossiyskim obshchestvom (1789–1920), Izdatel’stvo Dnepropetrovskogo natsional’nogo universiteta, Dnepropetrovsk. (In Russian).

Venger N. V. (2013), “Nemetskaya kolonizatsiya i rossiyskiy natsionalizm: dinamika formirovaniya ideologicheskikh kontseptov i gosudarstvennoy politiki”, in Dva s polovinoy veka s Rossiyey: materialy 4-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, MSNK, Moscow, pp. 34–55. (In Russian).

Venger N. V. (2016), “Nemetskiy vopros v sisteme ideologii i deyatel’nosti pravomonarkhicheskikh partiy v Rossiyskoy imperii (1905–1917)”, in Obrazovaniye, zhizn’ i sud’ba nemetskikh poseleniy v Rossii, RusDoych, Moscow, pp. 142–165. (In Russian).

Venher N. V. (2017), “Nestor Makhno ta ‘nimets’ke pytannya’ na ukrayins’kykh zemlyakh”, in Persha svitova viyna i revolyutsiyi: vektory sotsial’no-kul’turnoyi transformatsiyi, Kondor, Kyiv, pp. 240–255. (In Ukrainian).

Vestnik Ekaterinoslavskogo zemstva (1905), No. 42, November 3. (In Russian).

Ves’ Ekaterinoslav 1915 g. (1915), Izdaniye L. I. Satanovskogo, Ekaterinoslav. (In Russian).

Vladimirov V. V. (1887), Pervoe stoletie Ekaterinoslava, Tip. Ya. M. Chausskogo, Ekaterinoslav. (In Russian).

Hazety i zhurnaly Katerynoslavshchyny (1838–1916) (1993), Porohy, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Ganelin R. Sh. (1991), Rossiyskoye samoderzhaviye v 1905 godu. Reformy i revolyutsiya, Nauka, Saint Petersburg. (In Russian).

Hrytsak Ya. (2019), Narys z istoriyi Ukrayiny, Yakaboo Publishing, Kyiv. (In Ukrainian).

Derzhavnyy arkhiv Dnipropetrovs’koyi oblasti (DADO) [State Archive of Dnipropetrovsk Region], Fond 11, Inventory 1, Files 465, 1294; Fond 134, Inventory 1, Files 491, 503, 621, 780.

Dnipropetrovs’k: vikhy istoriyi (2001), Hrani, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Druzhinina E. I. (1955), Kyuchuk-Kaynardzhiyskiy mir 1774 goda, Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskow. (In Russian).

Druzhinina E. I. (1959), Severnoye Prichernomor’ye v 1775–1800 g., Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscow. (In Russian).

Druzhinina E. I. (1988), Yuzhnaya Ukraina 1800–1825 gg., Nauka, Moscow. (In Russian).

Evreyskoye naseleniye i zemlevladeniye v yugo-zapadnykh guberniyakh evropeyskoy Rossii, vkhodyashchikh v chertu osedlosti (1884), Izdatel’skiye arkhivy, Saint Petersburg. (In Russian).

“Ekaterinoslavskaya guberniya” (1910), in Evreyskaya entsiklopediya: in 16 vol., Tip. Akts. Obshch. Brokgauz-Efron, Saint Petersburg, Vol. 7, column 503. (In Russian).

Etnonatsional’nyy svit Prydniprov”ya: in 2 vol. (2018), Vol. 1, Fop Panov A. M., Kharkiv. (In Ukrainian).

Etnonatsional’nyy svit Prydniprov”ya: in 2 vol. (2019), Vol. 2, Lira, Dnipro. (In Ukrainian).

Zhurnal Ekaterynoslavskoy horodskoy dumy (1906), Ekaterynoslavskaya horodskaya typohrafyya, Ekaterynoslav. (In Russian).

Zakharova L. H. (1992), “Aleksandr II”, in Voprosy istorii, No. 6–7, pp. 58–79. (In Russian).

Igrenev G. (1930), “Ekaterinoslavskiye vospominaniya”, in Revolyutsiya na Ukraine, Gosudarstvennoye izdatel’stvo, Moscow and Leningrad, pp. 186–196. (In Russian).

“Iz istorii evreyskoy khoral’noy sinagogi” (1887), in Ekaterinoslavskiy yubileynyy listok, No. 18, pp. 168–169. (In Russian).

Kal’yan S. (2009), Yevreys’ka spil’nota u politychnomu protsesi na terenakh pidrosiys’koyi Ukrayiny, Dovkillya, Poltava. (In Ukrainian).

Kir’yanov Yu. I. (1999), “Rabochiye Rossii i voyna”, in Pervaya mirovaya voyna. Prolog XX veka, Nauka, Moscow, pp. 432–446. (In Russian).

Kliyer Dzh. D. (2000), Rossiya sobirayet svoikh evreyev: proiskhozhdeniye evreyskogo voprosa v Rossii: 1772–1825, Mosty kul’tury, Moscow and Jerusalem. (In Russian).

Kratkaya Evreyskaya entsiklopediya: in 11 vol. (1994), Vol. 7, Obshchestvo po issledovaniyu evreyskikh obshchin, Jerusalem, columns 645–651. (In Russian).

Kocherhin I. (2002), Oleksandr Pol’: mriyi, spravy, spadshchyna, Natsional’na hirnycha akademiya, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Lindeman K. E. (1917), Prekrashcheniye zemlevladeniya i zemlepol’zovaniya poselyan-sobstvennikov: Ukazy 2 fevralya i 13 dekabrya 1915 g. i 10, 15 iyunya i 19 avgusta 1916 g. i ikh vliyaniye na ekonomicheskoye sostoyaniye Yuzhnoy Rossii, Tipografiya K. Men’shova, Moscow. (In Russian).

Luk’yanov M. N. (2006), “ ‘Rossiya – dlya russkikh’ ili ‘Rossiya – dlya russkikh poddannykh’? Konservatory i natsional’nyy vopros nakanune pervoy mirovoy voyny”, in Otechestvennaya istoriya, No. 2, pp. 36–46. (In Russian).

Materialy dlya geografii i statistiki Rossii, sobrannyye ofitserami General’nogo shtaba. Ekaterinoslavskaya guberniya (1862), Compl. by V. Pavlovich, Tipografiya Departamenta General’nogo shtaba, Saint Petersburg. (In Russian).

Materialy z istoriyi yevreys’koyi hromady Dnipropetrovshchyny (1992), Dnipro, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Miller A. (2006), Imperiya Romanovykh i natsionalizm, Novoye literaturnoye obozreniye, Moscow. (In Russian).

Mironov B. N. (2006), Sotsial’naya istoriya Rossii perioda imperii: in 2 vol., Vol. 2, Dmitriy Bulavin, Saint Petersburg. (In Russian).

Mironov B. N. (2017), Upravleniye etnicheskim mnogoobraziyem Rossiyskoy imperii, Dmitriy Bulavin, Saint Petersburg. (In Russian).

Nayman O. Ya. (2003), Istoriya yevreyiv Ukrayiny, Akademiya istoriyi ta kul’tury yevreyiv Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Pamyatnaya kniga Ekaterinoslavskoy gubernii 1864 g. (1864), Izdatel’stvo Ekaterinoslavskogo gubernskogo zemskogo komiteta, Ekaterinoslav. (In Russian).

Pamyatnaya kniga i adres-kalendar’ Ekaterinoslavskoy gubernii na 1900 g. (1900), Izdatel’stvo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Ekaterinoslav. (In Russian).

Periodychni vydannya Katerynoslava ta Katerynoslavs’koyi huberniyi (1838–1917) (1995), Naukova biblioteka imeni V. Stefanyka, Lviv and Kyiv. (In Ukrainian).

Petrenko S. P. (2008), “Etnokonfessional’naya obshchnost’ kak forma vzaimosvyazi religii i etnosa”, in Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A. P. Chekhova, No. 2, pp. 52–57. (In Russian).

Pisarevskiy G. G. (1909), Iz istorii inostrannoy kolonizatsii v Rossii v XVIII veke, Pechatnya Snegirevoy, Moscow. (In Russian).

Respublikanets (1918), January 15. (In Russian).

Russkiy mel’nik (1914), No. 1. (In Russian).

Sartr Zh-P. (2006), “Razmyshleniya o evreyskom voprose”, in Portret antisemita, Azbuka-klassika, Saint Petersburg, pp. 125–250 (In Russian).

Smit E. (1994), Natsional’na identychnist’, Osnovy, Kyiv. (In Ukrainian).

Ukrayina mizh samovyznachennyam ta okupatsiyeyu: 1917–1922 roky (2015), Nika-Tsentr, Kyiv. (In Ukrainian).

Ustav o promyshlennosti (1893), Knizhnyy magazin N. K. Martynova, Saint Petersburg. (In Russian).

Fabriki, zavody i rudniki Ekaterinoslavskoy gubernii (1903), Tipografiya Bratstva Svyatogo Vladimira, Ekaterinoslav. (In Russian).

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, Fond 2090, Inventory 1, File 423. (In Ukrainian).

Shlyakhov O. (2016), Ukrayina v umovakh modernizatsiyi ta zahostrennya sotsial’noho konfliktu (kinets’ ХІХ – pochatok ХХ st.), Hrani, Dnipropetrovsk. (In Ukrainian).

Yavornitskiy D. I. (1996), Istoriya goroda Ekaterinoslava, Sіch, Dnepropetrovsk. (In Russian).

Bartlett R. P. (1979), Human Capital: The settlement of Foreignness in Russia, 1762–1804, University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511561030

Braun P. (1955–1959), “Education among the Mennonites in Russia”, in Mennonite encyclopedia: in 4 vols, Vol. 2, Mennonite Publishing House, Hillsboro, Kansas, p. 156.

Epp G. K. (1989), “Urban Mennonites in Russia”, in The Mennonites in Russia, CMBC Publication, Winnipeg, pp. 239–259.

Epp H. H. and Thiessen Richard D., “Epp, Heinrich D. (1861–1941)”, in Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, available at: https://gameo.org/index.php?title=Epp,_Heinrich_D._(1861-1941)&oldid=112192 (accessed March 1, 2021).

Heese P., “Yekaterinoslaw”, in Mennonite Heritage Centre Archives (Winnipeg, Canada), Vol. 5015, Item 15.

Martin T. (1996), “The Mennonites and the Russian State Duma”, in The Donald W. Treadgold Papers in Russian, East European and Central Asian Studies, paper No. 4, University of Washington, Washington, рp. 11–20.

“Peter H. Heese’s (1878–1947) manuscripts and papers”, in Mennonite Heritage Centre Archives (Winnipeg, Canada), File 4, Vol. 2250, Item 8.

Rempel D. G. (1974), “The Mennonite Commonwealth in Russia: A sketch of its Founding and Endurance, 1789–1919”, in Mennonite Quarterly Review, No. 4, pp. 281–288.

Shepherds, servants and prophets: Leadership among the Russian Mennonites (1880–1960) (2003), H. Loewen (ed.), Pandora Press, Kitchener, Ontario.

Snyder A. (1994), “Anabaptist spirituality and economics”, in Mennonite faith and economics, University Press of America, Lanham, New York and London, pp. 3–19.

Sunderland W. (1998), “An Empire of Peasants: Empire-Building, Interethnic Interaction and Ethnic Stereotyping in the Rural World of the Russian Empire, 1800–1850”, in Imperial Russia: New histories of the Empire, Indiana University Press, Bloomington, pp. 174–198.

Toews P. (2018), The Russian Mennonite Story: The Heritage Cruise Lectures (2018), A. Friesen (ed.), Centre for Transnational Mennonite Studies, Winnipeg.

Venger N. V. (2020), “The German / Mennonite Urban Communities in the Province of Ekaterinoslav during the Ukrainian Revolution: Between Devotion and Exodus”, in Ezhegodnik mezhdunarodnoy assotsiatsii issledovateley istorii i kul’tury rossiyskikh nemtsev, No. 8, Moscow, pp. 35–54.